This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC - DOČASNÝ ZAMĚSTNANEC - ADMINISTRÁTOR(KA) – ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK (AD 7)

Místo : Brusel
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 28/11/2022 12:00
Útvar : 10-Generální ředitelství pro logistiku a tlumočení konferencí
Ref. : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Pokyny pro uchazeče :

Před podáním přihlášky si prosím pečlivě přečtěte pokyny pro uchazeče přiložené k tomuto oznámení o výběrovém řízení.

Tyto pokyny jsou nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a pomohou vám porozumět pravidlům upravujícím postupy a způsoby přihlašování.

 

OBSAH

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHA:      POKYNY PRO UCHAZEČE K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM, KTERÁ PŘIPRAVUJE EVROPSKÝ PARLAMENT

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Obecné informace

Evropský parlament se rozhodl zahájit výběrové řízení s cílem obsadit místo dočasného zaměstnance (AD 7) na generálním ředitelství pro logistiku a tlumočení konferencí – ředitelství pro organizaci konferencí – oddělení služeb pro distanční konference.

Hledaným profilem je administrátor(ka) – administrativní pracovník pověřený(á):

 • podporou a koordinací komplexních schůzí za pomoci vícejazyčné platformy pro distanční účast;
 • zlepšením pracovních postupů souvisejících s pořádáním schůzí s vícejazyčnou distanční účastí nebo se simultánním distančním tlumočením;
 • koordinací strategického rozvoje služeb poskytovaných prostřednictvím platformy.

Jeho/jejím pracovištěm bude Brusel.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Vybraný uchazeč bude zařazen do platové třídy AD 7 prvního platového stupně, se základním platem 6 568,39 EUR měsíčně. Ze základního platu se odvádí daň Společenství a další odvody podle pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Plat nepodléhá zdanění v členských státech. Platový stupeň, do něhož bude úspěšný uchazeč zařazen, bude možno upravit podle délky jeho praxe. Kromě toho se základní plat za určitých podmínek navyšuje o příspěvky.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace, např. na základě pohlaví, etnicity, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

 

 1. Pracovní náplň

Generální ředitelství pro logistiku a tlumočení konferencí (GŘ LINC) zajišťuje veškeré vícejazyčné konferenční služby v Evropském parlamentu. Jeho posláním je umožnit Evropskému parlamentu dosáhnout politických cílů, a to tím, že zajišťuje jeho schůze po jazykové, technické i logistické stránce s maximální profesionalitou a snahou o co nejlepší výsledek. GŘ LINC přispívá k demokratické legitimitě, neboť poslancům/poslankyním EP pomáhá předávat jejich poselství ve všech úředních jazycích, a umožňuje tak hladký průběh legislativní činnosti a zároveň ji zpřístupňuje všem Evropanům.

Úkolem ředitelství pro organizaci konferencí na GŘ LINC je poskytovat organizátorům konferencí a jiných akcí v Evropském parlamentu konferenční služby jiné než tlumočení. Stará se o to, aby administrativní, technická a logistická podpora při konání schůzí, konferencí a jiných akcí byla poskytována hladce a účinně.

Místem výkonu práce úspěšného uchazeče na pozici administrátor(ka) – administrativní pracovník bude Brusel. Administrátor(ka) bude pod vedením přímého nadřízeného a v rámci programů a priorit stanovených parlamentními orgány a jejich vedením vykonávat zejména tyto činnosti:

 • podpora a koordinace komplexních schůzí za pomoci vícejazyčné platformy pro distanční účast;
 • řízení vztahů s poskytovatelem platformy pro distanční účast za účelem průběžného zlepšování poskytované služby;
 • koordinace strategického rozvoje služeb, které oddělení poskytuje platformě pro distanční účast;
 • šíření veškerých interních i externích informací a dokumentace nezbytných k zajištění informovanosti uživatelů služeb GŘ LINC, mj. poslanců a zaměstnanců;
 • propagační činnost;
 • pomoc při každodenním vedení týmu pověřeného usnadňováním schůzí za použití vícejazyčné platformy pro distanční účast;
 • koordinace s tlumočníky (plánování, informace, monitorování atd.).

Výkon těchto úkolů si žádá analytické schopnosti, schopnost objektivního úsudku, rozhodování a redakční schopnosti. Od administrátora/administrátorky – administrativního pracovníka se očekává, že prokáže iniciativu, přizpůsobivost a výrazné zaměření na poskytování služeb klientům, jakož i předvídavost. Uchazeč by rovněž měl mít dovednosti v oblasti projektového řízení a vyjednávací schopnosti. Důraz je kladen také na schopnost řešit problémy různého a často složitého charakteru, rychle reagovat na měnící se okolnosti, efektivně komunikovat v angličtině, pravidelně pracovat s krátkými lhůtami, a to samostatně i v týmu, přizpůsobit se evropskému či mezinárodnímu pracovnímu prostředí a být v kontaktu s osobami na všech úrovních.

Pracovním jazykem je převážně angličtina. Je nezbytná pro řízení vztahů s poskytovatelem platformy pro distanční účast. Jedná se o hlavní jazyk, ve kterém probíhá externí komunikace s klienty (zejména se sekretariáty parlamentních výborů a politických skupin a rovněž s poslanci), ve kterém je vypracovávána veškerá dokumentace a probíhá propagační činnost i vedení týmu.

Úspěšný uchazeč bude vykonávat pracovní cesty do jiných pracovních míst Evropského parlamentu (do Lucemburku a Štrasburku) i mimo ně.

 

 1. Podmínky účasti

Ke dni uplynutí lhůty pro podání přihlášek musejí uchazeči splňovat tyto podmínky:

a) Všeobecné podmínky

V souladu s čl. 12 odst. 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie musíte:

 • být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,
 • požívat svých občanských práv,
 • mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,
 • předložit záruky bezúhonnosti vyžadované pro výkon výše uvedených pracovních činností.

b) Zvláštní podmínky

i) Kvalifikační předpoklady

Uchazeči musí mít úroveň vzdělání odpovídající ukončenému nejméně tříletému vysokoškolskému studiu, osvědčenou diplomem oficiálně uznávaným v jednom z členských států. Výběrová komise v této souvislosti zohlední různé struktury vzdělávání. Příklady minimálních požadovaných diplomů naleznete v tabulce v pokynech pro uchazeče.

Diplomy, ať už byly vydány v některém z členských států, nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem (jako je ministerstvo školství) některého z členských států Unie.

ii) Požadovaná odborná praxe

Kromě kvalifikace požadované podle části A bodu 3 písm. b) bodu i) musíte mít alespoň 24měsíční odbornou praxi v oblasti související s náplní práce uvedenou v části A bodu 2.

iii) Jazykové znalosti

Uchazeči musejí mít důkladnou znalost (úroveň C1) jednoho z úředních jazyků Evropské unie (jazyk 1): angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, chorvatštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, nizozemštiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny nebo švédštiny

a

uspokojivou znalost (úroveň B2) angličtiny (jazyk 2). Jazyk 2 musí být jiný než jazyk 1. Pokud je jazykem 1 angličtina, vyžaduje se uspokojivá znalost (alespoň úroveň B2) jednoho z ostatních 23 úředních jazyků Evropské unie.

Upozorňujeme, že minimální úroveň požadovaných znalostí se vztahuje na všechny oblasti jazykových dovedností (mluvený projev, písemný projev, porozumění mluvenému projevu, porozumění psanému textu) uvedené v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Vezměte prosím na vědomí, že jazyk 2 (angličtina) vybraný pro účely tohoto výběrového řízení byl stanoven ze služebních důvodů s ohledem na konkrétní jazykové požadavky spojené s výkonem pracovních povinností podle části A bodu 2 tohoto oznámení o výběrovém řízení. Uchazeč musí být též schopen efektivně pracovat a komunikovat v angličtině, aby mohl plnit své úkoly a přispívat k řádnému fungování útvaru. Úspěšný uchazeč musí být schopen spolupracovat s různými sekretariáty, které pořádají schůze s vícejazyčnou distanční účastí, s kolegy v různých útvarech podílejících se na poskytování služeb na těchto schůzích a s poskytovateli platformy, jakož i účinně komunikovat s interními a externími partnery, nadřízenými i kolegy v rámci útvaru. Všechny tyto činnosti probíhají zejména v angličtině.

 

V zájmu rovného zacházení a v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. e) pracovního řádu ostatních zaměstnanců je navíc každý uchazeč, i když má angličtinu jako první úřední jazyk, povinen mít alespoň uspokojivou znalost druhého jazyka, kterým je jeden z ostatních úředních jazyků Evropské unie.

 

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Výběrové řízení probíhá na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek.

 1. Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

Pokud

 • splňujete všeobecné podmínky účasti a 
 • předložil(a) jste přihlášku v požadované podobě a lhůtě,

výběrová komise prostuduje vaši dokumentaci s ohledem na zvláštní podmínky účasti ve výběrovém řízení.

Pokud zvláštní podmínky splňujete, budete výběrovou komisí přijat(a) do výběrového řízení.

Komise přitom vychází výhradně z informací uvedených v přihlášce a doložených odpovídajícími doklady.

 

 1. Posouzení kvalifikace

Výběrová komise na základě předem sestavené hodnotící tabulky posoudí kvalifikaci uchazečů přijatých do výběrového řízení a vypracuje seznam dvanácti nejlepších uchazečů, kteří budou pozváni k písemné zkoušce. Výběrová komise pozve k písemné zkoušce všechny uchazeče na posledním místě, kteří získali stejný počet bodů.

Při posuzování kvalifikace uchazečů zohlední výběrová komise především tyto aspekty (doložené odpovídajícími doklady přiloženými k přihlášce):

 • zkušenosti získané v politických orgánech nebo ve spolupráci s nimi;
 • zkušenosti s pořádáním akcí se simultánním tlumočením;
 • zkušenosti s operačním a praktickým řízením vícejazyčných platforem s distanční účastí;
 • zkušenosti získané při stanovování a zlepšování pracovních postupů souvisejících s pořádáním schůzí s vícejazyčnou distanční účastí;
 • zkušenosti získané v evropském nebo mezinárodním prostředí.

Hodnocení: 0 až 20 bodů.

 

 1. Zkoušky

Písemná zkouška

a) µPísemná práce v angličtině na základě dokumentů, jejímž cílem je posoudit schopnost uchazečů plnit povinnosti popsané v části A bodě 2 a také jejich schopnost písemně se vyjadřovat a vypracovávat shrnutí.

Délka zkoušky: 3 hodiny.

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

Tato zkouška bude organizována distančně na počítači.

Šest nejlepších uchazečů, kteří získají nejvyšší počet bodů v písemné zkoušce, bude pozváno k ústní zkoušce, pokud získali alespoň minimální požadovaný počet bodů. Výběrová komise pozve k písemné zkoušce všechny uchazeče na posledním místě, kteří získali stejný počet bodů.

Ústní zkouška

b) Pohovor s výběrovou komisí v angličtině, který komisi umožní posoudit s ohledem na informace uvedené v přihlášce vaši schopnost vykonávat úkoly popsané v části A bodě 2. Výběrová komise přezkouší rovněž vaši znalost jazyka, který jste v přihlášce uvedl(a) jako jazyk 1 (nebo jako jazyk 2, je-li vaším jazykem 1 angličtina).

Maximální délka zkoušky: 45 minut

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

c) Zkouška ve formě skupinové diskuse nebo simulační hry v angličtině, která výběrové komisi umožní ohodnotit vaše dovednosti podle části A bodu 2 tohoto oznámení o výběrovém řízení, zejména vaši přizpůsobivost, schopnost vyjednávání, kreativitu, schopnost rozhodování a vaše chování ve skupině nebo v určité situaci.

Délku zkoušky ve formě skupinové diskuse určí výběrová komise na základě konečného složení skupin.

Maximální délka zkoušky ve formě simulační hry je 20 minut.

Hodnocení: 0 až 20 bodů (požadované minimum: 10 bodů).

Tyto zkoušky se mohou konat distančně.

Pokyny k písemným a ústním zkouškám vám budou zaslány s dostatečným předstihem. Zkoušky se konají ve stanovený den a hodinu. Pokud neodpovíte na pozvánku, nebude vás možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo se nedostavíte ke zkoušce, budete z výběrového řízení vyřazen(a). Je třeba důsledně dodržovat zaslané pokyny. Nedodržení pokynů nebo postup v rozporu s pokyny povede k okamžitému vyřazení uchazeče.

 

 1. Zařazení na seznam vhodných uchazečů

Na seznam vhodných uchazečů budou zapsána sestupně jména tří uchazečů, kteří ve výběrovém řízení (posouzení kvalifikační předpokladů a hodnocení zkoušek) získali nejvyšší počet bodů a v každé zkoušce alespoň minimální požadovaný počet bodů. Na seznam budou zapsáni všichni uchazeči na posledním postupovém místě, kteří získali stejný počet bodů.

O svých výsledcích budou jednotliví uchazeči informováni písemně.

Seznam vhodných uchazečů bude zveřejněn na intranetových stránkách Evropského parlamentu.

Platnost tohoto seznamu skončí dne 31. prosince 2026. Může být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování. V tom případě budou úspěšní uchazeči zapsaní na seznamu včas informováni.

Bude-li vám nabídnuto pracovní místo, musíte pro účely ověření předložit originály všech požadovaných dokladů, zejména diplomů a pracovních potvrzení.

Ze skutečnosti, že je uchazeč uveden na seznamu vhodných uchazečů, nevyplývá žádný nárok ani záruka, že bude zaměstnán.

 

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

K podání přihlášky musíte mít účet na platformě Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/cs_CS. Tento účet můžete mít jen JEDEN. K vytvoření účtu klikněte na „Zaslat přihlášku on-line“ na konci stránky.

Před vyplněním přihlášky a předložením příslušných podpůrných dokumentů je nutné si pozorně přečíst pokyny pro uchazeče k výběrovým řízením, která připravuje Evropský parlament.

 

Lhůta pro podání přihlášek

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena na

28. listopadu 2022 ve 12 hodin bruselského času.

 

Poté, co přihlášku potvrdíte, vám bude automaticky zasláno potvrzení o přijetí.

Žádáme uchazeče, aby ohledně tohoto výběrového řízení NETELEFONOVALI.