This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC - PRACOWNIK TYMCZASOWY - PRACOWNIK/PRACOWNICA ADMINISTRACJI (AD 7)

Miejsce : Bruksela
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 28/11/2022 12:00
Dział : 10-Direction générale de la logistique et de l'interprétation pour les conférences
Ref. : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Przewodnik dla kandydatów :

Uwagi ogólne

Przed zgłoszeniem kandydatury przeczytaj uważnie przewodnik dla kandydatek i kandydatów załączony do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o naborze, pomaga zrozumieć zasady odnoszące się do procedur oraz tryb zgłaszania kandydatur.

 

SPIS TREŚCI

A. OPIS OBOWIĄZKÓW I WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

B. PROCEDURA

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

ZAŁĄCZNIK:            PRZEWODNIK DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSACH / PROCEDURACH SELEKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

 

A. OPIS OBOWIĄZKÓW I WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

 1. Uwagi ogólne

Parlament Europejski podjął decyzję o rozpoczęciu procedury naboru na stanowiska pracownika tymczasowego (AD 7) w Dyrekcji Generalnej ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych, Dyrekcja ds. Organizacji Konferencji, Dział ds. Usług Wideokonferencyjnych.

Poszukuje się administratora(-ki) (pracownika/pracownicy administracji) odpowiedzialnego(-ej) za wspieranie i koordynowanie złożonych posiedzeń z wykorzystaniem platformy do wielojęzycznego zdalnego uczestnictwa, za usprawnianie procedur roboczych w zakresie organizacji posiedzeń z wielojęzycznym zdalnym uczestnictwem lub ze zdalnym tłumaczeniem symultanicznym oraz za koordynację strategicznego rozwoju usług świadczonych za pośrednictwem platformy w Brukseli.

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AD 7 – stopień pierwszy, z czym wiąże się wynagrodzenie podstawowe wynoszące 6568,39 EUR miesięcznie. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu wspólnotowemu oraz innym odliczeniom przewidzianym w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Jest ono zwolnione z podatków krajowych. Stopień, do którego laureaci/laureatki zostaną zaszeregowani(-e) przy zatrudnieniu, może zostać dostosowany w zależności od ich doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe uzupełniają pod pewnymi warunkami różne dodatki.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

 

 1. Opis obowiązków

Dyrekcja Generalna ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych (DG LINC) jest główną służbą, która zapewnia świadczenie wszystkich wielojęzycznych usług konferencyjnych w Parlamencie Europejskim. Misją DG LINC jest umożliwianie Parlamentowi Europejskiemu realizacji jego celów politycznych poprzez zapewnianie, na potrzeby jego posiedzeń, wsparcia językowego, technicznego i logistycznego o najwyższym poziomie profesjonalizmu i doskonałości. DG wnosi wkład w legitymację demokratyczną, pomagając w upowszechnianiu słów posłów we wszystkich językach urzędowych, i zapewnia w ten sposób sprawny przebieg prac ustawodawczych, a jednocześnie daje do nich dostęp wszystkim Europejczykom.

Dyrekcja ds. Organizacji Konferencji DG LINC koncentruje się na świadczeniu usług konferencyjnych innych niż tłumaczenia ustne na rzecz organizatorów konferencji i wydarzeń w PE. Zapewnia sprawne i skuteczne wsparcie administracyjne, techniczne i logistyczne w organizacji posiedzeń, konferencji i wydarzeń.

Osoba zatrudniona jako administrator(ka) (pracownik/pracownica administracji) w Brukseli, pod zwierzchnictwem bezpośredniego przełożonego oraz w ramach programów i priorytetów określonych przez organy parlamentarne i hierarchię, będzie miała w szczególności za zadanie:

 • wspierać i koordynować złożone posiedzenia z wykorzystaniem platformy do wielojęzycznego zdalnego uczestnictwa;
 • zarządzać relacjami z dostawcą platformy do zdalnego uczestnictwa w celu umożliwienia ciągłego doskonalenia świadczonej usługi;
 • koordynować strategiczny rozwój usług świadczonych przez dział przy wykorzystaniu platformy do zdalnego uczestnictwa;
 • rozpowszechniać wszelkiego rodzaju komunikaty wewnętrzne i zewnętrzne oraz dokumentację, tak aby osoby korzystające z usług DG, w tym posłowie i pracownicy, były odpowiednio informowane;
 • promować działania uświadamiające;
 • wspierać codzienne zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za ułatwianie spotkań za pośrednictwem platformy do wielojęzycznego zdalnego uczestnictwa;
 • koordynować współpracę z tłumaczami ustnymi (planowanie, informowanie, monitorowanie itp.).

Wykonywanie tych zadań wymaga zdolności analitycznych, logicznego myślenia, podejmowania decyzji i umiejętności redagowania tekstów. Administrator(ka) musi również wykazywać się inicjatywą, zdolnościami adaptacyjnymi i silnym poczuciem obowiązku wobec użytkowników, a także umieć działać z wyprzedzeniem. Musi również wykazywać się umiejętnościami w zakresie zarządzania projektami i zdolnościami negocjacyjnymi. Szczególnie istotne są umiejętności analizy różnorodnych zagadnień, często złożonej natury, zdolność szybkiego reagowania na nowe sytuacje, skutecznego komunikowania się w języku angielskim, zdolność do regularnej pracy w napiętych terminach, zarówno indywidualnie, jak i w zespole, zdolność dostosowania się do europejskiego lub międzynarodowego środowiska pracy oraz umiejętność współpracy z podmiotami na różnych szczeblach.

Językiem roboczym jest głównie język angielski: jest on niezbędny do zarządzania relacjami z dostawcą platformy do zdalnego uczestnictwa i jest głównym językiem, w którym odbywa się zewnętrzna komunikacja z klientami (zwłaszcza z sekretariatami komisji parlamentarnych, grup politycznych i posłów), opracowywanie wszelkiej dokumentacji, działania promocyjne i zarządzanie zespołem.

Zadania te wymagają regularnych podróży służbowych w pozostałe zwyczajowe miejsca pracy Parlamentu Europejskiego (Luksemburg i Strasburg) i poza nie.

 

 1. Warunki przyjęcia

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, musisz spełniać następujące warunki:

a) Warunki ogólne

Zgodnie z art. 12.2 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej należy w szczególności:

 • posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • korzystać z pełni praw obywatelskich,
 • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • gwarantować etyczną postawę niezbędną do pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

b) Warunki szczegółowe

(i)        Wymagane tytuły i dyplomy

Kandydaci muszą mieć wykształcenie odpowiadające pełnemu cyklowi studiów wyższych trwających minimum trzy lata, potwierdzone dyplomem oficjalnie uznawanym w jednym z państw członkowskich. Komisja selekcyjna uwzględni w tym względzie różne struktury systemów edukacji. W tabeli zamieszczonej w przewodniku dla kandydatów znajdują się przykłady minimalnego wymaganego poziomu wykształcenia.

Dyplomy – niezależnie od tego, czy zostały wydane w państwie członkowskim czy w państwie spoza UE – muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego Unii, jak np. ministerstwo edukacji jednego z państw członkowskich Unii.

(ii)       Wymagane doświadczenie zawodowe

Oprócz kwalifikacji wymaganych w części A.3 lit. b) pkt i) musisz posiadać co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego w dziedzinie związanej z obowiązkami wymienionymi w części A.2.

(iii)      Znajomość języków

Musisz posiadać gruntowną znajomość (poziom C1) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego,

oraz

zadowalającą znajomość (poziom B2) języka angielskiego (język 2). Język 2 musi być językiem innym niż język 1. Jeżeli językiem 1 jest język angielski, wymagana jest zadowalająca znajomość (co najmniej na poziomie B2) jednego z pozostałych 23 języków urzędowych Unii Europejskiej.

Uwaga: określone powyżej minimalne poziomy znajomości języków odnoszą się do każdej umiejętności językowej (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie), o której mowa w formularzu zgłoszenia. Umiejętności te odpowiadają umiejętnościom określonym w europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Informuje się kandydatów/kandydatki, że język 2 (angielski) wybrany do celów niniejszej procedury naboru został określony zgodnie z interesem służby, który wymaga szczególnej znajomości języków ze względu na charakter obowiązków, o którym mowa w części A.2 niniejszego ogłoszenia o naborze. W związku z tym, aby wykonywać zadania i przyczyniać się do właściwego funkcjonowania służb, zatrudniona osoba musi być w stanie skutecznie pracować i porozumiewać się w języku angielskim. Zatrudniona osoba musi być w stanie współpracować z różnymi sekretariatami, które organizują posiedzenia z wielojęzycznym zdalnym uczestnictwem, z kolegami z różnych działów zajmujących się obsługą tych posiedzeń oraz z dostawcami platformy, a także skutecznie komunikować się z innymi osobami w Parlamencie i poza nim, jak również z kierownictwem i kolegami z działu. Wszystkie te zadania wykonuje się głównie w języku angielskim.

 

Ponadto, w trosce o równość traktowania i zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. e) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, nawet jeśli ich pierwszym językiem urzędowym jest język angielski, kandydaci/kandydatki muszą posiadać co najmniej zadowalającą znajomość drugiego języka spośród pozostałych języków urzędowych Unii Europejskiej.

 

B. PROCEDURA

Procedura jest organizowana na podstawie kwalifikacji i egzaminów.

 1. Dopuszczenie do procedury selekcji

Jeżeli

 • spełniasz warunki ogólne przyjęcia oraz
 • twój wniosek został złożony zgodnie z wymogami i w przewidzianym terminie,

komisja selekcyjna przeanalizuje twoje dokumenty pod względem szczegółowych warunków przyjęcia.

Komisja selekcyjna dopuści do procedury naboru kandydatów/kandydatki, którzy(-re) spełniają warunki szczególne dopuszczenia.

Komisja podejmuje decyzję wyłącznie na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia i popartych dokumentami potwierdzającymi.

 

 1. Ocena kwalifikacji

Komisja selekcyjna na podstawie wcześniej określonej siatki ewaluacyjnej ocenia kwalifikacje kandydatów/kandydatek dopuszczonych do procedury naboru i sporządza listę 12 najlepszych kandydatów/kandydatek, którzy(-re) zostaną zaproszeni(-one) na egzamin pisemny. Komisja selekcyjna uwzględni na ostatnim miejscu wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo).

Podczas oceny kwalifikacji kandydatów/kandydatek komisja selekcyjna uwzględni w szczególności następujące elementy poparte dokumentami potwierdzającymi dołączonymi do formularza zgłoszenia:

 • doświadczenie w pracy w służbach administracyjnych organów politycznych lub we współpracy z takimi organami;
 • doświadczenie w organizowaniu wydarzeń z tłumaczeniem symultanicznym;
 • doświadczenie zdobyte w zakresie operacyjnego i praktycznego zarządzania platformami do wielojęzycznego zdalnego uczestnictwa;
 • doświadczenie zdobyte przy określaniu i ulepszaniu procedur roboczych związanych z realizacją posiedzeń z wielojęzycznym zdalnym uczestnictwem;
 • doświadczenie zdobyte w środowisku europejskim lub międzynarodowym.

Ocena: 0–20 punktów.

 

 1. Egzaminy

Egzamin pisemny

a) Egzamin polega na zredagowaniu tekstu w języku angielskim na podstawie zbioru dokumentów i ma służyć ocenie twojej zdolności do wykonywania zadań opisanych w części A.2, a także umiejętności redagowania tekstów oraz dokonywania syntezy.

Czas trwania egzaminu: 3 godziny.

Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

Egzamin ten odbędzie się zdalnie z użyciem komputera.

Na egzaminy ustne zostanie zaproszonych 6 najlepszych kandydatów(-ek) o najwyższej liczbie punktów zdobytych na egzaminie pisemnym, pod warunkiem uzyskania wymaganej oceny minimalnej. Komisja selekcyjna uwzględni na ostatnim miejscu wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo).

Egzaminy ustne

b) Rozmowa z komisją selekcyjną w języku angielskim umożliwiająca ocenę – przy uwzględnieniu ogółu elementów znajdujących się w formularzu zgłoszenia – zdolności kandydatów/kandydatek do wykonywania zadań opisanych w części A.2. Komisja selekcyjna sprawdzi również znajomość języka wskazanego jako język 1 (lub języka 2, jeżeli twoim językiem 1 jest język angielski).

Maksymalny czas trwania egzaminu: 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

c) Dyskusja w grupie lub gra fabularna w języku angielskim umożliwiająca komisji selekcyjnej ocenę twoich umiejętności opisanych w części A.2 niniejszego ogłoszenia o naborze, a zwłaszcza zdolności adaptacyjnych, gotowości do negocjacji, kreatywności i zdolności podejmowania decyzji, a także zachowania w grupie lub w danej sytuacji.

Czas trwania dyskusji w grupie zostanie określony przez komisję selekcyjną w zależności od ostatecznego składu grup.

Maksymalny czas trwania gry fabularnej wynosi 20 minut.

Ocena: od 0 do 20 punktów (wymagane minimum: 10 punktów).

Możliwy jest zdalny przebieg tych egzaminów.

W stosownym czasie otrzymasz instrukcje dotyczące egzaminów pisemnych i ustnych. Egzaminy odbędą się określonego dnia i w określonych przedziałach czasowych. Brak odpowiedzi na zaproszenie lub na wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną, bądź niestawienie się na jeden z egzaminów, oznacza dyskwalifikację. Stosuj się dokładnie do podanych instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji lub zachowanie niezgodne z instrukcjami spowoduje natychmiastową dyskwalifikację.

 

 1. Umieszczenie na liście odpowiednich kandydatów

Na liście odpowiednich kandydatów znajdą się – według kolejności uzyskanych wyników – nazwiska 3 kandydatów/kandydatek, którzy(-re) otrzymali(-ły) najwyższą liczbę punktów ogółem w całej procedurze (ocena kwalifikacji i egzaminy) oraz minimalną wymaganą liczbę punktów na każdym z egzaminów. Na ostatnim miejscu listy będą figurować wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo).

Poinformujemy cię pisemnie o uzyskanych wynikach.

Lista odpowiednich kandydatów zostanie opublikowana na stronie intranetowej Parlamentu Europejskiego.

Lista odpowiednich kandydatów traci ważność z dniem 31 grudnia 2026 r. Organ powołujący będzie mógł przedłużyć jej ważność. W przypadku przedłużenia ważności listy laureaci/laureatki wpisani(-e) na nią zostaną powiadomieni(-one) w stosownym czasie.

Po otrzymaniu oferty pracy musisz przedstawić oryginały wszystkich wymaganych dokumentów, w szczególności dyplomów i świadectw pracy.

Umieszczenie na liście odpowiednich kandydatów nie oznacza ani prawa do zatrudnienia, ani gwarancji zatrudnienia.

 

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

Aby dokonać zgłoszenia, musisz posiadać konto na platformie Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/pl_PL. Możesz założyć tylko JEDNO konto. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Wyślij podanie online” na dole strony.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia należy dokładnie zapoznać się z Przewodnikiem dla kandydatek i kandydatów biorących udział w procedurach selekcji organizowanych przez Parlament Europejski.

 

Termin składania kandydatur

Termin składania kandydatur upływa dnia

28 listopada 2022 r. o godz. 12.00 czasu brukselskiego.

 

Po zatwierdzeniu formularza zgłoszenia otrzymasz automatycznie potwierdzenie odbioru.

Proszę NIE TELEFONOWAĆ w sprawie harmonogramu prac.