This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOORDINÁTOŘI LOGISTICKÝCH SLUŽEB (AST 1)

Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 19/04/2023 17:00
Útvar : 08-Generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku
Ref. : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Pokyny pro uchazeče :

Před podáním přihlášky si pozorně pročtěte pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o výběrovém řízení. Tyto pokyny, jež jsou nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení, vám pomohou porozumět pravidlům, která upravují postupy a způsoby přihlašování.

OBSAH

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY PŘIJETÍ

B. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHY: POKYNY PRO UCHAZEČE VE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH POŘÁDANÝCH EVROPSKÝM PARLAMENTEM

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY PŘIJETÍ

 1. Obecné informace

Evropský parlament se v souladu s čl. 29 odst. 1 služebního řádu úředníků Evropské unie rozhodl vyhlásit otevřené výběrové řízení (platová třída AST 1) pro nábor úředníků do generálního ředitelství pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO).

Hledaným profilem jsou koordinátoři logistických služeb a celkem má být přijato 15 úspěšných uchazečů.

Pracovní místa se budou nacházet především v Bruselu, ale také v Lucemburku a ve Štrasburku (pracovní místa Evropského parlamentu) podle potřeb jednotlivých útvarů Parlamentu. Součástí pracovní náplně mohou být služební cesty mezi pracovními místy Evropského parlamentu. Koordinátoři přidělení k útvarům pro přepravu osob a zboží mohou být rovněž vyzváni, aby uskutečňovali pracovní cesty mimo pracovní místa Evropského parlamentu.

Nábor bude proveden do třídy AST 1, prvního platového stupně, kde základní plat činí 3 271,87 EUR měsíčně. Ze základního platu se odvádí daň Společenství a další srážky podle podmínek služebního řádu úředníků Evropské unie. Plat nepodléhá zdanění členských států. Stupeň, do něhož budou úspěšní uchazeči přijati, může být nicméně upraven v závislosti na jejich praxi. Kromě toho je základní plat za určitých podmínek navýšen o příspěvky.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace na základě genderu, etnicity, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

 1. Pracovní náplň

Generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO) zajišťuje řádnou správu infrastruktury a logistiky v různých pracovních místech Evropského parlamentu.

Úkoly GŘ INLO:

 • technicky a administrativně spravovat všechny budovy využívané Evropským parlamentem v Bruselu, Lucemburku a ve Štrasburku, jakož i kontaktní kanceláře v členských státech;
 • řídit oddělení, která zajišťují vybavení a služby nezbytné pro řádné fungování těchto budov;
 • spravovat vybavení (nákupy, doprava, stěhování, poštovní služby, stravování, obchody pro zaměstnance apod.) a zajišťovat praktickou organizaci schůzí.

Úkolem koordinátora logistických služeb je asistovat vedoucímu oddělení nebo administrátorovi a dohlížet na tým zaměstnanců a koordinovat jej.

Koordinátor logistických služeb bude pod vedením odpovědného úředníka a v rámci programů a priorit stanovených parlamentními orgány a jejich vedením mimo jiné plnit tyto konkrétní úkoly:

 • řídit, vést, motivovat a koordinovat tým zaměstnanců s cílem optimalizovat využívání lidských zdrojů a současně zajišťovat kvalitu služeb;
 • stanovovat priority, předvídat práci, již bude třeba vykonat, zajišťovat odpovídající úroveň provedené práce;
 • podílet se na přípravě pokynů a pravidel, zprostředkovávat je a zajišťovat jejich dodržování;
 • být v kontaktu a spolupracovat s partnery z ostatních ředitelství/oddělení/útvarů a s externími partnery;
 • řešit nepředvídané situace (např. organizaci týmu v případě absencí na poslední chvíli);
 • zastupovat oddělení na meziútvarových schůzích nebo v pracovních skupinách;
 • dohlížet na administrativní postupy týkající se vozidel (dokumenty, technické prohlídky);
 • v případě potřeby organizovat řidiče externích poskytovatelů služeb;
 • zajišťovat kontinuitu služeb tím, že bude v případě potřeby řídit vozidla Evropského parlamentu určená k přepravě osob a zboží, a to jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni;
 • zajišťovat koordinaci a organizaci cest a střídání v týmu až 120 řidičů a dispečink jízd a směny řidičů (zavést a spravovat systém plánování směn řidičů);
 • kontrolovat pracovní dobu řidičů;
 • zajišťovat koordinaci, organizaci a dispečink stěhování a směny interních a externích týmů (zavést a řídit systém pro plánování týmu až 50 zaměstnanců stěhovací služby).
 • organizovat doručování pošty skupinou až 50 kurýrů;
 • zajišťovat dodržování rozhodnutí a vyřizování žádostí a informovat žadatele o aktuálním stavu žádostí;
 • poskytovat poradenství a informace nadřízeným, poslancům, jejich asistentům, zaměstnancům a návštěvníkům Parlamentu v příslušných oblastech působnosti.

Útvary, v nichž mohou koordinátoři logistických služeb působit, mají především za úkol:

 • přepravu osob, zejména poslanců a zaměstnanců Parlamentu;
 • politiku mobility a související vztahy s federálními, regionálními a obecními orgány;
 • různé typy stěhování (poslanci, politické skupiny a zaměstnanci orgánu) ve třech hlavních pracovních místech a dodávání movitých věcí;
 • přepravu vybavení pro plenární zasedání ve Štrasburku a schůze politických skupin mimo tři hlavní pracovní místa;
 • přidělování a správu pracovních prostor;
 • doručování pošty ve třech hlavních pracovních místech;
 • asistenci útvarům pro plenární zasedání (GŘ PRES) a pro galerie (GŘ LINC) během zasedání.

Koordinátoři logistických služeb musí být schopni řešit různorodé situace, rychle a klidně reagovat na změny okolností a účinně komunikovat. Musí být schopni pravidelně intenzivně pracovat v multikulturním prostředí, a to jak samostatně, tak v týmu.

Je třeba počítat s častými služebními cestami do tří hlavních pracovních míst Evropského parlamentu a s četnými interními a externími kontakty.

 1. Požadavky na přijetí

V poslední den lhůty pro podání přihlášek musíte splňovat následující všeobecné a zvláštní podmínky:

a) Všeobecné podmínky

V souladu s článkem 28 služebního řádu úředníků Evropské unie musíte:

–          být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,

–          požívat svých občanských práv,

–          mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,

–          prokázat morální způsobilost vyžadovanou pro výkon předpokládaných funkcí.

 b) Zvláštní podmínky

i) Kvalifikační předpoklady

Musíte mít:

 • ukončené postsekundární vzdělání doložené diplomem

nebo

 • středoškolské vzdělání doložené diplomem, který opravňuje k přijetí k postsekundárnímu vzdělávání, a nejméně tříletou odbornou praxi přímo související s pracovní náplní (oddíl A.2.).

Diplomy, ať už vydané v členském státě nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem členského státu EU, jako je ministerstvo školství.

Uchazeči, kteří jsou držiteli diplomů vydaných v zemi mimo EU, musí u svých diplomů předložit doklad o rovnocennosti v EU. Další informace o uznávání kvalifikací ze zemí mimo EU naleznete na webových stránkách sítě ENIC-NARIC https://www.enic-naric.net/. Výběrová komise v této souvislosti zohlední různé systémy vzdělávání. Příklady minimálně požadovaných diplomů jsou uvedeny v tabulce s pokyny pro uchazeče.

ii) Požadovaná odborná praxe

Není požadována žádná praxe. Avšak veškerá praxe získaná v oblasti, na niž se toto výběrové řízení zaměřuje (viz seznam úkolů v bodu „pracovní náplň“, oddíl A.2.), představuje výhodu.

iii)     Jazykové znalosti

Uchazeči musí mít důkladnou znalost (minimálně na úrovni C1) jednoho z úředních jazyků Evropské unie (jazyk 1): angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

a

uspokojivou znalost (minimálně na úrovni B2) angličtiny nebo francouzštiny (jazyk 2). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené požadované minimální úrovně platí pro každou oblast jazykových schopností (mluvení, psaní, čtení, poslech) uvedenou v přihlášce. Tyto schopnosti odpovídají schopnostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills)

Koordinátoři logistických služeb musí být v rámci popsané pracovní náplně schopni chápat a plnit výše uvedené úkoly, vyřizovat žádosti a účinně komunikovat s interními i externími partnery, jakož i s nadřízenými a kolegy. Většina těchto úkolů je prováděna v obou jazycích (angličtině a francouzštině), které byly v tomto výběrovém řízení stanoveny s ohledem na služební zájem – požadované kvalifikace tedy souvisí s pracovní náplní. Aby mohli koordinátoři logistických služeb plnit svěřené úkoly a přispívat k řádnému fungování příslušného oddělení, musí být schopni efektivně pracovat a komunikovat v alespoň jednom z těchto dvou jazyků.

 

B. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výběrové řízení je založeno na kvalifikačních předpokladech a zkouškách.

 1. Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

Pokud jste přihlášku podali:

- v souladu s požadavky stanovenými v bodu C a

- ve lhůtě stanovené v bodu C,

výběrová komise vaši přihlášku posoudí s ohledem na zvláštní podmínky pro přijetí.

Pokud zvláštní podmínky pro přijetí splňujete, výběrová komise vás připustí k výběrovému řízení.

Výběrová komise přitom vychází výhradně z informací uvedených v přihlášce, které osvědčují příslušné doklady.

 1. Posouzení kvalifikace

Výběrová komise na základě předem stanovené hodnotící tabulky posoudí kvalifikaci uchazečů přijatých do výběrového řízení a sestaví seznam 60 nejlepších uchazečů, kteří jsou pozváni ke zkouškám. V případě, že několik uchazečů na posledním postupovém místě získá stejný počet bodů, pozve je výběrová komise ke zkouškám všechny.

Při posuzování kvalifikace uchazečů vezme výběrová komise v úvahu zejména následující prvky, které musí být v přihlášce doloženy:

 • odbornou praxi v oblasti poskytování služeb klientům v souladu s pracovní náplní;
 • odbornou praxi v oblasti dohledu nad týmem;
 • odbornou praxi v oblasti přípravy dokumentů nebo pokynů souvisejících s náplní práce;
 • odbornou praxi v evropských nebo mezinárodních organizacích nebo v multikulturním či mezinárodním prostředí;
 • osvědčení/diplom o absolvování kurzu první pomoci vydaný schváleným příslušným orgánem nebo odbornou praxi v oblasti bezpečnosti osob (evakuace budov, první pomoc, požární bezpečnost apod.).

Hodnocení: 0–20 bodů.

 1. Zkoušky

Písemná zkouška

a) Písemná práce v jazyce 2, na základě dokumentace, jejímž účelem je posoudit vaši schopnost vykonávat úkoly popsané v bodu A.2 „Pracovní náplň“.

Maximální doba trvání zkoušky: 3 hodiny

Hodnocení: 0 až 40 bodů – požadované minimum: 20 bodů)

Tato zkouška se bude konat distančně na počítači.

30 nejlepších uchazečů, kteří získali nejvyšší počet bodů z písemných zkoušek, bude pozváno k ústním zkouškám, pokud obdrželi alespoň minimální požadovaný počet bodů. V případě, že několik uchazečů na posledním postupovém místě získá stejný počet bodů, pozve je výběrová komise ke zkouškám všechny.

Ústní zkoušky

b) Pohovor s výběrovou komisí v anglickém nebo francouzském jazyce (jazyk 2), který komisi umožní, s ohledem na všechny skutečnosti uvedené v přihlášce, posoudit vaši schopnost vykonávat úkoly popsané v bodu A.2. „Pracovní náplň“. Výběrová komise rovněž otestuje jazyk 1 uvedený v přihlášce.

Maximální doba trvání zkoušky: 45 minut.

Hodnocení: 0 až 40 bodů – požadované minimum: 20 bodů).

c) Zkouška v podobě diskuse ve skupině nebo simulační hry v anglickém nebo francouzském jazyce (jazyk 2), která výběrové komisi umožní, v souvislosti s úkoly popsanými v bodu A.2. „Pracovní náplň“, posoudit vaši schopnost přizpůsobit se, vaše vyjednávací schopnosti, kreativitu a rozhodovací schopnosti i chování ve skupině nebo v reakci na určitou situaci.

Délku zkoušky v podobě diskuse ve skupině stanoví výběrová komise podle konečného složení skupin.

Maximální délka zkoušky v podobě simulační hry je 20 minut.

Hodnocení: 0 až 20 bodů – požadované minimum: 10 bodů).

Tyto zkoušky se mohou konat distančně.

Pokyny k písemným a ústním zkouškám vám budou včas sděleny. Zkoušky se konají ve stanovený den a hodinu. Pokud uchazeč neodpoví na pozvánku, nelze jej kontaktovat e-mailovou poštou nebo se nedostaví k některé zkoušce, může být vyřazen. Je třeba důsledně dodržovat zaslané pokyny. Nedodržení pokynů nebo postup v rozporu s pokyny povede k okamžitému vyřazení uchazeče.

 1. Zařazení na seznam vhodných uchazečů

Výběrová komise sestaví seznam vhodných uchazečů, kteří v řízení získali nejvyšší celkové bodové hodnocení, jak je uvedeno v bodu A.1 „Obecné informace“. Celkové bodové hodnocení je součtem bodů obdržených během celého řízení (posouzení kvalifikace a zkoušky a), b) a c)), pod podmínkou, že uchazeč v jednotlivých zkouškách obdržel alespoň minimální požadovaný počet bodů. V případě, že několik uchazečů na posledním postupovém místě získá stejný počet bodů, mohou být na seznam zařazeni všichni. Jména úspěšných uchazečů budou v seznamu seřazena podle abecedy.

Platnost seznamu vhodných uchazečů skončí 31. prosince 2026. Jeho platnost může být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování. V takovém případě o tom budou úspěšní uchazeči uvedení na seznamu včas informováni.

Výsledky budou úspěšným uchazečům oznámeny jednotlivě a seznam vhodných uchazečů bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Evropského parlamentu.

Bude-li vám nabídnuto pracovní místo, musíte pro účely ověření předložit originály všech požadovaných dokladů, zejména diplomů a pracovních potvrzení.

Ze skutečnosti, že je úspěšný uchazeč uveden na seznamu vhodných uchazečů, nevyplývá žádný nárok nebo záruka, že bude zaměstnán.

 

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Zápis:

Přihlášku musíte předložit prostřednictvím platformy Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/cs_CS

Předtím, než vyplníte přihlášku a připojíte příslušné doklady, přečtěte si pozorně pokyny pro uchazeče ve výběrových řízeních pořádaných Evropským parlamentem.

Lhůta pro podání přihlášek

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena na

19. dubna 2023 v 17:00 hodin (bruselského času).

Poté, co přihlášku potvrdíte, vám bude automaticky zasláno potvrzení o přijetí.

Žádáme uchazeče, aby útvarům Evropského parlamentu ohledně výběrového řízení NETELEFONOVALI.