This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - PROVOZNÍ ANALYTICI – SAP (AD 6 / AD 9)

Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 13/04/2023 17:00
Útvar : 11-Generální ředitelství pro finance
Značka : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Pokyny pro uchazeče :
Prohlášení :

Před podáním přihlášky si pozorně pročtěte pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o přijímání zaměstnanců.

Tyto pokyny, jež jsou nedílnou součástí oznámení o přijímání zaměstnanců, vám pomohou porozumět pravidlům, která upravují postupy a způsoby přihlašování.

 

OBSAH

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A ZPŮSOBILOST

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHY:     

POKYNY PRO UCHAZEČE K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM POŘÁDANÝN EVROPSKÝM PARLAMENTEM

PROHLÁŠENÍ

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A ZPŮSOBILOST

1. Obecné informace

Evropský parlament se v souladu s čl. 29 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropské unie a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie rozhodl vyhlásit výběrové řízení pro nábor úředníků do generálního ředitelství pro finance (GŘ FINS).

GŘ FINS hledá vysoce kvalifikované a schopné odborníky, kteří by mohli pomoci se správou a údržbou platformy Evropského parlamentu SAP S4HANA, za kterou odpovídá generální ředitelství. Cílem výběrového řízení je především obsadit volná pracovní místa v oddělení pro Centrum kompetencí FMS v Lucemburku.

Úspěšní uchazeči budou zařazení do platové třídy AD 6 a AD 9.

Na základě výběrového řízení bude vypracován seznam 10 úspěšných uchazečů v každé platové třídě.

V platové třídě AD 9 stupni 1 je základní měsíční plat 8 786,88 EUR měsíčně.

V platové třídě AD 6 stupni 1 je základní měsíční plat 6 066,59 EUR měsíčně.

Ze základního platu se odvádí daň Unie a další srážky podle podmínek služebního řádu. Plat nepodléhá zdanění členských států. Stupeň, do něhož budou úspěšní uchazeči přijati, může být nicméně upraven v závislosti na jejich praxi. Vedle základního platu lze za jistých podmínek pobírat i některé příspěvky.

Toto oznámení se vztahuje na dvě platové třídy (AD 6 a AD 9). Uchazeči se mohou přihlásit pouze do jedné platové třídy. Proto, jak je uvedeno v části B.1 oznámení o přijímání zaměstnanců, si při podávání přihlášky on-line musí vybrat platovou třídu. Po potvrzení on-line přihlášky není možné volbu změnit.

Za určitých podmínek však může výběrová komise přeřadit přihlášky podané do platové třídy AD 9 do platové třídy AD 6.  Podmínky pro přeřazení jsou uvedeny v části B.1 oznámení o přijímání zaměstnanců.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace na základě genderu, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

 

2. Pracovní náplň

2.1. Oddělení pro Centrum kompetencí FMS

Hlavním posláním generálního ředitelství pro finance (GŘ FINS) je umožnit Evropskému parlamentu zodpovědně spravovat rozpočet EU a vlastní rozpočet Parlamentu.

Za tímto účelem GŘ FINS zajišťuje:

 • řádnou finanční správu rozpočtu přiděleného Evropské unii a Evropskému parlamentu;
 • transparentnost využívání rozpočtu;
 • podporu politických aktérů Parlamentu v oblasti finančního řízení.

GŘ FINS zjednodušilo pracovní prostředí pro všechny finanční aktéry, které jim umožňuje plnit jejich úkoly ve finanční oblasti. V této souvislosti převzalo oddělení pro Centrum kompetencí FMS odpovědnost za uplatňování a údržbu centrálního systému finančního řízení Evropského parlamentu (FMS).

FMS je od ledna 2020 součástí finančních aplikací Evropského parlamentu. V jednom nástroji zahrnuje plnění rozpočtu, finanční účetnictví, správu smluv, správu inventáře a nákladové účetnictví.

Přechod k FMS umožnil Evropskému parlamentu:

 • racionalizovat, standardizovat a automatizovat klíčové rozpočtové a finanční postupy;
 • zlepšit viditelnost a dostupnost informací, které jsou klíčové pro rozhodování na nejvyšší a střední úrovni řízení;
 • zlepšit kontrolu dostupných (lidských, IT a finančních) zdrojů.

Působnost FMS byla nedávno rozšířena na nové oblasti a nyní se používá u dalších postupů, například pro výpočet odměny, příspěvků a důchodů poslanců Evropského parlamentu a vypracování nových finančních zpráv pro řídící pracovníky.

 

2.2. Úkoly

Oddělení pro Centrum kompetencí FMS bude hlavním oddělením, do kterého budou úspěšní uchazeči přijati. Přijatí provozní analytici budou pracovat v angličtině a očekává se od nich, že budou plnit některé z následujících úkolů za účelem uplatňování nebo údržby systémů SAP, které oddělení řídí: 

 • definování a uplatňování postupů v S4HANA Financování a zakázky. Znalost nástrojů S4HANA HCM a BW4HANA, které rovněž Evropský parlament používá, bude považována za výhodu;
 • shromažďování obchodních požadavků a hledání funkčních řešení pro tyto požadavky;
 • racionalizace postupů SAP a jejich sladění s obchodními požadavky;
 • navrhování integrací SAP se stávajícími zákaznickými aplikacemi;
 • přijímání nezbytných opatření pro údržbu aplikací SAP (aktualizace, zlepšení, opravy atd.);
 • provádění funkčního testování; řízení testování akceptačních testů koncových uživatelů;
 • poskytování uživatelské podpory, včetně školení;
 • účast na koordinaci a dohledu nad činností externích poskytovatelů;
 • příspěvek k provádění projektů nutných pro dokončení strategických plánů generálního ředitelství, zejména k možnému využívání cloudových řešení v budoucnosti, a pro účinnou integraci nových produktů SAP.

 

2.3. Požadované dovednosti

Úspěšní kandidáti budou muset prokázat, že mají při plnění výše uvedených úkolů následující dovednosti a kompetence:

 • schopnost jasné a přesné komunikace v angličtině, jak ústní, tak písemné;
 • schopnost identifikovat zásadní prvky komplexních problémů a vyvíjet kreativní a praktická řešení;
 • schopnost spolupracovat v týmech, podporovat společné cíle a vyměňovat si s ostatními kolegy znalosti;
 • schopnost školit a efektivně sdílet vědomosti s koncovými uživateli;
 • schopnost upřednostnit nejdůležitější úkoly a efektivně uspořádat pracovní zátěž;
 • schopnost efektivně pracovat pod tlakem a schopnost přizpůsobovat se měnícímu pracovnímu prostředí; 
 • chuť převzít iniciativu a odvádět velmi kvalitní práci;
 • jasné zaměření na klienta (interního i externího).

 

3. Podmínky účasti

V poslední den lhůty pro podání přihlášek musí uchazeč splňovat následující všeobecné a zvláštní podmínky:

a)     Všeobecné podmínky

V souladu s článkem 28 služebního řádu musíte:

 • být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,
 • požívat svých občanských práv,
 • mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,
 • být schopen předložit reference prokazující morální způsobilost nezbytnou pro výkon předpokládaných funkcí.

 

b)     Zvláštní podmínky účasti

i)      Kvalifikační předpoklady

Pro platovou třídu AD 6:

Musíte mít dokončené studium na úrovni, která odpovídá ukončenému nejméně tříletému vysokoškolskému vzdělání, osvědčené diplomem oficiálně uznaným v jednom z členských států Evropské unie.

Pro platovou třídu AD 9:

Musíte mít dokončené studium na úrovni, která odpovídá ukončenému nejméně čtyřletému vysokoškolskému vzdělání, osvědčené diplomem oficiálně uznaným v jednom z členských států Evropské unie,

nebo

dokončené studium na úrovni, která odpovídá ukončenému nejméně tříletému vysokoškolskému vzdělání, osvědčené diplomem oficiálně uznaným v jednom z členských států Evropské unie, a poté nejméně roční pracovní zkušenost v oblasti, na kterou se vztahuje výběrové řízení.

Diplomy, ať už byly vydány v některém z členských států, nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem (jako je ministerstvo školství) některého z členských států Unie.

Uchazeči, jejichž diplomy byly vydány v zemi mimo EU, musí předložit doklad o uznání rovnocennosti svých diplomů v EU. Další informace o uznávání kvalifikací získaných mimo EU naleznete prostřednictvím sítí ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Výběrová komise v této souvislosti zohlední různé systémy vzdělávání.

Další informace naleznete v příloze I k pokynům pro uchazeče ve výběrových řízeních pořádaných Evropským parlamentem.

ii)     Požadovaná odborná praxe

Po získání kvalifikace požadované pro výběrové řízení (viz bod i) výše), musí mít uchazeč odbornou praxi a technické znalosti týkající se SAP.

 • Pro platovou třídu AD 6: nejméně dvouletou pracovní zkušenost související s výše uvedenými úkoly (oddíl 2.2.) v oblasti modulů SAP pro finance nebo zakázky.
 • Pro platovou třídu AD 9: nejméně desetiletou pracovní zkušenost související s výše uvedenými úkoly (oddíl 2.2.) v oblasti modulů SAP pro finance nebo zakázky. Uchazeči musí mít také nejméně tříletou zkušenost s platformou S4HANA v oblasti modulů pro finance nebo zakázky (která může být zahrnuta v požadavku minimálně desetileté praxe uvedeném výše).

iii)     Jazykové znalosti

Musíte prokázat důkladnou znalost (alespoň úroveň C1) jednoho z úředních jazyků Evropské unie (jazyk 1): angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština nebo švédština,

a

uspokojivou znalost (alespoň úroveň B2) angličtiny (jazyk 2). Jazyk 2 se musí lišit od jazyka 1.  Pokud je jazykem 1 uchazeče angličtina, musí být jazykem 2 jakýkoli jiný úřední jazyk Evropské unie (alespoň na úrovni B2).

Upozorňujeme, že výše uvedené minimální úrovně se vztahují na každou oblast jazykové způsobilosti (mluvení, psaní, čtení, poslech) uvedenou v přihlášce. Tyto schopnosti odpovídají schopnostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Možnosti výběru jazyka jsou v tomto výběrovém řízení vymezeny v souladu se služebním zájmem. Pracovní náplň provozních analytiků SAP popsaná v části A.2 tohoto oznámení o přijímání zaměstnanců totiž vyžaduje zvláštní dovednosti.

Téměř veškerá činnost oddělení pro Centrum kompetencí FMS probíhá v angličtině. Angličtina je jazykem využívaným v komunikaci s jinými generálními ředitelstvími Parlamentu a s politickými orgány EP, stejně jako s externími poskytovateli systémů SAP. Angličtina je dále jazykem využívaným pro schůze a pro vypracování provozních a technických dokumentů. Aby mohli vybraní uchazeči vykonávat svěřené úkoly a zajišťovat řádné fungování příslušného oddělení, musí být schopni efektivně pracovat a komunikovat v angličtině.

 

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Postup je založen na zkouškách.

1. Přijetí do výběrového řízení

Výběrová komise posoudí vaši přihlášku na základě zvláštních podmínek účasti (oddíl A.3). Pokud splňujete zvláštní podmínky účasti, přijme vás výběrová komise do předběžného výběru. Komise vychází při rozhodování pouze z informací uvedených v přihlášce a řádně doložených připojenými dokumenty.

Pozn.: Při podávání on-line přihlášky musí uchazeči uvést platovou třídu, do které se hlásí (AD 6 nebo AD 9). Všichni uchazeči musí také nahrát své řádně vyplněné prohlášení do příslušné části přihlášky. Pokud uchazeči, kteří se hlásí do platové třídy AD 9, toto prohlášení nepředloží, nebo pokud není prohlášení úplné, nebude jejich přihláška přijata.

Pro přihlášky do platové třídy AD 9: Při ověřování podmínek účasti může výběrová komise přeřadit přihlášku do platové třídy AD 6, pokud:

– z údajů uvedených v přihlášce vyplývá, že uchazeč nesplňuje podmínky účasti pro platovou třídu AD 9, ale splňuje je pro platovou třídu AD 6,

a

– uchazeč ve svém prohlášení uvedl, že souhlasí s přeřazením do platové třídy AD 6. Upozorňujeme, že pokud uchazeč nepředloží prohlášení, nebo předloží neúplné prohlášení, a nesplňuje podmínky účasti pro platovou třídu AD 9, nemůže být přeřazen do platové třídy AD 6 a nebude tedy do výběrového řízení přijat.

 

2. Zkoušky

a) Test ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí v rámci předběžného výběru

Rozhodne-li výběrová komise, že jste přijat(a) do výběrového řízení, budete pozván(a) ke zkoušce v rámci předběžného výběru ve formě počítačového testu ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí, pokud jste podali přihlášku:

– v souladu s požadavky stanovenými v oddíle C a

– ve lhůtě stanovené v oddíle C.

Test ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí proběhne v angličtině.

Tento test se skládá z nejvýše 30 otázek zaměřených na posouzení schopnosti uchazečů identifikovat informace související s pracovní náplní (oddíl A.2). Minimální úspěšnost musí být 50 %.

Tato zkouška bude trvat nejvýše 45 minut a bude se konat on-line.

b) Písemná zkouška

Písemná zkouška proběhne v angličtině a má posoudit vaši způsobilost v souvislosti s úkoly uvedenými v pracovní náplni (oddíl A.2).

Výběrová komise posoudí odpovědi v rámci technické zkoušky nejen z technického hlediska, ale bude hodnotit také váš písemný projev se zvláštním přihlédnutím ke schopnosti komunikovat strukturovaným, logickým a srozumitelným způsobem.

Písemná zkouška se bude konat bezprostředně po testu ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí v rámci předběžného výběru. Nedosáhnete-li alespoň minimální úspěšnosti v testu v rámci předběžného výběru, nebude vaše písemná zkouška hodnocena.

Písemná zkouška bude trvat nejvýše 120 minut.

Hodnocení: 0 až 60 bodů (požadované minimum: 30 bodů).

Tato zkouška se bude konat on-line.

Pro každou platovou třídu výběrového řízení bude 20 uchazečů, kteří získali nejvyšší počet bodů z písemné zkoušky, pozváno k ústní zkoušce, pokud obdrží u jednotlivých zkoušek alespoň minimální požadovaný počet bodů. V případě, že několik uchazečů na posledním místě pro každou platovou třídu získá stejný počet bodů, pozve je výběrová komise k ústním zkouškám všechny.

c) Ústní zkouška

Pohovor s výběrovou komisí v angličtině, jehož cílem je posoudit vaši způsobilost plnit úkoly a vaše schopnosti a dovednosti uvedené v oddíle A.2 (Pracovní náplň) s přihlédnutím k informacím obsaženým ve vaší přihlášce a připojených dokumentech. Výběrová komise přezkouší jazyk 1 všech uchazečů, kteří uvedli, že angličtina je jejich jazykem 2, a také jiný jazyk uchazečů, kteří uvedli angličtinu jako jazyk 1.

Maximální délka zkoušky: 45 minut

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

Ústní zkouška se může konat distančně.

Pokyny k písemné a ústní zkoušce vám budou včas sděleny. Zkoušky se konají ve stanovený den a hodinu. Pokud uchazeč neodpoví na pozvánku, nelze jej kontaktovat e-mailovou poštou nebo se ke zkoušce nedostaví, může být vyřazen. Je třeba důsledně dodržovat zaslané pokyny. Nedodržení pokynů nebo postup v rozporu s pokyny povede k okamžitému vyřazení uchazeče.

 

3. Zápis na seznam vhodných kandidátů

Výběrová komise vypracuje seznam 10 vhodných kandidátů pro každou platovou třídu výběrového řízení, na který budou zapsána jména způsobilých uchazečů s nejvyšším celkovým hodnocením. Celkové bodové hodnocení je součtem bodů obdržených za písemnou a ústní zkoušku, pod podmínkou, že uchazeč v jednotlivých zkouškách získal alespoň minimální požadovaný počet bodů. Jména úspěšných uchazečů budou v seznamu seřazena podle abecedy. V případě, že několik uchazečů na posledním místě pro každou platovou třídu získá stejný počet bodů, mohou být na seznamu uvedeni všichni.

Platnost seznamu vhodných uchazečů skončí dne 31. prosince 2026. Může být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování. V takovém případě o tom budou úspěšní uchazeči uvedení na seznamu včas informováni.

Výsledky budou úspěšným uchazečům oznámeny jednotlivě a seznam vhodných kandidátů bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Evropského parlamentu.

Bude-li vám nabídnuto pracovní místo, musíte pro účely ověření předložit originály všech požadovaných dokladů, zejména diplomů a pracovních potvrzení.

Ze skutečnosti, že je úspěšný uchazeč uveden na seznamu vhodných kandidátů, nevyplývá žádný nárok nebo záruka, že bude zaměstnán.

 

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Podmínky pro přihlášení:

Přihlášku musíte předložit prostřednictvím platformy Apply4EP_

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/cs_CS

Předtím, než vyplníte přihlášku a připojíte příslušné doklady, přečtěte si pozorně pokyny pro uchazeče ve výběrových řízeních pořádaných Evropským parlamentem.

Lhůta pro podání přihlášek

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena na

13. dubna 2023 v 17:00 hodin (lucemburského času).

Poté, co přihlášku potvrdíte, bude vám automaticky zasláno potvrzení o přijetí.

Žádáme uchazeče, aby útvarům Evropského parlamentu ohledně výběrového řízení NETELEFONOVALI.