This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/279/S - PAGAIDU DARBINIEKS - ADMINISTRATĪVAIS DARBINIEKS (AD 9)

Vieta : Brisele
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 24/10/2022 12:00
Dienests : 01-Ģenerālsekretāra birojs, Inovācijas un centrālo dienestu direktorāts
Ref. : PE/279/S - CADRE ADMINISTRATIF, DOMAINE BUDGÉTAIRE (AD 9)
Rokasgrāmata kandidātiem :

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu kandidātiem(-ēm), kura pievienota šim paziņojumam par vakanci.

Minētā rokasgrāmata, kas ir paziņojuma par vakanci neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

A. PIENĀKUMI UN PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

B. PROCEDŪRA

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

PIELIKUMĀ:             ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM(-ĒM), KAS PIEDALĀS EIROPAS PARLAMENTA RĪKOTAJĀS ATLASES PROCEDŪRĀS

 

A. PIENĀKUMI UN PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

 1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments ir nolēmis sākt procedūru, lai aizpildītu pagaidu darbinieka (AD 9) amata vietu.

Tiek meklēts(-a) administratīvais(-ā) darbinieks(-ce). Darba vieta būs Briselē.

Līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Darbinieks(-ce) tiks pieņemts(-a) darbā AD 9 kategorijas pirmajā līmenī, un pamatalga ir 8408,50 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK). Ar valsts nodokļiem alga aplikta netiek. Līmenis, kurā atlasītie(-ās) kandidāti(-es) tiks pieņemti darbā, var tikt pielāgots atkarībā no profesionālās pieredzes. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidatūru pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības mazākumtautībai, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

 

 1. Pienākumu apraksts

Izraudzītā persona būs piesaistīta Prezidija un kvestoru sekretariātam, kura uzdevums ir sagatavot un pārvaldīt šo divu vadības struktūru sanāksmes, cita starpā sagatavojot lēmumu projektus, tehniskos norādījumus, protokolus, vēstules par turpmākiem pasākumiem un paziņojumus šo struktūru locekļiem, kā arī šajās sanāksmēs izdalāmos dosjē un dokumentus. Tas ir atbildīgs arī par visu Prezidija un kvestoru darba grupu organizēšanu. Sekretariāta uzdevums ir arī nodrošināt ikdienas darbu ar iepriekš minēto struktūru kompetencē esošiem jautājumiem un šo struktūru korespondenci. Turklāt tas uztur un atjaunina Noteikumu krājumu, kas ietver Prezidija, Priekšsēdētāju konferences un kvestoru pieņemtos lēmumus.

Izraudzītās personas uzdevums būs dot ieguldījumu Prezidija un kvestoru, tostarp Prezidija darba grupu, sanāksmju sagatavošanā, cita starpā piedaloties priekšsēdētāja piezīmju, tehnisko norādījumu un šo sanāksmju protokolu sagatavošanā. Tā piedalīsies Prezidija darba grupu pārvaldībā ciešā sadarbībā ar atbildīgo ģenerāldirektorātu un Ģenerālsekretāra biroju. Izraudzītās personas uzdevums būs arī sniegt atbalstu nodaļas vadītājam jautājumos, kas saistīti ar Prezidija un kvestoru darbībām un pienākumiem. Tai jābūt labām zināšanām par Eiropas Parlamenta politisko vidi un politisko grupu vidi. Tai būs jāapliecina pamatīgas zināšanas par Prezidija un kvestoru īpašajām kompetencēm, kā arī par dažādu vadības struktūru savstarpējām attiecībām.

Ir nepieciešama apliecināta profesionālā pieredze budžeta jomā, tostarp saistībā ar Eiropas Savienības ikgadējo budžeta procedūru. Ir nepieciešama izcila rakstītprasme angļu valodā un ļoti labas zināšanas par procedūrām, kas nosaka Eiropas Parlamenta vadības struktūru organizāciju un darbību un tā lēmumu pieņemšanas procesu. Izraudzītajai personai ir vajadzīgas izcilas prasmes komunikācijas un savstarpējo attiecību jomā, kuras apliecina attiecīga pieredze, kā arī ir jāspēj apliecināt diplomātiju un diskrētumu. Tai ir jāspēj strādāt, ievērojot īsus termiņus un saspringtu darba grafiku.

Galvenie darba uzdevumi ir šādi:

 • dot ieguldījumu Prezidija un kvestoru, tostarp Prezidija darba grupu, sanāksmju sagatavošanā, cita starpā piedaloties priekšsēdētāja piezīmju sagatavošanā, kā arī brīfingu, tehnisko norādījumu, vēstuļu par turpmākiem pasākumiem un šo sanāksmju protokolu sagatavošanā;
 • piedalīties Prezidija darba grupu pārvaldībā ciešā sadarbībā ar atbildīgo ģenerāldirektorātu;
 • pārraudzīt budžeta jautājumus, tostarp saistībā ar Eiropas Parlamenta ikgadējo budžeta procedūru;
 • sagatavot dažādus paziņojumus un citus dokumentus, kas saistīti ar nodaļas darbu;
 • nodrošināt saziņu ar iesaistītajiem dienestiem un/vai līdzvērtīgiem dienestiem iestāžu līmenī;
 • vadīt un koordinēt īpašus projektus.

Vairumā gadījumu brīfingu, tehnisko norādījumu, protokolu un Prezidija locekļiem un/vai Eiropas Parlamenta atbildīgajiem dienestiem adresētu vēstuļu par turpmākiem pasākumiem sagatavošana notiek angļu valodā, līdz ar to ir vajadzīgas ļoti labas angļu valodas zināšanas un rakstītprasme šajā valodā. Retos gadījumos šis darbs notiek franču valodā, un šī iemesla dēļ franču valodas zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību.

Šo pienākumu veikšanai ir nepieciešamas šādas kompetences:

-        analītiskās un uztveres spējas;

-        organizācijas un plānošanas spējas;

-        pielāgošanās spējas;

-        komunikācijas spējas;

-        konfidencialitāte/diskrētums. 

Bieži būs jādodas arī darba braucienos uz Strasbūru, un darba laiks būs neregulārs.

 

 1. Dalības nosacījumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās jums ir jāatbilst turpmāk norādītajiem nosacījumiem. 

a) Vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punktu kandidātam(-ei):

–          jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim(-ei);

–          jābūt tiesīgam(-ai) izmantot savas pilsoņa tiesības;

–          jābūt izpildījušam(-ai) tiesību aktos noteiktās karaklausības saistības;

–          jāvar uzrādīt atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

b) Īpašie nosacījumi 

i) Nepieciešamā kvalifikācija

Kandidātiem(-ēm) jābūt vai nu:

 • tādam izglītības līmenim, kas atbilst vismaz četrus gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, kuru apliecina kādā no dalībvalstīm oficiāli atzīts diploms,

vai

 • tādam izglītības līmenim, kas atbilst vismaz trīs gadus ilgai augstākajai izglītībai, kuru apliecina kādā no dalībvalstīm oficiāli atzīts diploms, un pēc tam iegūtai vismaz vienu gadu ilgai attiecīgai profesionālajai pieredzei.

Diplomi neatkarīgi no tā, vai tie ir izsniegti dalībvalstī vai valstī, kas nav ES dalībvalsts, ir jāatzīst Savienības dalībvalsts oficiālai iestādei, piemēram, Izglītības ministrijai.

Atlases komisija šajā saistībā ņem vērā dažādu izglītības sistēmu atšķirības. Vajadzīgo atzīto diplomu piemēri ir norādīti rokasgrāmatā kandidātiem(-ēm) iekļautajā tabulā.

Otrajā ievilkumā prasīto profesionālo pieredzi neņem vērā, vērtējot profesionālo pieredzi, kas prasīta saskaņā ar A daļas 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļu. 

ii) Nepieciešamā profesionālā pieredze

Papildus A daļas 3. punkta b) apakšpunkta i) daļā prasītajai kvalifikācijai jums ir jābūt vismaz 10 gadus ilgai profesionālajai pieredzei jomā, kas saistīta ar A daļas 2. punktā aprakstītajiem pienākumiem, tostarp vismaz 6 gadus ilgai pieredzei starptautiskā vidē.

iii) Valodu zināšanas

Kandidātiem(-ēm) labi (vismaz C1 līmenī) jāpārvalda kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

apmierinoši (vismaz B2 līmenī) jāpārvalda kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (2. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda.

Angļu valodai ir jābūt vai nu 1. valodai, vai 2. valodai.

Franču valodas zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību.

Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikuma veidlapā norādītais minimālais zināšanu līmenis no kandidāta(-es) tiek prasīts katrā valodas prasmes aspektā (runāšana, rakstīšana, klausīšanās, lasīšana). Šīs prasmes ir noteiktas Eiropas vienotajā valodu prasmju līmeņa noteikšanas sistēmā (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Informējam jūs, ka angļu valodai ir būtiska loma šajā atlases procedūrā un to nosaka dienesta intereses, kas prasa pienākumu veikšanai vajadzīgo kvalifikāciju.

 

Darbā pieņemtajai personai ir jāspēj saprast veicamos uzdevumus, apstrādāt augsta līmeņa dokumentus un efektīvi sazināties šajā valodā ar iekšējiem un ārējiem partneriem. No visām 2021. gadā sagatavotajām Prezidija un kvestoru sekretariāta vēstulēm 94 % bija angļu valodā. Gandrīz visi atlikušie 6 % vēstuļu tika sagatavoti franču valodā. No gandrīz 300 sagatavotajām vēstulēm tikai viena tika sagatavota citā oficiālajā valodā.

 

B. PROCEDŪRA

Procedūra tiek organizēta, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem.

 1. Pielaide dalībai atlases procedūrā

Ja jūs

 • atbilstat vispārīgajiem dalības nosacījumiem un
 • esat iesniedzis(-usi) pieteikumu saskaņā ar izklāstītajiem noteikumiem un noteiktajā termiņā,

atlases komisija izvērtēs jūsu pieteikuma dokumentus, lai novērtētu jūsu atbilstību īpašajiem dalības nosacījumiem.

Ja jūs atbilstat īpašajiem dalības nosacījumiem, atlases komisija ļaus jums piedalīties atlases procedūrā.

Komiteja savā darbībā balstās tikai uz kandidatūras pieteikumā iekļauto informāciju, kuru apstiprina apliecinošie dokumenti.

 

 1. Kvalifikācijas novērtēšana

Atlases komisija, pamatojoties uz iepriekš noteiktu vērtēšanas tabulu, izvērtē to kandidātu kvalifikāciju, kas ir pielaisti dalībai atlases procedūrā, un sagatavo to 12 labāko kandidātu sarakstu, kurus aicina piedalīties rakstiskajā pārbaudījumā. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, atlases komisija ņems vērā visus attiecīgos kandidātus.

Vērtējot kandidātu kvalifikāciju, atlases komisija jo īpaši ņem vērā šādus elementus, kas jāapliecina kandidatūras pieteikumā:

 • pieredzi politiskajās struktūrās un/vai sadarbībā ar tām;
 • profesionālo pieredzi budžeta jomā;
 • profesionālo pieredzi brīfingu, tehnisko norādījumu, protokolu un vēstuļu par turpmākiem pasākumiem sagatavošanā;
 • profesionālo pieredzi augsta līmeņa sanāksmju sagatavošanā;
 • Eiropas un/vai starptautiskā vidē gūtu pieredzi.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem.

 

 1. Pārbaudījumi

Rakstiskais pārbaudījums

Pārbaudījumam ir divas daļas:

a) pārbaudījums par dokumenta sagatavošanu angļu valodā (1. vai 2. valoda), lai novērtētu jūsu spējas veikt A daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus, kā arī sniegt rakstisku izklāstu un kopsavilkumu;

b) rakstisks pārbaudījums jūsu norādītajā Savienības oficiālajā valodā (1. vai 2. valoda), kas nav angļu valoda. Šis pārbaudījums ir paredzēts tam, lai novērtētu jūsu zināšanas par Eiropas Parlamenta vadības struktūru organizāciju un darbību un tā lēmumu pieņemšanas procesu.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 2 stundas a) daļai un 30 minūtes b) daļai.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Šis pārbaudījums notiks attālināti, izmantojot datoru.

6 labākie(-ās) kandidāti(-es), kas būs ieguvuši(-as) vislielāko punktu skaitu rakstiskajā pārbaudījumā, tiks uzaicināti(-as) uz mutisko pārbaudījumu, ja vien būs ieguvuši(-as) nepieciešamo minimālo punktu skaitu.

Mutiskais pārbaudījums

c) pārrunas ar atlases komisiju angļu valodā, kurās novērtē jūsu spēju veikt A daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus, ņemot vērā visu kandidatūras pieteikuma dokumentos sniegto informāciju. Atlases komisija pārbaudīs arī jūsu franču valodas zināšanas, ja tādas ir norādītas kandidatūras pieteikumā.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Šis pārbaudījums varētu notikt attālināti.

Jūs laikus saņemsiet norādījumus par rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi tiks organizēti konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsiet uz uzaicinājumiem, ja ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu vai ja nepiedalīsieties kādā no pārbaudījumiem, jūs tiksiet diskvalificēts(-a). Norādījumi ir jāievēro pilnībā. To neievērošana vai rīcība, kas neatbilst norādījumiem, noved pie tūlītējas diskvalifikācijas.

 

 1. Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā

Piemēroto kandidātu sarakstā iegūto rezultātu secībā iekļauj to triju kandidātu vārdus, kuri visā procedūrā kopumā (kvalifikācijas novērtējums un pārbaudījumi) ir ieguvuši vislielāko punktu skaitu un katrā pārbaudījumā ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, sarakstā tiks iekļauti visi attiecīgie kandidāti.

Jums personīgi tiks nosūtīts rakstisks paziņojums par jūsu rezultātiem.

Piemēroto kandidātu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta iekštīklā.

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim. Ar iecēlējinstitūcijas lēmumu šo termiņu varēs pagarināt. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie(-ās) atlasītie(-ās) kandidāti(-es) tiks laikus par to informēti(-as).

Ja jums tiks piedāvāts darbs, būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

Kandidāta(-es) iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā neparedz nedz tiesības saņemt darba piedāvājumu, nedz arī garantē pieņemšanu darbā.

 

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Lai pieteiktos, jums ir jābūt kontam platformā Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lv_LV. Jūs drīkstat izveidot tikai VIENU kontu. Lai to izveidotu, jāuzklikšķina uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē”, kas atrodas lapas beigās.

Aicinām kandidātus(-es) PIRMS kandidatūras pieteikuma aizpildīšanas rūpīgi izlasīt rokasgrāmatu kandidātiem(-ēm).

 

Kandidatūru pieteikšanas termiņš

Kandidātiem(-ēm) ir jāpiesakās tiešsaistē platformā Apply4EP ne vēlāk kā

2022. gada 24. oktobrī plkst. 12.00 (dienā) pēc Briseles laika.

 

Lūdzam kandidātus(-es) saistībā ar šo atlases procedūru NEZVANĪT!

Pēc kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jums automātiski tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.