This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC - AGENT TEMPORAR - CADRU ADMINISTRATIV (AD 7)

Locul : Bruxelles
Publication end on external website : 28/11/2022 12:00
Serviciu : 10-Direction générale de la logistique et de l'interprétation pour les conférences
Ref. : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Ghid pentru candidați :

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor anexat la prezentul anunț de recrutare.

Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de recrutare, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.

 

CUPRINS

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

ANEXĂ:    GHIDUL CANDIDAȚILOR ȘI CANDIDATELOR LA CONCURSURILE/PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 1. Prevederi generale

Parlamentul European a hotărât să deschidă procedura de ocupare a unui post de agent temporar (AD 7) în cadrul Direcției Generale Logistică și Interpretare pentru Conferințe, în Direcția pentru organizarea de conferințe, la Unitatea pentru servicii de conferință de la distanță.

Profilul căutat este cel de administrator/administratoare - cadru administrativ - care să îndeplinească următoarele sarcini:

 • suport și coordonarea reuniunilor complexe prin intermediul platformei de participare multilingve de la distanță;
 • îmbunătățirea procedurilor de lucru utilizate în organizarea reuniunilor cu participare multilingvă de la distanță sau cu interpretare simultană de la distanță;
 • coordonarea dezvoltării strategice a serviciilor furnizate prin intermediul platformei.

Locul de desfășurare a activității va fi la Bruxelles.

Contractul va fi încheiat pe durată nedeterminată. Recrutarea se va face la gradul AD 7, prima treaptă, salariul de bază fiind de 6 568,39 EUR pe lună. Acest salariu este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA) și este scutit de impozitul național. Cu toate acestea, treapta la care vor fi recrutați laureații sau laureatele poate fi adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, o serie de indemnizații.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare bazată, printre altele, pe gen, etnie, culoare a pielii, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

 

 1. Natura atribuțiilor

Direcția Generală Logistică și Interpretare pentru Conferințe (DG LINC) este pilonul central al tuturor serviciilor multilingve de conferință din cadrul Parlamentului European. Misiunea DG LINC este aceea de a oferi Parlamentului European instrumentele necesare pentru a-și atinge obiectivele politice, punându-i la dispoziție asistență lingvistică, tehnică și logistică pentru reuniuni, la cel mai înalt nivel de profesionalism și excelență. DG LINC contribuie la legitimitatea democratică, ajutându-i pe deputați și deputate să își transmită mesajele în toate limbile oficiale, fapt ce garantează buna desfășurare a activității legislative și o face accesibilă tuturor cetățenilor europeni.

Direcția pentru organizarea de conferințe din cadrul DG LINC se axează pe furnizarea de servicii de conferință, altele decât interpretarea, organizatorilor de conferințe și evenimente în Parlamentul European. Are grijă ca asistența administrativă, tehnică și logistică în organizarea de reuniuni, conferințe și evenimente să fie oferită în bune condiții și în mod eficient.

Repartizată la Bruxelles, persoana recrutată ca administrator/administratoare – cadru administrativ, sub autoritatea superiorului sau superioarei ierarhic(e) și în cadrul programelor și priorităților definite de organele parlamentare și de conducerea acestora, își asumă următoarele responsabilități, în special:

 • suport și coordonarea reuniunilor complexe prin intermediul platformei de participare multilingve de la distanță;
 • gestionarea relațiilor cu furnizorul platformei de participare de la distanță, pentru a permite îmbunătățirea continuă a serviciului oferit;
 • coordonarea dezvoltării strategice a serviciilor furnizate de unitate prin intermediul platformei de participare de la distanță;
 • difuzarea tuturor comunicărilor interne și externe și a documentelor necesare pentru a asigura buna informare a utilizatorilor serviciilor DG LINC, printre care se numără deputații și deputatele, precum și personalul;
 • promovarea activităților de sensibilizare;
 • asistență în managementul de zi cu zi al echipei însărcinate să faciliteze reuniunile prin intermediul platformei de participare multilingvă de la distanță;
 • coordonarea cu interpreții (planificare, informare, monitorizare etc.).

Îndeplinirea acestor atribuții necesită abilități analitice, de raționament, de luare a deciziilor și de redactare. Administratorul/administratoarea – cadrul administrativ – va trebui, de asemenea, să dea dovadă de inițiativă și adaptabilitate. El/ea trebuie să aibă totodată competențe de gestionare a proiectelor și capacitatea de a negocia. De asemenea, se pune accentul pe aptitudinea de a înțelege probleme de natură diferită și adesea complexe, de a reacționa rapid la circumstanțe în schimbare, de a comunica eficient în limba engleză, de a lucra în mod regulat cu termene scurte, atât în mod independent, cât și în echipă, de a se adapta la un mediu de lucru european și/sau internațional și de a interacționa cu interlocutori de la toate nivelurile.

Limba de lucru este în principal engleza. Este esențială în gestionarea relațiilor cu furnizorul platformei de participare de la distanță și este principala limbă în care se desfășoară comunicarea externă cu clienții și clientele (în special cu secretariatele comisiilor parlamentare și ale grupurilor politice, precum și cu deputații și deputatele), conceperea tuturor documentelor, activitățile de promovare și managementul echipei.

Aceste atribuții presupun misiuni în celelalte locuri de desfășurare a activității Parlamentului European (Luxemburg și Strasbourg) și în afara acestora.

 

 1. Condiții de admitere

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

(a)     Condiții generale

În conformitate cu articolul 12, alineatul (2) din RACA, trebuie:

 • să fiți resortisant(ă) al/a unui stat membru al Uniunii Europene;
 • să vă bucurați de drepturile cetățenești;
 • să vă fi îndeplinit obligațiile care vă revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;
 • să prezentați garanțiile morale necesare îndeplinirii atribuțiilor care vă revin.

(b)     Condiții specifice

(i)      Calificări și diplome necesare

Trebuie să aveți un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, absolvite cu o diplomă recunoscută oficial într-unul dintre statele membre ale Uniunii. Comitetul de selecție va ține seama, în acest sens, de diferitele moduri de organizare a sistemelor de învățământ. În Ghidul candidaților și candidatelor poate fi consultat un tabel cu exemple de cerințe minime referitoare la diplome.

Diplomele, indiferent dacă sunt eliberate într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al Uniunii, cum ar fi Ministerul Educației dintr-un stat membru al Uniunii.

(ii)       Experiența profesională necesară

Pe lângă calificările cerute la secțiunea A.3b) i), trebuie să aveți cel puțin 24 de luni de experiență profesională într-un domeniu relevant pentru atribuțiile descrise la secțiunea A.2.

(iii)      Cunoștințe lingvistice

Trebuie să cunoașteți în mod aprofundat (minimum nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgara, spaniola, ceha, daneza, germana, estona, greaca, engleza, franceza, irlandeza, croata, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, finlandeza sau suedeza,

și

să cunoașteți în mod satisfăcător (nivelul B2) limba engleză (limba 2). Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1. Dacă engleza este limba 1, este necesară o cunoaștere satisfăcătoare (cel puțin nivelul B2) a uneia dintre celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Vă rugăm să rețineți că nivelurile minime indicate mai sus se aplică fiecărui domeniu de aptitudine lingvistică (vorbire, scriere, citire, ascultare) menționat în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor menționate în Cadrul european comun de referință pentru limbi străine (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Candidații și candidatele sunt informați că limba 2 (engleza) aleasă în prezenta procedură de selecție a fost stabilită în funcție de interesul serviciului, care necesită cunoștințe lingvistice speciale datorită naturii atribuțiilor prevăzute la secțiunea A.2. din prezentul anunț de recrutare. Astfel, pentru a-și îndeplini sarcinile și pentru a contribui la buna funcționare a serviciului, persoana recrutată trebuie să fie în măsură să lucreze și să comunice în mod eficient în limba engleză. Persoana recrutată trebuie să aibă capacitatea de a interacționa cu diferite secretariate care organizează reuniuni cu participare multilingvă de la distanță, cu colegii din diferitele departamente implicate în furnizarea de servicii în timpul acestor reuniuni și cu furnizorii platformei și de a comunica eficient cu alți interlocutori interni și externi, precum și cu conducerea și colegii din cadrul serviciului. Toate aceste sarcini sunt efectuate în principal în limba engleză.

 

În plus, pentru a garanta egalitatea de tratament și respectarea dispozițiilor articolului 12 alineatul (2) litera (e) din RACA, toți candidații și toate candidatele, chiar dacă prima lor limbă oficială este engleza, trebuie să cunoască cel puțin în mod satisfăcător o a doua limbă dintre celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene.

 

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

Procedura constă în evaluarea calificărilor și probe specifice.

 1. Admiterea la procedura de selecție

Dacă

 • îndepliniți condițiile generale de admitere și
 • v-ați depus dosarul potrivit modalităților și până la data-limită prevăzută,

comitetul de selecție va examina candidatura dumneavoastră în raport cu condițiile specifice de admitere.

În cazul în care îndepliniți condițiile specifice de admitere, comitetul de selecție vă va accepta participarea la procedura de selecție.

În acest scop, comitetul se bazează exclusiv pe informațiile din formularul de candidatură și care sunt dovedite prin documente justificative.

 

 1. Evaluarea calificărilor

Comitetul de selecție va evalua, pe baza unei grile de evaluare prestabilite, calificările candidaților și candidatelor admiși la procedura de selecție și va stabili o listă a celor mai buni 12 candidați și candidate, care vor fi invitați la proba scrisă. Comitetul de selecție va considera toți candidații și candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc ca fiind selecționați.

La evaluarea calificărilor candidaților și candidatelor, comitetul de selecție va ține seama, în special, de următoarele elemente care trebuie justificate în formularul de candidatură:

 • experiență profesională în organisme politice sau în colaborare cu acestea;
 • experiență profesională în organizarea de evenimente cu interpretare simultană;
 • experiență profesională în gestionarea operațională și practică a platformelor de participare multilingvă de la distanță;
 • experiență profesională în stabilirea și îmbunătățirea procedurilor de lucru utilizate în organizarea reuniunilor cu participare multilingvă de la distanță;
 • experiență profesională într-un mediu european și/sau internațional.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte.

 

 1. Probele

Proba scrisă

(a) Probă de redactare în limba engleză, pe baza unui dosar: vă evaluează capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A.2., precum și aptitudinile de redactare și sinteză.

Durata probei: 3 ore.

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctajul minim necesar: 20 de puncte).

Această probă se va desfășura de la distanță, pe calculator.

Cei mai buni șase candidați și candidate care au obținut cel mai mare punctaj la proba scrisă vor fi invitați la probele orale, cu condiția să fi obținut nota minimă necesară. Comitetul de selecție va considera toți candidații și candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc ca fiind selecționați.

Probe orale

(b) Interviu cu comitetul de selecție în limba engleză pentru a vă evalua, ținând seama de toate informațiile din dosarul de candidatură, capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A.2. Comitetul de selecție va testa, de asemenea, cunoștințele lingvistice de limba declarată drept limba 1 sau de limba 2, în cazul în care limba 1 este engleza.

Durata maximă a probei: 45 de minute.

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctajul minim necesar: 20 de puncte).

(c) Probă de discuție în grup sau joc de roluri în limba engleză pentru a-i permite comitetului de selecție să vă evalueze aptitudinile descrise la secțiunea A.2. din prezentul anunț de recrutare, în special capacitatea de adaptare, abilitățile de negociere, creativitatea și capacitatea de a lua decizii, precum și comportamentul într-un grup sau într-o situație dată.

Durata probei de discuție în grup va fi stabilită de comitetul de selecție în funcție de componența finală a grupurilor.

Durata maximă a probei de joc de roluri este de 20 de minute.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte (punctajul minim necesar: 10 puncte).

Aceste probe ar putea avea loc de la distanță.

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru probele scrise și orale. Probele vor fi organizate la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat(ă) prin email sau dacă nu vă prezentați la o probă, veți fi descalificat(ă). Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora, veți fi descalificat(ă) imediat.

 

 1. Înscrierea pe lista candidaților și candidatelor eligibili

Lista candidaților și candidatelor eligibili va cuprinde, în ordinea meritului, numele celor trei candidați sau candidate care au obținut cel mai mare punctaj total în cursul procedurii (evaluarea calificărilor și probe) și au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă. Lista candidaților și candidatelor eligibili va cuprinde toți candidații și candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc.

Veți primi personal, printr-o comunicare scrisă, rezultatele obținute.

Lista candidaților și candidatelor eligibili va fi publicată pe intranetul Parlamentului European.

Perioada de valabilitate a listei candidaților și candidatelor eligibili va expira la 31 decembrie 2026. Aceasta va putea fi prelungită printr-o hotărâre a autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații și laureatele înscriși pe listă vor fi informați în timp util.

Dacă vi se propune un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă de candidați și candidate eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

 

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Pentru a candida, trebuie să aveți un cont pe platforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO. Puteți crea numai UN SINGUR cont. Pentru a crea un cont, trebuie să faceți clic pe „Candidați online”, în partea de jos a paginii.

Vă invităm să citiți cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor la concursurile/procedurile de selecție organizate de Parlamentul European, înainte de a completa formularul de candidatură și de a furniza documentele justificative relevante.

 

Data-limită pentru trimiterea candidaturilor

Data-limită pentru trimiterea candidaturilor este

28 noiembrie 2022, la ora 12.00 (amiază), ora Bruxelles-ului.

 

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.

Vă rugăm SĂ NU CONTACTAȚI TELEFONIC INSTITUȚIA în legătură cu calendarul de derulare al prezentei proceduri.