This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOORDINATORI/KOORDINATORICE LOGISTIČKIH USLUGA (AST 1)

Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 19/04/2023 17:00
Služba : 08-Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku
Ref. : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Vodič za kandidate :

Kandidati se mole da prije slanja prijave pažljivo pročitaju Vodič za kandidate priložen ovoj obavijesti o natječaju. Vodič je sastavni dio obavijesti o natječaju i u njemu se objašnjavaju pravila postupka i način prijave.

SADRŽAJ

 

A. OPIS POSLA I UVJETI

B. POSTUPAK

C. PRIJAVE

PRILOZI: VODIČ ZA KANDIDATE U NATJEČAJIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS POSLA I UVJETI

 1. Opće napomene

Europski parlament odlučio je na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije pokrenuti opći natječaj (AST 1) radi zapošljavanja dužnosnika u Glavnoj upravi za infrastrukturu i logistiku (DG INLO).

Traženi profil su koordinatori/koordinatorice logističkih usluga, a cilj je nakon postupka sastaviti popis od 15 uspješnih kandidata.

Radna mjesta bit će uglavnom u Bruxellesu, ali i u Luxembourgu i Strasbourgu (mjesta rada Europskog parlamenta), ovisno o potrebama službi Parlamenta. Za obavljanje zadaća mogu biti potrebna službena putovanja među mjestima rada Europskog parlamenta. U slučaju koordinatora/koordinatorica zaduženih za prijevoz osoba i robe moguća su i službena putovanja izvan mjesta rada Europskog parlamenta.

Radno mjesto odgovara platnom razredu AST 1, prvom stupnju, s osnovnom mjesečnom plaćom od 3 271,87 EUR. Plaća podliježe porezu Unije i drugim odbicima u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije, no oslobođena je plaćanja nacionalnog poreza. Stupanj unutar platnog razreda uspješnih kandidata može se prilagoditi ovisno o njihovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu se plaću pod određenim uvjetima isplaćuju i dodaci.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, rasne pripadnosti, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

 1. Opis posla

Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku (DG INLO) doprinosi dobrom upravljanju infrastrukturom i logistikom u različitim mjestima rada Europskog parlamenta.

Zadaće DG INLO-a su:

 • upravljati na tehničkoj i administrativnoj razini svim zgradama u kojima je Europski parlament u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu te uredima za vezu u državama članicama;
 • upravljati službama za opremu i uslugama vezanim za funkcioniranje navedenih zgrada;
 • upravljati opremom (nabava, prijevoz, preseljenja, pošta, restoran, trgovine itd.) te fizičkom organizacijom sastanaka.

Koordinatori/koordinatorice logističkih usluga odgovorni su za pružanje pomoći načelniku odnosno načelnici odjela ili administratorima/administratoricama te za nadzor i koordinaciju tima zaposlenika.

Pod nadležnošću odgovorne osobe te u okviru programa i prioriteta koje određuju parlamentarna tijela i njihovi nadređeni, koordinatori/koordinatorice logističkih usluga obavljat će neke od navedenih zadaća:

 • vođenje, poticanje, motiviranje i koordinacija tima zaposlenika kako bi se najbolje koristili ljudski resursi i osigurala kvaliteta rada;
 • određivanje prioriteta, planiranje posla koji treba obaviti, osiguravanje odgovarajuće kvalitete obavljenog posla;
 • sudjelovanje u sastavljanju uputa i pravila, njihovo prenošenje timu te praćenje usklađenosti s njima;
 • održavanje kontakta i veze sa sugovornicima u drugim upravama/odjelima/službama te s vanjskim sugovornicima;
 • upravljanje nepredviđenim situacijama (npr. organiziranje tima u slučaju neplanirane odsutnosti);
 • predstavljanje odjela na sastancima među službama ili u radnim skupinama;
 • praćenje administrativnih poslova povezanih s vozilima (dokumentacija, tehnički pregledi);
 • upravljanje, prema potrebi, vozačima vanjskih pružatelja usluga;
 • osiguravanje kontinuiteta usluga, prema potrebi, kao vozač vozila Europskog parlamenta za prijevoz osoba i robe unutar i izvan Europske unije;
 • koordinacija, organizacija vožnji i rotacije tima od najviše 120 vozača te raspoređivanje vozača i njihova rotacija (izrada i vođenje rasporeda vozača);
 • provjera odrađenih radnih sati vozača;
 • koordinacija, organizacija i raspored selidbi te rotacija internih i vanjskih timova (izrada i vođenje rasporeda tima od najviše 50 radnika za selidbu);
 • organizacija tima od najviše 50 zaposlenika zaduženih za podjelu pošte;
 • praćenje odluka i predmeta te obavješćivanje zainteresiranih o njihovu napretku;
 • savjetovanje i obavještavanje svojih nadređenih, zastupnika, njihovih asistenata, osoblja i posjetitelja Parlamenta u područjima svoje nadležnosti.

Službe koje bi mogle zaposliti koordinatore/koordinatorice logističkih usluga zadužene su prvenstveno za:

 • prijevoz osoba, uglavnom zastupnika i zaposlenika u Parlamentu;
 • politiku mobilnosti i odnose sa saveznim, regionalnim i općinskim tijelima;
 • razne selidbe (zastupnika, klubova zastupnika i osoblja institucije) u tri glavna mjesta rada te selidbu pokretne imovine;
 • prijevoz opreme za plenarnu sjednicu u Strasbourgu i sjednice klubova zastupnika izvan tri glavna mjesta rada;
 • raspodjelu prostora za rad i upravljanje njima;
 • podjelu pošte u tri glavna mjesta rada;
 • pomoć službama za plenarne sjednice (DG PRES) i galerijama za posjetitelje (DG LINC) tijekom sjednica.

Koordinatori/koordinatorice logističkih usluga moraju biti u stanju snaći se u različitim situacijama, brzo i mirno reagirati na promjene te učinkovito komunicirati. Moraju biti u stanju redovito raditi velikim intenzitetom, samostalno i unutar tima, te u multikulturnom radnom okruženju.

Treba računati na česta službena putovanja u tri glavna mjesta rada Europskog parlamenta te na brojne kontakte unutar i izvan Parlamenta.

 1. Uvjeti

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:

a) Opći uvjeti

U skladu s člankom 28. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije kandidati moraju:

–          biti državljani jedne od država članica Europske unije,

–          uživati sva građanska prava,

–          ispunjavati sve zakonske obaveze povezane sa služenjem vojnog roka,

–          dostaviti odgovarajuće potvrde kojima dokazuju prikladnost za obavljanje dužnosti.

 b) Posebni uvjeti

 1. Potrebne kvalifikacije i diplome

Kandidati moraju imati:

 • visokoškolsko obrazovanje po završetku kojega se stječe diploma

ili

 • srednjoškolsko obrazovanje po završetku kojega se stječe diploma koja omogućuje pristup visokoškolskom obrazovanju te najmanje tri godine radnog iskustva izravno povezanog s opisom posla (dio A.2.).

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u nekoj od država članica ili u nekoj drugoj zemlji, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela države članice Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja.

Kandidati čije su diplome izdane u zemlji koja nije članica EU-a prijavi moraju priložiti dokaz o jednakovrijednosti svoje diplome. Dodatne informacije o priznavanju kvalifikacija iz trećih zemalja kandidati mogu pronaći preko mreže ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/). Povjerenstvo za odabir uzet će u obzir razlike među obrazovnim sustavima. Primjeri minimalnih traženih diploma navedeni su u tablici priloženoj Vodiču za kandidate.

 1. Potrebno radno iskustvo

Prethodno radno iskustvo nije potrebno. Međutim, svako radno iskustvo koje je kandidat stekao u području obuhvaćenom ovim natječajem (vidjeti popis zadaća u dijelu A.2. „Opis posla”) smatrat će se prednošću.

 1. Znanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (najmanje na razini C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski jezik

i

zadovoljavajuće poznavati (najmanje na razini B2) engleski ili francuski jezik (jezik 2). Jezik 2 mora biti različit od jezika 1.

Napominjemo da se najmanje potrebne razine odnose na sve jezične sposobnosti (govor, pisanje, čitanje i slušanje) navedene u prijavnici. Te sposobnosti odgovaraju Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference-language-skills).

Koordinatori/koordinatorice logističkih usluga u okviru opisanog radnog mjesta moraju biti u stanju razumjeti i obavljati navedene zadaće, obrađivati predmete i učinkovito komunicirati s internim i vanjskim sugovornicima te s nadređenima i kolegama. Većina tih zadaća obavlja se na dva jezika, engleskom i francuskom, koji su odabrani za ovaj postupak odabira u skladu s interesima službe, na temelju kojih su utvrđene potrebne kvalifikacije u skladu s opisom posla. Koordinatori/koordinatorice logističkih usluga stoga moraju biti u stanju raditi i učinkovito komunicirati na barem jednome od tih dvaju jezika kako bi mogli obavljati zadaće i doprinositi neometanom radu službe.

 

 B. POSTUPAK

Natječaj se temelji na kvalifikacijama i testiranju.

 1. Uključivanje u postupak odabira

Ako su kandidati prijavu podnijeli:

– u skladu s uvjetima opisanima u dijelu C i

– u roku navedenom u dijelu C,

povjerenstvo za odabir ocjenjuje prijave u pogledu posebnih uvjeta.

Kandidate koji zadovoljavaju posebne uvjete povjerenstvo za odabir primit će u predselekcijski postupak.

Povjerenstvo za odabir donosi odluke isključivo na temelju informacija iz prijavnice koje su potvrđene popratnim dokumentima.

 1. Ocjenjivanje kvalifikacija

Povjerenstvo za odabir, na temelju unaprijed utvrđene tablice, ocjenjuje kvalifikacije kandidata primljenih u postupak odabira i sastavlja popis 60 najboljih kandidata, koji će biti pozvati na pismene testove. Ako se na posljednjem mjestu nalazi više kandidata s istim brojem bodova, povjerenstvo za odabir sve ih poziva na testiranje.

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidata povjerenstvo za odabir posebno uzima u obzir sljedeće elemente, za koje je u prijavnici potrebno priložiti dokaze:

 • radno iskustvo u području službe za korisnike povezano s poslovnima koji će se obavljati;
 • radno iskustvo u nadzoru tima;
 • radno iskustvo u sastavljanju dokumenata ili uputa povezano s poslovima koji će se obavljati;
 • radno iskustvo u europskim ili međunarodnim organizacijama ili u multikulturnom ili međunarodnom okruženju;
 • potvrda/diploma iz prve pomoći, koju je izdalo ovlašteno nadležno tijelo, ili radno iskustvo u području osobne sigurnosti (evakuacija zgrada, prva pomoć, zaštita od požara itd.).

Bodovanje: od 0 do 20 bodova

 1. Testiranje

Pismeno testiranje

a) Test sastavljanja teksta na jeziku 2 na temelju dokumentacije kako bi se ocijenila sposobnost obavljanja poslova opisanih u točki A.2. „Opis posla”.

Maksimalno trajanje testa: 3 sata

Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalan broj bodova za prolaz: 20 bodova)

Ovaj test održava se na daljinu i piše na računalu.

Na usmeno testiranje bit će pozvano 30 kandidata s najvećim brojem bodova na pismenom testu, pod uvjetom da su ostvarili minimalan broj bodova za prolaz. U slučaju da se na posljednjem mjestu nalazi više kandidata s istim brojem bodova, povjerenstvo za odabir sve ih poziva na usmeno testiranje.

Usmeno testiranje

b) Razgovor s povjerenstvom za odabir na engleskom ili francuskom jeziku (jezik 2), na temelju kojega se, vodeći računa o svim informacijama iz prijavnice, ocjenjuje sposobnost kandidata da obavljaju zadaće opisane u dijelu A.2. „Opis posla”. Povjerenstvo za odabir provjerit će i jezik 1 naveden u prijavnici.

Maksimalno trajanje testa: 45 minuta

Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalan broj bodova za prolaz: 20 bodova)

c) Grupna rasprava ili vježba (igra uloga) na engleskom ili francuskom jeziku (jezik 2), na temelju koje povjerenstvo za odabir, vodeći računa o poslovima opisanima u dijelu A.2. „Opis posla”, ocjenjuje sposobnost prilagođavanja, pregovaranja, kreativnost i donošenje odluka te ponašanje kandidata u grupi odnosno u određenoj situaciji.

Trajanje grupne rasprave odredit će povjerenstvo za odabir ovisno o konačnom sastavu grupa.

Maksimalno trajanje grupne vježbe (igre uloga) je 20 minuta.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova (minimalan broj bodova za prolaz: 10 bodova)

Ovi testovi mogu se organizirati na daljinu.

Kandidati će pravodobno primiti upute o pismenom i usmenom testiranju. Testiranja će se održavati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se kandidati ne odazovu na poziv, nije ih moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili ne pristupe jednom od testiranja, moguća je diskvalifikacija. Potrebno je točno slijediti poslane upute. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima, kandidati će odmah biti diskvalificirani.

 1. Popis prikladnih kandidata

Povjerenstvo za odabir sastavlja popis prikladnih kandidata, na kojem se nalaze imena prihvatljivih kandidata s najvećim ukupnim brojem bodova, kako je navedeno u dijelu A.1. „Opće napomene”. Ukupan broj bodova predstavlja zbroj bodova postignutih tijekom cijelog postupka (ocjena kvalifikacija i testovi a), b) i c)), pod uvjetom da su kandidati na svakom od tih testova ostvarili minimalan broj bodova za prolaz. Na posljednjem mjestu popisa može se nalaziti više kandidata s istim brojem bodova. Imena uspješnih kandidata navode se abecednim redoslijedom.

Valjanost popisa prikladnih kandidata istječe 31. prosinca 2026., no tijelo za imenovanja može je produžiti, o čemu će uspješni kandidati s popisa biti pravodobno obaviješteni.

Uspješni kandidati o svojim će rezultatima biti obaviješteni pojedinačno, a popis prikladnih kandidata bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Europskog parlamenta.

Kandidati kojima se ponudi zaposlenje morat će dati na uvid izvorne primjerke svih zatraženih dokumenata, uključujući diplome i potvrde o radu.

Uvrštavanje na popis prikladnih kandidata ne podrazumijeva pravo na zaposlenje niti jamstvo zaposlenja.

 

 C. PRIJAVE

Upute za prijavu:

Obavezna je prijava putem platforme APPLY4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hr_HR

Prije ispunjavanja prijavnice i dostavljanja relevantnih popratnih dokumenata, kandidati su obvezni pažljivo pročitati priloženi Vodič za kandidate u natječajima koje organizira Europski parlament.

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je:

 19. travnja 2023. u 17:00 po srednjoeuropskom vremenu.

Nakon što potvrde svoju prijavu, kandidati će dobiti automatsku potvrdu o primitku.

Kandidati se mole da Europski parlament NE ZOVU TELEFONOM da bi se raspitali o ovom natječaju.