This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/279/S - AGENT TEMPORAR - CADRU ADMINISTRATIV (AD 9)

Locul : Bruxelles
Publication end on external website : 24/10/2022 12:00
Serviciu : 01-Cabinetul Secretarului General, Direcția pentru inovare și servicii centrale
Ref. : PE/279/S - CADRE ADMINISTRATIF, DOMAINE BUDGÉTAIRE (AD 9)
Ghid pentru candidați :

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor anexat la prezentul anunț de recrutare.

Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de recrutare, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.

 

CUPRINS

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

ANEXĂ:    GHIDUL CANDIDAȚILOR ȘI CANDIDATELOR LA PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 1. Generalități

Parlamentul European a hotărât să deschidă procedura de ocupare a unui post de agent temporar (AD 9).

Profilul căutat este cel de cadru administrativ. Locul de muncă va fi la Bruxelles.

Contractul se va încheia pe o perioadă nedeterminată. Recrutarea se va face la gradul AD 9 prima treaptă, salariul de bază fiind de 8 408,50 EUR pe lună. Salariul este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA). și este scutit de impozitul național. Cu toate acestea, treapta la care vor fi recrutați laureații și laureatele poate fi adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, etnie, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

 

 1. Natura atribuțiilor

Persoana selectată va fi atașată Secretariatului Biroului și al chestorilor, care este responsabil de pregătirea și monitorizarea reuniunilor acestor două organe de conducere, pregătind în special proiectele de decizii, notele tehnice, procesele-verbale, scrisorile de monitorizare și comunicările către membri, precum și dosarele și documentele distribuite în timpul reuniunilor. El este, de asemenea, responsabil de organizarea tuturor grupurilor de lucru ale Biroului și chestorilor. Secretariatul este responsabil și de gestionarea curentă a chestiunilor care țin de competența organismelor menționate mai sus și de corespondența lor. El asigură păstrarea și actualizarea Culegerii de norme, care conține deciziile adoptate de Birou, de Conferința președinților și de chestori.

Persoana selectată va avea sarcina de a contribui la pregătirea reuniunilor Biroului și ale chestorilor, inclusiv ale grupurilor de lucru ale Biroului, în special prin participarea la elaborarea notelor Președintelui, precum și a notelor tehnice și a proceselor-verbale ale reuniunilor. Ea va participa la gestionarea unui grup de lucru al Biroului, în strânsă cooperare cu direcția generală responsabilă și cu cabinetul Secretarului General. Persoana selectată va avea, de asemenea, responsabilitatea de a oferi sprijin șefului de unitate în chestiuni legate de activitățile și responsabilitățile Biroului și ale chestorilor. Ea va avea o cunoaștere aprofundată a mediului politic din Parlamentul European și a mediului grupurilor politice. Ea trebuie să demonstreze o cunoaștere solidă a competențelor specifice ale Biroului și ale chestorilor, precum și a relațiilor dintre diferitele organisme de guvernanță.

Este necesară o experiență profesională dovedită în domeniul bugetar, inclusiv în procedura bugetară anuală a Uniunii Europene. Sunt indispensabile excelente capacități de redactare în engleză, o foarte bună cunoaștere a procedurilor care reglementează organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Parlamentului European și a procesului său decizional. Persoana selectată trebuie să aibă aptitudini excelente de comunicare și interpersonale, susținute de experiență relevantă, și trebuie să dea dovadă de diplomație și discreție. Ea trebuie să poată lucra cu termene și calendare strânse.

Principalele sarcini sunt:

 • contribuie la pregătirea reuniunilor Biroului și ale chestorilor, inclusiv ale grupurilor de lucru ale Biroului, în special prin participarea la elaborarea observațiilor președinției, precum și a informărilor, a notelor tehnice, a scrisorilor de monitorizare și a proceselor-verbale ale reuniunilor;
 • participă la gestionarea unui grup de lucru al Biroului, în strânsă cooperare cu direcția generală responsabilă;
 • urmărește dosarele ce țin de domeniul bugetar, inclusiv de procedura bugetară anuală a Parlamentului European;
 • redactează corespondență diversă și alte documente legate de activitățile unității;
 • întreține relațiile cu serviciile implicate și/sau omoloage la nivel instituțional;
 • conduce și coordonează proiecte specifice.

Redactarea de informări, note tehnice, procese-verbale și scrisori de monitorizare pentru membrii Biroului și/sau serviciile competente ale Parlamentului European se realizează în marea majoritate a cazurilor în limba engleză, ceea ce necesită o foarte bună cunoaștere și competențe de redactare în limba engleză. Într-un număr foarte mic de cazuri, această activitate se desfășoară în limba franceză și, prin urmare, cunoașterea limbii franceze reprezintă un avantaj.

Îndeplinirea acestor atribuții presupune deținerea următoarelor competențe:

- capacitate de analiză și înțelegere;

- capacitate de organizare și planificare;

- adaptabilitate;

- capacitate de comunicare;

- confidențialitate/discreție.

 Postul implică misiuni frecvente la Strasbourg și program de lucru flexibil.

 

 1. Admisibilitate

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

(a)     Condiții generale

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, trebuie:

–          să fiți resortisant(ă) al/a unui stat membru al Uniunii Europene;

–          să vă bucurați de drepturile cetățenești;

–          să vă fi îndeplinit obligațiile care vă revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;

–          să prezentați garanțiile morale necesare îndeplinirii atribuțiilor care vă revin.

(b)     Condiții specifice

(i)      Calificări și diplome necesare

Candidații și candidatele trebuie să aibă:

 • un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin patru ani, absolvite cu o diplomă recunoscută oficial într-unul din statele membre;

sau

 • un nivel de studii de cel puțin trei ani de studii universitare, absolvite cu o diplomă recunoscută oficial într-unul din statele membre, urmate de o experiență profesională relevantă de cel puțin un an.

Diplomele, indiferent dacă sunt eliberate într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, cum ar fi Ministerul Educației dintr-un stat membru al UE.

Comitetul de selecție va ține seama, în acest sens, de diferitele moduri de organizare a sistemelor de învățământ. În Ghidul candidaților și candidatelor poate fi consultat un tabel cu exemple de cerințe minime referitoare la diplome.

Experiența profesională menționată la a doua liniuță nu va fi luată în considerare pentru evaluarea experienței profesionale cerute la secțiunea A.3.b) ii).    

(ii)      Experiența profesională necesară

Pe lângă calificările cerute la secțiunea A.3(b) (i), trebuie să aveți cel puțin zece ani de experiență profesională într-un domeniu relevant pentru atribuțiile enumerate la secțiunea A.2, dintre care cel puțin șase ani într-un mediu internațional.

(iii)     Cunoștințe lingvistice

Candidații și candidatele trebuie să cunoască în mod aprofundat (minimum nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgara, spaniola, ceha, daneza, germana, estona, greaca, engleza, franceza, irlandeza, croata, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, finlandeza sau suedeza,

și

să cunoască în mod aprofundat (minimum nivelul B2) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 2): bulgara, spaniola, ceha, daneza, germana, estona, greaca, engleza, franceza, irlandeza, croata, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, finlandeza sau suedeza.

Engleza trebuie să fie limba 1 sau limba 2.

Cunoașterea limbii franceze constituie un avantaj.

Vă rugăm să rețineți că nivelurile minime indicate mai sus se aplică fiecărui domeniu de aptitudine lingvistică (vorbire, scriere, citire, ascultare) menționat în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor menționate în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Candidații și candidatele sunt informați că limba engleză joacă un rol esențial în prezenta procedură de selecție și că a fost stabilită în funcție de interesul serviciului, care necesită calificări impuse pe baza naturii atribuțiilor.

 

Persoana recrutată trebuie să fie în măsură să înțeleagă sarcinile pe care le are de îndeplinit, să trateze dosare de nivel înalt și să comunice în mod eficient cu interlocutorii interni și externi în această limbă. Dintre toate scrisorile întocmite de Secretariatul Biroului și de chestori în 2021, 94 % au fost redactate în limba engleză. Aproape toate celelalte scrisori (6%) au fost redactate în limba franceză. Din aproape 300 de scrisori, doar una a fost redactată într-o altă limbă oficială.

 

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

Procedura constă în evaluarea calificărilor și probe specifice.

 1. Admiterea la procedura de selecție

Dacă:

 • îndepliniți condițiile generale de admitere și
 • v-ați depus dosarul potrivit modalităților și până la data-limită prevăzută,

comitetul de selecție va examina candidatura dvs. în raport cu condițiile specifice de admitere.

Dacă îndepliniți condițiile specifice de admitere, comitetul de selecție vă va accepta participarea la procedura de selecție.

În acest scop, comitetul se bazează exclusiv pe informațiile din formularul de candidatură care sunt dovedite prin documente justificative.

 

 1. Evaluarea calificărilor

Comitetul de selecție evaluează, pe baza unei grile de evaluare prestabilite, calificările candidaților și candidatelor admiși la procedura de selecție și stabilește o listă a celor mai buni 12 candidați sau candidate, care vor fi invitați la proba scrisă. Comitetul de selecție va considera toți candidații și candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc ca fiind selecționați.

La evaluarea calificărilor candidaților și candidatelor, comitetul de selecție va ține seama, în special, de următoarele elemente care trebuie justificate în formularul de candidatură:

 • experiență profesională în organisme politice sau în colaborare cu acestea;
 • experiență profesională în domeniul bugetar;
 • experiență profesională în redactarea de informări, note tehnice, procese-verbale și scrisori de monitorizare;
 • experiență profesională în pregătirea reuniunilor la nivel înalt;
 • experiență dobândită într-un mediu european și/sau internațional;

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte.

 

 1. Probele

Proba scrisă

Probă în două părți:

(a) Probă de redactare în limba engleză (limba 1 sau limba 2), pe baza unui dosar: vă evaluează capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A.2., precum și aptitudinile de redactare și sinteză;

(b) Probă scrisă în limba oficială a Uniunii Europene (limba 1 sau limba 2) pe care ați declarat-o, alta decât limba engleză. Această probă vă evaluează cunoștințele despre procedurile care reglementează organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Parlamentului European și despre procesul decizional al acestuia.

Durata maximă a probei: 2 ore pentru partea (a) și 30 de minute pentru partea (b).

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctajul minim necesar: 20 de puncte).

Această probă se va desfășura de la distanță, pe calculator.

Primii șase candidați și candidate care vor obține cel mai mare punctaj la proba scrisă vor fi invitați la proba orală, cu condiția să fi obținut nota minimă necesară.

Proba orală

(c) Interviu cu comitetul de selecție în limba engleză pentru a vă evalua, ținând seama de toate informațiile din dosarul dvs. de candidatură, capacitatea de a îndeplini atribuțiile prevăzute la secțiunea A.2. Comitetul de selecție va testa totodată cunoașterea limbii franceze, dacă ați menționat-o în formularul de candidatură.

Durata maximă a probei: 45 de minute.

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctajul minim necesar: 20 de puncte).

Această probă ar putea avea loc de la distanță.

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru probele scrise și orale. Probele vor fi organizate la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat(ă) prin email sau dacă nu vă prezentați la o probă, veți fi descalificat(ă). Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora, veți fi descalificat(ă) imediat.

 

 1. Lista candidaților și candidatelor eligibili

Lista candidaților și candidatelor eligibili va cuprinde, în ordinea meritului, numele celor trei candidați sau candidate care au obținut cel mai mare punctaj total în cursul procedurii (evaluarea calificărilor și probe) și au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă. Lista candidaților și candidatelor eligibili va cuprinde toți candidații și candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc.

Veți fi informat(ă) personal, în scris, cu privire la rezultatele obținute.

Lista candidaților și candidatelor eligibili va fi publicată pe intranetul Parlamentului European.

Perioada de valabilitate a listei candidaților și candidatelor eligibili va expira la 31 decembrie 2026. Aceasta va putea fi prelungită printr-o hotărâre a autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații și laureatele înscriși pe listă vor fi informați în timp util.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă de candidați și candidate eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

 

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Pentru a candida, trebuie să aveți un cont pe platforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO. Puteți crea numai UN SINGUR cont. Pentru a crea un cont, trebuie să faceți clic pe „Candidați online”, în partea de jos a paginii.

Candidații și candidatele sunt invitați să citească cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor ÎNAINTE de a-și completa formularul de candidatură.

 

Data-limită pentru depunerea candidaturilor

Candidații și candidatele trebuie să își depună candidatura online pe platforma Apply4EP, cel târziu la

24 octombrie 2022, la ora 12.00 (amiază), ora Bruxelles-ului.

 

Candidații și candidatele sunt rugați SĂ NU CONTACTEZE TELEFONIC INSTITUȚIA în legătură cu această procedură de selecție.

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.