This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC - PRIVREMENI SLUŽBENIK / PRIVREMENA SLUŽBENICA - ADMINISTRATIVNO OSOBLJE (AD 7)

Mjesto : Bruxelles
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 28/11/2022 12:00
Služba : 10-Glavna uprava za konferencijsku logistiku i usmeno prevođenje
Ref. : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Vodič za kandidate :

Prije nego što se prijavite, pažljivo pročitajte Vodič za kandidate priložen ovoj obavijesti o zapošljavanju.

Vodič je sastavni dio obavijesti o zapošljavanju i u njemu se objašnjavaju pravila postupka i način prijave.

 

SADRŽAJ

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

B. POSTUPAK

C. PODNOŠENJE PRIJAVA

PRILOG:   VODIČ ZA KANDIDATE U NATJEČAJIMA / POSTUPCIMA ODABIRA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

 1. Opće napomene

Europski parlament odlučio je pokrenuti postupak za popunjavanje radnog mjesta privremenog službenika / privremene službenice (AD 7) u Glavnoj upravi za konferencijsku logistiku i usmeno prevođenje, Upravi za organizaciju konferencija, Odjelu za konferencijske usluge na daljinu.

Traženi profil je administrator / administratorica (član administrativnog osoblja) čije će zadaće biti sljedeće:

 • podrška i koordinacija složenih sastanaka putem platforme za višejezično sudjelovanje na daljinu;
 • poboljšanje radnih postupaka za održavanje sastanaka s višejezičnim sudjelovanjem na daljinu ili uz simultano prevođenje na daljinu;
 • koordinacija strateškog razvoja usluga koje se pružaju putem platforme.

Mjesto rada je Bruxelles.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Radno mjesto odgovara prvom stupnju platnog razreda AD 7, s osnovnom mjesečnom plaćom od 6 568,39 EUR. Plaća podliježe porezu Zajednice i ostalim odbicima predviđenima u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj unutar platnog razreda uspješnih kandidata može se prilagoditi ovisno o njihovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu plaću pod određenim se uvjetima isplaćuju i dodaci.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju, između ostalog, roda, etničke pripadnosti, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

 

 1. Opis radnog mjesta

Glavna uprava za konferencijsku logistiku i usmeno prevođenje (DG LINC) temeljna je služba za pružanje svih višejezičnih konferencijskih usluga u Europskom parlamentu. Zadaća DG LINC-a omogućiti je Europskom parlamentu da ostvaruje svoje političke ciljeve pružanjem jezične, tehničke i logističke podrške prilikom održavanja sastanaka, uz najvišu razinu profesionalnosti i izvrsnosti. DG LINC doprinosi demokratskom legitimitetu pomažući zastupnicima da svoje poruke prenose na svim službenim jezicima, čime se osigurava neometano odvijanje zakonodavnog rada i istodobno ga se približava svim Europljanima.

Uprava za organizaciju konferencija u sklopu DG LINC-a organizatorima konferencija i događanja u Europskom parlamentu pruža konferencijske usluge koje se ne odnose na sâmo usmeno prevođenje. Brine se za neometanu i učinkovitu administrativnu, tehničku i logističku podršku za organizaciju sastanaka, konferencija i događanja.

Osoba koja bude zaposlena kao administrator/administratorica (administrativno osoblje) radit će u Bruxellesu te će, pod nadzorom osobe koja joj je neposredno nadređena i u okviru programa i prioriteta koje definiraju parlamentarna tijela i njihova hijerarhija, obavljati sljedeće zadatke:

 • podrška i koordinacija složenih sastanaka putem platforme za višejezično sudjelovanje na daljinu;
 • upravljanje odnosima s pružateljem platforme za sudjelovanje na daljinu kako bi se omogućilo kontinuirano poboljšanje pružene usluge;
 • koordinacija strateškog razvoja usluga koje odjel pruža preko platforme za sudjelovanje na daljinu;
 • prosljeđivanje sve unutarnje i vanjske komunikacije i dokumentacije potrebne kako bi se osiguralo da su korisnici usluga DG LINC-a, uključujući zastupnike i osoblje, propisno informirani;
 • promicanje aktivnosti za podizanje svijesti;
 • potpora svakodnevnom upravljanju timom koji je zadužen za olakšavanje održavanja sastanaka putem višejezične platforme za sudjelovanje na daljinu;
 • koordinacija s usmenim prevoditeljima (planiranje, informiranje, popratne aktivnosti itd.).

Izvršavanje navedenih zadaća iziskuje analitičke vještine te vještine zaključivanja, donošenja odluka i sastavljanja tekstova. Od administratora/administratorice (administrativnog osoblja) također će se očekivati proaktivnost, prilagodljivost, istančan smisao za rad s klijentima te sposobnost predviđanja mogućih problema. Odabrana osoba morat će pokazati vještine upravljanja projektima i sposobnost pregovaranja.  Naglasak se stavlja i na sposobnost rješavanja problema različite i često složene prirode, brzog reagiranja na promjenu okolnosti, učinkovite komunikacije na engleskom jeziku, redovitog izvršavanja zadataka s kratkim rokovima, samostalno i kao dio tima, prilagodbe europskom i/ili međunarodnom radnom okruženju te komuniciranja sa sugovornicima na svim razinama.  

Radni jezik uglavnom je engleski, koji je neophodan za upravljanje odnosima s pružateljem platforme za sudjelovanje na daljinu i glavni je jezik na kojem se odvija vanjska komunikacija s klijentima (posebno s tajništvima parlamentarnih odbora i klubova zastupnika te sa zastupnicima), izrađuju sve vrste dokumentacije, provode promotivne aktivnosti i upravlja timom.

Izvršavanje zadaća iziskivat će službena putovanja u druga mjesta rada Europskog parlamenta (Luxembourg i Strasbourg) i izvan njih.

 

 1. Uvjeti za prijavu

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) Opći uvjeti

U skladu s člankom 12. stavkom 2. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, kandidati moraju:

 • biti državljani jedne od država članica Europske unije,
 • uživati sva građanska prava,
 • ispunjavati sve zakonske obveze povezane sa služenjem vojnog roka,
 • dostaviti odgovarajuće potvrde kojima se dokazuje prikladnost za obavljanje dužnosti.

b) Posebni uvjeti

i. Potrebne kvalifikacije i diplome

Kandidati moraju posjedovati diplomu o završenom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine, koja je službeno priznata u jednoj od država članica. Odbor za odabir vodi računa o različitostima u obrazovnim sustavima. Primjeri najniže razine traženih diploma navedeni su u tablici u Vodiču za kandidate.

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u državi članici ili zemlji koja nije članica EU-a, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela jedne od država članica Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja države članice.

ii. Potrebno radno iskustvo

Osim potrebnih kvalifikacija navedenih u dijelu A točki 3. podtočki b) podtočki i., kandidati moraju imati radno iskustvo u trajanju od najmanje 24 mjeseca u području povezanom sa zadacima opisanima u dijelu A točki 2.

iii. Znanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (razina C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski

te

na zadovoljavajućoj razini (razina B2) poznavati engleski jezik (jezik 2).  Jezik 2 mora biti različit od jezika 1. U slučaju da je njihov jezik 1 engleski, kandidati moraju na zadovoljavajućoj razini (barem na razini B2) poznavati jedan od 23 ostala službena jezika Europske unije.

Navedena najniža potrebna razina odnosi se na svaku od jezičnih kompetencija navedenih u prijavi (usmeno izražavanje, pismeno izražavanje, slušanje s razumijevanjem, čitanje s razumijevanjem). Riječ je o kompetencijama navedenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Kandidate se obavještava da je jezik 2 (engleski) koji se zahtijeva u okviru predmetnog postupka odabira utvrđen u skladu s interesom službe, u kojoj se zbog prirode zadataka navedenih u dijelu A točki 2. ove obavijesti o zapošljavanju zahtijevaju specifične jezične kompetencije. Stoga, kako bi obavljala svoje zadaće i pridonijela nesmetanom funkcioniranju službe, zaposlena osoba mora moći učinkovito raditi i komunicirati na engleskom jeziku. Konkretno, zaposlena osoba mora moći komunicirati s različitim tajništvima koja organiziraju sastanke s višejezičnim sudjelovanjem na daljinu, kolegama iz različitih službi uključenih u pružanje usluga u okviru tih sastanaka i pružateljima usluga platforme te učinkovito komunicirati s drugim unutarnjim i vanjskim sugovornicima, kao i s nadređenima te s kolegama unutar službe.  Sve te zadaće obavljaju se pretežito na engleskom jeziku.

 

Osim toga, u interesu jednakog postupanja i u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (e) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, svi kandidati, čak i ako im je engleski prvi službeni jezik, moraju barem na zadovoljavajućoj razini poznavati drugi jezik, koji mora biti među ostalim službenim jezicima Unije.

 

B. POSTUPAK

Postupak odabira temelji se na kvalifikacijama i testiranju.

 1. Uključivanje u postupak odabira

Ako kandidati

 • ispunjavaju opće uvjete te
 • ako su prijavu podnijeli u skladu s odredbama i u zadanom roku,

odbor za odabir razmotrit će njihovu prijavu s obzirom na ispunjavanje traženih posebnih uvjeta.

Ako zadovoljavaju posebne uvjete, odbor za odabir kandidate će primiti u postupak odabira.

Odbor za odabir svoje odluke pritom temelji isključivo na podacima iz prijave koji su potkrijepljeni popratnim dokumentima.

 

 1. Ocjenjivanje kvalifikacija

Odbor za odabir na temelju unaprijed utvrđenih kriterija ocjenjuje kvalifikacije kandidata primljenih u postupak odabira i sastavlja popis 12 najboljih kandidata koji će biti pozvani na pismeno testiranje. Odbor za odabir uzet će u obzir sve kandidate koji se nalaze na posljednjem mjestu, a ostvarili su isti broj bodova (ex aequo).

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidata odbor za odabir posebno vodi računa o sljedećim elementima, koje je nužno potkrijepiti popratnim dokumentima priloženima prijavi:

 • iskustvo rada u političkim organizacijama i/ili suradnji s njima;
 • iskustvo u organizaciji događanja održanih uz simultano usmeno prevođenje;
 • iskustvo u operativnom i praktičnom upravljanju platformama za višejezično sudjelovanje na daljinu;
 • iskustvo u utvrđivanju i poboljšanju radnih postupaka povezanih s održavanjem sastanaka s višejezičnim sudjelovanjem na daljinu;
 • iskustvo rada u europskom i/ili međunarodnom okruženju.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova.

 

 1. Testiranje

Pismeno testiranje

a) Sastavljanje teksta na engleskom jeziku na temelju spisa s ciljem provjere sposobnosti kandidata da obavljaju dužnosti opisane u dijelu A točki 2., kao i provjere sposobnosti pismenog izražavanja i sinteze.

Trajanje testa: 3 sata.

Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalan broj bodova potreban za prolaz: 20 bodova).

Ovo testiranje organizirat će se na daljinu na računalu.

Na usmeno testiranje bit će pozvano šestero najboljih kandidata s najvećim brojem bodova na pismenom testiranju, pod uvjetom da su ostvarili minimalan broj bodova potreban za prolaz. Odbor za odabir uzet će u obzir sve kandidate koji se nalaze na posljednjem mjestu, a ostvarili su isti broj bodova (ex aequo).

Usmeno testiranje

b) Razgovor s odborom za odabir na engleskom jeziku na temelju kojeg se, uz vođenje računa o svim elementima sadržanima u natječajnoj dokumentaciji, ocjenjuje sposobnost kandidata da obavljaju zadatke opisane u dijelu A točki 2. Odbor za odabir testirat će i poznavanje jezika koji su kandidati naveli kao jezik 1, ili, ako je jezik 1 kandidata engleski, poznavanje njihova jezika 2.

Maksimalno trajanje testa: 45 minuta.

Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalan broj bodova potreban za prolaz: 20 bodova).

c) Grupna rasprava ili igra uloga na engleskom jeziku kako bi odbor za odabir mogao ocijeniti sposobnosti kandidata opisane u dijelu A točki 2. ove obavijesti o zapošljavanju, osobito sposobnost prilagodbe i pregovaranja, kreativnost, sposobnost donošenja odluka te ponašanje kandidata unutar grupe ili u određenoj situaciji.

Trajanje grupne rasprave odredit će odbor za odabir ovisno o konačnom sastavu grupa.

Maksimalno trajanje igre uloga je 20 minuta.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova (minimalan broj bodova potreban za prolaz: 10 bodova).

Ova testiranja mogu se organizirati na daljinu.

Upute u vezi s pismenim i usmenim testiranjima bit će poslane na vrijeme. Testiranja će se održavati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se kandidati ne odazovu na poziv, nije ih moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili ne pristupe jednom od testiranja, bit će diskvalificirani. Potrebno je točno slijediti poslane upute. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima, kandidati će odmah biti diskvalificirani.

 

 1. Popis prikladnih kandidata

Na popis prikladnih kandidata uvrstit će se, redoslijedom prema ostvarenom uspjehu, troje kandidata koji su sveukupno ostvarili najveći broj bodova (nakon ocjene kvalifikacija i testova) i koji su na svakom testu postigli minimalan broj bodova potreban za prolaz. Na popisu prikladnih kandidata bit će navedena imena svih kandidata koji se nalaze na posljednjem mjestu, a ostvarili su isti broj bodova (ex aequo).

Kandidati će o rezultatima biti osobno obaviješteni pisanim putem.

Popis prikladnih kandidata bit će objavljen na intranetu Europskog parlamenta.

Valjanost popisa prikladnih kandidata istječe 31. prosinca 2026., no tijelo za imenovanja može je produžiti, o čemu će uspješni kandidati s popisa biti pravodobno obaviješteni.

Od uspješnih kandidata kojima se ponudi zaposlenje radi provjere će se zahtijevati da daju na uvid izvorne primjerke svih traženih dokumenata, posebice diploma i potvrda o radu.

Uvrštavanje na popis prikladnih kandidata nije jamstvo da će se kandidatima radno mjesto zaista i ponuditi.

 

C. PODNOŠENJE PRIJAVA

Da bi se prijavili na predmetni natječaj, kandidati moraju otvoriti račun na platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hr_HR Kandidati smiju otvoriti SAMO JEDAN račun na toj platformi. Za otvaranje računa potrebno je kliknuti na tipku na tipku „Prijaviti se preko interneta”, koja se nalazi na dnu stranice.

Kandidati se mole da prije ispunjavanja prijave pažljivo pročitaju Vodič za kandidate u natječajima / postupcima odabira koje organizira Europski parlament te da podnesu sve relevantne popratne dokumente.

 

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je

28. studenoga 2022. u 12:00 sati po lokalnom vremenu u Bruxellesu.

 

Nakon što potvrde svoju prijavu, kandidati će dobiti automatsku potvrdu o primitku.

Kandidati se mole da NE ZOVU TELEFONOM kako bi se raspitali o vremenskom rasporedu postupka.