This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - ANALIST(Ă) OPERAȚIONAL(Ă) - SAP (AD6 / AD9)

Publication end on external website : 13/04/2023 17:00
Serviciu : 11-Direction générale des finances
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Ghid pentru candidați :
Declaraţie :

Înainte de a candida, trebuie să citiți cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor anexat la prezentul anunț de recrutare.

Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de recrutare, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.

 

CUPRINS

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

ANEXE:     

GHIDUL CANDIDAȚILOR ȘI CANDIDATELOR LA PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

DECLARAŢIE

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

1. Generalități

Parlamentul European a decis să deschidă, în temeiul articolului 29 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (Statutul funcționarilor), o procedură de selecție pentru recrutarea de funcționari în Direcția Generală Finanțe (DG FINS).

DG FINS caută profesioniști foarte bine pregătiți și capabili să ajute la gestionarea și întreținerea platformei SAP S4HANA a Parlamentului European aflate sub responsabilitatea Direcției Generale. Procedura de selecție vizează în principal ocuparea posturilor vacante din Unitatea Centrul de competențe FMS din Luxemburg.

Recrutarea se va face la gradele AD 6 și AD 9.

În urma procedurii de selecție, se întocmește o listă de 10 laureați sau laureate pentru fiecare grad.

Pentru gradul AD 9, prima treaptă, salariul de bază este de 8 786,88 EUR pe lună.

Pentru gradul AD 6, prima treaptă, salariul de bază este de 6 066,59 EUR pe lună.

Salariul este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Statutul funcționarilor. Salariul nu este supus impozitului național. Treapta la care vor fi recrutați laureații și laureatele va putea fi însă adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, în anumite condiții, pe lângă salariul de bază vor fi plătite și indemnizații.

Acest anunț de recrutare se referă la două grade (AD 6 și AD 9). Persoanele interesate își pot depune candidatura numai pentru un singur grad. Prin urmare, așa cum se menționează la secțiunea B.1. din anunțul de recrutare, la depunerea candidaturii online, ele trebuie să opteze pentru un grad și nu își pot schimba alegerea după validarea candidaturii online.

Totuși, în anumite condiții, comisia de evaluare poate redistribui candidaturile de la gradul AD 9 la gradul AD 6.  Condițiile redistribuirii sunt stabilite în secțiunea B.1. din anunțul de recrutare.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

 

2. Natura atribuțiilor

2.1. Unitatea Centrul de competențe FMS

Principala misiune a Direcției Generale Finanțe (DG FINS) este de a capacita Parlamentul European să gestioneze în mod responsabil bugetul UE și bugetul Parlamentului.

În acest scop, DG FINS asigură:

 • buna gestiune financiară a bugetului pus la dispoziția Uniunii Europene și a Parlamentului European;
 • transparența în utilizarea acestui buget;
 • sprijinul actorilor politici ai Parlamentului în gestiunea financiară.

DG FINS dezvoltă un mediu de lucru simplificat astfel încât să faciliteze îndeplinirea sarcinilor financiare pentru toate părțile interesate din domeniul financiar. În acest context, Unitatea Centrul de competențe FMS și-a asumat responsabilitatea de a implementa și de a întreține sistemul central de gestiune financiară (FMS) al Parlamentului European.

FMS face parte din pachetul de aplicații financiare ale Parlamentului European din ianuarie 2020. El integrează execuția bugetară, contabilitatea financiară, gestionarea contractelor, gestionarea stocurilor și contabilitatea costurilor într-un singur instrument.

Trecerea la FMS a permis Parlamentului European:

 • să raționalizeze, să standardizeze și să automatizeze procesele bugetare și financiare esențiale;
 • să îmbunătățească vizibilitatea și disponibilitatea informațiilor esențiale în procesul decizional pentru conducerea de nivel superior și mediu;
 • să exercite un control mai bun asupra resurselor disponibile (umane, IT și financiare).

Recent, sfera de aplicare a FMS s-a extins la noi domenii care acoperă procese precum calcularea remunerațiilor, indemnizațiilor și pensiilor deputaților în Parlamentul European și crearea de noi rapoarte financiare manageriale.

 

2.2. Sarcini

Unitatea Centrul de competențe FMS va fi principala unitate unde vor fi recrutați laureații și laureatele. Lucrând în limba engleză, analiștii și analistele operaționali recrutați vor îndeplini o serie de sarcini legate de implementarea și/sau întreținerea sistemelor SAP gestionate de unitate, și anume: 

 • definirea și implementarea soluțiilor pentru procese în S4HANA Finanțe și Achiziții. Cunoașterea instrumentelor S4HANA HCM și BW4HANA, utilizate și de Parlamentul European, va fi considerată un avantaj;
 • colectarea cerințelor operaționale și transpunerea lor în soluții funcționale;
 • raționalizarea proceselor SAP și alinierea lor la cerințele operaționale;
 • proiectarea integrărilor SAP cu aplicațiile deja existente ale clienților;
 • luarea măsurilor necesare pentru întreținerea aplicațiilor SAP (actualizări, îmbunătățiri, corecții etc.);
 • efectuarea testelor funcționale; gestionarea testelor de acceptare de către utilizatorul final;
 • furnizarea de asistență pentru utilizatori, inclusiv formare profesională;
 • participarea la coordonarea și supravegherea serviciilor prestate de furnizori externi;
 • contribuția la executarea proiectelor necesare pentru finalizarea planurilor strategice ale direcției generale, în special posibila utilizare în viitor a soluțiilor de cloud și integrarea eficientă a noilor produse SAP.

 

2.3. Competențe necesare

Candidații și candidatele selectați trebuie să demonstreze următoarele competențe și aptitudini în executarea sarcinilor menționate mai sus:

 • capacitatea de a comunica clar și precis în limba engleză, atât oral, cât și în scris;
 • capacitatea de a identifica aspectele critice din cadrul problemelor complexe și de a elabora soluții creative și practice;
 • capacitatea de a lucra în echipă, încurajând obiectivele comune și schimbul de cunoștințe cu alți colegi;
 • capacitatea de a forma utilizatorii finali și de a face schimb de cunoștințe cu ei într-un mod eficient;
 • capacitatea de a acorda prioritate celor mai importante sarcini și de a organiza eficient volumul de muncă;
 • capacitatea de a lucra eficient sub presiune și flexibilitatea de a se adapta la un mediu de lucru în schimbare; 
 • motivația de a presta o activitate de înaltă calitate;
 • accent clar pe orientarea către client (internă și externă).

 

3. Condiții de admitere

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, candidații și candidatele trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

(a)     Condiții generale

În conformitate cu articolul 28 din Statutul funcționarilor, trebuie:

 • să fiți resortisant(ă) al/a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • să vă bucurați de drepturile cetățenești;
 • să vă fi îndeplinit obligațiile care vă revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;
 • să prezentați garanțiile morale necesare îndeplinirii responsabilităților care vă revin.

 

(b)     Condiții specifice

(i)      Calificări și diplome necesare

Pentru gradul AD 6:

Trebuie să aveți un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, atestat de o diplomă recunoscută oficial într-unul din statele membre ale Uniunii Europene.

Pentru gradul AD 9:

Trebuie să aveți un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin patru ani, atestat de o diplomă recunoscută oficial într-unul din statele membre ale Uniunii Europene,

sau

un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, atestat de o diplomă recunoscută oficial într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, urmat de o experiență profesională de cel puțin un an, relevantă pentru domeniul procedurii de selecție.

Diplomele, indiferent dacă sunt eliberate într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, cum ar fi Ministerul Educației.

Candidații și candidatele care dețin diplome eliberate într-o țară din afara UE trebuie să furnizeze o echivalență a diplomelor lor la nivelul UE, la depunerea candidaturii. Puteți găsi informații suplimentare despre recunoașterea titlurilor și diplomelor obținute în afara UE în rețelele ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Comisia de evaluare va ține cont de diferențele existente între sistemele de învățământ.

Pentru informații suplimentare, consultați anexa I la Ghidul candidaților și candidatelor la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European.

(ii)     Experiența profesională necesară

După obținerea calificărilor și diplomelor care permit accesul la procedura de selecție [a se vedea punctul (i) de mai sus], candidații și candidatele trebuie să fi dobândit experiență profesională și cunoștințe tehnice în domeniul SAP.

 • Pentru gradul AD 6: cel puțin 2 ani de experiență profesională legată de îndeplinirea sarcinilor menționate mai sus (secțiunea 2.2.) în modulele SAP Finanțe sau Achiziții.
 • Pentru gradul AD 9: cel puțin 10 ani de experiență profesională legată de îndeplinirea sarcinilor menționate mai sus (secțiunea 2.2.) în modulele SAP Finanțe sau Achiziții. Candidații și candidatele trebuie să aibă, de asemenea, experiență de lucru cu platforma S4HANA în module de finanțe sau achiziții de cel puțin trei ani (care poate fi inclusă în cerința de mai sus referitoare la experiența de cel puțin 10 ani).

(iii)     Cunoștințe lingvistice

Trebuie să cunoașteți în mod aprofundat (cel puțin la nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgară, spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, irlandeză, croată, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză sau suedeză,

precum și:

să cunoașteți la un nivel satisfăcător (cel puțin la nivelul B2) limba engleză (limba 2). Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.  În cazul în care limba 1 este engleza, limba 2 trebuie să fie una dintre celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene (cel puțin la nivelul B2).

Vă atragem atenția că nivelurile minime cerute mai sus se aplică fiecărei zone de aptitudini lingvistice (vorbit, scris, citit, comprehensiune orală) menționate în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor indicate în Cadrul european comun de referință pentru limbi (https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference-language-skills).

Limbile alese în prezenta procedură de selecție au fost stabilite în funcție de interesul serviciului. Având în vedere natura responsabilităților implicate, postul de analist(ă) operațional(ă) SAP presupune competențe specifice, descrise la secțiunea A.2 din prezentul anunț de recrutare.

Aproape toată activitatea Unității Centrul de competențe FMS se desfășoară în limba engleză. Engleza este limba utilizată în comunicarea cu alte direcții generale și organe politice ale Parlamentului European, precum și cu furnizorii externi de sisteme SAP. În plus, engleza este limba folosită la reuniuni și în redactarea documentelor operaționale și tehnice. Prin urmare, pentru a-și îndeplini responsabilitățile și a asigura buna funcționare a serviciului, persoanele recrutate trebuie să poată lucra și comunica eficient în limba engleză.

 

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

Procedura constă în probe.

1. Admiterea

Comisia de evaluare vă va examina candidatura în raport cu condițiile de admitere specifice (secțiunea A.3). Dacă îndepliniți condițiile de admitere specifice, comisia de evaluare vă va admite la procedura de preselecție. Comisia va lua o decizie exclusiv pe baza informațiilor prezentate în formularul de candidatură și dovedite prin documente justificative.

NB: Când își depun candidatura online, candidații și candidatele trebuie să specifice gradul pentru care candidează (AD 6 sau AD 9). Toți candidații și candidatele trebuie, de asemenea, să încarce formularul de declarație completat corespunzător în secțiunea respectivă a formularului de candidatură. Dacă persoanele care candidează pentru gradul AD 9 nu prezintă o declarație sau dacă declarația este incompletă, candidatura lor nu va fi admisă.

Pentru candidaturile la gradul AD 9: La verificarea condițiilor de admitere, comisia de evaluare poate redistribui o candidatură la gradul AD 6 dacă:

– din informațiile prezentate în formularul de candidatură reiese că candidatul sau candidata nu îndeplinește condițiile de admitere pentru gradul AD 9, dar le îndeplinește pe cele pentru gradul AD 6;

precum și:

– candidatul sau candidata și-a dat consimțământul, în declarație, pentru redistribuirea la gradul AD 6. Menționăm că, în cazul în care nu depun nicio declarație sau dacă declarația este incompletă, candidații și candidatele care nu îndeplinesc condițiile de admitere pentru gradul AD 9 nu pot fi redistribuiți la gradul AD 6 și, prin urmare, nu vor fi admiși la procedura de selecție.

 

2. Probele

a) Proba de preselecție prin test cu variante multiple de răspuns (test grilă)

Dacă comisia de evaluare decide să vă admită la procedura de selecție, veți fi invitat(ă) să susțineți proba de preselecție sub forma unui test cu variante multiple de răspuns (test grilă) pe calculator, cu condiția să fi depus dosarul de candidatură:

– potrivit modalităților menționate la secțiunea C; și

– până la termenul-limită menționat la secțiunea C.

Testul grilă se va desfășura în limba engleză.

Testul grilă va conține maximum 30 de întrebări care urmăresc să evalueze capacitatea dvs. de a identifica informații legate de natura atribuțiilor (secțiunea A.2). Punctajul minim necesar va fi de 50%.

Testul va avea o durată maximă de 45 de minute și se va desfășura online.

b) Proba scrisă

Proba scrisă va fi organizată în limba engleză și va evalua dacă aveți aptitudinile necesare pentru a îndeplini sarcinile specificate la „Natura atribuțiilor” (secțiunea A.2).

Comisia de evaluare va evalua răspunsurile la proba scrisă din punct de vedere tehnic, precum și competențele dvs. de redactare, acordând o atenție deosebită capacității de a comunica într-un mod structurat, logic și clar.

Proba scrisă va avea loc imediat după proba de preselecție (testul grilă). Dacă nu obțineți cel puțin punctajul minim necesar la proba de preselecție (testul grilă), proba scrisă nu va fi corectată.

Proba scrisă va avea o durată maximă de 120 de minute.

Punctaj: de la 0 la 60 de puncte (punctaj minim necesar: 30 de puncte).

Proba se va desfășura online.

Primii 20 de candidați sau candidate, la fiecare grad din procedura de selecție, care au obținut cel mai mare punctaj la proba scrisă vor fi invitați la proba orală, dacă au obținut punctajul minim necesar la proba scrisă. Comisia de evaluare va invita la proba orală toți candidații și candidatele ex aequo de pe ultimul loc pentru fiecare grad.

c) Proba orală

Interviu cu comisia de evaluare în limba engleză pentru a vă evalua capacitatea de a îndeplini sarcinile, precum și competențele și abilitățile menționate la secțiunea A.2 (Natura atribuțiilor), ținând seama de toate informațiile conținute în dosarul dvs. de candidatură. Comisia de evaluare va testa limba 1 a tuturor candidaților și candidatelor care au declarat engleza ca limbă 2 și va testa, de asemenea, cealaltă limbă a candidaților și candidatelor care au declarat engleza ca limbă 1.

Durata maximă a probei: 45 de minute.

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctaj minim necesar: 20 de puncte).

Proba orală ar putea avea loc de la distanță.

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru probele scrisă și orală. Probele vor fi organizate la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat(ă) prin email sau dacă nu vă prezentați la o probă, riscați să fiți descalificat(ă). Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora, veți fi descalificat(ă) imediat.

 

3. Lista candidaților și candidatelor eligibili

Comisia de evaluare va întocmi o listă de 10 candidați sau candidate eligibili pentru fiecare grad al procedurii de selecție, conținând numele candidaților și candidatelor eligibili cu cele mai mari punctaje totale. Punctajele totale vor fi egale cu numărul total de puncte obținute la proba scrisă și orală, cu condiția să fi obținut punctajul minim obligatoriu la fiecare probă (scrisă și orală). Numele laureaților și laureatelor vor figura pe lista corespunzătoare fiecărui grad în ordine alfabetică. Lista poate cuprinde toți candidații și candidatele ex aequo de pe ultimul loc pentru fiecare grad.

Lista candidaților și candidatelor eligibili va expira la 31 decembrie 2026. Valabilitatea listei va putea fi prelungită prin hotărârea autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații și laureatele înscriși pe listă vor fi informați în timp util.

Rezultatele obținute vor fi transmise individual celor care au candidat, iar lista laureaților și laureatelor va fi publicată pe site-ul oficial al Parlamentului European.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă a candidaților și candidatelor eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

 

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Modalități de înscriere:

Trebuie să vă depuneți candidatura pe platforma Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO

Trebuie să citiți cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor la concursurile/procedurile de selecție organizate de Parlamentul European înainte de a completa formularul de candidatură și să furnizați documentele justificative relevante.

Data-limită pentru depunerea candidaturilor

Data-limită pentru depunerea candidaturilor este

13 aprilie 2023, ora 17.00, ora Luxemburgului.

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.

Vă rugăm SĂ NU TELEFONAȚI la Parlamentul European pentru a cere informații despre această procedură de selecție.