This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC - PAGAIDU DARBINIEKS - ADMINISTRATĪVAIS(-Ā) DARBINIEKS(-CE) (AD 7)

Vieta : Brisele
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 28/11/2022 12:00
Dienests : 10-Konferenču loģistikas un mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts
Ref. : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Rokasgrāmata kandidātiem :

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu kandidātiem(-ēm), kura pievienota šim paziņojumam par vakanci.

Minētā rokasgrāmata, kas ir paziņojuma par vakanci neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

A. PIENĀKUMI UN PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

B. PROCEDŪRA

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

PIELIKUMĀ:             ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM(-ĒM), KAS PIEDALĀS EIROPAS PARLAMENTA RĪKOTAJOS KONKURSOS / ATLASES PROCEDŪRĀS

 

A. PIENĀKUMI UN PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

 1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments ir nolēmis sākt procedūru, lai aizpildītu pagaidu darbinieka (AD 7) amata vietu Konferenču loģistikas un mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāta Konferenču organizēšanas direktorāta Attālinātu konferenču pakalpojumu nodaļā.

Tiek meklēts(-a) administrators(-e) – administratīvais(-ā) darbinieks(-ce), kam būs šādi pienākumi:

 • atbalstīt un koordinēt kompleksas sanāksmes, izmantojot attālinātas līdzdalības daudzvalodu platformu;
 • uzlabot darba procedūras, kas saistītas ar tādu sanāksmju organizēšanu, kurās tiek nodrošināta attālināta līdzdalība daudzās valodās vai attālināta sinhronā mutiskā tulkošana;
 • koordinēt tādu pakalpojumu stratēģisko attīstību, kuri tiek sniegti, izmantojot platformu.

Darba vieta būs Briselē.

Līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Darbinieks(-ce) tiks pieņemts(-a) darbā AD 7 pakāpes pirmajā līmenī, un pamatalga ir 6 568,39 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK). Ar valsts nodokļiem alga aplikta netiek. Līmenis, kurā atlasītie(-ās) kandidāti(-es) tiks pieņemti(-as) darbā, var tikt pielāgots atkarībā no profesionālās pieredzes. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidatūru pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, cita starpā diskrimināciju dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības mazākumtautībai, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

 

 1. Pienākumu apraksts

Konferenču loģistikas un mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts (DG LINC) ir visu daudzvalodu konferenču pakalpojumu stūrakmens Eiropas Parlamentā. DG LINC uzdevums ir nodrošināt Eiropas Parlamentam līdzekļus tā politisko mērķu sasniegšanai ar lingvistisku, tehnisku un loģistikas atbalstu tā sanāksmēm, ievērojot visaugstākos profesionalitātes standartus un rūpējoties par izcilību. DG LINC veicina demokrātisko leģitimitāti, palīdzot deputātiem paust savu viedokli visās oficiālajās valodās, tādējādi nodrošinot likumdošanas darba pareizu norisi un tā pieejamību visiem eiropiešiem.

DG LINC Konferenču organizēšanas direktorāts koncentrējas uz tādu konferenču pakalpojumu sniegšanu Eiropas Parlamentā notiekošo konferenču un pasākumu organizatoriem, kas neietver mutisko tulkošanu. Tas nodrošina netraucētu un efektīvu administratīvā, tehniskā un loģistikas atbalsta sniegšanu sanāksmju, konferenču un pasākumu organizēšanai.

Persona, kas tiks pieņemta darbā administratora – administratīvā darbinieka amatā, strādās Briselē un sava tiešā priekšnieka pakļautībā un saskaņā ar Parlamenta struktūrvienību un to vadības noteiktajām programmām un prioritātēm veiks jo īpaši šādus uzdevumus:

 • atbalstīt un koordinēt kompleksas sanāksmes, izmantojot attālinātas līdzdalības daudzvalodu platformu;
 • pārvaldīt attiecības ar attālinātas līdzdalības platformas pakalpojumu sniedzēju, lai varētu nodrošināt sniegtā pakalpojuma pastāvīgu uzlabošanu;
 • koordinēt nodaļas sniegto pakalpojumu stratēģisko attīstību saistībā ar attālinātas līdzdalības platformu;
 • izplatīt visu iekšējo un ārējo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami, lai, pienācīgi informētu DG LINC pakalpojumu lietotājus, tostarp deputātus un personālu;
 • sekmēt izpratnes veicināšanas pasākumus;
 • sniegt atbalstu par tādu sanāksmju norises atvieglošanu atbildīgās grupas ikdienas pārvaldībai, kurās izmanto attālinātas līdzdalības daudzvalodu platformu;
 • veikt koordināciju ar tulkiem (plānošana, informācija, uzraudzība utt.).

Šo pienākumu izpildei nepieciešamas analītiskas spējas, kritiskā domāšana, izlēmīgums un spēja formulēt tekstu. Administratoram(-ei) – administratīvajam(-ai) darbiniekam(-cei) ir arī jāpiemīt pašiniciatīvai, spējai pielāgoties un prognozētspējai un jābūt izcilām klientu apkalpošanas prasmēm. Viņam(-ai) ir jābūt arī projektu vadības un sarunu vešanas prasmēm. Nepieciešama arī spēja aptvert dažādas un bieži vien sarežģītas problēmas, ātri reaģēt uz situācijas maiņu, efektīvi komunicēt angļu valodā, regulāri strādāt ierobežotā laikposmā gan patstāvīgi, gan komandā, iekļauties Eiropas un/vai starptautiskā darba vidē un saprasties ar dažāda līmeņa partneriem.

Darba valoda galvenokārt ir angļu valoda. Tā ir būtiska, lai pārvaldītu attiecības ar attālinātas līdzdalības platformas pakalpojumu sniedzēju, un tā ir galvenā valoda, kurā notiek ārējā saziņa ar klientiem (jo īpaši ar Parlamenta komiteju un politisko grupu sekretariātiem, kā arī ar deputātiem), tiek izstrādāti visi dokumenti un īstenoti veicināšanas pasākumi, kā arī grupas vadība.

Veicamie uzdevumi ir saistīti ar komandējumiem uz pārējām Parlamenta darba vietām (Luksemburgu un Strasbūru), kā arī citām vietām.

 

 1. Dalības nosacījumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās jums ir jāatbilst turpmāk norādītajiem nosacījumiem.

a) Vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar PDNK 12. panta 2. punktu jums jo īpaši ir:

 • jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim(-ei);
 • jābūt tiesīgam(-ai) izmantot savas pilsoņa tiesības;
 • jābūt izpildījušam(-ai) tiesību aktos noteiktās karaklausības saistības;
 • jāvar uzrādīt atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

b) Īpašie nosacījumi

i) Nepieciešamā kvalifikācija

Jums ir jābūt tādam izglītības līmenim, kas atbilst vismaz trīs gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, kuru apliecina kādā no dalībvalstīm oficiāli atzīts diploms. Atlases komisija šajā saistībā ņem vērā dažādu izglītības sistēmu atšķirības. Vajadzīgo pietiekamo diplomu piemēri ir norādīti rokasgrāmatā kandidātiem(-ēm) iekļautajā tabulā.

Diplomi neatkarīgi no tā, vai tie ir izsniegti dalībvalstī vai valstī, kas nav ES dalībvalsts, ir jāatzīst Savienības dalībvalsts oficiālai iestādei, piemēram, kādas Savienības dalībvalsts izglītības ministrijai.

ii) Nepieciešamā profesionālā pieredze

Papildus A daļas 3. punkta b) apakšpunkta i) daļā prasītajai kvalifikācijai jums ir jābūt vismaz 24 mēnešus ilgai darba pieredzei jomā, kas saistīta ar A daļas 2. punktā aprakstītajiem pienākumiem.

iii) Valodu zināšanas

Jums ir labi (C1 līmenī) jāpārvalda kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

apmierinoši (B2 līmenī) jāpārvalda angļu valoda (2. valoda). 2. valodai jābūt atšķirīgai no 1. valodas. Ja 1. valoda ir angļu valoda, tiek prasītas apmierinošas zināšanas (vismaz B2 līmenī) kādā no pārējām 23 Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekš norādītie minimālie zināšanu līmeņi ir nepieciešami katrā valodas prasmes aspektā (runāšana, rakstīšana, klausīšanās, lasīšana). Šīs prasmes ir noteiktas Eiropas vienotajā valodu prasmju līmeņa noteikšanas sistēmā (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Informējam jūs, ka 2. valoda (angļu valoda), kas izvēlēta šai atlases procedūrai, ir noteikta saskaņā ar dienesta interesēm, kas prasa šā paziņojuma par vakanci A daļas 2. punktā paredzēto pienākumu veikšanai vajadzīgās konkrētās valodu zināšanas. Tādējādi, lai varētu veikt savus uzdevumus un sekmēt pienācīgu dienesta darbību, darbā pieņemtajai personai ir jāspēj strādāt un efektīvi sazināties angļu valodā. Darbā pieņemtajai personai ir jāspēj sadarboties ar dažādiem sekretariātiem, kas organizē sanāksmes, kurās tiek nodrošināta attālināta daudzvalodu dalība, ar kolēģiem no dažādiem dienestiem, kas iesaistīti pakalpojumu sniegšanā šādās sanāksmēs, kā arī ar platformas pakalpojumu sniedzējiem, un efektīvi sazināties ar citiem iekšējiem un ārējiem partneriem, kā arī ar dienesta vadību un kolēģiem. Visu šo uzdevumu veikšanā galvenokārt tiek izmantota angļu valoda.

 

Turklāt vienlīdzīgas attieksmes labad un saskaņā ar PDNK 12. panta 2. punkta e) apakšpunktu visiem kandidātiem, pat ja viņu pirmā oficiālā valoda ir angļu valoda, ir jābūt vismaz apmierinošām tādām otras valodas zināšanām, kas ir kāda cita no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

 

B. PROCEDŪRA

Procedūra tiek organizēta, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem.

 1. Pielaide dalībai atlases procedūrā

Ja jūs

 • atbilstat vispārīgajiem dalības nosacījumiem un
 • esat iesniedzis(-gusi) pieteikumu saskaņā ar izklāstītajiem noteikumiem un noteiktajā termiņā,

atlases komisija izvērtēs jūsu pieteikuma dokumentus, lai novērtētu jūsu atbilstību īpašajiem dalības nosacījumiem.

Ja jūs atbilstat īpašajiem dalības nosacījumiem, atlases komisija ļaus jums piedalīties atlases procedūrā.

Komiteja savā darbībā balstās tikai uz informāciju, kura iekļauta kandidatūras pieteikumā un kuru apstiprina apliecinošie dokumenti.

 

 1. Kvalifikācijas novērtēšana

Atlases komisija, pamatojoties uz iepriekš noteiktu vērtēšanas tabulu, izvērtēs to kandidātu kvalifikāciju, kas ir pielaisti dalībai atlases procedūrā, un sagatavos to 12 labāko kandidātu sarakstu, kurus aicinās piedalīties rakstiskajā pārbaudījumā. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, atlases komisija ņems vērā visus attiecīgos kandidātus.

Vērtējot kandidātu kvalifikāciju, atlases komisija jo īpaši ņem vērā šādus elementus, kas jāapliecina kandidatūras pieteikumā:

 • pieredzi politiskajās struktūrās un/vai sadarbībā ar tām;
 • pieredzi tādu pasākumu organizēšanā, kuros nodrošina sinhrono mutisko tulkošanu;
 • pieredzi attālinātas līdzdalības daudzvalodu platformu darbības un praktiskajā pārvaldībā;
 • pieredzi, kas gūta tādu darba procedūru noteikšanā un uzlabošanā, kas saistītas ar sanāksmju organizēšanu, kurās tiek nodrošināta attālināta līdzdalība daudzās valodās;
 • Eiropas un/vai starptautiskā vidē gūtu pieredzi.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem.

 

 1. Pārbaudījumi

Rakstiskais pārbaudījums

a) Pārbaudījums par dokumenta sagatavošanu angļu valodā, lai novērtētu jūsu spējas veikt A daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus, kā arī sniegt rakstisku izklāstu un kopsavilkumu.

Pārbaudījuma ilgums: 3 stundas.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Šis pārbaudījums notiks attālināti, izmantojot datoru.

6 labākie kandidāti, kas būs ieguvuši vislielāko punktu skaitu rakstiskajā pārbaudījumā, tiks uzaicināti uz mutiskajiem pārbaudījumiem, ja vien būs ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, atlases komisija ņems vērā visus attiecīgos kandidātus.

Mutiskie pārbaudījumi

b) Pārrunas ar atlases komisiju angļu valodā, kurās novērtē jūsu spēju veikt A daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus, ņemot vērā visu kandidatūras pieteikuma dokumentos sniegto informāciju. Atlases komisija pārbaudīs arī valodu, kuru esat norādījis(-usi) kā 1. valodu, vai 2. valodu, ja jūsu 1. valoda ir angļu valoda.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

c) Grupas diskusija vai lomu spēle angļu valodā, lai atlases komisija varētu novērtēt jūsu spējas, kā aprakstīts šā paziņojuma par vakanci A daļas 2. punktā, jo īpaši jūsu pielāgošanās spējas, sarunu vešanas prasmi, radošumu, izlēmību, kā arī jūsu uzvedību grupā vai konkrētā situācijā.

Grupas diskusijas pārbaudījuma ilgumu noteiks atlases komisija, ņemot vērā grupu galīgo sastāvu.

Lomu spēles pārbaudījuma maksimālais ilgums ir 20 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem (nepieciešamais minimums: 10 punkti).

Šie pārbaudījumi varētu notikt attālināti.

Jūs laikus saņemsiet norādījumus par rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi tiks organizēti konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsiet uz kādu no uzaicinājumiem, ja ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu vai ja nepiedalīsieties kādā no pārbaudījumiem, jūs tiksiet diskvalificēts(-a). Norādījumi ir jāievēro pilnībā. To neievērošana vai jebkāda rīcība, kas neatbilst norādījumiem, noved pie tūlītējas diskvalifikācijas.

 

 1. Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā

Piemēroto kandidātu sarakstā iegūto rezultātu secībā iekļauj to triju kandidātu vārdus, kas visā procedūrā kopumā (kvalifikācijas novērtējums un pārbaudījumi) ir ieguvuši vislielāko punktu skaitu un katrā pārbaudījumā ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, sarakstā tiks iekļauti visi attiecīgie kandidāti.

Jums personīgi tiks nosūtīts rakstisks paziņojums par jūsu rezultātiem.

Piemēroto kandidātu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta iekštīklā.

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim. Ar iecēlējinstitūcijas lēmumu šo termiņu varēs pagarināt. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie(-ās) atlasītie(-ās) kandidāti(-es) tiks laikus par to informēti(-as).

Ja jums tiks piedāvāts darbs, būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā neparedz nedz tiesības saņemt darba piedāvājumu, nedz arī garantē pieņemšanu darbā.

 

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Lai pieteiktos, jums ir jābūt kontam platformā Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lv_LV. Jūs drīkstat izveidot tikai VIENU kontu. Lai to izveidotu, jāuzklikšķina uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē”, kas atrodas lapas beigās.

Aicinām jūs rūpīgi izlasīt Rokasgrāmatu kandidātiem(-ēm), kas piedalās Eiropas Parlamenta rīkotajos konkursos / atlases procedūrās, pirms pieteikuma aizpildīšanas un pievienot attiecīgos apliecinošos dokumentus.

 

Kandidatūru pieteikšanas termiņš

Kandidatūru pieteikšanas termiņš ir

2022. gada 28. novembris plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

 

Pēc kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jums automātiski tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.

Lūdzam NEZVANĪT un neuzdot jautājumus par norises grafiku.