This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - POSLOVNI ANALITIČARI - SAP (AD6 / AD9)

Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 13/04/2023 17:00
Služba : 11-Glavna uprava za financije
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Vodič za kandidate :
Izjava :

Kandidati se mole da prije slanja prijave pažljivo pročitaju Vodič za kandidate priložen ovoj obavijesti o zapošljavanju.

Vodič je sastavni dio obavijesti o zapošljavanju i u njemu se objašnjavaju pravila postupka odabira i način prijave.

 

SADRŽAJ

A. OPIS POSLA I UVJETI

B. POSTUPAK

C. PRIJAVE

PRILOZI:     

VODIČ ZA KANDIDATE U POSTUPCIMA ODABIRA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

IZJAVA

 

A. OPIS POSLA I UVJETI

1. Opće napomene

Europski parlament odlučio je na temelju članka 29. stavka 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (dalje u tekstu: „Pravilnik o osoblju”) pokrenuti postupak odabira za popunjavanje radnih mjesta dužnosnika u Glavnoj upravi za financije (DG FINS).

DG FINS traži visokokvalificirane i sposobne stručnjake koji će, pod vodstvom glavnog direktora, biti zaduženi za vođenje i održavanje platforme Europskog parlamenta SAP S4HANA. Ovim postupkom odabira popunjavaju se slobodna radna mjesta u Odjelu stručnog centra za FMS u Luxembourgu.

Izabrani kandidati bit će zaposleni u platnim razredima AD 6 i AD 9.

Cilj je nakon postupka odabira za svaki od navedenih platnih razreda sastaviti popis od deset uspješnih kandidata.

Za platni razred AD 9, prvi stupanj, osnovna mjesečna plaća iznosi 8 786,88 EUR.

Za platni razred AD 6, prvi stupanj, osnovna mjesečna plaća iznosi 6 066,59 EUR.

Plaća podliježe porezu Unije i drugim odbicima u skladu s Pravilnikom o osoblju, no oslobođena je plaćanja nacionalnog poreza. Stupanj unutar platnog razreda uspješnih kandidata može se prilagoditi ovisno o njihovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu se plaću pod određenim uvjetima isplaćuju i dodaci.

Ova obavijest obuhvaća dva platna razreda (AD 6 i AD 9). Kandidati se mogu prijaviti samo za jedan platni razred. Stoga, u skladu s dijelom B.1. ove obavijesti o zapošljavanju, prilikom internetske prijave moraju odabrati jedan platni razred koji, nakon potvrđivanja prijave, više neće moći promijeniti.

Međutim, pod određenim uvjetima povjerenstvo za odabir može prijave za platni razred AD 9 prebaciti u platni razred AD 6. Uvjeti takvog prebacivanja navedeni su u dijelu B.1. ove obavijesti o zapošljavanju.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, rasne pripadnosti, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

 

2. Opis posla

2.1. Odjel stručnog centra za FMS

Osnovna misija Glavne uprave za financije (DG FINS) omogućiti je Europskom parlamentu da odgovorno upravlja proračunom EU-a i proračunom samog Parlamenta.

U tu svrhu DG FINS osigurava:

 • dobro financijsko upravljanje proračunom kojim raspolažu Europska unija i Europski parlament;
 • transparentnost u pogledu korištenja tog proračuna;
 • podršku u području financijskog upravljanja za političke dionike iz Parlamenta.

DG FINS razvija pojednostavljeno radno okruženje za sve financijske dionike kako bi se olakšalo postizanje njihovih financijskih zadaća. U tom je kontekstu Odjel stručnog centra za FMS odgovoran za provedbu i održavanje središnjeg sustava Europskog parlamenta za financijsko upravljanje (engl. Financial Management System – FMS).

Kao jedna od financijskih aplikacija, FMS se u Europskom parlamentu koristi od siječnja 2020. U jednom alatu objedinjuje izvršenje proračuna, financijsko računovodstvo, vođenje ugovora, upravljanje inventarom i troškovno računovodstvo.

Zahvaljujući prelasku na FMS Europski je parlament:

 • racionalizirao, standardizirao i automatizirao glavne proračunske i financijske procese;
 • poboljšao vidljivost i dostupnost informacija koje su visokom i srednjem menadžmentu ključne za donošenje odluka;
 • ostvario veću kontrolu nad dostupnim resursima (ljudskim, IT i financijskim).

Opseg FMS-a nedavno je proširen i sada obuhvaća nova područja odnosno procese, kao što je izračun primanja, naknada i mirovina zastupnika u Europskom parlamentu te izrada novih upravljačkih financijskih izvješća.

 

2.2. Zadaće

Odjel stručnog centra za FMS bit će glavni odjel koji će zapošljavati uspješne kandidate. Poslovni analitičari koji se zaposle radit će na engleskom jeziku i trebat će obavljati neke od navedenih zadaća za provedbu i/ili održavanje sustava SAP, kojim odjel upravlja: 

 • definiranje i provedba rješenja za postupke na platformi S4HANA za financije i nabavu. Poznavanje alata S4HANA HCM i BW4HANA, koje Europski parlament također koristi, smatrat će se prednošću;
 • prikupljanje poslovnih zahtjeva i pronalaženje funkcionalnih rješenja za njih;
 • racionalizacija procesa SAP i njihovo usklađivanje s poslovnim zahtjevima;
 • dizajniranje integracija SAP-a s postojećim aplikacijama korisnika;
 • poduzimanje potrebnih koraka za održavanje aplikacija SAP-a (nadogradnje, poboljšanja, ispravci itd.);
 • provedba funkcionalnog testiranja; vođenje testiranja prihvaćenosti od strane krajnjih korisnika;
 • pružanje korisničke potpore, uključujući stručno osposobljavanje;
 • sudjelovanje u koordinaciji i nadgledanju rada vanjskih suradnika;
 • doprinos izvedbi projekata potrebnih za ispunjavanje strateških planova Glavne uprave, posebno moguće buduće upotrebe rješenja u oblaku, te učinkovita integracija novih proizvoda SAP-a.

 

2.3. Tražene vještine

Pri izvršavanju prethodno navedenih zadaća uspješni kandidati morat će pokazati da posjeduju sljedeće vještine i kompetencije:

 • sposobnost jasnog i preciznog usmenog i pismenog komuniciranja na engleskom jeziku;
 • sposobnost identificiranja ključnih činjenica u složenim problemima te pronalaženja kreativnih i praktičnih rješenja;
 • sposobnost rada i suradnje u timu, poticanja zajedničkih ciljeva te razmjene znanja s drugim kolegama;
 • sposobnost prenošenja i dijeljenja znanja s krajnjim korisnicima na učinkovit način;
 • sposobnost davanja prioriteta najvažnijim zadaćama te učinkovite organizacije radnog opterećenja;
 • sposobnost učinkovitog rada pod pritiskom te fleksibilnost u cilju prilagodbe promjenama u radnom okruženju; 
 • želja za preuzimanjem inicijative u cilju ostvarivanja visokokvalitetnih radnih rezultata;
 • jasna usmjerenost na korisnike (unutarnje i vanjske).

 

3. Uvjeti

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:

(a)       Opći uvjeti

U skladu s člankom 28. Pravilnika o osoblju kandidati moraju:

 • biti državljani jedne od država članice Europske unije,
 • uživati sva građanska prava,
 • ispunjavati sve zakonske obaveze povezane sa služenjem vojnog roka,
 • dostaviti odgovarajuće potvrde kojima dokazuju prikladnost za obavljanje dužnosti.

 

(b)       Posebni uvjeti

i. Potrebne kvalifikacije

Za razred AD 6:

Kandidati moraju imati stupanj obrazovanja koji odgovara cjelokupnom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine, po završetku kojega se stječe diploma koja je službeno priznata u jednoj od država članica Europske unije.

Za razred AD 9:

Kandidati moraju imati stupanj obrazovanja koji odgovara cjelokupnom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje četiri godine, po završetku kojega se stječe diploma koja je službeno priznata u jednoj od država članica Europske unije

ili

stupanj obrazovanja koji odgovara cjelokupnom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine, po završetku kojega se stječe diploma koja je službeno priznata u jednoj od država članica Europske unije, te odgovarajuće radno iskustvo od najmanje jedne godine u području na koje se odnosi ovaj postupak odabira.

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u nekoj od država članica ili u nekoj drugoj zemlji, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela države članice Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja.

Kandidati čije su diplome izdane u zemlji koja nije članica EU-a prijavi moraju priložiti dokaz o jednakovrijednosti svoje diplome. Dodatne informacije o priznavanju kvalifikacija iz trećih zemalja kandidati mogu pronaći preko mreže ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

Povjerenstvo za odabir uzet će u obzir razlike među obrazovnim sustavima.

Dodatne informacije kandidati mogu pronaći u prilogu 1. – Vodič za kandidate u postupcima odabira koje organizira Europski parlament.

ii. Potrebno radno iskustvo

Kandidati moraju imati radno iskustvo i tehničko znanje u području SAP-a koje su stekli nakon što su dobili kvalifikacije potrebne za pristup ovom postupku odabira (vidi prethodnu točku i.).

 • Za razred AD 6: najmanje dvije godine radnog iskustva povezanog s navedenim zadaćama (dio 2.2.) u modulima SAP-a za financije i nabavu.
 • Za razred AD 9: najmanje deset godina radnog iskustva povezanog s navedenim zadaćama (dio 2.2.) u modulima SAP-a za financije i nabavu. Kandidati također moraju imati iskustvo povezano s platformom S4HANA u modulima za financije ili nabavu od najmanje tri godine (koje može biti obuhvaćeno prethodno navedenim uvjetom koji se odnosi na najmanje deset godina radnog iskustva).

iii. Znanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (najmanje na razini C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski

i

vrlo dobro poznavati (najmanje na razini B2) engleski (jezik 2). Jezik 2 mora biti različit od jezika 1. Ako je jezik 1 kandidata engleski, jezik 2 mora biti bilo koji drugi službeni jezik Europske unije (najmanje na razini B2).

Napominjemo da se najmanje potrebne razine odnose na sve jezične sposobnosti (govor, pisanje, čitanje i slušanje) navedene u prijavnici. Te sposobnosti odgovaraju Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference-language-skills).

Izbor jezika u ovom postupku odabira utvrđen je u skladu s interesima službe. Mjesto poslovnog analitičara u području SAP-a zbog zadaća koje su s njime povezane iziskuje specifične sposobnosti, kako je navedeno u dijelu A.2. ove obavijesti o zapošljavanju.

Gotovo sav rad Odjela stručnog centra za FMS odvija se na engleskom jeziku. Engleski se koristi i u komunikaciji s drugim glavnim upravama i političkim tijelima Europskog parlamenta te s vanjskim dobavljačima sustava SAP. Engleski je ujedno i jezik koji se koristi na sastancima te za sastavljanje funkcionalnih i tehničkih dokumenata. Kako bi mogli obavljati svoje zadaće i doprinijeti nesmetanom funkcioniranju službe, uspješni kandidati koji prihvate zaposlenje stoga moraju moći efektivno raditi i komunicirati na engleskom jeziku.

 

B. POSTUPAK

Postupak odabira temelji se na testiranju.

1. Uključivanje u postupak odabira

Povjerenstvo za odabir ocjenjuje prijave u pogledu posebnih uvjeta (dio A.3.). Kandidate koji zadovoljavaju posebne uvjete povjerenstvo za odabir primit će u predselekcijski postupak. Povjerenstvo za odabir donosi odluke isključivo na temelju informacija iz prijavnice koje su potvrđene popratnim dokumentima.

Napomena: Prilikom internetske prijave kandidati moraju navesti za koji se platni razred prijavljuju (AD 6 ili AD 9). Svi kandidati također moraju u odgovarajući dio prijave učitati ispunjeni obrazac s izjavom. Ako kandidati koji se prijavljuju za platni razred AD 9 ne predaju izjavu ili ako je izjava nepotpuna, njihova se prijava smatra neprihvatljivom.

Za prijave za razred AD 9: Prilikom provjere uvjeta povjerenstvo za odabir može neke prijave prebaciti u platni razred AD 6 ako:

– iz pojedinosti navedenih u prijavi jasno je da kandidat ne ispunjava uvjete za platni razred AD 9, ali ispunjava uvjete za platni razred AD 6

i

– kandidat je u izjavi pristao na mogućnost prebacivanja u platni razred AD 6. Napomena: Ako izjava nije predana ili ako je nepotpuna, kandidati koji ne ispunjavaju uvjete za platni razred AD 9 ne mogu biti prebačeni u platni razred AD 6 te stoga neće moći sudjelovati u postupku odabira.

 

2. Testiranje

a) Predselekcijski test s više ponuđenih odgovora

Kandidati za koje povjerenstvo za odabir odluči da mogu sudjelovati u postupku odabira bit će pozvani na predselekcijsko testiranje, koje će biti organizirano u obliku kompjuterskog testa s više ponuđenih odgovora, pod uvjetom da su prijavnicu podnijeli:

– u skladu s odredbama iz dijela C i

– unutar roka navedenog u dijelu C.

Test s više ponuđenih odgovora bit će na engleskom

i sastojat će se od 30 pitanja kojima će se ocjenjivati sposobnost kandidata da identificiraju informacije povezane s opisom posla (dio A.2.). Za prolaz je potreban rezultat od najmanje 50 %.

Test traje maksimalno 45 minuta i održava se preko interneta.

b) Pismeno testiranje

Pismeno testiranje bit će na engleskom i njime će se ocjenjivati prikladnost kandidata u pogledu zadaća navedenih u opisu posla (dio A.2.). navede

Prilikom pregledavanja pismenih testova povjerenstvo za odabir ne ocjenjuje samo tehničku točnost odgovora, već i vještine sastavljanja teksta, a posebnu pozornost posvećuje sposobnosti komuniciranja na strukturiran, logičan i jasan način.

Pismeni test održava se odmah nakon predselekcijskog testa. Pismeni testovi kandidata koji na predselekcijksom testu s više ponuđenih odgovora ne ostvare minimalan broj bodova potreban za prolaz neće se ocjenjivati.

Pismeni test traje maksimalno 120 minuta.

Bodovanje: od 0 do 60 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 30 bodova).

Testiranje se održava preko interneta.

Za svaki platni razred iz postupka odabira na usmeno testiranje bit će pozvano 20 kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova na pismenom testiranju, pod uvjetom da su na tom testu ostvarili minimalan broj bodova potreban za prolaz. Povjerenstvo za odabir pozvat će sve kandidate koji se nalaze na posljednjem mjestu za svaki platni razred, a ostvarili su isti broj bodova.

c) Usmeno testiranje

Razgovor s povjerenstvom za odabir na engleskom jeziku kako bi se ocijenila prikladnost kandidata za obavljanje zadaća te vještine i kompetencije navedene u dijelu A.2. (Opis posla), pri čemu se uzimaju u obzir sve informacije navedene u prijavnici. Povjerenstvo za odabir testirat će jezik 1 svih kandidata koji su naveli engleski kao svoj jezik 2 te drugi jezik kandidata koji su naveli engleski kao svoj jezik 1.

Maksimalno trajanje: 45 minuta.

Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova).

Usmeni test može se organizirati na daljinu.

Kandidati će pravodobno primiti upute o pismenom i usmenom testiranju. Testiranja će se održavati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se kandidati ne odazovu na poziv, nije ih moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili ne pristupe jednom od testiranja, bit će diskvalificirani. Potrebno je točno slijediti upute. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima, kandidati će odmah biti diskvalificirani.

 

3. Popis prikladnih kandidata

Za svaki platni razred iz postupka odabira povjerenstvo za odabir sastavlja popis deset prikladnih kandidata, na kojem se nalaze imena prihvatljivih kandidata s najvećim ukupnim brojem bodova. Ukupan broj bodova predstavlja zbroj bodova koje su kandidati ostvarili na pismenim i usmenim testovima, pod uvjetom da su na svakom od pismenih i usmenih testova postigli minimalan broj bodova potreban za prolaz. Imena uspješnih kandidata abecednim se redoslijedom uvrštavaju na popis za svaki od platnih razreda. Popis može sadržavati i kandidate koji se nalaze na posljednjem mjestu za svaki platni razred, a ostvarili su isti broj bodova.

Valjanost popisa istječe 31. prosinca 2026., no tijelo za imenovanja može je produžiti, o čemu će uspješni kandidati s popisa biti pravodobno obaviješteni.

Uspješni kandidati o svojim će rezultatima biti obaviješteni pojedinačno, a popis prikladnih kandidata bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Europskog parlamenta.

Kandidati kojima se ponudi zaposlenje morat će dati na uvid izvorne primjerke svih zatraženih dokumenata, uključujući diplome i potvrde o radu.

Uvrštavanje na popis prikladnih kandidata ne podrazumijeva pravo na zaposlenje niti jamstvo zaposlenja.

 

C. PRIJAVE

Upute za prijavu:

Obavezna je prijava putem platforme APPLY4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hr_HR

Prije ispunjavanja prijavnice i dostavljanja relevantnih popratnih dokumenata, kandidati su obvezni pažljivo pročitati priloženi Vodič za kandidate u natječajima i postupcima odabira koje organizira Europski parlament.

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je:

13. travnja 2023. u 17:00 po lokalnom vremenu u Luxembourgu.

Nakon što potvrde svoju prijavu, kandidati će dobiti automatsku potvrdu o primitku.

Kandidati se mole da Europski parlament NE ZOVU TELEFONOM da bi se raspitali o ovom postupku odabira.