This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC - IDEIGLENES ALKALMAZOTT - ADMINISZTRÁCIÓS VEZETŐ (AD 7)

Hely : Brüsszel
Publication end on external website : 28/11/2022 12:00
Szervezeti egység : 10-Konferencialogisztikai és -tolmácsolási Főigazgatóság
Ref. : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Útmutató a pályázóknak :

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített, az álláshirdetés mellékletében található útmutatót.

Ez az útmutató az álláshirdetés szerves részét képezi, és segítségére lesz az eljárásokra vonatkozó szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében.

 

TARTALOMJEGYZÉK

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

MELLÉKLET:           ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT VERSENYVIZSGÁKON/KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

 1. Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament a Konferencialogisztikai és -tolmácsolási Főigazgatóság Konferenciaszervezési Igazgatóságának Távkonferencia-szolgáltatások Osztályán belül egy ideiglenes alkalmazotti állás (AD 7 besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

Olyan szakmai profillal rendelkező személyre van szükség, aki képes ellátni az alábbiakkal megbízott tanácsos – adminisztrációs vezető feladatait:

 • összetett ülések szervezése és koordinálása a többnyelvű, távoli részvételt lehetővé tevő platform segítségével;
 • a többnyelvű, távoli részvétellel vagy távolról történő szinkrontolmácsolással zajló ülések megszervezéséhez kapcsolódó munkafolyamatok javítása;
 • a platform segítésével nyújtott szolgáltatások stratégiai fejlesztésének koordinálása.

A munkavégzés helye Brüsszel.

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A felvétel az AD 7 besorolás első fizetési fokozatába történik, 6568,39 euró/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A pályázó felvétele – szakmai tapasztalatától függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, etnikumon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – megkülönböztetést.

 

 1. A munkakör leírása

A Konferencialogisztikai és -tolmácsolási Főigazgatóság (DG LINC) a központja az Európai Parlament valamennyi többnyelvű konferenciaszolgáltatásának. A DG LINC küldetése, hogy a legmagasabb szintű professzionalizmus és a kiválóság szellemében nyújtott nyelvi, technikai és logisztikai szolgáltatásokkal támogassa az Európai Parlament üléseit, ezáltal hozzájárulva az intézmény politikai célkitűzéseinek eléréséhez. A DG LINC hozzájárul a demokratikus legitimitáshoz is azzal, hogy a képviselők által kifejtett álláspontokat valamennyi hivatalos nyelven elérhetővé teszi, ezáltal biztosítva a jogalkotási munka zökkenőmentes lebonyolítását és hozzáférhetővé téve azt az európai polgárok számára.

A DG LINC Konferenciaszervezési Igazgatósága a tolmácsolástól eltérő konferenciaszolgáltatások nyújtására összpontosít az európai parlamenti konferenciák és rendezvények szervezői számára. Biztosítja, hogy az ülések, konferenciák és rendezvények megszervezéséhez nyújtott adminisztratív, technikai és logisztikai támogatás zökkenőmentes és hatékony legyen.

A Brüsszelbe kinevezett tanácsos – adminisztrációs vezető a felettese irányítása mellett és a parlamenti szervek és felettesek által meghatározott programok és prioritások keretében az alábbi feladatokat látja el:

 • összetett ülések szervezése és koordinálása a többnyelvű, távoli részvételt lehetővé tevő platform segítségével;
 • a távoli részvételi platformot biztosító szolgáltatóval fenntartott kapcsolatok kezelése a szolgáltatás folyamatos javítása érdekében;
 • az osztály által a távoli részvételi platform működtetéséhez nyújtott támogatás stratégiai fejlesztésének koordinálása;
 • belső és külső közlemények, valamint a DG LINC által nyújtott szolgáltatásokat használók, köztük a képviselők és a személyzet tájékoztatásra szolgáló dokumentáció terjesztése;
 • figyelemfelkeltő tevékenységek előmozdítása;
 • a többnyelvű, távoli részvételt lehetővé tevő platformot alkalmazó ülések lebonyolításáért felelős csoport napi tevékenységének támogatása;
 • egyeztetés a tolmácsokkal (tervezés, tájékoztatás, nyomon követés stb.).

E feladatok ellátása elemzési, érvelési, döntéshozatali és fogalmazási készséget igényel. A tanácsosnak – adminisztrációs vezetőnek kezdeményezési és alkalmazkodási képességgel is rendelkeznie kell, kiemelkedő érzékkel kell bírnia az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások tekintetében, és proaktívnak kell lennie. Kompetenciákkal kell rendelkeznie továbbá a projektmenedzsment terén, és jó tárgyalási készséggel kell bírnia. Fontos továbbá, hogy átlásson igen eltérő jellegű és gyakran összetett problémákat, gyorsan reagáljon a körülmények változásaira, hatékonyan kommunikáljon angol nyelven, képes legyen rendszeresen rövid határidőket betartva dolgozni egyénileg és csoportban egyaránt, alkalmazkodni tudjon az európai és/vagy nemzetközi munkakörnyezethez, valamint képes legyen együttműködni különböző szintű partnerekkel.

Az elsődleges munkanyelv az angol. Ez a nyelv nélkülözhetetlen a távoli részvételi platform szolgáltatójával való kapcsolattartáshoz, és főként ezen a nyelven zajlik az ügyfelekkel (különösen a parlamenti bizottságok és képviselőcsoportok titkárságaival, valamint a képviselőkkel) folytatott külső kommunikáció, ezen a nyelven készül az összes dokumentáció, valamint angolul történnek a promóciós tevékenységek és a csapat irányítása is.

Utazásokat kell majd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint más helyszínekre is.

 

 1. Pályázati feltételek

Önnek a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) Általános feltételek

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikkének (2) bekezdése értelmében a pályázó:

 • az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,
 • állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja;
 • a katonai szolgálat tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett;
 • rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

b) Egyedi feltételek

i. Végzettség és diplomák

Önnek az Unió valamely tagállamában legalább hároméves, oklevéllel igazolt, hivatalosan elismert, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettséggel kell rendelkeznie. A kiválasztási bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket. A diplomára vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó példák a pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók.

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például valamely uniós tagállam oktatási minisztériumának el kell ismernie.

ii. Előírt szakmai tapasztalat

Az A.3. pontja b) alpontjának i) pontjában előírt képesítéseken kívül i) Önnek rendelkeznie kell legalább 24 hónap, az A.2. pontjában meghatározott feladatok természetével összefüggő szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

iii. Nyelvismeret

Önnek alaposan (C1 szinten) kell ismernie az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén,

és

a feladatai ellátásához szükséges szinten (B2 szinten) kell ismernie az angol nyelvet (2. nyelv). A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel. Amennyiben az 1. nyelv az angol, úgy a követelmény az Európai Unió 23 hivatalos nyelve közül egy másik nyelv kielégítő (legalább B2) szintű ismerete.

A fentiekben említett minimális szintek a pályázati formanyomtatványon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszédkészség, íráskészség, hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) vonatkoznak. Ezek a készségek szerepelnek az Európa Tanács közös európai nyelvi referenciakeretében (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a szóban forgó kiválasztási eljárás céljából a 2. nyelv (angol) meghatározása a szolgálati érdek alapján történt, amely a munkakör A.2. pontjában meghatározott jellegével összefüggésben megkövetel bizonyos nyelvtudást. Következésképpen a felvett alkalmazottnak feladatai ellátása és a szolgáltatások megfelelő működéséhez való hozzájárulás érdekében képesnek kell lennie arra, hogy angol nyelven hatékonyan végezze munkáját és kommunikáljon. A felvett személynek képesnek kell lennie arra, hogy kapcsolatot tartson a többnyelvű, távoli részvétellel tartott üléseket szervező különböző titkárságokkal, az üléseken a szolgáltatásnyújtásban részt vevő különböző szervezeti egységek és a platformot biztosító szolgáltató munkatársaival, valamint hatékonyan kommunikáljon más belső és külső partnerekkel, továbbá a felettesekkel és a szervezeti egységen belüli munkatársakkal. E feladatokat elsősorban angol nyelven kell végezni.

 

Ezen kívül, az egyenlő bánásmód jegyében és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke (2) bekezdésének e) pontjával összhangban minden pályázó köteles – még akkor is, ha az első helyen megjelölt hivatalos nyelve az angol – legalább kielégítő szinten ismerni egy másik nyelvet is az Európai Unió hivatalos nyelvei közül.

 

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

Az eljárás képesítéseken és vizsgákon alapul.

 1. A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

Amennyiben

 • teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó általános feltételek,
 • és Ön pályázatát az előírt formában és határidőn belül nyújtotta be,

a kiválasztási bizottság a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek tekintetében megvizsgálja pályázati dokumentációját.

Ha az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek, a kiválasztási bizottság jóváhagyja a kiválasztási eljárásban való részvételét.

A bizottság ehhez kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott információk alapján jár el.

 

 1. A képesítések értékelése

A kiválasztási bizottság előre meghatározott kritériumrendszer alapján elvégzi a kiválasztási eljárásban való részvételre bocsátott pályázók képesítéseinek értékelését, és összeállítja az írásbeli vizsgára meghívott 12 legjobb pályázó listáját. Amennyiben az utolsó helyen több pályázó is azonos pontszámot szerzett, úgy a kiválasztási bizottság valamennyit felveszi a listára.

A kiválasztási bizottság a pályázók képesítéseinek értékelésekor különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe, amelyeket a pályázati anyagban alá kell támasztani:

 • szakmai tapasztalat politikai szerveken belül vagy velük kapcsolatban;
 • szinkrontolmácsolással tartott rendezvények szervezése terén szerzett tapasztalat;
 • többnyelvű, távoli részvételt lehetővé tevő platformok operatív és gyakorlati irányítása terén szerzett tapasztalat;
 • a többnyelvű, távoli részvétellel zajló ülések megszervezéséhez kapcsolódó munkafolyamatok kidolgozása és javítása terén szerzett tapasztalat;
 • európai és/vagy nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.

Pontozás: 0-tól 20 pontig.

 

 1. Vizsgák

Írásbeli vizsga

a) Fogalmazás készítése angol nyelvben, egy vagy több dokumentum alapján, annak megállapítására, hogy Ön alkalmas-e az A.2. pont alatt ismertetett feladatok elvégzésére, illetve hogy milyen fogalmazási és összegzési készségekkel rendelkezik.

A vizsga időtartama: 3 óra.

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

Erre a vizsgára online, számítógépen kerül sor.

Az írásbeli vizsgán a legmagasabb pontszámot elérő 6 pályázót hívják meg szóbeli vizsgára, feltéve, hogy elérték az alsó ponthatárt. Amennyiben az utolsó helyen több pályázó is azonos pontszámot szerzett, úgy a kiválasztási bizottság valamennyit felveszi a listára.

Szóbeli vizsgák

b) Beszélgetés a kiválasztási bizottsággal angol nyelven, amelynek során a bizottság a pályázati anyagban szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri az Ön alkalmasságát az A.2. pontban felsorolt feladatok ellátására. A kiválasztási bizottság ugyancsak felméri majd az Ön ismereteit az 1. helyen megjelölt nyelvből, illetve – amennyiben az 1. helyen megjelölt nyelv az angol – a 2. helyen megjelölt nyelvből.

A vizsga időtartama legfeljebb: 45 perc.

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

c) Vizsga csoportos vita vagy szerepjáték formájában angol nyelven, amelynek során a kiválasztási bizottság az Ön A.2. pontban leírt készségeit, többek között alkalmazkodóképességét, tárgyalási készségét, kreativitását és döntéshozatali képességét, valamint egy adott csoportban vagy egy adott helyzetben tanúsított viselkedését vizsgálja.

A csoportos vitából álló vizsga időtartamát a csoportok végleges összetételének függvényében a kiválasztási bizottság határozza meg.

A szerepjátékból álló vizsga időtartama legfeljebb 20 perc.

Pontozás: 0-tól 20 pontig (alsó ponthatár: 10 pont).

E vizsgákat távoli részvétellel is megszervezhetik.

Kellő időben meg fogja kapni az írásbeli és szóbeli vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. Amennyiben Ön nem reagál a vizsgára szóló meghívóra, nem érhető el e-mailben vagy nem jelenik meg a vizsgán, kizárják a pályázatból. Az adott utasítások szigorúan betartandók. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő magatartás a jelentkező azonnali kizárását vonja maga után.

 

 1. Felvétel az alkalmas jelöltek listájára

Az alkalmas jelöltek listájára a teljes eljárás (a képesítések értékelése és a vizsgák) során a legmagasabb pontszámot elérő és az alsó ponthatárt valamennyi vizsgán megszerző három pályázó neve kerül fel (eredményük sorrendjében). A listára az utolsó helyen azonos pontszámot elért valamennyi pályázó felkerül.

Elért eredményeiről személyes, írásbeli tájékoztatást fog kapni.

Az alkalmas jelöltek listáját közzéteszik az Európai Parlament intranetes oldalán.

Az alkalmas jelöltek listája 2026. december 31-ig érvényes. A lista érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Az utóbbi esetben a listán szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.

Amennyiben állásajánlatot kap, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az, hogy az Ön neve szerepel az alkalmassági listán, nem jelent jogosultságot vagy garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

 

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

A jelentkezés benyújtásához felhasználói fiókra van szüksége az Apply4EP platformon: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hu_HU. Csak EGY felhasználói fiókot hozhat létre. Ehhez kattintson az oldal végén található „Online jelentkezés" fülre.

Kérjük, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el figyelmesen az Európai Parlament által szervezett versenyvizsgákon/kiválasztási eljárásokban részt vevő pályázók számára készült útmutatót és csatolja a megfelelő igazoló iratokat.

 

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtási határideje:

2022. november 28., déli 12.00 óra (brüsszeli idő).

 

Pályázatának érvényesítését automatikusan visszaigazoljuk.

Kérjük, hogy az eljárás időbeli ütemezésével kapcsolatban NE TELEFONÁLJON.