This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC - TILLFÄLLIGT ANSTÄLLD - HANDLÄGGARE INOM ADMINISTRATIONEN (AD 7)

Ort : Bryssel
Publication end on external website : 28/11/2022 12:00
Enhet : 10-Generaldirektoratet för tolkning och konferenser
Ref. : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Handledningen för sökande :

Innan du ansöker bör du noggrant läsa igenom den handledning för sökande som utgör en del av detta meddelande om rekrytering.

Handledningen utgör en del av meddelandet om rekrytering och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för rekryteringen och anmälningsförfarandet.

 

INNEHÅLL

A. BEFATTNING OCH BEHÖRIGHET

B. FÖRFARANDE

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

BILAGA:   HANDLEDNING FÖR SÖKANDE TILL EUROPAPARLAMENTETS UTTAGNINGSPROV/UTTAGNINGSFÖRFARANDEN

 

A. BEFATTNING OCH BEHÖRIGHET

 1. Allmänt

Europaparlamentet har beslutat att tillsätta en tjänst som tillfälligt anställd (lönegrad AD 7) inom generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser, vid dess direktorat för konferensarrangemang på enheten för distanskonferenstjänster.

Den profil som efterfrågas är handläggare inom administrationen med uppgift att:

 • stödja och samordna komplexa sammanträden med hjälp av plattformen för flerspråkigt distansdeltagande,
 • förbättra arbetsrutinerna för genomförandet av sammanträden med flerspråkigt deltagande på distans eller med simultantolkning på distans,
 • samordna den strategiska utvecklingen av de tjänster som erbjuds via plattformen.

Arbetsorten är Bryssel.

Anställningsavtalet gäller tills vidare. Sökande som anställs placeras i lönegrad AD 7 löneklass 1 och får en grundlön på 6 568,39 euro i månaden. Lönen beskattas av Europeiska unionen och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Lönen är befriad från alla nationella skatter. Löneklassen kan dock ändras i enlighet med den sökandes yrkeserfarenhet. Utöver denna grundlön kan det under vissa förutsättningar tillkomma ytterligare ersättningar.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av bland annat kön, etnisk grupp, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politiska eller andra åsikter, minoritetstillhörighet, ekonomiska tillgångar, börd, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

 

 1. Befattningsbeskrivning

Generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser (GD LINC) är stommen i Europaparlamentets samtliga flerspråkiga konferenstjänster. GD LINC har i uppdrag att förse Europaparlamentet med de medel som behövs för att dess politiska mål ska kunna uppnås genom att tillhandahålla professionellt och kompetent språkligt, tekniskt och logistiskt stöd till sammanträdena. GD LINC bidrar till att stärka den demokratiska legitimiteten genom att hjälpa ledamöterna att förmedla sina budskap på alla officiella språk, vilket gör att lagstiftningsarbetet fungerar smidigt och når alla Europas invånare.

GD LINC:s direktorat för konferensarrangemang förser arrangörerna av Europaparlamentets konferenser och evenemang med andra konferenstjänster än tolkning. Direktoratet ser till att det administrativa, tekniska och logistiska stöd som erbjuds i samband med anordnandet av sammanträden, konferenser och evenemang är flexibelt och effektivt.

Arbetsorten är Bryssel och som handläggare inom administrationen kommer du under ledning av din närmaste chef och inom ramen för de program och prioriteringar som fastställts av parlamentets organ och ledning bland annat att:

 • stödja och samordna komplexa sammanträden med hjälp av plattformen för flerspråkigt distansdeltagande,
 • ansvara för kontakterna med leverantören av plattformen för distansdeltagande för att löpande förbättra den tjänst som tillhandahålls,
 • samordna den strategiska utvecklingen av de tjänster som plattformen för distansdeltagande erbjuder,
 • sprida all intern och extern information och dokumentation som behövs för att de som använder sig av GD LINC:s tjänster, t.ex. ledamöter och personal, ska få korrekt information,
 • främja verksamhet som ökar medvetenheten,
 • stödja den personal som har till uppgift att underlätta sammanträden med hjälp av plattformen för flerspråkigt distansdeltagande, i deras dagliga arbete,
 • samordna tolkarna (planera, informera, följa upp m.m.).

För tjänsten krävs analysförmåga, logiskt tänkande, beslutsförmåga och förmåga att uttrycka sig skriftligt. Som handläggare inom administrationen måste du också ha kunna ta initiativ, anpassa dig, vara mycket serviceinriktad och kunna förutse problem. Du måste också kunna leda projekt och ha förmåga att förhandla. Det är också viktigt att du kan lösa olika typer av komplexa problem, att du snabbt kan anpassa dig till nya omständigheter, att du kan kommunicera obehindrat på engelska och ofta arbeta under tidspress, både självständigt och i grupp, att du kan anpassa dig till en europeisk och/eller internationell arbetsmiljö och att du kan kommunicera med personer på alla nivåer.

Arbetsspråket är huvudsakligen engelska. Engelska är ett måste i kontakterna med leverantören av plattformen för distansdeltagande och det är också huvudspråket i den externa kommunikationen med kunderna (bland annat parlamentsutskottens och de politiska gruppernas sekretariat samt ledamöterna), i produktionen av alla dokument, i all marknadsföring och i gruppen.

I tjänsten som handläggare ingår också resor till Europaparlamentets andra arbetsorter (Luxemburg och Strasbourg) och även utanför dessa.

 

 1. Behörighetskrav

På sista ansökningsdagen ska följande krav vara uppfyllda:

a) Allmänna krav

Du måste i enlighet med artikel 12.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

 • vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,
 • åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter,
 • ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,
 • uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

b) Särskilda krav

i) Utbildning

Du måste ha en utbildningsnivå som motsvarar en fullständig universitets- eller högskoleutbildning (minst tre års studier), styrkt med ett examensbevis som är officiellt erkänt i en av EU:s medlemsstater, Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan olika utbildningssystem. En förteckning med exempel på vilka examensbevis som krävs finns i handledningen för sökande.

Examensbevisen, utfärdade i en medlemsstat eller ett land utanför EU, ska vara erkända av ett officiellt organ i en av unionens medlemsstater, såsom en medlemsstats utbildningsdepartement.

ii) Yrkeserfarenhet

Förutom den erfarenhet som krävs enligt A.3.b i) måste du ha minst två års yrkeserfarenhet inom ett område som är relevant för befattningsbeskrivningen i avsnitt A.2.

iii) Språkkunskaper

Fördjupade kunskaper (nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska.

och

tillfredsställande kunskaper (nivå B.2) i engelska (språk 2): Språk 2 måste vara ett annat än språk 1. Om språk 1 är engelska krävs tillfredsställande kunskaper (minst nivå B2) i ett av Europeiska unionens andra 23 officiella språk.

De miniminivåer som anges ovan gäller varje aspekt av språklig förståelse (muntlig och skriftlig färdighet, hör- och läsförståelse) som anges i ansökningsformuläret. Dessa olika typer av förståelse förtecknas i den gemensamma europeiska referensramen för språk (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

De sökande informeras om att för detta uttagningsförfarande har språk 2 (engelska) fastställts i tjänstens intresse. Särskilda språkkunskaper krävs för att de arbetsuppgifter som beskrivs i avsnitt A.2 i detta rekryteringsmeddelande ska kunna utföras. För att den person som rekryteras ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och bidra till en fungerande tjänst måste han eller hon kunna arbeta och kommunicera obehindrat på engelska. Den person som rekryteras måste kunna samarbeta med de olika sekretariat som anordnar sammanträden med flerspråkigt deltagande på distans, med personalen vid de olika enheter som bidrar med sina tjänster under dessa sammanträden liksom med leverantörerna av plattformen, och måste kunna kommunicera effektivt med andra personer i och utanför parlamentet såväl som med ledningen och kollegorna inom denna tjänst. Det krävs engelska för i stort sett alla arbetsuppgifter.

 

För att alla ska behandlas lika och i enlighet med artikel 12.2 e i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna ska dessutom alla sökande, även de som har engelska som första officiella språk, ha minst tillräckliga kunskaper i ett andra av Europeiska unionens officiella språk.

 

 B. FÖRFARANDE

Förfarandet baseras på meriter och prov.

 1. Tillträde till uttagningsförfarandet

Om du

 • uppfyller de allmänna kraven, och
 • har lämnat in ansökningshandlingarna på angivet sätt och inom utsatt tid,

kommer uttagningskommittén att gå igenom din ansökan med avseende på de särskilda kraven.

Om du uppfyller de särskilda kraven kommer uttagningskommittén att låta dig delta i uttagningsförfarandet.

För att göra det grundar uttagningskommittén sin bedömning uteslutande på de uppgifter som lämnats i ansökan och som styrks genom intyg och liknande handlingar.

 

 1. Utvärdering av kvalifikationer

Uttagningskommittén kommer att utvärdera dina kvalifikationer på grundval av en bedömningsmall som utarbetats i förväg och kommer att upprätta en förteckning över de 12 bästa sökande, som kommer att kallas till det skriftliga provet. Uttagningskommittén kallar alla med samma poängtal som den sista godkända sökande till det skriftliga provet.

Vid utvärderingen av dina kvalifikationer kommer uttagningskommittén särskilt att beakta följande, som måste styrkas i ansökan:

 • Erfarenhet av arbete i och/eller med politiska organ.
 • Erfarenhet av att anordna evenemang med simultantolkning.
 • Erfarenhet av operativ och praktisk hantering av plattformar för flerspråkigt distansdeltagande.
 • Erfarenhet av att fastställa och förbättra arbetsrutinerna för genomförandet av sammanträden med flerspråkigt deltagande på distans.
 • Erfarenhet av arbete i en europeisk och/eller internationell miljö.

Poängsättning: 0–20 poäng.

 

 1. Prov

Skriftligt prov

a) Skriftligt prov på engelska, på grundval av ett antal dokument, i syfte att bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i avsnitt A.2, liksom din förmåga att uttrycka dig skriftligt och sammanställa uppgifter.

Provtid: 3 timmar.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

Provet görs på distans och är datorbaserat.

De sex bästa sökande som fått högst poäng på det skriftliga provet kommer att kallas till det muntliga provet, under förutsättning att de fått de poäng som krävs för godkänt. Uttagningskommittén kallar alla med samma poängtal som den sista godkända sökande till det skriftliga provet.

Muntliga prov

b) Intervju med uttagningskommittén på engelska, i syfte att mot bakgrund av uppgifterna i ansökan bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i avsnitt A.2. Uttagningskommittén kommer också att pröva dina kunskaper i det språk som du har angett som språk 1 eller språk 2 (om språk 1 är engelska).

Provtid: 45 minuter.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

c) Gruppdiskussion eller rollspel på engelska för att uttagningskommittén ska kunna bedöma dina förmågor enligt avsnitt A.2 i detta meddelande om rekrytering, bland annat din anpassnings- och förhandlingsförmåga, din kreativitet, din beslutsförmåga samt ditt uppträdande i grupp eller i en viss situation.

Provtiden för gruppdiskussionen kommer att fastställas av uttagningskommittén utifrån gruppernas slutliga sammansättning.

Provtiden för rollspelet är högst 20 minuter.

Poängsättning: 0–20 poäng (minst 10 poäng krävs).

Dessa prov kan komma att hållas på distans.

Du kommer att få anvisningar för de skriftliga och muntliga proven i god tid. Proven kommer att äga rum på utsatt dag och tid. Om du inte svarar på en kallelse, om du inte kan nås via e-post eller om du inte infinner dig till ett prov kommer du att uteslutas från förfarandet. Du måste följa anvisningarna till punkt och pricka. Om du inte gör det eller agerar i strid med dem kommer du omedelbart att uteslutas från förfarandet.

 

 1. Förteckning över godkända sökande

I förteckningen över godkända sökande upptas i rangordning namnen på de tre sökande som fått högst poäng i hela förfarandet (utvärdering av kvalifikationer och prov) och uppnått det minsta antal poäng som krävs för godkänt i vart och ett av proven. Alla med samma poängtal som den sista godkända sökande förs upp på förteckningen.

Du informeras skriftligen om resultaten.

Förteckningen över godkända sökande kommer att publiceras på Europaparlamentets intranät.

Förteckningen över godkända sökande kommer att vara giltig till och med den 31 december 2026. Giltighetstiden kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. I så fall underrättas de godkända sökande som finns på förteckningen i god tid.

Om du erbjuds anställning måste du kunna visa upp alla handlingar i original, framför allt examensbevis och arbetsintyg, för att styrka deras äkthet.

Det faktum att du finns med på förteckningen över godkända sökande innebär inte att du har rätt till eller är garanterad anställning vid Europaparlamentet.

 

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

För att ansöka måste du ha ett konto på plattformen Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sv_SV. Du kan bara ha ETT konto. För att ansöka måste du klicka på fliken ”Ansök online” längst ned på sidan.

Läs noga igenom handledningen för sökande till Europaparlamentets uttagningsprov/uttagningsförfaranden innan du fyller i din ansökan och bifoga relevanta styrkande handlingar.

 

Sista ansökningsdag

Sista dag för inlämning av ansökan är den

28 november 2022 kl. 12.00, lokal tid i Bryssel.

 

Ett mottagningsbevis skickas automatiskt till dig när du har validerat din ansökan.

Vi ber dig att INTE RINGA och ställa frågor om tidsplanen.