This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - ANALITYK BIZNESOWY / ANALITYCZKA BIZNESOWA DS. PLATFORMY SAP (AD6 / AD9)

Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 13/04/2023 17:00
Dział : 11-Direction générale des finances
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Przewodnik dla kandydatów :
Deklaracja :

Przed zgłoszeniem kandydatury należy uważnie przeczytać przewodnik załączony do tego ogłoszenia o naborze.

Przewodnik ten jest nieodłącznym elementem ogłoszenia o naborze i pomoże zrozumieć zasady procedur selekcji oraz tryb zgłaszania kandydatur.

 

SPIS TREŚCI

A.OPIS OBOWIĄZKÓW, WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

B. PROCEDURA

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

ZAŁĄCZNIKI:     

PRZEWODNIK DLA OSÓB KANDYDUJĄCYCH W PROCEDURACH NABORU ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

DEKLARACJA

 

A. OPIS OBOWIĄZKÓW, KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI

1. Uwagi ogólne

Na podstawie art. 29 ust. 2 Regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (regulamin pracowniczy) Parlament Europejski podjął decyzję o przeprowadzeniu procedury naboru urzędników do Dyrekcji Generalnej ds. Finansów (DG FINS).

DG FINS poszukuje specjalistów/specjalistek z dużą wiedzą i o wysokich kwalifikacjach, którzy pod jej kierunkiem pomogą zarządzać platformą SAP S4HANA Parlamentu Europejskiego i utrzymywać ją. Celem procedury naboru jest głównie obsadzenie wolnych stanowisk w Dziale Centrum Kompetencji w zakresie Systemów Zarządzania Finansami (FMS) w Luksemburgu.

Wybrane osoby zostaną zaszeregowane do grup AD 6 i AD 9.

Celem procedury naboru jest sporządzenie listy 10 osób wyłonionych w każdej grupie zaszeregowania.

W grupie zaszeregowania AD 9 pierwszy stopień wynagrodzenie podstawowe wynosi 8 786,88 EUR miesięcznie.

W grupie zaszeregowania AD 6 pierwszy stopień wynagrodzenie podstawowe wynosi 6 066,59 EUR miesięcznie.

Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem unijnym oraz innym odliczeniom przewidzianym w regulaminie pracowniczym. Jest zwolnione z podatków krajowych. Stopień zaszeregowania osób wyłonionych może jednak zależeć od ich doświadczenia zawodowego. Ponadto w określonych okolicznościach wynagrodzenie podstawowe powiększa się o dodatki.

To ogłoszenie obejmuje dwie grupy zaszeregowania (AD 6 i AD 9). Można kandydować tylko do jednej grupy zaszeregowania. Dlatego zgodnie z sekcją B.1 osoby kandydujące muszą wybrać grupę zaszeregowania w momencie składania kandydatury przez internet i nie mogą zmienić tej decyzji po zatwierdzeniu zgłoszenia kandydatury.

Pod pewnymi warunkami komisja kwalifikacyjna może przenieść kandydatury z grupy zaszeregowania AD 9 do grupy AD 6.  Warunki takiego przeniesienia zapisano w sekcji B.1.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną. Wszelkie zawarte w niniejszym ogłoszeniu sformułowania dotyczące osób płci męskiej należy rozumieć jako odnoszące się również do osób płci żeńskiej.

 

2. Opis obowiązków

2.1. Dział Centrum Kompetencji w zakresie Systemów Zarządzania Finansami (FMS)

Głównym zadaniem Dyrekcji Generalnej ds. Finansów (DG FINS) jest umożliwienie Parlamentowi Europejskiemu odpowiedzialnego zarządzania budżetem UE i budżetem samego Parlamentu.

W tym celu DG FINS zapewnia:

 • właściwe zarządzanie finansowe budżetem udostępnionym Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu;
 • przejrzystość w korzystaniu z tego budżetu;
 • wspieranie podmiotów politycznych Parlamentu w zarządzaniu finansami.

DG FINS tworzy uproszczone środowisko pracy dla wszystkich zainteresowanych stron uczestniczących w zarządzaniu finansami, by ułatwić im realizację ich zadań finansowych. W tym kontekście Dział Centrum Kompetencji FMS odpowiada za wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu zarządzania finansami (FMS) Parlamentu Europejskiego.

FMS włączono do systemu aplikacji finansowych Parlamentu Europejskiego w styczniu 2020 r. W tym jednym narzędziu połączono wykonywanie budżetu, rachunkowość finansową, zarządzanie umowami, zarządzanie zapasami i rachunkowość analityczną.

Przejście na FMS pozwoliło również Parlamentowi Europejskiemu:

 • usprawnić, ustandaryzować i zautomatyzować kluczowe procesy budżetowe i finansowe;
 • poprawić widoczność i dostępność informacji kluczowych dla podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą wyższego i średniego szczebla;
 • lepiej kontrolować dostępne zasoby (ludzkie, informatyczne i finansowe).

Zakres FMS rozszerzono ostatnio na nowe obszary, obejmujące inne procesy, w tym obliczanie wynagrodzeń, dodatków i emerytur posłów do Parlamentu Europejskiego oraz tworzenie nowych sprawozdań finansowych dla kadry kierowniczej.

 

2.2. Zadania

Wybrane osoby będą zatrudniane głównie w Dziale Centrum Kompetencji FMS. Zatrudnieni analitycy biznesowi, pracujący w języku angielskim, będą wykonywać następujące zadania związane z wdrożeniem lub utrzymaniem systemów SAP, którymi ten dział zarządza: 

 • definiowanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych S4HANA w dziedzinie finansów i zamówień; atutem będzie znajomość narzędzi S4HANA HCM i BW4HANA, również wykorzystywanych przez Parlament Europejski;
 • zbieranie wymogów biznesowych i przenoszenie ich na rozwiązania funkcjonalne;
 • usprawnianie procesów SAP i dostosowywanie ich do wymogów biznesowych;
 • projektowanie integracji SAP z dotychczasowymi aplikacjami klientów;
 • działania niezbędne do utrzymania aplikacji SAP (aktualizacje, ulepszenia, korekty itp.);
 • wykonywanie testów funkcjonalnych; zarządzanie testami akceptacji użytkowników końcowych;
 • wsparcie użytkowników, w tym przez szkolenia;
 • udział w koordynowaniu i nadzorowaniu prac wykonywanych przez usługodawców zewnętrznych;
 • wkład w projekty niezbędne do realizacji planów strategicznych dyrekcji generalnej, zwłaszcza w potencjalne przyszłe zastosowanie rozwiązań w chmurze oraz efektywną integrację nowych produktów SAP.

 

2.3. Poszukiwane umiejętności

Wykonując wymienione zadania, wybrane osoby będą musiały wykazać się następującymi umiejętnościami i kompetencjami:

 • umiejętność jasnego i precyzyjnego porozumiewania się w języku angielskim, zarówno ustnie, jak i pisemnie;
 • umiejętność rozpoznawania najważniejszych faktów w złożonych sprawach oraz opracowywania kreatywnych i praktycznych rozwiązań;
 • umiejętność współpracy w zespołach, wspierania wspólnych celów i wymiany wiedzy z kolegami;
 • umiejętność efektywnego szkolenia użytkowników końcowych i przekazywania im wiedzy;
 • umiejętność priorytetowego traktowania najważniejszych zadań i efektywnej organizacji obciążenia pracą;
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją i elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się środowiska pracy; 
 • dążenie do podejmowania inicjatyw, by uzyskiwać wysokiej jakości wyniki pracy;
 • jednoznaczne ukierunkowanie na potrzeby klientów (wewnętrznych i zewnętrznych).

 

3. Kryteria dopuszczalności

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, osoby kandydujące muszą spełniać następujące warunki ogólne i szczególne:

a) Kryteria ogólne

Zgodnie z art. 28 regulaminu pracowniczego osoby kandydujące muszą:

 • mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • móc przedstawić odpowiednie referencje potwierdzające zdatność do wykonywania powierzonych obowiązków.

 

b)     Szczególne kryteria dopuszczalności

(i)      Wymagane tytuły i dyplomy

W grupie zaszeregowania AD 6:

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem oficjalnie uznawanym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

W grupie zaszeregowania AD 9:

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej cztery lata, potwierdzony dyplomem oficjalnie uznawanym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,

lub

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem oficjalnie uznawanym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, oraz zdobyte po uzyskaniu dyplomu co najmniej roczne doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy procedura naboru.

Dyplomy, zarówno wydane w państwie członkowskim UE, jak i w państwie spoza UE, muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego UE, np. ministerstwo edukacji.

Osoby kandydujące mające dyplom wydany w państwie spoza UE muszą do kandydatury dołączyć dokument potwierdzający równoważność tego dyplomu z dyplomami UE. Więcej informacji o uznawaniu kwalifikacji spoza UE można znaleźć w sieciach ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Komisja kwalifikacyjna uwzględni różnorodność systemów edukacji.

Więcej informacji – w załączniku 1 do Przewodnika dla osób kandydujących w procedurach naboru organizowanych przez Parlament Europejski.

(ii)     Wymagane doświadczenie zawodowe

Osoby kandydujące muszą mieć doświadczenie zawodowe i wiedzę techniczną dotyczącą SAP, uzyskane po zdobyciu kwalifikacji uprawniających do udziału w procedurze naboru (zob. ppkt (i)).

 • W grupie zaszeregowania AD 6: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe powiązane wymienionymi wyżej zadaniami (sekcja 2.2.) dotyczącymi modułów SAP w dziedzinie finansów lub zamówień.
 • W grupie zaszeregowania AD 9: co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe powiązane wymienionymi wyżej zadaniami (sekcja 2.2.) dotyczącymi modułów SAP w dziedzinie finansów lub zamówień. Osoby kandydujące muszą mieć również co najmniej trzyletnie doświadczenie związane z platformą S4HANA w modułach dotyczących finansów lub zamówień (doświadczenie to można zaliczyć do wymogu co najmniej dziesięcioletniego doświadczenia, o którym mowa powyżej).

(iii)     Znajomość języków

Osoby kandydujące muszą mieć dogłębną znajomość (co najmniej na poziomie C1) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego,

oraz

zadowalającą znajomość (co najmniej na poziomie B2) języka angielskiego (język 2). Język 2 musi być inny niż język 1.  Jeżeli językiem 1 osoby kandydującej jest język angielski, językiem 2 musi być dowolny inny język urzędowy Unii Europejskiej (co najmniej na poziomie B2).

Uwaga: określone powyżej minimalne poziomy znajomości języków dotyczą wszystkich umiejętności językowych (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie), o których mowa w formularzu kandydatury. Umiejętności te odpowiadają umiejętnościom określonym w europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Języki wybrano do celów tej procedury naboru zgodnie z interesem służby. Stanowisko analityka biznesowego / analityczki biznesowej wymaga specjalnych umiejętności z powodu charakteru obowiązków, o których mowa w pkt A.2 tego ogłoszenia o naborze.

Niemal całą pracę Działu Centrum Kompetencji FMS wykonuje się w języku angielskim. Język angielski jest używany w komunikacji z innymi dyrekcjami generalnymi i z organami politycznymi Parlamentu Europejskiego, a także z zewnętrznymi dostawcami systemów SAP. Ponadto angielskiego używa się podczas spotkań oraz w dokumentach funkcjonalnych i technicznych. Dlatego aby należycie wykonywać obowiązki i zapewnić sprawne funkcjonowanie działu, osoby zatrudnione muszą być w stanie efektywnie pracować i porozumiewać się po angielsku.

 

B. PROCEDURA

Procedura bazuje na egzaminach.

1. Przyjęcie kandydatury

Komisja kwalifikacyjna oceni kandydatury na podstawie szczególnych kryteriów dopuszczalności (sekcja A.3). Dopuści do procedury selekcji wstępnej osoby kandydujące spełniające szczególne kryteria dopuszczalności. Podejmując decyzje, komisja będzie się opierać wyłącznie na informacjach podanych w formularzu kandydatury i potwierdzonych w dokumentach.

UWAGA: Zgłaszając kandydaturę w internecie, osoby kandydujące muszą podać, o jaką grupę zaszeregowania się ubiegają (AD 6 czy AD 9). Wszyscy kandydaci muszą do odpowiedniej sekcji zgłoszenia załączyć wypełnione oświadczenie (deklaracja). Jeśli kandydaci do grupy zaszeregowania AD9 nie złożą oświadczenia lub jeśli oświadczenie będzie niekompletne, kandydatura będzie niedopuszczalna.

W zgłoszeniach do grupy zaszeregowania AD 9: Sprawdzając dopuszczalność, komisja kwalifikacyjna może przenieść kandydaturę do grupy zaszeregowania AD 6, jeżeli:

– z informacji podanych w kandydaturze jasno wynika, że dana osoba nie spełnia kryteriów dopuszczalności do grupy zaszeregowania AD 9, ale spełnia kryteria dotyczące grupy AD 6;

oraz

– w oświadczeniu osoba kandydująca wyraziła zgodę na przeniesienie do grupy zaszeregowania AD 6. Należy zauważyć, że jeśli osoba kandydująca nie złoży oświadczenia lub jej oświadczenie będzie niekompletne, a przy tym nie spełnia kryteriów dopuszczalności do grupy zaszeregowania AD 9, nie będzie jej można przenieść do grupy zaszeregowania AD 6, a zatem nie zostanie dopuszczona do procedury naboru.

 

2. Egzaminy

a) Test wielokrotnego wyboru – selekcja wstępna

Jeżeli komisja kwalifikacyjna postanowi dopuścić Cię do procedury selekcji, otrzymasz zaproszenie na test selekcji wstępnej w postaci testu wielokrotnego wyboru, pod warunkiem że złożysz kandydaturę:

– zgodnie z wymogami zawartymi w pkt C i

– w terminie przewidzianym w pkt C.

Test wielokrotnego wyboru odbędzie się w języku angielskim.

Zawiera maksimum 30 pytań mających ocenić umiejętność rozpoznawania informacji związanych z opisem obowiązków (sekcja A.2). Wymagane minimum: 50%.

Test trwa maksimum 45 minut; odbędzie się online.

b) Egzamin pisemny

Egzamin pisemny odbędzie się w języku angielskim, będzie oceniał kwalifikacje do wykonywania zadań określonych w opisie obowiązków (sekcja A.2.).

Komisja kwalifikacyjna oceni odpowiedzi udzielone na egzaminie pisemnym nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale również pod kątem umiejętności redakcyjnych, i zwróci szczególną uwagę na umiejętność ustrukturyzowanej, logicznej i jasnej komunikacji.

Egzamin pisemny odbędzie się niezwłocznie po teście selekcji wstępnej w postaci testu wielokrotnego wyboru. Jeżeli dana osoba nie uzyska przynajmniej wymaganego minimum w teście wielokrotnego wyboru w selekcji wstępnej, jej egzamin pisemny nie będzie oceniany.

Egzamin pisemny trwa maksimum 120 minut.

Ocena: 0–60 punktów (wymagane minimum: 30 punktów).

Egzamin odbędzie się online.

Na egzaminy ustne zostanie zaproszonych po 20 osób z każdej grupy zaszeregowania w tej procedurze naboru, które w egzaminie pisemnym zdobędą najwyższą liczbę punktów i co najmniej wymagane minimum. W stosownym przypadku komisja kwalifikacyjna uwzględni wszystkie osoby, które uzyskają jednakowy wynik (ex aequo) na ostatnim miejscu w każdej grupie zaszeregowania.

c) Egzamin ustny

Rozmowa z komisją kwalifikacyjną w języku angielskim, mająca ocenić zdolność do wykonywania zadań, a także umiejętności i kompetencje określone w części A.2 (Opis obowiązków), z uwzględnieniem wszystkich informacji zawartych w kandydaturze. Komisja przetestuje znajomość języka 1 wszystkich osób kandydujących, które zadeklarują język angielski jako język 2, oraz znajomość drugiego języka osób kandydujących, które zadeklarują język angielski jako język 1.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 45 minut.

Ocena: 0–40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

Egzaminy ustne mogą być przeprowadzone zdalnie.

W odpowiednim czasie otrzymasz instrukcje dotyczące testów pisemnych i ustnych. Testy odbędą się o określonej godzinie w określonym dniu. Jeżeli nie odpowiesz na zaproszenie lub wiadomość elektroniczną, lub nie stawisz się na jeden z egzaminów, możesz zostać wykluczony/wykluczona z procedury. Musisz postępować zgodnie z instrukcjami. Nieprzestrzeganie instrukcji lub jakiekolwiek działania niezgodne z instrukcjami spowodują natychmiastową dyskwalifikację.

 

3. Lista osób zakwalifikowanych

Komisja kwalifikacyjna sporządzi listę 10 osób zakwalifikowanych w każdej grupie zaszeregowania w tej procedurze naboru, zawierającą nazwiska spełniających kryteria dopuszczalności osób, które uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów. Ta łączna liczba punktów obejmuje sumę punktów uzyskanych we wszystkich egzaminach pisemnych i ustnych, pod warunkiem uzyskania wymaganego minimum w każdym egzaminie. Nazwiska osób zakwalifikowanych znajdą się na liście w kolejności alfabetycznej. Na liście mogą znaleźć się wszystkie osoby, które uzyskają jednakowy wynik (ex aequo) na ostatnim miejscu w danej grupie zaszeregowania.

Lista będzie ważna do 31 grudnia 2026 r. Jej ważność może zostać przedłużona decyzją organu powołującego. W razie przedłużenia ważności listy osoby na nią wpisane zostaną powiadomione w stosownym czasie.

Osoby wyłonione zostaną indywidualnie poinformowane o uzyskanych wynikach, a lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego.

Osoby, którym zostanie zaoferowane zatrudnienie, będą musiały przedstawić celem poświadczenia oryginały wszystkich wymaganych dokumentów, w tym dyplomów i świadectw pracy.

Wpisanie na listę osób zakwalifikowanych nie oznacza ani prawa, ani gwarancji naboru.

 

3. SKŁADANIE KANDYDATUR

Tryb zgłaszania kandydatur:

Kandydaturę należy złożyć na platformie Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/pl_PL

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia należy dokładnie zapoznać się z Przewodnikiem dla osób kandydujących w procedurach naboru organizowanych przez Parlament Europejski.

Termin składania kandydatur

Termin składania kandydatur:

13 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 czasu luksemburskiego.

Po zatwierdzeniu formularza kandydatury otrzymasz automatycznie potwierdzenie odbioru.

Prosimy NIE DZWONIĆ do Parlamentu Europejskiego z pytaniami o tę procedurę naboru.