This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/278/S - PRIVREMENI SLUŽBENIK / PRIVREMENA SLUŽBENICA - ADMINISTRATIVNO OSOBLJE (AD 9)

Mjesto : Bruxelles
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 24/10/2022 12:00
Služba : 01-Ured glavnog tajnika, Uprava za inovacije i središnje službe
Ref. : PE/278/S - CADRE ADMINISTRATIF, PROFIL DIVERSITÉ (AD 9)
Vodič za kandidate :

Prije nego što se prijavite, pažljivo pročitajte Vodič za kandidate priložen ovoj obavijesti o zapošljavanju.

Vodič je sastavni dio natječaja i u njemu se objašnjavaju pravila postupka i način prijave.

 

SADRŽAJ

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

B. POSTUPAK

C. PODNOŠENJE PRIJAVE

PRILOG:   VODIČ ZA KANDIDATE U POSTUPCIMA ODABIRA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

 1. Opće napomene

Europski parlament odlučio je pokrenuti postupak za popunjavanje radnog mjesta privremenog službenika / privremene službenice (AD 9).

Traženi profil je član administrativnog osoblja. Mjesto rada bit će Bruxelles.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Radno mjesto odgovara prvom stupnju platnog razreda AD 9, s osnovnom mjesečnom plaćom od 8 408,50 EUR. Plaća podliježe porezu Zajednice i ostalim odbicima predviđenima u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj unutar platnog razreda uspješnih kandidata može se prilagoditi ovisno o njihovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu plaću pod određenim se uvjetima isplaćuju i dodaci.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

 

 1. Opis radnog mjesta

Odabrana osoba radit će u tajništvu Predsjedništva i kvestora, koje je zaduženo za pripremu sastanaka tih dvaju upravnih tijela i radnje koje se poduzimaju slijedom njih, točnije za pripremu nacrta odluka, tehničkih napomena, zapisnika, dopisa o daljnjem postupanju i priopćenja zastupnicima, kao i dosjea i dokumenata koji se dijele na tim sastancima. Odgovorno je i za organizaciju svih radnih skupina Predsjedništva i kvestora. Tajništvo je među ostalim nadležno za svakodnevnu obradu pitanja koja se odnose na nadležnosti spomenutih tijela i povezanu korespondenciju. Ono također osigurava vođenje i ažuriranje Zbirke pravilnika, koja sadrži odluke Predsjedništva, Konferencije predsjednika i kvestora.

Odabrana osoba bit će zadužena za doprinos pripremi sastanaka Predsjedništva i kvestora, uključujući i radne skupine Predsjedništva, posebno sudjelovanjem u sastavljanju sažetaka za predsjednika, kao i tehničkih napomena i zapisnika sa tih sastanaka. Sudjelovat će i u vođenju radne skupine Predsjedništva u bliskoj suradnji s nadležnom glavnom upravom i kabinetom glavnog tajnika. Odabrana osoba bit će zadužena i za pružanje podrške načelniku odjela kad je riječ o pitanjima povezanima s aktivnostima i odgovornostima Predsjedništva i kvestora. Izvrsno će poznavati političko okruženje Europskog parlamenta i klubova zastupnika. Morat će pokazati solidno poznavanje specifičnih nadležnosti Predsjedništva i kvestora te odnosa među različitim upravljačkim tijelima.

Potrebno je dokazano radno iskustvo u područjima rodne ravnopravnosti, uključivosti i raznolikosti, kao i izvrsno poznavanje tih područja. Neophodne su izvrsne vještine sastavljanja tekstova na engleskom jeziku te vrlo dobro poznavanje upravnih postupaka organizacije i funkcioniranja upravljačkih tijela Europskog parlamenta, kao i njegova procesa odlučivanja. Odabrana osoba mora posjedovati izvrsne komunikacijske vještine te vještine u području međuljudskih odnosa, potkrijepljene relevantnim iskustvom, te će morati dokazati diplomatske vještine i diskreciju. Isto tako mora biti u stanju poštovati kratke rokove i gust raspored rada.

Glavne zadaće bit će sljedeće:

 • doprinos pripremi sastanaka Predsjedništva i kvestora, uključujući i radne skupine Predsjedništva, posebno sudjelovanjem u sastavljanju sažetaka za predsjednika, kao i brifinga, tehničkih napomena, dopisa o daljnjem postupanju i zapisnika sa tih sastanaka;
 • sudjelovanje u vođenju radne skupine Predsjedništva u bliskoj suradnji s nadležnom glavnom upravom;
 • praćenje dosjea u području rodne ravnopravnosti, uključivosti i raznolikosti;
 • sastavljanje raznih dopisa i drugih dokumenata u vezi s aktivnostima odjela;
 • komunikacija s relevantnim službama i/ili kolegama na institucijskoj razini;
 • upravljanje posebnim projektima i njihova koordinacija.

Sastavljanje brifinga, tehničkih napomena, zapisnika i dopisa o daljnjem postupanju namijenjenih članovima Predsjedništva i/ili nadležnim službama Europskog parlamenta u velikoj većini slučajeva odvija se na engleskom jeziku, zbog čega su potrebni vrlo dobro poznavanje engleskog jezika i vještine sastavljanja tekstova na engleskom jeziku.  U manjem broju slučajeva rad se odvija na francuskom jeziku te je poznavanje francuskog jezika stoga prednost.

Za navedene zadaće potrebne su sljedeće kompetencije:

– analitičke vještine i vještine razumijevanja;

– organizacijske vještine i vještine planiranja;

– prilagodljivost;

– komunikacijske vještine;

– povjerljivost/diskrecija.

Predviđena su česta službena putovanja u Strasbourg i fleksibilno radno vrijeme.

 

 1. Uvjeti za prijavu

Na datum utvrđen kao rok za podnošenje prijava kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) Opći uvjeti

U skladu s člankom 12. stavkom 2. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, kandidati moraju:

–          biti državljani jedne od država članica Europske unije,

–          uživati sva građanska prava,

–          ispunjavati sve zakonske obaveze povezane sa služenjem vojnog roka,

–          dostaviti odgovarajuće potvrde kojima dokazuju prikladnost za obavljanje dužnosti.

b) Posebni uvjeti

i) Potrebne kvalifikacije i diplome

Kandidati moraju posjedovati:

 • diplomu o završenom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje četiri godine, koja je službeno priznata u jednoj od država članica,

ili

 • diplomu o završenom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine, koja je službeno priznata u jednoj od država članica, i relevantno radno iskustvo u trajanju od najmanje jedne godine.

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u državi članici ili zemlji koja nije članica EU-a, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela jedne od država članica Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja države članice.

Odbor za odabir pritom vodi računa o različitostima u obrazovnim sustavima. Primjeri najniže razine traženih diploma navedeni su u tablici u Vodiču za kandidate.

Potrebno radno iskustvo iz druge alineje ne uzima se u obzir pri evaluaciji potrebnog radnog iskustva iz dijela A točke 3. podtočke b) podtočke ii.        

ii) Potrebno radno iskustvo

Osim potrebnih kvalifikacija navedenih u dijelu A točki 3. podtočki b) podtočki i., kandidati moraju imati najmanje deset godina radnog iskustva u području povezanom s opisom zadaća iz dijela A točke 2., od čega najmanje šest godina u međunarodnom okruženju.

iii) Znanje jezika

Kandidati moraju izvrsno (barem na razini C1) poznavati jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski

te

na zadovoljavajućoj razini (barem na razini B2) poznavati još jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 2): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski.

Engleski mora biti ili jezik 1 ili jezik 2.

Znanje francuskog jezika je prednost.

Navedena najniža potrebna razina odnosi se na svaku od jezičnih kompetencija navedenih u prijavnici (usmeno izražavanje, pismeno izražavanje, slušanje s razumijevanjem, čitanje s razumijevanjem). Riječ je o kompetencijama navedenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Kandidate se obavještava da engleski jezik ima glavnu ulogu u ovom postupku odabira te da je kao takav utvrđen u skladu s interesom službe, u kojoj se zbog prirode posla zahtijevaju tražene kvalifikacije.

 

Odabrana osoba mora imati sposobnost razumijevanja dodijeljenih zadataka, obrade važnih dosjea i učinkovitog komuniciranja s internim i vanjskim suradnicima na tom jeziku. Konkretno, 94 % svih dopisa koje je tajništvo Predsjedništva i kvestora sastavilo 2021. godine napisano je na engleskom jeziku. Gotovo svi od preostalih 6 % dopisa sastavljeni su na francuskom jeziku. Od gotovo 300 dopisa, samo je jedan sastavljen na nekom od drugih službenih jezika.

 

B. POSTUPAK

Postupak odabira temelji se na kvalifikacijama i testiranju.

 1. Uključivanje u postupak odabira

Ako kandidati

 • ispunjavaju opće uvjete te
 • ako su prijavu podnijeli u skladu s odredbama i u zadanom roku,

odbor za odabir razmotrit će njihovu prijavu s obzirom na ispunjavanje traženih posebnih uvjeta.

Ako zadovoljavaju posebne uvjete, odbor za odabir kandidate će primiti u postupak odabira.

Odbor za odabir pri pregledu dokumentacije svoje odluke temelji isključivo na podacima iz prijave koji su potkrijepljeni popratnim dokumentima.

 

 1. Ocjenjivanje kvalifikacija

Odbor za odabir na temelju unaprijed utvrđenih kriterija ocjenjuje kvalifikacije kandidata primljenih u postupak odabira i sastavlja popis 12 najboljih kandidata koji će biti pozvani na pismeno testiranje. Odbor za odabir uzet će u obzir sve kandidate koji se nalaze na posljednjem mjestu, a ostvarili su isti broj bodova (ex aequo).

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidata odbor za odabir posebno vodi računa o sljedećim aspektima, koje je nužno potkrijepiti popratnim dokumentima priloženima prijavnici:

 • iskustvo stečeno u političkim organizacijama i/ili suradnji s njima;
 • radno iskustvo povezano s područjima rodne ravnopravnosti, uključivosti i raznolikosti;
 • radno iskustvo u sastavljanju brifinga, tehničkih napomena, zapisnika i dopisa o daljnjem postupanju;
 • radno iskustvo u pripremi sastanaka na visokoj razini;
 • iskustvo stečeno u europskom i/ili međunarodnom okruženju;

Bodovanje: od 0 do 20 bodova.

 

 1. Testiranje

Pismeno testiranje

Testiranje u dva dijela:

a) Sastavljanje teksta na engleskom jeziku (jezik 1 ili jezik 2), na temelju spisa, s ciljem provjere sposobnosti kandidata da obavljaju dužnosti opisane u dijelu A točki 2., kao i provjere sposobnosti pismenog izražavanja i sinteze.

b) Pismeni test na službenom jeziku Unije (jezik 1 ili jezik 2) koji su kandidati naveli u prijavi kao jezik koji nije engleski. Cilj je tog testa ocijeniti poznavanje upravnih postupaka organizacije i funkcioniranja upravljačkih tijela Europskog parlamenta, kao i njegova procesa odlučivanja.

Maksimalno trajanje testa: dva sata za dio a) i 30 minuta za dio b).

Bodovanje: 0 do 40 bodova (minimalan broj bodova potreban za prolaz: 20 bodova).

Ovo testiranje organizirat će se na daljinu na računalu.

Na usmeno testiranje bit će pozvano šestero najboljih kandidata s najvećim brojem bodova na pismenom testiranju, pod uvjetom da su ostvarili minimalan broj bodova potreban za prolaz.

Usmeno testiranje

c) Razgovor s odborom za odabir na engleskom jeziku na temelju kojeg se, uz vođenje računa o svim elementima sadržanima u natječajnoj dokumentaciji, ocjenjuje sposobnost kandidata da obavljaju dužnosti opisane u dijelu A točki 2. Odbor za odabir testirat će i znanje francuskog jezika ako su ga kandidati u prijavi naveli kao jedan od svojih jezika.

Maksimalno trajanje testa: 45 minuta.

Bodovanje: 0 do 40 bodova (minimalan broj bodova potreban za prolaz: 20 bodova).

Ovo se testiranje može održati na daljinu.

Upute u vezi s pismenim i usmenim testiranjima bit će poslane na vrijeme. Testiranja će se održavati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se kandidati ne odazovu na poziv, nije ih moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili ne pristupe jednom od testiranja, bit će diskvalificirani. Potrebno je točno slijediti poslane upute. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima, kandidati će odmah biti diskvalificirani.

 

 1. Popis prikladnih kandidata

Na popis prikladnih kandidata uvrstit će se, redoslijedom prema ostvarenom uspjehu, troje kandidata koji su sveukupno ostvarili najveći broj bodova (nakon ocjene kvalifikacija i testova) i koji su na svakom testu postigli najmanje broj bodova potreban za prolaz. Na popisu prikladnih kandidata bit će navedena imena svih kandidata koji se nalaze na posljednjem mjestu, a ostvarili su isti broj bodova (ex aequo).

Kandidati će o rezultatima biti osobno obaviješteni pisanim putem.

Popis prikladnih kandidata bit će objavljen na intranetu Europskog parlamenta.

Valjanost popisa prikladnih kandidata istječe 31. prosinca 2026., no tijelo za imenovanja može je produžiti, o čemu će uspješni kandidati s tog popisa biti pravodobno obaviješteni.

Od uspješnih kandidata kojima se ponudi zaposlenje radi provjere se zahtijeva da daju na uvid izvorne primjerke svih traženih dokumenata, posebice diploma i potvrda o radu.

Uvrštavanje na popis prikladnih kandidata nije jamstvo da će se kandidatima radno mjesto zaista i ponuditi.

 

C. PODNOŠENJE PRIJAVE

Da bi se prijavili na predmetni natječaj, kandidati moraju otvoriti račun na platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hr_HR. Kandidati smiju otvoriti SAMO JEDAN račun na toj platformi. Za otvaranje računa potrebno je kliknuti na tipku „Prijaviti se preko interneta” koja se nalazi na dnu stranice.

PRIJE ispunjavanja prijave, kandidati trebaju pažljivo pročitati Vodič za kandidate.

 

Rok za podnošenje prijava

Kandidati trebaju podnijeti prijavu putem interneta na platformi Apply4EP najkasnije do

24. listopada 2022. u 12:00 sati (podne) po lokalnom vremenu u Bruxellesu.

 

Kandidati se mole da NE KONTAKTIRAJU TELEFONSKI sa službama Europskog parlamenta kako bi postavili pitanja u vezi s ovim postupkom odabira.

Nakon što potvrde svoju prijavu, kandidati će dobiti automatsku potvrdu o primitku.