This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/279/S - IDEIGLENES ALKALMAZOTT - ADMINISZTRÁCIÓS VEZETŐ (AD 9)

Hely : Brüsszel
Publication end on external website : 24/10/2022 12:00
Szervezeti egység : 01-Főtitkári Hivatal, Innováció és Központi Szolgálatok Igazgatósága
Ref. : PE/279/S - CADRE ADMINISTRATIF, DOMAINE BUDGÉTAIRE (AD 9)
Útmutató a pályázóknak :

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített, az álláshirdetés mellékletében található útmutatót.

Ez az útmutató az álláshirdetés szerves részét képezi, és segítségére lesz az eljárásokra vonatkozó szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében.

 

TARTALOMJEGYZÉK

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

C. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

MELLÉKLET:           ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

 1. Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament ideiglenes alkalmazotti állás (AD besorolási csoport, 9. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

A betöltendő szakmai profil egy adminisztrációs vezetői álláshely. A munkavégzés helye Brüsszel.

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A felvétel az AD 9 besorolás első fizetési fokozatába történik, 8 408,50 euró/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik; Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A pályázó felvétele – szakmai tapasztalatától függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, etnikumon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – megkülönböztetést.

 

 1. A munkakör leírása

A sikeres pályázó az Elnökség és a quaestorok titkársághoz fog tartozni, melynek feladata e két irányító testület üléseinek előkészítése és nyomon követése, beleértve a határozattervezetek, technikai feljegyzések, jegyzőkönyvek, nyomon követő levelek és a tagoknak szóló közlemények, valamint az ezeken az üléseken kiosztott akták és dokumentumok elkészítését. Felelős továbbá az Elnökség és a quaestorok valamennyi munkacsoportjának megszervezéséért. A titkárság felel a fent említett szervek hatáskörébe tartozó ügyek napi szintű intézéséért és levelezésük bonyolításáért. A Titkárság tartja fenn és frissíti az eljárási szabályzat gyűjteményét is, amely az Elnökség, az Elnökök Értekezlete és a quaestorok által elfogadott határozatokat tartalmazza.

A kiválasztott személy felelős az Elnökség és a quaestorok, köztük az elnökségi munkacsoportok üléseinek előkészítéséért, különösen azáltal, hogy részt vesz az elnök feljegyzéseinek, valamint az ülések technikai feljegyzéseinek és jegyzőkönyveinek kidolgozásában. Az illetékes főigazgatósággal és a Főtitkári Hivatallal szoros együttműködésben részt vesz az elnökségi munkacsoport irányításában. A sikeres pályázó feladata lesz továbbá, hogy támogatást nyújtson az osztályvezetőnek az Elnökség és a quaestorok tevékenységeivel és feladataival kapcsolatos kérdésekben. A sikeres pályázó alapos ismeretekkel rendelkezik az Európai Parlament és a képviselőcsoportok politikai környezetéről. Be kell mutatnia az Elnökség és a quaestorok konkrét hatásköreinek, valamint a különböző irányító szervek közötti kapcsolatok alapos ismeretét.

Igazolt szakmai tapasztalatra van szükség a költségvetés területén, beleértve az Európai Unió éves költségvetési eljárását is. Alapvető fontosságú az angol nyelven való kiváló fogalmazás készsége, az Európai Parlament irányító szerveinek szervezetét és működését szabályozó eljárások, valamint döntéshozatali folyamatának kiváló ismerete. A sikeres pályázónak kiváló kommunikációs és interperszonális készségekkel kell rendelkeznie, amelyeket megfelelő tapasztalatok támasztanak alá, valamint diplomáciai képességekkel kell rendelkeznie és diszkréciót kell tanúsítania. Képesnek kell lennie a szoros határidőkkel és szoros időbeosztással való munkára.

Az álláshely betöltőjének fő feladatai többek között az alábbiak lesznek:

 • hozzájárul az Elnökség és a quaestorok, többek között az elnökségi munkacsoportok üléseinek előkészítéséhez, különösen azáltal, hogy részt vesz az elnöki feljegyzések és tájékoztatók, a technikai feljegyzések, a nyomon követő levelek és az ülések jegyzőkönyveinek kidolgozásában;
 • az illetékes főigazgatósággal szoros együttműködésben részt vesz egy elnökségi munkacsoport irányításában;
 • a költségvetési területtel kapcsolatos ügyek nyomon követése, beleértve az Európai Parlament költségvetésére vonatkozó éves eljárást;
 • egyéb levelezés és az egység tevékenységeivel kapcsolatos egyéb dokumentumok megszövegezése;
 • kapcsolattartás az érintett szervezeti egységekkel és/vagy a megfelelő intézményi szintű felelősökkel;
 • konkrét projektek irányítása és koordinálása.

Az Elnökség tagjai és/vagy az Európai Parlament illetékes szolgálatai számára készített tájékoztatók, technikai feljegyzések, jegyzőkönyvek és nyomon követő levelek elkészítése az esetek túlnyomó többségében angolul történik, ami nagyon jó angol nyelvismeretet és fogalmazási készséget igényel.    Az esetek kis részében ezt a munkát francia nyelven végzik, ezért a francia nyelv ismerete előnyt jelent.

E feladatok ellátáshoz a következő kompetenciákra van szükség:

– az elemzésre és a megértésre való képesség;

– szervezési és tervezési készség;

– alkalmazkodókészség;

– kommunikációs készség,

– titoktartás/diszkréció,

A munkakörben a Strasbourgba való gyakori kiküldetések, valamint rugalmas munkaidő várható.

 

 1. Pályázati feltételek

Önnek a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: 

a) Általános feltételek

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikkének (2) bekezdése értelmében a pályázó:

az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,

–          állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja,

–          a katonai szolgálat tekintetében hazája jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett,

–          rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

b) Különleges feltételek 

i) Végzettség és diplomák

A pályázóknak rendelkezniük kell az alábbiakkal:

 • az Unió valamely tagállamában legalább négyéves, oklevéllel igazolt, hivatalosan elismert, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség

vagy

 • az Unió valamely tagállamában legalább hároméves, oklevéllel igazolt, hivatalosan elismert, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség és legalább egyéves megfelelő szakmai tapasztalat.

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például valamely uniós tagállam oktatási minisztériumának el kell ismernie.

A kiválasztási bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket. A diplomára vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó példák a pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók.

A második franciabekezdésben előírt szakmai tapasztalatot az A. rész 3. pontja b) alpontjának ii. alpontjában előírt szakmai tapasztalat értékelésekor nem veszik figyelembe.         

ii) Elvárt szakmai tapasztalat

Önnek az A. rész 3. pontja b) alpontjának i) pontjában előírt képesítéseken kívül rendelkeznie kell legalább 10 év, az A. rész 2. pontjában meghatározott feladatok természetével összefüggő szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, amelyből 6 évnek nemzetközi környezetben eltöltött szakmai tapasztalatnak kell lennie.

iii) Nyelvismeret

A pályázóknak kiválóan (legalább C1-es szinten) kell ismerniük az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén,

és

kielégítő (legalább B2-es szinten) kell ismernie az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (2. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén,

Az angol nyelvnek az 1. vagy a 2. nyelvnek kell lennie.

A francia nyelv ismerete előnyt jelent.

A fentiekben említett minimális szintek a pályázati formanyomtatványon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszédkészség, íráskészség, hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) vonatkoznak. Ezek a készségek szerepelnek az Európa Tanács közös európai nyelvi referenciakeretében (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az angol nyelv lényeges szerepet játszik ebben a kiválasztási eljárásban, és ennek előírása szolgálati érdek alapján történt, amely a munkakör jellegével összefüggésben megkövetel bizonyos képzettségeket.

 

Az újonnan felvett alkalmazottnak meg kell értenie az elvégzendő feladatokat, kezelnie kell a magas szintű aktákat és hatékony kommunikációt kell folytatnia belső és külső partnerekkel ezen a nyelven. Az Elnökség titkársága és a quaestorok által 2021-ben készített levelek 94%-a angol nyelven íródott. A levelek fennmaradó 6%-ának szinte mindegyike francia nyelven készült. A közel 300 levélből csak egyet írtak egy másik hivatalos nyelven.

 

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

Az eljárás képesítéseken és vizsgákon alapul.

 1. A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

Amennyiben

 • az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó általános feltételek,
 • és Ön pályázatát az előírt formában és határidőn belül nyújtotta be,

a kiválasztási bizottság a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek tekintetében megvizsgálja pályázati dokumentációját.

Ha az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek, a kiválasztási bizottság jóváhagyja a kiválasztási eljárásban való részvételét.

A bizottság ehhez kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott információk alapján jár el.

 

 1. A képesítések értékelése

A kiválasztási bizottság előre meghatározott kritériumrendszer alapján elvégzi a kiválasztási eljárásban való részvételre bocsátott pályázók képesítéseinek értékelését, és összeállítja az írásbeli vizsgára meghívott 12 legjobb pályázó listáját. Amennyiben az utolsó helyen több pályázó is azonos pontszámot szerzett, úgy a kiválasztási bizottság valamennyit felveszi a listára.

A kiválasztási bizottság a pályázók képesítéseinek értékelésekor különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe, amelyeket a pályázati anyagban alá kell támasztani:

 • szakmai tapasztalat politikai szerveken belül vagy velük kapcsolatban;
 • a költségvetés területén szerzett szakmai tapasztalat;
 • szakmai tapasztalat tájékoztatók, technikai feljegyzések, jegyzőkönyvek és nyomon követő levelek megszövegezése terén;
 • magas szintű találkozók előkészítése terén szerzett szakmai tapasztalat;
 • európai és/vagy nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat.

Pontozás: 0-tól 20 pontig.

 

 1. Vizsgák

Írásbeli vizsga

A vizsga két részből áll:

a) Szövegírási feladat angol nyelven (1. vagy 2. nyelv), egy vagy több dokumentum alapján, annak megállapítására, hogy Ön alkalmas-e az A.2. pont alatt ismertetett feladatok elvégzésére, illetve hogy milyen fogalmazási és összegzési készségekkel rendelkezik.

b) Írásbeli vizsga az Európai Unió angoltól eltérő hivatalos nyelvén (1. vagy 2. nyelv), amelyet Ön a pályázatában feltüntetett. Ez a teszt azzal a céllal készült, hogy felmérjük az Európai Parlament irányító szerveinek szervezetére és működésére, valamint a döntéshozatali folyamatára irányadó eljárásokkal kapcsolatos ismereteit.

A vizsga időtartama legfeljebb: 2 óra az a) rész esetében és 30 perc a b) rész esetében

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

Erre a vizsgára online, számítógépen kerül sor.

Az írásbeli vizsgán a legmagasabb pontszámot elérő 6 pályázót hívják meg szóbeli vizsgára, feltéve, hogy elérték az alsó ponthatárt.

Szóbeli vizsga

c) Beszélgetés a kiválasztási bizottsággal francia nyelven, amelynek során a bizottság a pályázati anyagban szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri az Ön alkalmasságát az A.2. pontban felsorolt feladatok ellátására. A kiválasztási bizottság a pályázó francia nyelvtudását is teszteli, amennyiben az a jelentkezési lapon szerepel.

A vizsga időtartama legfeljebb: 45 perc.

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

Ez a vizsga távoli részvétellel is szervezhető.

Kellő időben meg fogja kapni az írásbeli és szóbeli vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. Amennyiben Ön nem reagál a vizsgára szóló meghívóra, nem érhető el e-mailben vagy nem jelenik meg a vizsgán, kizárják a pályázatból. Az adott utasítások szigorúan betartandók. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő magatartás a jelentkező azonnali kizárását vonja maga után.

 

 1. Felvétel az alkalmas jelöltek listájára

Az alkalmas jelöltek listájára a teljes eljárás (a képesítések értékelése és a vizsgák) során a legmagasabb pontszámot elérő és az alsó ponthatárt valamennyi vizsgán megszerző három pályázó neve kerül fel (eredményük sorrendjében). A listán az azonos pontszámmal rendelkező valamennyi pályázó az utolsó helyre kerül fel.

Elért eredményeiről írásbeli tájékoztatást fog kapni.

Az alkalmas jelöltek listáját közzéteszik az Európai Parlament intranetes oldalán.

Az alkalmas jelöltek listája 2026. december 31-ig érvényes. A lista érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Az utóbbi esetben a listán szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.

Amennyiben állásajánlatot kap, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az, hogy az Ön neve szerepel az alkalmassági listán, nem jelent jogosultságot vagy garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

 

C. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A jelentkezés benyújtásához felhasználói fiókra van szüksége az Apply4EP platformon: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hu_HU. Csak EGY felhasználói fiókot hozhat létre. Ehhez kattintson az oldal végén található „Online jelentkezés" fülre.

A pályázóknak a pályázati formanyomtatvány kitöltése ELŐTT figyelmesen el kell olvasniuk a pályázók számára készített útmutatót.

 

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázóknak online kell jelentkezniük az Apply4EP platformon, legkésőbb az alábbi időpontig:

2022. október 24., déli 12.00 óra brüsszeli idő szerint.

 

Kérjük, hogy a pályázók e kiválasztási eljárással kapcsolatban NE TELEFONÁLJANAK az Európai Parlament szervezeti egységeinek!

Pályázatának érvényesítését automatikusan visszaigazoljuk.