This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/279/S - PRACOWNIK TYMCZASOWY - PRACOWNIK ADMINISTRACJI (AD 9)

Miejsce : Bruksela
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 24/10/2022 12:00
Dział : 01-Gabinet Sekretarza Generalnego, Dyrekcja ds. Innowacji i Usług Scentralizowanych
Nr ref. : PE/279/S - CADRE ADMINISTRATIF, DOMAINE BUDGÉTAIRE (AD 9)
Przewodnik dla kandydatów :

Przed zgłoszeniem kandydatury przeczytaj uważnie przewodnik dla kandydatek i kandydatów załączony do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o naborze, pomaga zrozumieć zasady odnoszące się do procedur oraz tryb zgłaszania kandydatur.

 

SPIS TREŚCI

A. OPIS OBOWIĄZKÓW I WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

B. PROCEDURA

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

ZAŁĄCZNIK:    PRZEWODNIK DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCEDURACH SELEKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

 

A. OPIS OBOWIĄZKÓW I WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

 1. Uwagi ogólne

Parlament Europejski podjął decyzję o rozpoczęciu procedury naboru na stanowisko pracownika tymczasowego (AD 9).

Poszukuje się pracownika administracji. Miejscem pracy będzie Bruksela.

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AD 9 – stopień pierwszy, z czym wiąże się wynagrodzenie podstawowe wynoszące 8 408,50 EUR miesięcznie. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu wspólnotowemu oraz innym odliczeniom przewidzianym w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Jest ono zwolnione z podatków krajowych. Stopień, do którego laureaci/laureatki zostaną zaszeregowani(-ne) przy zatrudnieniu, może zostać dostosowany w zależności od ich doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe uzupełniają pod pewnymi warunkami różne dodatki.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

 

 1. Opis obowiązków

Wybrana osoba będzie przypisana do Sekretariatu Prezydium i Kwestorów, który odpowiada za przygotowywanie posiedzeń tych dwóch organów zarządzających i za działania następcze, co konkretnie polega na przygotowywaniu projektów decyzji, uwag technicznych, protokołów, pism uzupełniających i komunikatów dla członków, a także dossier i dokumentów rozdawanych na tych posiedzeniach. Odpowiada on również za organizację pracy wszystkich grup roboczych Prezydium i kwestorów. Sekretariat odpowiada również za bieżące zarządzanie sprawami wchodzącymi w zakres kompetencji wyżej wymienionych organów i za zajmowanie się ich korespondencją. Zajmuje się także prowadzeniem i aktualizowaniem Zbioru przepisów, który obejmuje decyzje przyjęte przez Prezydium, Konferencję Przewodniczących i kwestorów.

Wybrana osoba będzie miała za zadanie branie udziału w przygotowywaniu posiedzeń Prezydium i kwestorów, w tym grup roboczych Prezydium, w szczególności poprzez udział w sporządzaniu notatek dla przewodniczącego oraz uwag technicznych i protokołów z tych posiedzeń. Będzie uczestniczyć w organizacji prac jednej z grup roboczych Prezydium w ścisłej współpracy z właściwą dyrekcją generalną i Gabinetem Sekretarza Generalnego. Wybrana osoba będzie również mieć za zadanie wspieranie kierownika działu w kwestiach związanych z działaniami i zakresem odpowiedzialności Prezydium i kwestorów. Musi ona dogłębnie znać otoczenie polityczne Parlamentu Europejskiego i środowisko grup politycznych. Musi móc wykazać się solidną znajomością szczegółowych kompetencji Prezydium i kwestorów oraz powiązań między poszczególnymi organami zarządzającymi.

Wymagane jest udokumentowane doświadczenie zawodowe w kwestiach dotyczących budżetu, w tym znajomość rocznej procedury budżetowej Unii Europejskiej. Niezbędne są doskonałe umiejętności redakcyjne w języku angielskim, bardzo dobra znajomość procedur dotyczących organizacji pracy i funkcjonowania organów zarządzających Parlamentu Europejskiego oraz jego procesu decyzyjnego. Wybrana osoba musi posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, poparte odpowiednim doświadczeniem, oraz musi umieć wykazywać się dyplomacją i dyskrecją. Musi umieć pracować przy krótkich terminach i według napiętych harmonogramów.

Do głównych zadań będą należeć m.in.:

 • branie udziału w przygotowywaniu posiedzeń Prezydium i kwestorów, w tym grup roboczych Prezydium, co konkretnie polega na udziale w sporządzaniu notatek dla przewodniczącego oraz briefingów, uwag technicznych, pism uzupełniających i protokołów z tych posiedzeń;
 • udział w organizacji prac jednej z grup roboczych Prezydium w ścisłej współpracy z właściwą dyrekcją generalną;
 • śledzenie dossier dotyczących budżetu, w tym rocznej procedury budżetowej Parlamentu Europejskiego;
 • redagowanie różnego rodzaju pism i innych dokumentów związanych z działalnością działu;
 • utrzymywanie kontaktów z właściwymi służbami i/lub ich odpowiednikami na poziomie instytucjonalnym;
 • kierowanie konkretnymi projektami i ich koordynowanie.

Briefingi, uwagi techniczne, protokoły i pisma uzupełniające dla członków Prezydium lub właściwych służb Parlamentu Europejskiego redaguje się w zdecydowanej większości przypadków w języku angielskim, co wymaga bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i umiejętności redakcyjnych w tym języku. W bardzo niewielu przypadkach używa się w tym celu języka francuskiego, a zatem znajomość języka francuskiego jest atutem.

Funkcje te wymagają następujących kompetencji:

– umiejętności analizy i rozumienia;

– zdolności organizacyjnych i umiejętności planowania;

– zdolności adaptacyjnych;

– komunikatywności;

– umiejętności zachowania poufności / dyskrecji.

 Należy spodziewać się częstych podróży służbowych do Strasburga oraz elastycznych godzin pracy.

 

 1. Warunki przyjęcia

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, musisz spełniać następujące warunki: 

a) Warunki ogólne

Zgodnie z art. 12 ust. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej kandydaci/kandydatki muszą w szczególności:

–          posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

–          korzystać z pełni praw obywatelskich,

–          mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,

–          gwarantować etyczną postawę niezbędną do pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

b) Warunki szczegółowe

(i)      Wymagane tytuły i dyplomy

Od kandydatów/kandydatek wymaga się:

 • poziomu wykształcenia odpowiadającego pełnemu, co najmniej czteroletniemu, cyklowi studiów wyższych, potwierdzonego dyplomem oficjalnie uznanym w jednym z państw członkowskich

lub

 • co najmniej trzyletniego wykształcenia wyższego potwierdzonego dyplomem oficjalnie uznanym w jednym z państw członkowskich oraz co najmniej rocznego odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Dyplomy – niezależnie od tego, czy zostały wydane w państwie członkowskim czy w państwie spoza UE – muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego Unii, jak np. ministerstwo edukacji jednego z państw członkowskich Unii.

Komisja selekcyjna uwzględni w tym względzie różne struktury systemów edukacji. W tabeli zamieszczonej w przewodniku dla kandydatek i kandydatów znajdują się przykłady minimalnego wymaganego poziomu wykształcenia.

Doświadczenie zawodowe wymagane w tiret drugim nie będzie brane pod uwagę przy ocenie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w części A.3 lit. b) pkt ii).      

(ii)       Wymagane doświadczenie zawodowe

Oprócz kwalifikacji wymaganych w części A.3 lit. b) pkt i) musisz posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie związanej z obowiązkami wymienionymi w części A.2, w tym co najmniej 6 lat w środowisku międzynarodowym.

(iii)      Znajomość języków

Od kandydatów/kandydatek wymaga się gruntownej znajomości (co najmniej na poziomie C1) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego

oraz

zadowalającej znajomości (co najmniej na poziomie B2) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 2): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego.

Język angielski musi być albo językiem 1, albo językiem 2.

Atutem jest znajomość języka francuskiego.

Uwaga: określone powyżej minimalne poziomy znajomości języków odnoszą się do każdej umiejętności językowej (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie), o której mowa w formularzu zgłoszenia. Umiejętności te odpowiadają umiejętnościom określonym w europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Informuje się kandydatów/kandydatki, że język angielski odgrywa istotną rolę w niniejszej procedurze naboru i wiąże się z interesem służby, który wymaga konkretnych kwalifikacji ze względu na charakter obowiązków.

 

Zatrudniona osoba musi być w stanie zrozumieć zadania do wykonania, zajmować się dossier istotnej wagi i skutecznie porozumiewać się z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w tym języku. Spośród wszystkich pism sporządzonych przez Sekretariat Prezydium i Kwestorów w 2021 r. 94 % z nich zredagowano w języku angielskim. Prawie wszystkie z 6 % pozostałych pism zostały zredagowane w języku francuskim. Na prawie 300 sporządzonych pism tylko jedno zostało zredagowane w innym języku urzędowym.

 

B. PROCEDURA

Procedura jest organizowana na podstawie kwalifikacji i egzaminów.

 1. Dopuszczenie do procedury naboru

Jeżeli

 • spełniasz warunki ogólne przyjęcia oraz
 • twój wniosek został złożony zgodnie z wymogami i w przewidzianym terminie,

komisja selekcyjna przeanalizuje twoje dokumenty pod względem szczegółowych warunków przyjęcia.

Komisja selekcyjna dopuści do procedury naboru kandydatów/kandydatki, którzy(-re) spełniają warunki szczególne dopuszczenia.

Komisja podejmuje decyzję wyłącznie na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia i popartych dokumentami potwierdzającymi.

 

 1. Ocena kwalifikacji

Komisja selekcyjna na podstawie wcześniej określonej siatki ewaluacyjnej ocenia kwalifikacje kandydatów/kandydatek dopuszczonych do procedury naboru i sporządza listę 12 najlepszych kandydatów/kandydatek, którzy(-re) zostaną zaproszeni(-one) na egzamin pisemny. Komisja selekcyjna uwzględni na ostatnim miejscu wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo).

Podczas oceny kwalifikacji kandydatów/kandydatek komisja selekcyjna uwzględni w szczególności następujące elementy poparte dokumentami potwierdzającymi dołączonymi do formularza zgłoszenia:

 • doświadczenie zdobyte w organach politycznych lub we współpracy z nimi;
 • doświadczenie zawodowe w kwestiach dotyczących budżetu;
 • doświadczenie zawodowe w redagowaniu briefingów, uwag technicznych, protokołów i pism uzupełniających;
 • doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu spotkań wysokiego szczebla;
 • doświadczenie zdobyte w środowisku europejskim lub międzynarodowym.

Ocena: 0–20 punktów.

 

 1. Egzaminy

Egzamin pisemny

Egzamin w dwóch częściach:

a) egzamin z redagowania w języku angielskim (język 1 lub język 2) na podstawie zbioru dokumentów ma służyć ocenie twojej zdolności do wykonywania zadań opisanych w części A.2, a także umiejętności redagowania tekstów oraz dokonywania syntezy;

b) egzamin pisemny w języku urzędowym Unii Europejskiej (język 1 lub język 2), który wymieniłeś(-aś) w formularzu zgłoszenia, innym niż angielski. Ten egzamin ma na celu dokonanie oceny twojej znajomości procedur dotyczących organizacji pracy i funkcjonowania organów zarządzających Parlamentu Europejskiego oraz jego procesu decyzyjnego.

Maksymalny czas trwania egzaminu: część a) – 2 godziny, a część b) – 30 minut.

Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

Egzamin ten odbędzie się zdalnie, z użyciem komputera.

Na egzaminy ustne zostanie zaproszonych 6 najlepszych kandydatów/kandydatek z najwyższą liczbą punktów zdobytych na egzaminie pisemnym, pod warunkiem uzyskania wymaganej oceny minimalnej.

Egzamin ustny

c) Rozmowa z komisją selekcyjną w języku angielskim umożliwiająca ocenę – przy uwzględnieniu ogółu elementów znajdujących się w formularzu zgłoszenia – zdolności kandydatów/kandydatek do wykonywania zadań opisanych w części A.2. Komisja selekcyjna sprawdzi również znajomość języka francuskiego, jeżeli wymieniłeś(-aś) go w formularzu zgłoszenia.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

Egzamin ten może się odbyć zdalnie.

W stosownym czasie otrzymasz instrukcje dotyczące egzaminów pisemnych i ustnych. Egzaminy odbędą się określonego dnia o określonej godzinie. Brak odpowiedzi na zaproszenie lub na wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną, bądź niestawienie się na jeden z egzaminów, oznacza dyskwalifikację. Stosuj się dokładnie do podanych instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji lub zachowanie niezgodne z instrukcjami spowoduje natychmiastową dyskwalifikację.

 

 1. Umieszczenie na liście odpowiednich kandydatów

Na liście odpowiednich kandydatów znajdą się – według kolejności uzyskanych wyników – nazwiska trzech kandydatów/kandydatek, którzy(-re) otrzymali(-ły) najwyższą liczbę punktów ogółem w całej procedurze (ocena kwalifikacji i egzaminy) oraz minimalną wymaganą liczbę punktów na każdym z egzaminów. Na ostatnim miejscu na liście będą figurować wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo).

Poinformujemy cię osobiście, na piśmie, o uzyskanych wynikach.

Lista odpowiednich kandydatów zostanie opublikowana na stronie intranetowej Parlamentu Europejskiego.

Lista odpowiednich kandydatów traci ważność z dniem 31 grudnia 2026 r. Organ powołujący będzie mógł przedłużyć jej ważność. W przypadku przedłużenia ważności listy wpisani(-ne) na nią laureaci/laureatki zostaną powiadomieni(-one) w stosownym czasie.

Osoby, którym zostanie zaoferowane zatrudnienie, będą musiały przedstawić celem poświadczenia oryginały wszystkich wymaganych dokumentów, w tym dyplomów i świadectw pracy.

Umieszczenie na liście odpowiednich kandydatów nie oznacza ani prawa do zatrudnienia, ani gwarancji zatrudnienia.

 

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

Aby dokonać zgłoszenia, musisz posiadać konto na platformie Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/pl_PL. Możesz założyć tylko JEDNO konto. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Wyślij podanie online” na dole strony.

Kandydaci/kandydatki są proszeni(-one) o dokładne przeczytanie przewodnika dla kandydatek i kandydatów PRZED wypełnieniem formularza zgłoszenia.

 

Termin składania kandydatur

Kandydatury należy składać online za pośrednictwem platformy Apply4EP najpóźniej do

24 października 2022 r. do godz. 12.00 (południe) czasu brukselskiego.

 

Prosimy kandydatów/kandydatki o NIENAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH w sprawie niniejszej procedury naboru.

Po zatwierdzeniu formularza zgłoszenia otrzymasz automatycznie potwierdzenie odbioru.