This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

LOGISZTIKAI KOORDINÁTOROK (AST 1)

Publication end on external website : 19/04/2023 17:00
Szervezeti egység : 08-Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság
Ref. : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Útmutató a pályázóknak :

Kérjük, hogy a jelentkezés benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített, e versenyvizsga-felhívás mellékletében található útmutatót. Ez az útmutató a versenyvizsga-felhívás szerves részét képezi, és segítségére lesz az eljárásokra vonatkozó szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében.

TARTALOM

 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

B. A VERSENYVIZSGA MENETE

C. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

Mellékletek: ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT VERSENYVIZSGÁKON RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA        

 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

 1. Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 29. cikkének (1) bekezdése alapján egy tisztviselők felvételét célzó, általános versenyvizsga (AST 1) meghirdetéséről döntött az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóságon (DG INLO).

A keresett profil a logisztikai koordinátor, és a sikeres pályázók megcélzott száma 15 fő.

Az álláshelyek elsősorban Brüsszelben, de a Parlament szervezeti egységeinek igényei szerint Luxembourgban és Strasbourgban is (az Európai Parlament munkahelyein) töltendők be. Az ellátandó feladatok szükségessé tehetik az Európai Parlament munkahelyei közötti kiküldetéseket. A személy- és áruszállítási szolgáltatásokkal foglalkozó koordinátorokat az Európai Parlament munkahelyein kívüli kiküldetésekre is fel lehet kérni.

A felvétel az AST 1 besorolási fokozat első fizetési fokozatába történik, 3 271,87 EUR/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A pályázók felvétele – szakmai tapasztalatuktól függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményhez ezenkívül bizonyos feltételek mellett pótlékok járulnak.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, etnikumon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – megkülönböztetést.

 1. A munkakör leírása

Az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság (DG INLO) végzi az infrastruktúra és a logisztika megfelelő kezelését az Európai Parlament különböző munkahelyein.

A DG INLO feladatai a következők:

 • az Európai Parlament által Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban használt valamennyi épület, valamint technikai és adminisztratív szinten a tagállamokban működő kapcsolattartó irodák kezelése;
 • a fenti épületek üzemeltetéséhez szükséges felszerelések és szolgáltatások kezelése;
 • a berendezések kezelése (beszerzések, szállítás, költöztetés, futárszolgálat, étkeztetés, üzletek stb.) és az ülések tárgyi feltételeinek biztosítása.

A logisztikai koordinátor feladata egy osztályvezető vagy adminisztrátor támogatása, valamint egy alkalmazotti csoport felügyelete és koordinálása.

Az illetékes tisztviselő felügyelete alatt, illetve a parlamenti szervek és vezetőik által meghatározott programok és prioritások keretében a logisztikai koordinátor a következő feladatokat látja el:

 • egy csoport vezetése, ellenőrzése, motiválása és koordinálása, az emberi erőforrásokat a lehető legjobban kihasználva és jó minőségű szolgáltatást biztosítva;
 • a prioritások meghatározása, az elvégzendő munka előrejelzése, az elvégzett munka megfelelő színvonalának biztosítása;
 • részvétel az utasítások és iránymutatások kidolgozásában, azok továbbítása és az azoknak való megfelelés nyomon követése;
 • kapcsolattartás más igazgatóságok/osztályok/szolgálatok tárgyalópartnereivel és külső partnerekkel;
 • előre nem látható helyzetek kezelése (pl. egy csapat megszervezése az utolsó pillanatban bekövetkező távollétek esetén);
 • az osztály képviselete szolgálatközi üléseken vagy munkacsoportokban;
 • járművekkel kapcsolatos adminisztratív teendők (dokumentumok, műszaki vizsgálatok) felügyelete;
 • adott esetben a külső szolgáltatók gépjárművezetőinek irányítása;
 • a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása szükség esetén az Európai Parlament személy- és áruszállításra szolgáló járműveinek vezetésével, az Európai Unión belül és kívül egyaránt;
 • egy legfeljebb 120 járművezetőből álló csoport útvonalainak és rotációjának koordinálása és szervezése, valamint diszpécserszolgálat ellátása és a járművezetők beosztásának kezelése (a járművezetők időbeosztásának kidolgozása és kezelése);
 • a járművezetők munkaidejének ellenőrzése;
 • költöztetések koordinálása, megszervezése és irányítása, valamint a belső és külső csoportok beosztása (egy legfeljebb 50 fős költöztető csoport beosztásának kidolgozása és kezelése);
 • a postai küldemények kézbesítésének megszervezése egy legfeljebb 50 teremőrből álló csapat révén;
 • határozatok és akták nyomon követése és a kérelmezők tájékoztatása a dossziék aktuális állásáról;
 • tanácsadás és tájékoztatás nyújtása felettesei, a képviselők, asszisztenseik, valamint a Parlament személyzete és látogatói számára a felelősségi körébe tartozó területeken.

A logisztikai koordinátorokat alkalmazó szolgálatok feladatai elsősorban a következők:

 • személyszállítás, főként a képviselők és az intézmény személyzetének szállítása;
 • mobilitási politika és kapcsolattartás a szövetségi, regionális és önkormányzati hatóságokkal;
 • a három fő munkahelyen történő különböző költöztetések (képviselők, képviselőcsoportok és az intézmény személyzete), valamint ingóságok beszerzése;
 • áruk szállítása a strasbourgi plenáris üléshez és a képviselőcsoportok három fő munkahelyen kívüli üléseihez kapcsolódóan;
 • a munkaterületek elosztása és kezelése;
 • postai küldemények kézbesítése a három fő munkahelyen;
 • segítségnyújtás a plenáris szolgálatoknak (DG PRES) és a karzatokon (DG LINC) az ülések alatt.

A logisztikai koordinátor képes kell legyen felismerni különböző jellegű helyzeteket, gyorsan és higgadtan reagálni a körülmények változására, valamint hatékonyan kommunikálni. Képes kell legyen arra, hogy multikulturális környezetben – egyénileg és csoportosan egyaránt – rendszeres, intenzív munkát végezzen.

Gyakori kiküldetésekre kerülhet sor az Európai Parlament három fő munkahelyére, valamint számos belső és külső kapcsolatot kell ápolni.

 1. Pályázati feltételek

Önnek a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi általános és különleges feltételeknek:

a) Általános feltételek 

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzat 28. cikke értelmében Ön:

–          az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,

–          állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja,

–          a katonai szolgálat tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett,

–          rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

b) Egyedi feltételek

i) Végzettség és diplomák

Önnek rendelkeznie kell a következőkkel:

 • oklevéllel igazolt, a középfokúnál magasabb szintű oktatásban szerzett végzettség

vagy

 • a felsőfokú oktatáshoz hozzáférést biztosító, oklevéllel igazolt középfokú végzettség, és legalább hároméves, a munkakör jellegével (A.2 szakasz) összefüggő szakmai tapasztalat.

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például valamely tagállam oktatási minisztériumának el kell ismernie.

A nem uniós tagállam által kiállított oklevéllel rendelkező pályázóknak a pályázatukhoz csatolniuk kell az oklevelük európai egyenértékűségéről szóló igazolást. A harmadik országok képesítéseinek az ENIC-NARIC-hálózatokon belüli elismerésével kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: https://www.enic-naric.net/. A kiválasztási bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket. A diplomára vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó példák a pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók.

ii) Előírt szakmai tapasztalat

Szakmai tapasztalatra vonatkozó előírás nincs. Ugyanakkor az e versenyvizsga-felhívásban meghatározott területen (lásd az A.2 „A munkakör leírása” pontban szereplő feladatfelsorolást) szerzett minden szakmai tapasztalat előnyt jelent.

iii)     Nyelvismeret

A pályázónak alaposan ismernie kell (legalább C1-es szinten) az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák vagy szlovén

és

az angol vagy a francia nyelvet (2. nyelv) kielégítő (legalább B2-es) szinten. A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben előírt minimális szintek a jelentkezési lapon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszéd, írás, olvasás, hallás utáni értés) vonatkoznak. Ezek a készségek megfelelnek a közös európai nyelvi referenciakeretben meghatározottaknak (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

A logisztikai koordinátoroknak képesnek kell lenniük a fenti feladatok megértésére és végrehajtására, az akták kezelésére és a belső és külső partnerekkel, valamint a vezetéssel és a kollégákkal való hatékony kommunikációra a fent ismertetett munkakeretben. E feladatok többségét az kiválasztási eljárásban meghatározott két nyelven (angolul és franciául) végzik, a szolgálat érdekének megfelelően, amelyhez a munkakör jellege által megkövetelt képesítés szükséges. Következésképpen a logisztikai koordinátoroknak feladataik ellátása és a szolgálat megfelelő működése érdekében képesnek kell lenniük arra, hogy legalább e két nyelv egyikén hatékonyan végezzék munkájukat és kommunikáljanak.

 

 B. A VERSENYVIZSGA MENETE

A versenyvizsgán a képesítéseket és vizsgákat veszik alapul.

 1. A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

Amennyiben Ön

- a C. pontban előírtaknak megfelelően és

- a C. pontban említett határidőn belül benyújtotta jelentkezését,

a kiválasztási bizottság az egyedi pályázati feltételek fényében megvizsgálja pályázati anyagát.

Ha Ön megfelel a pályázati feltételeknek, a kiválasztási bizottság jóváhagyja a kiválasztási eljárásban való részvételét.

A kiválasztási bizottság ennek során kizárólag a pályázati anyagban szereplő és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott információk alapján jár el.

 1. A képesítések értékelése

A kiválasztási bizottság előre meghatározott értékelési kritériumok alapján értékeli azon pályázók képesítéseit, akiknek a kiválasztási eljárásban való részvételét jóváhagyták, és összeállítja a 60 legjobb pályázó listáját, akiket behívnak a vizsgákra. A kiválasztási bizottság felteszi a listára az utolsó helyen azonos pontszámot elérő valamennyi pályázót.

A pályázók képesítéseinek értékelésekor a kiválasztási bizottság elsősorban a következő tényezőket veszi figyelembe, amelyeket a pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

 • az elvégzendő feladatok szempontjából releváns ügyfélszolgálati munkakörben szerzett szakmai tapasztalat;
 • egy csoport felügyelete terén szerzett szakmai tapasztalat;
 • az ellátandó feladatokkal kapcsolatos dokumentumok vagy utasítások megszövegezése terén szerzett szakmai tapasztalat;
 • szakmai tapasztalat európai vagy nemzetközi szervezeteknél, illetve multikulturális vagy nemzetközi környezetben;
 • jóváhagyott illetékes hatóság által az elsősegélynyújtás területén kiállított bizonyítvány/oklevél vagy a személyi biztonság (épületek evakuálása, elsősegély, tűzvédelem stb.) területén szerzett szakmai tapasztalat.

Pontozás: 0-tól 20 pontig.

 1. Vizsgák

Írásbeli vizsga

a) Az A.2 „A munkakör leírása” pontban leírt feladatok ellátására való alkalmasságot értékelő, a 2. nyelven zajló írásbeli vizsga.

A vizsga időtartama legfeljebb: 3 óra

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

Erre a vizsgára távkapcsolat révén, számítógépen kerül sor.

Az írásbeli vizsgákon a legtöbb pontot elérő 30 legjobb pályázót hívják meg a szóbeli vizsgákra, amennyiben elérték az egyes vizsgákon megkövetelt alsó ponthatárt. Adott esteben a kiválasztási bizottság felteszi a listára az utolsó helyen azonos pontszámot elérő valamennyi pályázót.

Szóbeli vizsgák

b) Beszélgetés a kiválasztási bizottsággal angol vagy francia nyelven (2. nyelv), amelynek során a bizottság a pályázati anyagban szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri, hogy alkalmas-e Ön az A.2 „A munkakör leírása” pontban felsorolt feladatok ellátására. A kiválasztási bizottság a jelentkezési lapon megjelölt 1. nyelv ismeretét is teszteli.

A vizsga időtartama legfeljebb: 45 perc.

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

c) Vizsga csoportos vita vagy szerepjáték formájában angol vagy francia nyelven (2. nyelv), amelynek során a kiválasztási bizottság az A.2 „A munkakör leírása” pontban felsorolt feladatok vonatkozásában vizsgálhatja az Ön alkalmazkodóképességét, tárgyalási képességét, kreativitását, döntéshozatali képességét és viselkedését egy csoporton belül vagy egy adott helyzetben.

A csoportos vitából álló vizsga időtartamát a csoportok végleges összetételének függvényében a kiválasztási bizottság határozza meg.

A szerepjátékból álló vizsga időtartama legfeljebb 20 perc.

Pontozás: 0-tól 20 pontig (alsó ponthatár: 10 pont).

E vizsgákat távkapcsolaton keresztül is lebonyolíthatják.

Kellő időben meg fogja kapni az írásbeli és szóbeli vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. Amennyiben Ön nem reagál a vizsgára szóló meghívóra, nem érhető el e-mailben vagy nem jelenik meg a vizsgán, azt kockáztatja, hogy kizárják a pályázatból. Az adott utasítások szigorúan betartandók. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő magatartás a jelentkező azonnali kizárását vonja maga után.

 1. Felvétel az alkalmas jelöltek listájára

A kiválasztási bizottság az A.1. „Általános tájékoztatás” pont alatt megadottak szerint összeállítja az eljárás során a legmagasabb összesített pontszámot elérő pályázók nevét tartalmazó alkalmassági listát. Ez a pontszám az eljárás (a képesítések értékelése és az a), b) és c) vizsgák) során elért pontokat összesíti, amennyiben a pályázó minden vizsgán elérte az alsó ponthatárt. A listára felkerülhet az utolsó helyen azonos pontszámot elérő valamennyi pályázó. A listán a pályázók neve betűrendben szerepel.

Az alkalmas jelöltek listájának érvényessége 2026. december 31-én jár le. A lista érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Az utóbbi esetben a listán szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.

A listára felkerült pályázókat egyénileg tájékoztatják eredményeikről, és az alkalmas jelöltek listáját közzéteszik az Európai Parlament hivatalos honlapján.

Amennyiben Ön állásajánlatot kap, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az, hogy az Ön neve szerepel az alkalmas jelöltek listáján, nem jelent jogosultságot vagy garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

 

 C. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A jelentkezés módja

Jelentkezését az Apply4EP platformon keresztül kell benyújtania: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fr_FR

Kérjük, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el figyelmesen az Európai Parlament által szervezett versenyvizsgákon részt vevő pályázók számára készült útmutatót és csatolja a megfelelő igazoló dokumentumokat.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtási határideje:

2023. április 19., 17.00., brüsszeli idő szerint

Pályázatának érvényesítését automatikusan visszaigazoljuk.

Kérjük, hogy a pályázók a versenyvizsgával kapcsolatban NE TELEFONÁLJANAK az Európai Parlament szervezeti egységeinek!