This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/278/S - TILLFÄLLIGT ANSTÄLLD - ADMINISTRATÖR (AD 9)

Ort : Bryssel
Publication end on external website : 24/10/2022 12:00
Enhet : 01-Generalsekreterarens kansli, Direktoratet för innovation och centrala tjänster
Referens : PE/278/S - CADRE ADMINISTRATIF, PROFIL DIVERSITÉ (AD 9)
Handledningen för sökande :

Innan du ansöker bör du noggrant läsa den handledning för sökande som utgör en del av detta meddelande om rekrytering.

Handledningen utgör en del av meddelandet om rekrytering och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för rekryteringen och anmälningsförfarandet.

 

INNEHÅLL

A. BEFATTNING OCH BEHÖRIGHET

B. FÖRFARANDE

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

BILAGA:   HANDLEDNING FÖR SÖKANDE TILL EUROPAPARLAMENTETS UTTAGNINGSFÖRFARANDEN

 

A. BEFATTNING OCH BEHÖRIGHET

 1. Allmänt

Europaparlamentet har beslutat att tillsätta en tjänst som tillfälligt anställd (lönegrad AD 9).

Den profil som efterfrågas innebär arbete som administratör. Arbetsorten är Bryssel.

Anställningsavtalet gäller tills vidare. Den rekryterade placeras i lönegrad AD 9 löneklass 1 och får en grundlön på 8 408,50 euro i månaden. Lönen beskattas av Europeiska unionen och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Lönen är befriad från alla nationella skatter. Löneklassen kan dock ändras i enlighet med den sökandes yrkeserfarenhet. Utöver denna grundlön kan det under vissa förutsättningar tillkomma ytterligare ersättningar.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, etnicitet, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

 

 1. Befattningsbeskrivning

Du kommer att arbeta nära presidiets och kvestorernas sekretariat, som har i uppgift att förbereda och följa upp sammanträdena i dessa båda ledningsorgan, bland annat genom att förbereda förslag till beslut, tekniska noter, protokoll, uppföljningsbrev och meddelanden till ledamöterna samt de akter och handlingar som delas ut under dessa sammanträden. Sekretariatet ansvarar även för organisationen av alla arbetsgrupper inom presidiet och kvestorerna. Vidare sköter det den dagliga hanteringen av frågor som faller under de båda organens behörighet samt deras korrespondens. Sekretariatet sköter och uppdaterar även regelsamlingen, som innehåller besluten från presidiet, talmanskonferensen och kvestorerna.

Du kommer att ha i uppgift att bidra till förberedelserna av sammanträdena för presidiet och kvestorerna, inklusive presidiets arbetsgrupper, bland annat genom att delta i utarbetandet av ordförandens noter och av tekniska noter och protokoll från dessa sammanträden. Du kommer att delta i förvaltningen av en presidiearbetsgrupp i nära samarbete med det ansvariga generaldirektoratet och generalsekreterarens kansli. Du kommer även att understödja enhetschefen i frågor som rör presidiets och kvestorernas verksamhet och ansvarsområden. Du måste ha fördjupade kunskaper i Europaparlamentets politiska miljö och i de politiska gruppernas miljö. Du måste ha gedigna kunskaper i presidiets och kvestorernas särskilda behörighetsområden och i förbindelserna mellan de olika ledningsorganen.

Fördjupade kunskaper och dokumenterad yrkeserfarenhet inom jämställdhet, inkludering och mångfald är ett krav. Du måste ha utmärkt förmåga att uttrycka dig i skrift på engelska och mycket goda kunskaper i hur Europaparlamentets ledningsorgan är organiserade och fungerar och hur parlamentets beslutsprocess går till. Du måste ha utmärkt kommunikativ och interpersonell förmåga, diplomatisk förmåga och diskretion, som styrks av relevant erfarenhet. Förmåga att arbeta med snäva deadlines och tidtabeller är ett krav.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara följande:

 • Bidra till förberedelserna av sammanträdena för presidiet och kvestorerna, inklusive presidiets arbetsgrupper, bland annat genom att delta i utarbetandet av ordförandens noter och av briefingar, tekniska noter, uppföljningsbrev och protokoll från dessa sammanträden.
 • Delta i förvaltningen av en presidiearbetsgrupp i nära samarbete med det ansvariga generaldirektoratet.
 • Följa upp ärenden inom jämställdhet, inkludering och mångfald.
 • Författa olika meddelanden och andra dokument som rör enhetens verksamhet.
 • Sköta förbindelserna med berörda tjänster och/eller motsvarande tjänster inom institutionerna.
 • Leda och samordna specifika projekt.

Briefingar, tekniska noter, protokoll och uppföljningsbrev till presidiets ledamöter och/eller Europaparlamentets behöriga tjänster författas i de allra flesta fall på engelska, och mycket god kunskap i och förmåga att uttrycka sig skriftligt på engelska är därför nödvändig. I ett fåtal fall utförs detta arbete på franska, och kunskap i franska är därför meriterande.

För tjänsten krävs följande kompetens:

– Analytisk förmåga och god förståelse.

– Organisations- och planeringsförmåga.

– Anpassningsförmåga.

– Kommunikationsförmåga.

– Konfidentialitet/diskretion.

Arbetet medför många tjänsteresor till Strasbourg och oregelbundna arbetstider.

 

 1. Behörighetskrav

På sista ansökningsdagen ska följande krav vara uppfyllda:

a) Allmänna krav

Du måste i enlighet med artikel 12.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen

–          vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,

–          åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter,

–          ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,

–          uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

b) Särskilda krav

i) Utbildning

Du måste ha

 • en utbildningsnivå som motsvarar en fullständig universitets- eller högskoleutbildning som omfattar minst fyra års studier, styrkt med ett examensbevis som är officiellt erkänt i en av EU:s medlemsstater,

eller

 • en utbildningsnivå som motsvarar en universitets- eller högskoleutbildning som omfattar minst tre års studier, styrkt med ett examensbevis som är officiellt erkänt i en av EU:s smedlemsstater, och följt av minst ett års relevant yrkeserfarenhet.

Examensbevisen, utfärdade i en medlemsstat eller ett land utanför EU, ska vara erkända av ett officiellt organ i en av unionens medlemsstater, såsom en medlemsstats utbildningsdepartement.

Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan olika utbildningssystem. En förteckning med exempel på vilka examensbevis som krävs finns i handledningen för sökande.

Yrkeserfarenhet enligt den andra strecksatsen ovan räknas inte med i bedömningen av den yrkeserfarenhet som krävs enligt avsnitt A.3 b ii.           

ii) Yrkeserfarenhet

Förutom den erfarenhet som krävs enligt A.3.b i måste du ha minst tio års arbetslivserfarenhet inom ett område som är relevant för befattningsbeskrivningen i avsnitt A.2, varav sex år i en internationell miljö.

iii) Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1), alltså bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska.

och

tillfredsställande kunskaper (minst nivå B2) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 2), alltså bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska.

Engelska måste vara antingen språk 1 eller språk 2.

Kunskaper i franska är meriterande.

De miniminivåer som anges ovan gäller varje aspekt av språklig förståelse (muntlig interaktion och produktion, skriftlig färdighet, hör- och läsförståelse) som anges i ansökningsformuläret. Dessa olika typer av förståelse förtecknas i den gemensamma europeiska referensramen för språk (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Engelska spelar en väsentlig roll i detta uttagningsförfarande och ligger i tjänstens intresse i enlighet med de kvalifikationer som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna.

 

Den rekryterade måste förstå arbetsuppgifterna, kunna handlägga ärenden på en hög nivå och kommunicera effektivt på detta språk med personer i och utanför parlamentet. Av alla skrivelser som författades av presidiets och kvestorernas sekretariat under 2021 var 94 % på engelska. Övriga 6 % var nästan alla på franska. Av närmare 300 skrivelser var endast en författad på ett annat officiellt språk.

 

B. FÖRFARANDE

Förfarandet baseras på meriter och prov.

 1. Tillträde till uttagningsförfarandet

Om du

 • uppfyller de allmänna kraven, och
 • har lämnat in ansökningshandlingarna på angivet sätt och inom utsatt tid,

kommer uttagningskommittén att gå igenom din ansökan med avseende på de särskilda kraven.

Om du uppfyller de särskilda kraven kommer uttagningskommittén att låta dig delta i uttagningsförfarandet.

Uttagningskommittén grundar sin bedömning uteslutande på de uppgifter som lämnats i ansökan och som styrks genom intyg och liknande handlingar.

 

 1. Utvärdering av kvalifikationer

Uttagningskommittén utvärderar dina kvalifikationer på grundval av en bedömningsmall som utarbetats i förväg och upprättar en förteckning över de 12 bästa sökande, som kallas till det skriftliga provet. Uttagningskommittén kallar alla med samma poängtal som den sista godkända sökande till det skriftliga provet.

Vid utvärderingen av dina kvalifikationer kommer uttagningskommittén särskilt att beakta följande, som måste styrkas i ansökan:

 • Erfarenhet av arbete i och/eller med politiska organ.
 • Relevant yrkeserfarenhet inom jämställdhet, inkludering och mångfald.
 • Yrkeserfarenhet av att författa briefingar, tekniska noter, protokoll och uppföljningsbrev.
 • Yrkeserfarenhet av att förbereda möten på hög nivå.
 • Yrkeserfarenhet från en europeisk och/eller internationell miljö.

Poängsättning: 0–20 poäng.

 

 1. Prov

Skriftligt prov

Prov i två delar:

a) Prov i skriftlig framställning på engelska (språk 1 eller språk 2), på grundval av ett dokumentunderlag. Detta prov görs för att bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i avsnitt A.2, liksom din förmåga att uttrycka dig skriftligt och sammanställa uppgifter.

b) Skriftligt prov på det officiella EU-språk (språk 1 eller språk 2) som du uppgett utöver engelska. Detta prov görs för att bedöma dina kunskaper i hur Europaparlamentets ledningsorgan är organiserade och fungerar och hur parlamentets beslutsprocess går till.

Provtid: 2 timmar för del a och 30 minuter för del b.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

Provet görs på distans och är datorbaserat.

De sex bästa sökandena med högst poäng på det skriftliga provet kallas till det muntliga provet, förutsatt att de fått det minsta antal poäng som krävs för godkänt.

Muntligt prov

c) Intervju med uttagningskommittén på engelska för att mot bakgrund av samtliga uppgifter i ansökan bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i A.2. Uttagningskommittén kommer även att pröva dina kunskaper i franska om du har uppgett detta språk i din ansökan.

Provtid: 45 minuter.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

Detta prov kan komma att hållas på distans.

Du kommer att få anvisningar för de skriftliga och muntliga proven i god tid. Proven kommer att äga rum på utsatt dag och tid. Om du inte svarar på en kallelse, om du inte kan nås via e-post eller om du inte infinner dig till ett prov kommer du att uteslutas från förfarandet. Du måste följa anvisningarna till punkt och pricka. Om du inte gör det eller agerar i strid med dem kommer du omedelbart att uteslutas från förfarandet.

 

 1. Förteckning över godkända sökande

I förteckningen över godkända sökande upptas i rangordning namnen på de tre sökande som fått högst poäng i hela förfarandet (utvärdering av kvalifikationer och prov) och uppnått det minsta antal poäng som krävs för godkänt i vart och ett av proven. Alla med samma poängtal som den sista godkända sökande förs upp på förteckningen.

Du kommer att få ett skriftligt meddelande om dina resultat.

Förteckningen över godkända sökande kommer att publiceras på Europaparlamentets intranät.

Förteckningen över godkända sökande kommer att vara giltig till och med den 31 december 2026. Giltighetstiden kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. I så fall underrättas de godkända sökande som finns på förteckningen i god tid.

Om du erbjuds anställning måste du kunna visa upp alla handlingar i original, framför allt examensbevis och arbetsintyg, för att styrka deras äkthet.

Det faktum att du finns med på förteckningen över godkända sökande innebär inte att du har rätt till eller är garanterad anställning vid Europaparlamentet.

 

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN 

För att ansöka måste du ha ett konto på plattformen Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sv_SV. Du kan bara ha ETT konto. För att ansöka måste du klicka på fliken ”Ansök online” längst ned på sidan.

Läs noga igenom handledningen för sökande INNAN du fyller i ansökan.

 

Sista ansökningsdag

Du måste ansöka online på plattformen Apply4EP senast den

24 oktober 2022 kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel).

 

Vi ber dig att INTE RINGA Europaparlamentet om du har frågor som gäller uttagningsförfarandet.

Ett mottagningsbevis skickas automatiskt till dig när du har validerat din ansökan.