This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - ÜZLETI ELEMZŐK - SAP (AD6 / AD9)

Publication end on external website : 13/04/2023 17:00
Szervezeti egység : 11-Pénzügyi Főigazgatóság
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Útmutató a pályázóknak :
Nyilatkozat :

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített, ezen álláshirdetés mellékletében található útmutatót.

Ez az útmutató az álláshirdetés szerves részét képezi, és segítségére lesz a felvételi eljárásokra vonatkozó szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében.

 

TARTALOM

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

C. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

MELLÉKLETEK:     

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

NYILATKOZAT

 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament úgy határozott, hogy az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (a továbbiakban: a személyzeti szabályzat) 29. cikkének (2) bekezdése alapján felvételi eljárást szervez, hogy tisztviselőket vegyen fel a Pénzügyi Főigazgatóságra (DG FINS).

A DG FINS magasan képzett és hozzáértő szakembereket keres az Európai Parlament által használt, a főigazgatóság felelősségi körébe tartozó SAP S4HANA platform kezelésében és karbantartásában való közreműködésre. A felvételi eljárás célja elsősorban a Luxembourgban található FMS Kompetenciaközpont Osztály megüresedett álláshelyeinek betöltése.

A felvétel az AD 6 és AD 9 besorolási fokozatba történik.

A felvételi eljárás célja, hogy besorolási fokozatonként 10 sikeres pályázóból álló jegyzéket állítsanak össze.

Az AD 9 besorolási fokozat első fizetési fokozatában az alapilletmény 8 786,88 EUR/hó.

Az AD 6 besorolási fokozat első fizetési fokozatában az alapilletmény 6 066,59 EUR/hó.

Ezt az illetményt uniós adó és a személyzeti szabályzatban meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A sikeres pályázók felvétele – szakmai tapasztalatuktól függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

Ez az álláshirdetés két besorolási fokozatba történő felvételre vonatkozik (AD 6 és AD 9). Csak egy besorolási fokozatra lehet jelentkezni. Az álláshirdetés B.1. pontjában leírtaknak megfelelően az online jelentkezéskor a pályázóknak ki kell választaniuk a besorolási fokozatot, és ez a választás az online jelentkezés érvényesítését követően már nem változtatható meg.

Bizonyos feltételek mellett azonban a felvételi bizottság az AD 9 besorolási fokozatra benyújtott pályázatokat átminősítheti az AD 6 besorolási fokozatba.  Az átminősítés feltételeit az álláshirdetés B.1. pontja tartalmazza.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – hátrányos megkülönböztetést.

 

2. A munkakör leírása

2.1. FMS Kompetenciaközpont Osztály

A Pénzügyi Főigazgatóság (DG FINS) alapvető feladata, hogy lehetővé tegye a Parlament számára a költségvetés felelősségteljes kezelését.

E célból a DG FINS biztosítja az alábbiakat:

 • az Európai Unió és az Európai Parlament rendelkezésére bocsátott költségvetéssel való megfelelő pénzgazdálkodás;
 • a költségvetés felhasználásának átláthatósága;
 • a Parlament politikai szereplőinek támogatása a pénzügyi irányítás terén.

A DG FINS egyszerűsített munkakörnyezetet teremt minden pénzügyi érdekelt fél számára, hogy megkönnyítse számukra a pénzügyi feladatok elvégzését. Ezzel összefüggésben az FMS Kompetenciaközpont Osztály látja el az Európai Parlament központi pénzügyi irányítási rendszerének (FMS) megvalósításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat.

Az FMS 2020. január óta az Európai Parlament pénzügyi alkalmazásainak része. Egyetlen eszközben integrálja a költségvetés-végrehajtást, a pénzügyi könyvelést, a szerződéskezelést, a leltárkezelést és a költségelszámolást.

Az FMS-re való áttérés lehetővé tette az Európai Parlament számára az alábbiakat:

 • a kulcsfontosságú költségvetési és pénzügyi folyamatok racionalizálása, szabványosítása és automatizálása;
 • a döntések szempontjából kritikus információk átláthatóságának és hozzáférhetőségének javítása a felső- és középvezetés számára;
 • jobb ellenőrzés gyakorlása a rendelkezésre álló (humán, informatikai és pénzügyi) erőforrások felett.

Az FMS alkalmazási köre a közelmúltban új területekkel bővült, amelyek más folyamatokra is kiterjednek, mint például az európai parlamenti képviselők díjazásának, juttatásainak és nyugdíjának kiszámítása, valamint új vezetői pénzügyi jelentések készítése.

 

2.2. Feladatok

A sikeres pályázók elsősorban az FMS Kompetenciaközpont Osztályra nyerhetnek felvételt. A felvett üzleti elemzők munkanyelve az angol lesz, és az osztály által kezelt SAP-rendszerek bevezetésével és/vagy karbantartásával kapcsolatban az alábbi feladatok elvégzését várják el tőlük: 

 • folyamatmegoldások meghatározása és végrehajtása az S4HANA pénzügyi és beszerzési rendszerében. Az Európai Parlament által is használt S4HANA HCM és BW4HANA eszközök ismerete előnyt jelent;
 • az üzleti igények összegyűjtése és funkcionális megoldásokba való átültetése;
 • az SAP-folyamatok racionalizálása és az üzleti követelményekkel való összehangolása;
 • az SAP-alkalmazások és az ügyfelek hagyományos alkalmazásai közötti integráció megtervezése;
 • az SAP-alkalmazások karbantartásához szükséges intézkedések végrehajtása (frissítések, fejlesztések, javítások stb.);
 • funkcionális tesztelés; a végfelhasználók általi elfogadásra irányuló tesztelés irányítása;
 • felhasználói támogatás nyújtása, beleértve a szakmai képzést is;
 • részvétel a külső szolgáltatók által végzett munka koordinálásában és felügyeletében;
 • hozzájárulás a főigazgatóság stratégiai terveinek megvalósításához szükséges projektek végrehajtásához, különösen a felhőalapú megoldások lehetséges jövőbeli használatához és az új SAP-termékek hatékony integrálásához.

 

2.3. Szükséges készségek

A sikeres pályázónak a fent meghatározott feladatok végrehajtása során a következő készségeket és kompetenciákat kell bizonyítania:

 • az angol nyelven való világos és pontos kommunikáció képessége, mind szóban, mind írásban;
 • összetett problémák kulcselemeinek azonosítására, valamint kreatív és gyakorlatias megoldások kidolgozására való képesség;
 • a csapatban történő együttműködésre való képesség, a közös célok előmozdítása és a tudás megosztása a munkatársakkal;
 • a végfelhasználók képzésére és a velük való hatékony tudásmegosztásra való képesség;
 • a legfontosabb feladatok rangsorolására és a munkaterhek hatékony megszervezésére való képesség;
 • a nyomás alatt történő hatékony munkavégzésre, valamint a változó munkakörnyezethez való rugalmas alkalmazkodásra való képesség; 
 • a magas színvonalú munka elvégzéséhez szükséges lendület és kezdeményezőkészség;
 • egyértelmű összpontosítás az ügyfélközpontúságra (belső és külső).

 

3. Pályázati feltételek

A pályázónak a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi általános és különleges feltételeknek:

a) Általános feltételek

A személyzeti szabályzat 28. cikke értelmében a pályázó:

 • az Európai Unió tagállamai egyikének állampolgára;
 • állampolgári jogai maradéktalanul megilletik;
 • a katonai szolgálatra vonatkozó jogszabályokban rá nézve előírt minden kötelezettségnek eleget tett;
 • megfelel a feladatainak ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek.

 

b) Különleges feltételek

i. Képzettségre vonatkozó követelmények

AD 6 besorolás:

A pályázónak az Európai Unió valamelyik tagállamában hivatalosan elismert oklevéllel igazolt, legalább hároméves, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettséggel kell rendelkeznie.

AD 9 besorolás:

A pályázónak az Európai Unió valamelyik tagállamában hivatalosan elismert oklevéllel igazolt, legalább négyéves, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettséggel kell rendelkeznie,

vagy

az Európai Unió valamelyik tagállamában hivatalosan elismert oklevéllel igazolt, legalább hároméves, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettséggel kell rendelkeznie, amelyet legalább egyéves, a felvételi eljárás területén szerzett releváns szakmai tapasztalat követ.

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például valamely uniós tagállam oktatási minisztériumának el kell ismernie.

Azoknak a pályázóknak, akik nem uniós országban kiállított oklevéllel rendelkeznek, igazolniuk kell diplomájuk uniós szintű egyenértékűségét. A nem uniós képesítések elismeréséről további információk találhatók az ENIC-NARIC hálózatokban (https://www.enic-naric.net).

A felvételi bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket.

További információk az Európai Parlament által szervezett felvételi eljárásokban részt vevő pályázóknak szóló útmutató I. mellékletében találhatók.

ii. Előírt szakmai tapasztalat

A pályázónak a felvételi eljáráshoz szükséges képesítés megszerzését követően az SAP területén szerzett szakmai tapasztalattal és műszaki ismeretekkel kell rendelkeznie (lásd a fenti i. pontot).

 • AD 6 besorolási fokozat: legalább 2 éves szakmai tapasztalat a fent említett feladatokhoz kapcsolódóan (2.2. pont) a pénzügyi vagy közbeszerzési SAP-modulokban.
 • AD 9 besorolási fokozat: legalább 10 éves szakmai tapasztalat a fent említett feladatokhoz kapcsolódóan (2.2. pont) a pénzügyi vagy közbeszerzési SAP-modulokban. A pályázónak az S4HANA platformmal kapcsolatos, legalább hároméves tapasztalattal kell rendelkeznie a pénzügyi vagy közbeszerzési modulok terén (ami beszámítható a fent említett legalább 10 éves szakmai tapasztalat minimumkövetelményébe).

iii. Nyelvismeret

A pályázónak alaposan ismernie kell (legalább C1-es szinten) az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák vagy szlovén,

valamint

kielégítően ismernie kell (legalább B2-es szinten) az angol nyelvet (2. nyelv). A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel.  Ha a pályázó 1. nyelve az angol, a 2. nyelvnek az Európai Unió bármely más hivatalos nyelvének kell lennie (legalább B2-es szinten).

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben előírt minimális szintek a jelentkezési lapon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszéd, írás, olvasás, hallás utáni értés) vonatkoznak. Ezek a készségek megfelelnek a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretben (https://europa.eu/europass/hu/common-european-framework-reference) meghatározottaknak.

A felvételi eljárásban szereplő nyelvi lehetőségek meghatározása szolgálati érdekből történt. Az SAP üzleti elemző munkakör betöltéséhez a feladatokból adódóan a jelen álláshirdetés A.2. pontjában meghatározott különleges képességekre van szükség.

Az FMS Kompetenciaközpont Osztály szinte kizárólag angol nyelven dolgozik. Az angol nyelvet használják a Parlament többi főigazgatóságával és politikai szerveivel, valamint az SAP-rendszerek külső szolgáltatóival való kapcsolattartás során is. Ezenkívül angol nyelven tartanak megbeszéléseket és készítenek operatív és műszaki dokumentumokat. Következésképpen a felvett tisztviselőnek feladatai ellátása és a szolgálat megfelelő működése érdekében képesnek kell lennie arra, hogy angol nyelven hatékonyan végezze munkáját és kommunikáljon.

 

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

Az eljárás vizsgákon alapul.

1. A felvételi eljárásban történő részvételre való jogosultság

A felvételi bizottság a pályázatokat a különleges feltételek (A.3. pont) alapján értékeli. Amennyiben a pályázó megfelel a különleges feltételeknek, a felvételi bizottság jóváhagyja részvételét az előzetes felvételi eljárásban. A bizottság ennek során kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott adatok alapján jár el.

FIGYELEM: Online jelentkezésnél a pályázónak meg kell adnia, hogy melyik besorolási fokozatba kíván jelentkezni (AD 6 vagy AD 9). Minden pályázónak ezt követően a megfelelően kitöltött nyilatkozatát fel kell töltenie a pályázat megfelelő részébe. Amennyiben egy AD 9 besorolási fokozatba jelentkező pályázó nem adja be a nyilatkozatot vagy ha a nyilatkozat hiányos, pályázata elfogadhatatlannak minősül.

Az AD 9 besorolási fokozatba való jelentkezések: A felvételi eljárásban történő részvételre való jogosultság vizsgálatakor a felvételi bizottság az AD 9 besorolási fokozatra benyújtott pályázatokat átminősítheti az AD 6 besorolási fokozatba, amennyiben:

– a pályázatban szereplő információkból egyértelműen kiderül, hogy a pályázó nem felel meg az AD 9 besorolási fokozatra vonatkozó feltételeknek, de megfelel az AD 6 besorolási fokozatra vonatkozó feltételeknek;

és

– a pályázó a nyilatkozatban beleegyezését adta a pályázat AD 6 besorolási fokozatba való átminősítéséhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a nyilatkozat feltöltésének elmaradása esetén, vagy ha a nyilatkozat hiányos, azokat a pályázókat, akik nem felelnek meg az AD 9 besorolási fokozatba való felvétel feltételeinek, nem lehet átminősíteni az AD 6 besorolási fokozatba, és nem vehetnek részt a felvételi eljárásban.

 

2. Vizsgák

a) Feleletválasztós kérdések (MCQ), előválogatási teszt

Amennyiben a felvételi bizottság úgy dönt, hogy a pályázó jogosult a felvételi eljárásban való részvételre, a pályázót behívják az előválogatási teszt számítógépes, feleletválasztós kérdőív formájában való kitöltésére, feltéve, hogy a pályázó pályázatát:

– a C. pontban előírt formában, és

– a C. pontban említett határidőn belül leadta.

A feleletválasztós tesztre angolul kerül sor.

A feleletválasztós teszt legfeljebb 30 kérdést tartalmaz, és célja, hogy felmérje a pályázó képességét a munkaköri leírással kapcsolatos információk azonosítása céljából (A.2. pont). A megkövetelt minimális ponthatár 50%.

A teszt időtartama legfeljebb 45 perc, és arra online, számítógépen kerül sor.

b) Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga angol nyelven zajlik, és célja, hogy felmérje a pályázó alkalmasságát a munkaköri leírásban meghatározott feladatokra vonatkozóan (A.2. pont).

A felvételi bizottság nemcsak az írásbeli vizsgán adott válaszokat értékeli technikai szempontból, hanem a pályázó fogalmazási készségét is, különös figyelmet fordítva a strukturált, logikus és világos kommunikációra.

Az írásbeli vizsgára közvetlenül az előválogatási teszt feleletválasztós tesztje után kerül sor. Nem fogják kijavítani azon pályázók írásbeli vizsgáját, akik a feleletválasztós teszten nem érik el a megkövetelt minimális ponthatárt.

Az írásbeli vizsga időtartama legfeljebb 120 perc.

Pontozás: 0-tól 60 pontig (megkövetelt minimális ponthatár: 30 pont).

Az írásbeli vizsgára online, számítógépen kerül sor.

A felvételi eljárás során mindkét besorolási fokozatban az írásbeli vizsgán a legmagasabb pontszámot elérő 20 pályázót hívják meg a szóbeli vizsgára, feltéve, hogy elérték az egyes vizsgákon megkövetelt minimális ponthatárt. Adott esetben a felvételi bizottság mindkét besorolási fokozat esetében meghív minden, az utolsó helyen való meghívást érő azonos pontszámot elérő pályázót.

c) Szóbeli vizsga

Beszélgetés a felvételi bizottsággal angol nyelven, amelynek során a bizottság a pályázati anyagban szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri, hogy a pályázó alkalmas-e az A.2. pontban (A munkakör leírása) felsorolt feladatok ellátására. A felvételi bizottság minden olyan pályázó esetében, aki az angol nyelvet 2. nyelvként jelölte meg, felméri az 1. nyelv ismeretét, valamint az angol nyelvet 1. nyelvként megjelölő pályázók esetében a másik nyelv ismeretét.

A szóbeli vizsga időtartama legfeljebb 45 perc.

Pontozás: 0-tól 40 pontig (megkövetelt minimális ponthatár: 20 pont),

A szóbeli vizsgát távoli részvétellel is megszervezhetik.

A pályázók kellő időben meg fogják kapni az írásbeli és a szóbeli vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. Amennyiben a pályázó nem reagál a vizsgára szóló meghívóra, nem érhető el e-mailben vagy nem jelenik meg a vizsgán, azt kockáztatja, hogy kizárják a pályázatból. Az adott utasítások szigorúan betartandók. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő magatartás a pályázó azonnali kizárását vonja maga után.

 

3. Felvétel az alkalmas pályázók jegyzékébe

A felvételi bizottság besorolási fokozatonként létrehozza az alkalmas pályázók jegyzékét, amely a legmagasabb összesített pontszámot elérő 10 pályázó nevét tartalmazza. Az említett összesített pontszám az írásbeli és a szóbeli vizsgán összesen elért pontokat tartalmazza, feltéve, hogy a pályázó mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán elérte a megkövetelt minimális ponthatárt. Az e jegyzékre bekerülő sikeres pályázók neve besorolási fokozatonként betűrendben fog szerepelni. A jegyzék mindkét besorolási fokozat esetében tartalmazhatja az utolsó helyen való bekerüléshez szükséges pontszámot elérő valamennyi, azonos pontszámmal rendelkező pályázó nevét.

Az alkalmas pályázók jegyzéke 2026. december 31-ig érvényes. A jegyzék érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Ez utóbbi esetben a jegyzékben szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.

A jegyzékre felkerült sikeres pályázókat egyénileg tájékoztatják eredményeikről, és az alkalmas pályázók jegyzékét közzéteszik az Európai Parlament hivatalos honlapján.

Amennyiben Ön állásajánlatot kap, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között az oklevelek és tanúsítványok eredeti példányát.

Az, hogy az Ön neve szerepel az alkalmas pályázók jegyzékén, nem jelent jogosultságot vagy garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

 

C. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A jelentkezés módja

Jelentkezését az Apply4EP platformon keresztül kell benyújtania:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hu_HU

Kérjük, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el figyelmesen az Európai Parlament által szervezett versenyvizsgákon és felvételi eljárásokban részt vevő pályázók számára készült útmutatót, és csatolja a megfelelő igazoló dokumentumokat.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtásának határideje:

2023. április 13., 17.00, luxembourgi idő

Pályázatának érvényesítését automatikusan visszaigazoljuk.

Kérjük, hogy a pályázók a felvételi eljárással kapcsolatban NE TELEFONÁLJANAK az Európai Parlament szervezeti egységeinek!