This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - VERKSAMHETSANALYTIKER - SAP (AD6 / AD9)

Publication end on external website : 13/04/2023 17:00
Enhet : 11-Generaldirektoratet för ekonomi
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Handledningen för sökande :
Försäkringar :

Innan du ansöker ska du noggrant läsa den handledning för sökande som bifogas detta meddelande om rekrytering.

Handledningen utgör en del av meddelandet om rekrytering och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för uttagningsförfaranden och hur man ansöker.

 

INNEHÅLL

A. ARBETSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

B. FÖRFARANDE

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

BILAGOR:     

HANDLEDNING FÖR SÖKANDE I EUROPAPARLAMENTETS UTTAGNINGSFÖRFARANDEN

FÖRSÄKRINGAR

 

A. ARBETSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

1. Allmänt

Europaparlamentet har beslutat att på grundval av artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen (tjänsteföreskrifterna) inleda ett uttagningsförfarande för rekrytering av tjänstemän vid generaldirektoratet för ekonomi (GD FINS).

GD FINS söker mycket kunniga personer med hög kompetens som kan bistå i arbetet med att sköta och underhålla Europaparlamentets SAP S4HANA-platform under generaldirektoratets ansvar. Uttagningsförfarandet syftar främst till att tillsätta lediga tjänster vid enheten kompetenscentrum för FMS i Luxemburg.

Rekryteringen kommer att göras till lönegraderna AD 6 och AD 9.

Syftet med uttagningsförfarandet är att upprätta en förteckning över 10 godkända sökande per lönegrad.

I lönegrad AD 9 löneklass 1 uppgår grundmånadslönen till 8 786,88 euro.

I lönegrad AD 6 löneklass 1 uppgår grundmånadslönen till 6 066,59 euro.

Lönen beskattas av unionen och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna. Lönen är befriad från nationella skatter. Den löneklass till vilken godkända sökande rekryteras kan dock ändras i enlighet med den sökandes yrkeserfarenhet. Utöver denna grundlön kan, enligt särskilda villkor, vissa ersättningar tillkomma.

Detta meddelande avser två lönegrader (AD 6 och AD 9). Du kan endast ansöka till en av dem. I enlighet med avsnitt B.1 i meddelandet om rekrytering måste du därför välja en lönegrad när du ansöker online och du kan inte ändra ditt val efter att du har validerat din onlineansökan.

Uttagningskommittén kan dock på vissa villkor överföra en ansökan för lönegrad AD 9 till lönegrad AD 6. Villkoren för en sådan överföring anges i avsnitt B.1 i meddelandet om rekrytering.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politiska eller andra åsikter, tillhörighet till en nationell minoritet, ekonomiska tillgångar, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

 

2. Arbetsbeskrivning

2.1. Enheten kompetenscentrum för FMS

Generaldirektoratet för ekonomi (GD FINS) har som huvuduppgift att se till att Europaparlamentet har möjlighet att förvalta EU:s budget och parlamentets egen budget på ett ansvarsfullt sätt.

I detta syfte säkerställer GD FINS

 • en god ekonomisk förvaltning av den budget som gjorts tillgänglig för Europeiska unionen och Europaparlamentet,
 • transparens när det gäller användningen av denna budget,
 • stöd till parlamentets politiska aktörer i den ekonomiska förvaltningen.

GD FINS utvecklar en förenklad arbetsmiljö för alla finansiella aktörer för att underlätta fullgörandet av deras finansiella uppgifter. I detta sammanhang har enheten kompetenscentrum för FMS övertagit ansvaret för att genomföra och upprätthålla Europaparlamentets centrala system för ekonomisk förvaltning (FMS).

FMS har ingått som en del i Europaparlamentets miljö för finansiella tillämpningar sedan januari 2020. I systemet integreras budgetgenomförande, redovisning, kontraktsförvaltning, inventarieförvaltning och kostnadsredovisning i ett enda verktyg.

Övergången till FMS har även gjort det möjligt för parlamentet att

 • rationalisera, standardisera och automatisera viktiga budgetprocesser och finansiella processer,
 • förbättra synligheten och tillgången till beslutskritisk information för den högsta ledningen och på mellannivå,
 • utöva bättre kontroll över tillgängliga resurser (personalresurser, it-resurser och ekonomiska resurser).

Tillämpningen av FMS har nyligen utvecklats så att systemet omfattar nya områden där anda processer ingår, såsom beräkning av löner, ersättningar och pensioner för Europaparlamentets ledamöter och utarbetande av nya förvaltningsberättelser.

 

2.2. Arbetsuppgifter

Enheten kompetenscentrum för FMS kommer att vara den huvudsakliga enhet till vilken godkända sökande kan rekryteras. De rekryterade verksamhetsanalytikerna arbetar på engelska och förväntas utföra flera av följande uppgifter för genomförande och/eller underhåll av de SAP-system som enheten förvaltar: 

 • Definiera och genomföra processlösningar i programmet S4HANA (Finance och Procurement). Kunskap om verktygen S4HANA HCM och BW4HANA, som också används av Europaparlamentet, kommer att betraktas som meriterande.
 • Sammanställa verksamhetskrav och omvandla dem till funktionella lösningar.
 • Rationalisera SAP-processerna och anpassa dem till verksamhetskraven.
 • Utforma integrationen av SAP med kundernas befintliga applikationer.
 • Vidta nödvändiga åtgärder för underhåll av SAP-applikationer (uppgraderingar, förbättringar, korrigeringar osv.).
 • Utföra funktionstestning. Ansvara för testning av slutanvändaracceptans.
 • Tillhandahålla användarstöd, inklusive vidareutbildning.
 • Delta i samordningen och övervakningen av det arbete som utförs av externa leverantörer.
 • Bidra till genomförandet av de projekt som krävs för slutförandet av generaldirektoratets strategiska planer, särskilt en potentiell framtida användning av molnlösningar, och integrera nya SAP-produkter på ett effektivt sätt.

 

2.3. Kompetens och färdigheter

Godkända sökandena måste uppvisa följande kompetens och färdigheter vid utförandet av de uppgifter som anges ovan:

 • Förmåga att kommunicera klart och tydligt på engelska, både muntligt och skriftligt.
 • Förmåga att identifiera kritiska fakta i komplexa frågor och utveckla kreativa och praktiska lösningar.
 • Förmåga att samarbeta i team, uppmuntra arbete mot gemensamma mål och utbyte av kunskap med andra kollegor.
 • Förmåga att hålla kurser för och utbyta kunskap med slutanvändarna på ett effektivt sätt.
 • Förmåga att prioritera de viktigaste uppgifterna och organisera arbetsbelastningen på ett effektivt sätt.
 • Förmåga att arbeta effektivt under press och flexibilitet att anpassa sig till en föränderlig arbetsmiljö. 
 • Drivkraft att ta initiativ till att leverera arbetsresultat av hög kvalitet.
 • Ett tydligt fokus på kundorientering (intern och extern).

 

3. Behörighetskrav

På sista ansökningsdagen ska följande allmänna och särskilda krav vara uppfyllda:

a)     Allmänna krav

Du måste i enlighet med artikel 28 i tjänsteföreskrifterna

 • vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,
 • åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter,
 • ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,
 • uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

 

b)     Särskilda behörighetskrav

i)      Kvalifikationer

Lönegrad AD 6:

Du måste ha avslutat studier motsvarande en fullständig universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, styrkt med examensbevis som är officiellt erkänt i en av Europeiska unionens medlemsstater.

Lönegrad AD 9:

Du måste ha avslutat studier motsvarande en fullständig universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, styrkt med examensbevis som är officiellt erkänt i en av Europeiska unionens medlemsstater,

eller

du måste ha avslutat studier motsvarande en fullständig universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, styrkt med examensbevis som är officiellt erkänt i en av Europeiska unionens medlemsstater, och därefter minst ett års relevant yrkeserfarenhet på det område som uttagningsförfarandet gäller.

Examensbevis måste erkännas av ett officiellt organ i en EU-medlemsstat, till exempel utbildningsministeriet, oavsett om de utfärdats i en medlemsstat eller i ett land utanför EU.

Sökande som har examensbevis som utfärdats i ett land utanför EU måste som en del av ansökan visa att deras examensbevis är likvärdiga i EU. Mer information om erkännande av kvalifikationer från länder utanför EU hittar du i nätverket Enic-Naric (https://www.enic-naric.net).

Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan olika utbildningssystem.

För ytterligare upplysningar, se bilaga I till handledningen för sökande i Europaparlamentets uttagningsförfaranden.

ii)     Yrkeserfarenhet

Efter att ha erhållit de kvalifikationer som ger tillträde till uttagningsförfarandet (se led i) ovan) måste du ha förvärvat yrkeserfarenhet och tekniska kunskaper i SAP. 

 • Lönegrad AD 6: Minst två års yrkeserfarenhet inom områden med koppling till de ovannämnda uppgifterna (se avsnitt 2.2.) (SAP-modulerna Finance eller Procurement).
 • Lönegrad AD 9: Minst tio års yrkeserfarenhet inom områden med koppling till de ovannämnda uppgifterna (se avsnitt 2.2.) (SAP-modulerna Finance eller Procurement). Du måste också ha minst tre års erfarenhet med koppling till S4HANA-plattformen (finans- eller upphandlingsmoduler) (som kan ingå i det minimikrav på tio år som anges ovan).

iii)     Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska,

och

tillfredsställande kunskaper (minst nivå B2) i engelska (språk 2). Språk 2 får inte vara samma språk som språk 1. Om språk 1 är engelska måste språk 2 vara ett av Europeiska unionens 23 övriga officiella språk (minst nivå B2).

Observera att de miniminivåer som krävs enligt ovan gäller för var och en av de olika språkliga färdigheter (muntlig produktion, skriftlig produktion, läsförståelse, hörförståelse) som avses i ansökningsformuläret. Dessa färdigheter motsvarar de som anges i den gemensamma europeiska referensramen för språk https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

De språk som valts ut för detta uttagningsförfarande har fastställts i tjänstens intresse. Tjänsten som SAP-verksamhetsanalytiker kräver nämligen särskilda kvalifikationer på grund av arbetsuppgifternas art enligt punkt A.2 i detta meddelande om rekrytering.

Så gott som allt arbete vid enheten kompetenscentrum för FMS utförs på engelska. Engelska är det språk som används i kommunikationen med Europaparlamentets övriga generaldirektorat och politiska organ samt med externa leverantörer av SAP-system. Dessutom är engelska det språk som används vid sammanträden och när funktionella och tekniska dokument utarbetas. För att de personer som rekryteras ska kunna utföra sina uppgifter och säkerställa att tjänsten fungerar smidigt måste de följaktligen kunna arbeta och kommunicera effektivt på engelska.

 

B. FÖRFARANDE

Förfarandet bygger på prov.

1. Rätt att delta i uttagningsförfarandet

Uttagningskommittén kommer att bedöma din ansökan mot bakgrund av de särskilda behörighetskraven (avsnitt A.3). Om du uppfyller de särskilda behörighetskraven kommer uttagningskommittén att ge dig rätt att delta i uttagningsförfarandet. Uttagningskommittén grundar sina beslut uteslutande på de uppgifter som du lämnat i din ansökan och som styrks genom intyg och liknande handlingar.

Obs! När du ansöker online måste du ange vilken lönegrad du ansöker till (AD 6 eller AD 9). Alla sökande måste sedan ladda upp det vederbörligen ifyllda förklaringsformuläret på det relevanta stället i ansökan. Om sökande som ansöker till lönegrad AD 9 inte lämnar in en förklaring eller om förklaringen är ofullständig kommer ansökan inte att godkännas.

Lönegrad AD 9: Uttagningskommittén kan vid behörighetskontrollen överföra en ansökan till lönegrad AD 6 om

– uppgifterna i ansökan visar att den sökande inte uppfyller behörighetskraven för lönegrad AD 9, men gör det för lönegrad AD 6,

och

– sökanden i förklaringen har samtyckt till en eventuell överföring till lönegrad AD 6. Om ingen förklaring lämnas in eller om förklaringen är ofullständig kan sökande som inte uppfyller behörighetskraven för lönegrad AD 9 inte överföras till lönegrad AD 6 och kommer därför inte att få delta i uttagningsförfarandet.

 

2. Prov

a) Prov med flervalsfrågor

Om uttagningskommittén beslutar att låta dig delta i uttagningsförfarandet kommer du att få göra ett datorbaserat prov (flervalsfrågor), förutsatt att du har lämnat in din ansökan

– på angivet sätt enligt avsnitt C, och

– inom utsatt tid enligt avsnitt C.

Flervalsfrågorna kommer att vara på engelska.

Flervalsfrågorna består av högst 30 frågor och syftar till att bedöma din förmåga att identifiera information som rör arbetsbeskrivningen (avsnitt A.2.). Kravet för godkänt är minst 50 % rätta svar.

Provet pågår i högst 45 minuter och görs online.

b) Skriftligt prov

Det skriftliga provet kommer att anordnas på engelska och utformas så att det bedömer din lämplighet när det gäller de uppgifter som anges i arbetsbeskrivningen (avsnitt A.2.).

Uttagningskommittén kommer inte bara att bedöma svaren på det skriftliga provet ur teknisk synvinkel, utan kommer också att utvärdera dina redaktionella färdigheter, med särskild hänsyn till din förmåga att kommunicera på ett strukturerat, logiskt och tydligt sätt.

Det skriftliga provet kommer att äga rum direkt efter provet med flervalsfrågor. Om du inte klarar åtminstone gränsen för godkänt i provet med flervalsfrågor kommer ditt skriftliga prov inte att rättas.

Det skriftliga provet pågår i högst 120 minuter.

Poängsättning: 0–60 poäng (krav för godkänt: minst 30 poäng).

Provet kommer att göras online.

De 20 sökande i respektive lönegrad i uttagningsförfarandet som fått det högsta antalet poäng på det skriftliga provet kommer att kallas till det muntliga provet, under förutsättning att de fått den poäng som krävs för att bli godkänd på det skriftliga provet. I de fall då sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal kallas alla dessa personer till det muntliga provet.

c) Muntligt prov

Intervju med uttagningskommittén på engelska för att med beaktande av alla uppgifter i din ansökan bedöma din förmåga att utföra arbetsuppgifterna och dina färdigheter i enlighet med vad som anges i avsnitt A.2 (arbetsbeskrivning). Uttagningskommittén kommer att testa språk 1 för alla sökande som angett engelska som sitt språk 2, och kommer också att testa det andra språket för sökande som angett engelska som sitt språk 1.

Provtid: högst 45 minuter.

Poängsättning: 0–40 poäng (krav för godkänt: minst 20 poäng).

Det muntliga provet kan komma att hållas på distans.

Du kommer att få information om de skriftliga och muntliga proven i god tid. Proven kommer att hållas vid en specifik tidpunkt och på ett specifikt datum. Om du inte svarar på en kallelse, om du inte kan nås via e-post eller om du inte infinner dig till ett prov riskerar du att uteslutas från förfarandet. Du måste följa instruktionerna till punkt och pricka. Om du inte gör det eller agerar i strid med dem kommer du omedelbart att uteslutas från förfarandet.

 

3. Förteckning över godkända sökande

Uttagningskommittén kommer att upprätta en förteckning över 10 godkända sökande för respektive lönegrad i uttagningsförfarandet, med namnen på de godkända sökande som fått det högsta totala antalet poäng. De totala poängen inbegriper de poäng som sökanden fått på det skriftliga respektive muntliga provet, under förutsättning att sökanden har fått den poäng som krävs för att bli godkänd på det skriftliga respektive muntliga provet. Namnen på godkända sökande i respektive lönegrad står i alfabetisk ordning. I de fall då sista platsen i respektive lönegrad upptas av flera personer med samma poängtal förs alla dessa personer upp på förteckningen över godkända sökande.

Förteckningen över godkända sökande kommer att vara giltig till och med den 31 december 2026. Dess giltighet kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. Om den förlängs kommer de sökande som finns upptagna på förteckningen att underrättas i god tid.

Du kommer att informeras enskilt om ditt resultat. Förteckningen över godkända sökande kommer att publiceras på Europaparlamentets officiella webbplats.

Om du erbjuds en anställning måste du visa upp alla handlingar i original, inbegripet examensbevis och arbetsintyg, för att styrka deras äkthet.

Det faktum att du finns med på förteckningen över godkända sökande innebär inte att du har rätt till eller är garanterad anställning.

 

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

Hur man ansöker

Du måste ansöka via plattformen Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sv_SV

Läs noggrant igenom handledningen för sökande i Europaparlamentets uttagningsförfaranden innan du fyller i ansökan och tillhandahåller relevanta styrkande handlingar.

Sista ansökningsdag

Sista dag för inlämning av ansökan är den

13 april 2023 kl. 17.00, lokal tid i Luxemburg

Mottagningsbevis skickas ut till dig automatiskt så fort ansökan har godkänts.

Vi ber dig att INTE RINGA Europaparlamentet och ställa frågor om uttagningsförfarandet.