This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - DARBĪBAS ANALĪTIĶI(-ES) - SAP (AD6 / AD9)

Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 13/04/2023 17:00
Dienests : 11-Finanšu ģenerāldirektorāts
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Rokasgrāmata kandidātiem :
Deklarācija :

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet kandidātu rokasgrāmatu, kas pievienota kā pielikums šim paziņojumam par pieņemšanu darbā.

Rokasgrāmata, kas ir paziņojuma par pieņemšanu darbā neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast atlases procedūrām piemērojamos noteikumus un pieteikšanās kārtību.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

A. AMATA APRAKSTS UN ATBILSTĪBA

B. PROCEDŪRA

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

PIELIKUMI:     

ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM, KAS PIEDALĀS EIROPAS PARLAMENTA ORGANIZĒTĀS ATLASES PROCEDŪRĀS

DEKLARĀCIJA

 

A. AMATA APRAKSTS UN ATBILSTĪBA

1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments ir nolēmis, pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (Civildienesta noteikumi) 29. panta 2. punktu, organizēt atlases procedūru ierēdņu pieņemšanai darbā Finanšu ģenerāldirektorātā (DG FINS).

DG FINS meklē ļoti zinošus un spējīgus speciālistus vai speciālistes, kas var palīdzēt pārvaldīt un uzturēt Eiropas Parlamenta SAP S4HANA platformu ģenerāldirektorāta atbildībā. Atlases procedūras galvenais mērķis ir aizpildīt vakantās amata vietas FMS kompetenču centra nodaļā Luksemburgā.

Pieņemšana darbā notiks AD 6 un AD 9 pakāpē.

Atlases procedūras mērķis ir izveidot 10 veiksmīgo kandidātu vai kandidāšu sarakstu katrai pakāpei.

AD 9 pakāpes pirmajā līmenī pamatalga ir 8786,88 EUR mēnesī.

AD 6 pakāpes pirmajā līmenī pamatalga ir 6066,59 EUR mēnesī.

Algai piemēro Savienības nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Civildienesta noteikumos. Algu ar valsts nodokļiem neapliek. Pakāpe, kurā veiksmīgos kandidātus vai kandidātes pieņems darbā, var tikt pielāgota atkarībā no profesionālās pieredzes. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Šis paziņojums attiecas uz divām pakāpēm (AD 6 un AD 9). Var pieteikties tikai uz vienu pakāpi. Tāpēc, kā minēts paziņojuma par pieņemšanu darbā B daļas 1. punktā, iesniedzot pieteikumu tiešsaistē, ir jāizvēlas pakāpe, ko pēc tam, kad pieteikums tiešsaistē ir validēts, mainīt vairs nevar.

Tomēr, ievērojot konkrētus nosacījumus, atlases komisija var pārcelt AD 9 pakāpes pieteikumus uz AD 6 pakāpi.  Nosacījumi, kas attiecas uz pārcelšanu amatā, ir izklāstīti paziņojuma par pieņemšanu darbā B daļas 1. punktā.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidatūru pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimtes, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības pie mazākumtautības, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

 

2. Amata pienākumu apraksts

2.1. FMS kompetenču centra nodaļa

Finanšu ģenerāldirektorāta (DG FINS) galvenais uzdevums ir dot Eiropas Parlamentam iespēju atbildīgi pārvaldīt ES budžetu un pašam savu budžetu.

Šajā nolūkā DG FINS nodrošina:

 • labu Eiropas Savienībai un Eiropas Parlamentam nodotā budžeta finanšu pārvaldību;
 • minētā budžeta izlietojuma pārredzamību;
 • atbalstu Parlamenta politiskajiem finanšu pārvaldības dalībniekiem.

DG FINS izstrādā vienkāršotu darba vidi visām finanšu jomas ieinteresētajām personām, lai atvieglotu to finanšu uzdevumu izpildi. Šajā kontekstā FMS kompetenču centra nodaļa ir uzņēmusies atbildību par Eiropas Parlamenta centrālās finanšu pārvaldības sistēmas (FMS) ieviešanu un uzturēšanu.

FMS ir Eiropas Parlamenta finanšu lietojumprogrammu vides daļa kopš 2020. gada janvāra. Tā vienā rīkā integrē budžeta izpildi, finanšu uzskaiti, līgumu pārvaldību, inventāra pārvaldību un izmaksu uzskaiti.

Pāreja uz FMS Eiropas Parlamentam ir devusi iespēju arī:

 • racionalizēt, standartizēt un automatizēt galvenos budžeta un finanšu procesus;
 • uzlabot lēmumu pieņemšanas ziņā kritiski svarīgas informācijas redzamību un pieejamību augstākajai un vidējai vadībai;
 • labāk kontrolēt pieejamos resursus (cilvēkresursus, IT resursus un finanšu resursus).

FMS tvērums nesen papildinājās ar jaunām jomām, kas aptver citus procesus, piemēram, Eiropas Parlamenta deputātu atalgojuma, pabalstu un pensiju aprēķināšanu un jaunu vadības finanšu pārskatu izstrādi.

 

2.2. Uzdevumi

FMS kompetenču centra nodaļa būs galvenā nodaļa, kurā varēs pieņemt darbā veiksmīgos kandidātus vai kandidātes. Tiek gaidīts, ka darbam angļu valodā pieņemtie darbības analītiķi vai analītiķes veiks vairākus no šādiem uzdevumiem nodaļas pārvaldīto SAP sistēmu ieviešanai un/vai uzturēšanai: 

 • noteikt un ieviest S4HANA Finance and Procurement procesa risinājumus. Zināšanas par S4HANA HCM un BW4HANA rīkiem, ko izmanto arī Eiropas Parlaments, tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • apzināt darbības prasības un pārvērst tās funkcionālos risinājumos;
 • racionalizēt SAP procesus un saskaņot tos ar darbības prasībām;
 • izstrādāt SAP un klientu iepriekšējo lietojumprogrammu integrāciju;
 • veikt nepieciešamās SAP lietojumprogrammu uzturēšanas darbības (modernizāciju, uzlabojumus, labojumus u. c.);
 • veikt funkcionālo testēšanu; pārvaldīt akcepttestēšanu galalietotāju vidū;
 • sniegt atbalstu lietotājiem, ieskaitot profesionālu apmācību;
 • piedalīties ārējo pakalpojumu sniedzēju veiktā darba koordinēšanā un uzraudzībā;
 • palīdzēt izpildīt projektus, kas nepieciešami ģenerāldirektorāta stratēģisko plānu pabeigšanai, jo īpaši mākoņdatošanas risinājumu potenciālu izmantošanu nākotnē, un efektīvi integrēt jaunus SAP

 

2.3. Vajadzīgās prasmes

Veiksmīgajiem kandidātiem vai kandidātēm būs jāpierāda šādas prasmes un kompetences minēto uzdevumu izpildē:

 • spēja skaidri un precīzi sazināties angļu valodā gan mutiski, gan rakstiski;
 • spēja identificēt kritiski svarīgos faktus sarežģītās lietās un izstrādāt radošus un praktiskus risinājumus;
 • spēja sadarbīgi strādāt komandās, atbalstot kopīgus mērķus un zināšanu apmaiņu ar citiem kolēģiem;
 • spēja efektīvi apmācīt galalietotājus un dalīties zināšanās ar tiem;
 • spēja noteikt svarīgākos uzdevumus un efektīvi organizēt darba slodzi;
 • spēja efektīvi strādāt spiediena apstākļos un elastība pielāgoties mainīgai darba videi; 
 • griba uzņemties iniciatīvu, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu;
 • skaidra orientēšanās uz (iekšējiem un ārējiem) klientiem.

 

3. Atbilstība

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās kandidātiem vai kandidātēm ir jāatbilst tālāk norādītajiem vispārīgajiem un īpašajiem atbilstības kritērijiem.

(a)     Vispārīgie kritēriji

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 28. pantu jums:

 • jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam(-ai);
 • jābūt tiesīgam(-ai) izmantot savas pilsoņa tiesības;
 • jābūt izpildījušam(-ai) tiesību aktos noteiktās karaklausības saistības;
 • jāvar uzrādīt pienācīgas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

 

(b)     Īpašie atbilstības kritēriji

i)      Nepieciešamā kvalifikācija

AD 6 pakāpei

Izglītības līmenim jāatbilst vismaz trīs gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm oficiāli atzīts diploms.

AD 9 pakāpei

Izglītības līmenim jāatbilst vismaz četrus gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm oficiāli atzīts diploms,

vai

izglītības līmenim jāatbilst vismaz trīs gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm oficiāli atzīts diploms, un pēc tās jābūt iegūtai vismaz vienu gadu ilgai relevantai darba pieredzei atlases procedūras jomā.

Gan dalībvalstī, gan trešā valstī izsniegti diplomi ir jāatzīst oficiālai ES dalībvalsts iestādei, piemēram, Izglītības ministrijai.

Kandidātiem vai kandidātēm, kam ir trešā valstī izsniegti diplomi, pieteikumā ir jāiekļauj apliecinājums par šo diplomu līdzvērtību ES. Sīkāku informāciju par trešo valstu kvalifikāciju atzīšanu varat atrast ENIC-NARIC tīklos (https://www.enic-naric.net).

Atlases komisija ņems vērā dažādu izglītības sistēmu atšķirības.

Sīkāku informāciju sk. 1. pielikumā Rokasgrāmatai kandidātiem, kas piedalās Eiropas Parlamenta organizētās atlases procedūrās.

ii)     Nepieciešamā profesionālā pieredze

Pēc tam, kad kandidāti vai kandidātes ir ieguvušas kvalifikāciju, kas dod iespēju piedalīties atlases procedūrā (sk. i) apakšpunktu), jābūt iegūtai darba pieredzei un tehniskajām zināšanām SAP jomā.

 • AD 6 pakāpei Vismaz 2 gadu darba pieredze, kas saistīta ar iepriekš minētajiem uzdevumiem (2.2. punkts), SAP finanšu vai iepirkuma moduļos.
 • AD 9 pakāpei Vismaz 10 gadu darba pieredze, kas saistīta ar iepriekš minētajiem uzdevumiem (2.2. punkts), SAP finanšu vai iepirkuma moduļos. Kandidātiem vai kandidātēm jābūt arī vismaz trīs gadu pieredzei, kas saistīta ar S4HANA platformu finanšu vai iepirkuma moduļos (ko var iekļaut minētajā minimālajā 10 gadu prasībā).

iii)     Valodu zināšanas

Jums labi (vismaz C1 līmenī) jāzina kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāliešu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

apmierinoši (vismaz B2 līmenī) jāzina angļu valoda (2. valoda). Pretendenta 1. valoda nedrīkst būt tā pati, kas prasītā 2. valoda.  Ja 1. valoda ir angļu valoda, 2. valodai jābūt jebkurai citai Eiropas Savienības oficiālajai valodai (vismaz B2 līmenī).

Ņemiet vērā, ka iepriekš minētie minimālie līmeņi attiecas uz katru no valodas prasmes jomām (runāšana, rakstīšana, lasīšana, klausīšanās), kas minētas kandidatūras pieteikumā. Šīs prasmes atbilst tām, kas noteiktas Eiropas vienotajā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā (https://europa.eu/europass/lv/common-european-framework-reference-language-skills).

Šajā atlases procedūrā valodas izvēles iespējas ir noteiktas atbilstoši dienesta interesēm. SAP darbības analītiķa(-es) amatam ir vajadzīga īpaša kvalifikācija pienākumu rakstura dēļ, kā minēts šā paziņojuma par pieņemšanu darbā A daļas 2. punktā.

Gandrīz viss FMS kompetenču centra nodaļas darbs norit angļu valodā. Angļu valoda ir valoda, ko izmanto saziņā ar citiem Parlamenta ģenerāldirektorātiem un Eiropas Parlamenta politiskajām struktūrām, kā arī ar ārējiem SAP sistēmu nodrošinātājiem. Turklāt angļu valoda ir valoda, ko izmanto sanāksmēs un funkcionālo un tehnisko dokumentu sagatavošanā. Līdz ar to, lai pildītu savus pienākumus un nodrošinātu pienācīgu dienesta darbību, darbā pieņemtajām personām jābūt spējīgām strādāt un reāli sazināties angļu valodā.

 

B. PROCEDŪRA

Procedūras pamatā ir pārbaudījumi.

1. Pielaide

Atlases komisija novērtēs jūsu pieteikumu, ņemot vērā īpašos atbilstības kritērijus (A daļas 3. punkts). Ja atbildīsit īpašajiem atbilstības kritērijiem, atlases komisija jūs pielaidīs dalībai priekšatlases procedūrā. Atlases komisija savus lēmumus balstīs tikai uz informāciju, kas sniegta pieteikuma veidlapā un ko apstiprina apliecinošie dokumenti.

N.B.! Piesakoties tiešsaistē, jānorāda pakāpe, uz kuru piesakās (AD 6 vai AD 9). Visiem kandidātiem vai kandidātēm pienācīgi aizpildīta deklarācijas veidlapa ir jāaugšupielādē attiecīgajā pieteikuma sadaļā. Ja kandidāti vai kandidātes piesakās uz AD 9 pakāpi, bet neiesniedz deklarāciju vai deklarācija ir nepilnīga, pieteikums nav pieņemams.

Pieteikumiem uz AD 9 pakāpi Pārbaudot atbilstību, atlases komisija var pārcelt pieteikumu uz AD 6 pakāpi, ja:

— no pieteikumā sniegtās informācijas izriet, ka kandidāts vai kandidāte neatbilst AD 9 pakāpes kritērijiem, bet atbilst AD 6 pakāpes kritērijiem;

un

— kandidāts vai kandidāte deklarācijā piekrīt pārcelšanai uz AD 6 pakāpi. Jāpiezīmē, ka tad, ja deklarācija nav iesniegta vai ir nepilnīga, kandidātus vai kandidātes, kas neatbilst AD 9 pakāpes atbilstības kritērijiem, nevar pārcelt uz AD 6 pakāpi un tāpēc viņus(-as) nepielaidīs dalībai atlases procedūrā.

 

2. Pārbaudījumi

a) Priekšatlases tests ar atbilžu variantiem (TAV)

Ja atlases komisija nolems jūs pielaist dalībai atlases procedūrā, jūs uzaicinās uz datorizētu priekšatlases TAV, ja vien būsit iesniedzis(-gusi) pieteikuma dokumentāciju:

— C daļā noteiktajā kārtībā un

— C daļā minētajā termiņā.

TAV būs angļu valodā.

TAV sastāvēs no ne vairāk kā 30 jautājumiem, kas paredzēti, lai novērtētu jūsu spēju identificēt informāciju, kura saistīta ar amata aprakstu (A daļas 2. punkts). Minimālais pareizo atbilžu īpatsvars būs 50 %.

Tests ilgs ne vairāk kā 45 minūtes, un tas būs jāaizpilda tiešsaistē.

b) Rakstiskais pārbaudījums

Rakstiskais pārbaudījums tiks organizēts angļu valodā, un tā mērķis būs novērtēt jūsu piemērotību darba aprakstā noteiktajiem uzdevumiem (A daļas 2. punkts).

Atlases komisija ne tikai novērtēs rakstiskā pārbaudījuma atbildes no tehniskā viedokļa, bet arī izvērtēs jūsu rakstītprasmes, īpašu uzmanību pievēršot jūsu spējai rakstīt strukturēti, loģiski un skaidri.

Rakstiskais pārbaudījums notiks uzreiz pēc priekšatlases TAV. Ja neiegūsit vismaz minimālo punktu skaitu priekšatlases TAV, jūsu rakstiskais pārbaudījums netiks vērtēts.

Rakstiskais pārbaudījums ilgs ne vairāk kā 120 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 60 punktiem (nepieciešamais minimums: 30 punkti).

Pārbaudījums notiks tiešsaistē.

20 kandidāti vai kandidātes (katrā atlases procedūras pakāpē) ar lielāko punktu skaitu rakstiskajā pārbaudījumā tiks uzaicināti uz mutisko pārbaudījumu, ja rakstiskajā pārbaudījumā būs saņemts nepieciešamais punktu minimums. Ja uz pēdējo vietu kādā no pakāpēm vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, atlases komisija uzaicinās visus attiecīgos kandidātus.

c) Mutiskais pārbaudījums

Intervija ar atlases komisiju angļu valodā nolūkā novērtēt jūsu piemērotību uzdevumu veikšanai, kā arī jūsu prasmes un kompetences, kā izklāstīts A daļas 2. punktā (“Amata pienākumu apraksts”), ņemot vērā visu pieteikuma dokumentācijā iekļauto informāciju. Atlases komisija pārbaudīs visu to kandidātu vai kandidāšu 1. valodu, kam angļu valoda norādīta kā 2. valoda, un pārbaudīs to kandidātu vai kandidāšu otro valodu, kam kā 1. valoda norādīta angļu valoda.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Mutiskais pārbaudījums var tikt organizēts attālināti.

Norādījumus par rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem jūs saņemsit laikus. Pārbaudījumi notiks konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsit uz kādu no uzaicinājumiem, ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu vai jūs neieradīsities uz kādu no pārbaudījumiem, jums draud diskvalifikācija. Norādījumi jums jāievēro pilnībā. To neievērošana vai rīcība, kas neatbilst norādījumiem, novedīs pie tūlītējas diskvalifikācijas.

 

3. Piemēroto kandidātu vai kandidāšu saraksts

Atlases komisija sagatavos sarakstu ar 10 piemērotiem kandidātiem vai kandidātēm katrā atlases procedūras pakāpē, norādot to atbilstīgo kandidātu vai kandidāšu vārdus, kam ir visaugstākais kopējais punktu skaits. Kopvērtējumu veido kopējais punktu skaits, kas iegūts rakstiskajā un mutiskajā pārbaudījumā, ar nosacījumu, ka kandidātiem vai kandidātēm gan rakstiskajā, gan mutiskajā pārbaudījumā ir vismaz minimālais punktu skaits. Veiksmīgo kandidātu vai kandidāšu vārdi katras pakāpes sarakstā būs alfabētiskā secībā. Ja uz pēdējo atlikušo vietu vairākiem kandidātiem vai kandidātēm būs vienāds punktu skaits, katras pakāpes sarakstā var būt visi šie kandidāti vai kandidātes.

Saraksts būs spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim. Tā spēkā esamību var pagarināt ar iecēlējinstitūcijas lēmumu. Ja to pagarinās, sarakstā iekļautos kandidātus vai kandidātes savlaicīgi informēs.

Veiksmīgos kandidātus vai kandidātes par rezultātiem informēs individuāli, un piemēroto kandidātu vai kandidāšu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta oficiālajā tīmekļa vietnē.

Darba piedāvājuma gadījumā jums būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

Vārda iekļaušana piemēroto kandidātu vai kandidāšu sarakstā neparedz nedz tiesības saņemt darba piedāvājumu, nedz arī to garantē.

 

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Kā pieteikties

Jāpiesakās platformā Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lv_LV

Pirms pieteikuma aizpildīšanas jums ir rūpīgi jāizlasa Rokasgrāmatu kandidātiem, kas piedalās Eiropas Parlamenta organizētos konkursos un atlases procedūrās, un jāpievieno attiecīgie apliecinošie dokumenti.

Kandidatūru pieteikšanas termiņš

Pieteikumu iesniegšanas termiņš:

2023. gada 13. aprīlī plkst. 17.00 pēc Luksemburgas laika.

Pēc kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jums automātiski tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.

Lūdzam Eiropas Parlamenta dienestiem šīs atlases procedūras sakarā NEZVANĪT!