This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/278/S - DOČASNÝ ZAMĚSTNANEC - ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK (AD 9)

Místo : Brusel
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 24/10/2022 12:00
Útvar : 01-Kancelář generálního tajemníka, ředitelství pro inovace a centrální služby
Ref. : PE/278/S - CADRE ADMINISTRATIF, PROFIL DIVERSITÉ (AD 9)
Pokyny pro uchazeče :

Před zasláním přihlášky je nutné si pozorně přečíst pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o přijímání zaměstnanců.

Tyto pokyny jsou nedílnou součástí oznámení o přijímání zaměstnanců a pomohou vám porozumět pravidlům upravujícím postupy a způsoby přihlašování.

 

OBSAH

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHA:      POKYNY PRO UCHAZEČE K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM POŘÁDANÝM EVROPSKÝM PARLAMENTEM

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Obecné poznámky

Evropský parlament se rozhodl zahájit postup obsazování místa dočasného zaměstnance (AD 9).

Hledaným profilem je administrativní pracovník. Jeho pracoviště bude v Bruselu.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Vybraný uchazeč bude zařazen do platové třídy AD 9 prvního platového stupně, se základním platem 8 408,50 EUR měsíčně. Ze základního platu se odvádí daň Společenství a další odvody podle podmínek pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Plat nepodléhá zdanění v členských státech. Platový stupeň, do něhož bude úspěšný uchazeč zařazen, bude možno upravit podle délky jeho praxe. Kromě toho se základní plat za určitých podmínek navyšuje o příspěvky.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace např. na základě pohlaví, etnicity, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

 

 1. Pracovní náplň

Úspěšný uchazeč bude začleněn do sekretariátu předsednictva a kvestorů, který připravuje schůze těchto dvou řídících orgánů a zajišťuje navazující činnost, zejména vypracovává návrhy rozhodnutí, technické poznámky, zápisy ze schůzí, navazující dopisy a sdělení poslancům a připravuje záznamy a dokumenty distribuované na těchto schůzích. Sekretariát rovněž odpovídá za organizaci všech pracovních skupin předsednictva a kvestorů. Jeho další povinností je zajišťovat každodenní správu záležitostí spadajících do oblasti působnosti výše uvedených orgánů a vést jejich korespondenci. Sekretariát taktéž vede a aktualizuje sbírku předpisů, která obsahuje rozhodnutí přijatá předsednictvem, Konferencí předsedů a kvestory.

Úspěšný uchazeč se bude podílet na přípravě schůzí předsednictva a kvestorů, včetně pracovních skupin předsednictva, přičemž především se bude podílet na vypracovávání sdělení předsedy, technických poznámek a zápisů z těchto schůzí. Zapojí se do řízení pracovní skupiny předsednictva v úzké spolupráci s příslušným generálním ředitelstvím a kanceláří generálního tajemníka. Úspěšný uchazeč bude dále nápomocen vedoucímu oddělení v souvislosti s otázkami týkajícími se činností a povinností předsednictva a kvestorů. Úspěšný uchazeč musí mít důkladnou znalost politického prostředí Evropského parlamentu a politických skupin. Bude muset prokázat, že se dobře orientuje ve zvláštních pravomocích předsednictva a kvestorů a ve vztazích mezi různými řídícími orgány.

Je požadována důkladná znalost a potvrzená odborná praxe související s oblastí rovnosti žen a mužů, začlenění a rozmanitosti. Je nezbytné, aby uchazeč měl vynikající schopnost vypracovávat texty v anglickém jazyce a disponoval velmi dobrými znalostmi o postupech týkajících se organizace a fungování řídících orgánů Evropského parlamentu a o jeho rozhodovacím procesu. Úspěšný uchazeč musí mít vynikající dovednosti v oblasti komunikace a mezilidských vztahů doložené odpovídajícími zkušenostmi a musí prokázat diplomatické a diskrétní jednání. Musí být schopen plnit úkoly v krátkých časových lhůtách a v rámci napjatého harmonogramu.

K jeho úkolům bude zejména patřit:

 • podílet se na přípravě schůzí předsednictva a kvestorů, včetně pracovních skupin předsednictva, přičemž především se bude podílet na vypracovávání podkladů pro vedení schůze, informačních dokumentů („briefing“), technických poznámek, navazujících dopisů a zápisů ze schůzí;
 • zapojit se do řízení pracovní skupiny předsednictva v úzké spolupráci s příslušným generálním ředitelstvím;
 • sledovat spisy, které patří do oblasti rovnosti žen a mužů, začlenění a rozmanitosti;
 • vypracovávat různé dopisy a jiné dokumenty týkající se činnosti oddělení;
 • navazovat vztahy s dotčenými útvary či protějšky na úrovni institucí;
 • vést a koordinovat konkrétní projekty.

Ve většině případů jsou informační dokumenty („briefing“), technické poznámky, zápisy ze schůzí a navazující dopisy určené členům předsednictva či příslušným útvarům Evropského parlamentu koncipovány v anglickém jazyce. Z tohoto důvodu je třeba, aby měl uchazeč velmi dobrou znalost angličtiny a vynikající schopnost vypracovávat texty v angličtině. Velmi malé množství textů je formulováno ve francouzském jazyce. Proto je znalost francouzštiny výhodou.

Tyto úkoly vyžadují následující schopnosti:

– schopnost analyzovat a chápat informace;

– organizační schopnosti a schopnost plánovat;

– přizpůsobivost;

– komunikační schopnosti;

– důvěrnost/diskrétnost.

Úspěšný uchazeč bude vykonávat časté pracovní cesty do Štrasburku a bude mít pružnou pracovní dobu.

  

 1. Podmínky účasti

Ke dni uplynutí lhůty stanovené pro podání přihlášek musejí uchazeči splňovat tyto podmínky:

a) Všeobecné podmínky

V souladu s čl. 12 odst. 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie musí uchazeč:

–          být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,

–          požívat svých občanských práv,

–          mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,

–          předložit záruky bezúhonnosti vyžadované pro výkon výše uvedených pracovních činností.

b) Zvláštní podmínky

i) Kvalifikační předpoklady

Uchazeči musí mít:

 • úroveň vzdělání odpovídající ukončenému nejméně čtyřletému vysokoškolskému studiu, osvědčenou diplomem oficiálně uznávaným v jednom z členských států,

nebo

 • úroveň vzdělání odpovídající nejméně tříletému vysokoškolskému studiu, osvědčenou diplomem oficiálně uznávaným v jednom z členských států, a odpovídající nejméně roční odbornou praxi.

Diplomy, ať už byly vydány v některém z členských států, nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem (jako je ministerstvo školství) některého z členských států Unie.

Výběrová komise v této souvislosti zohlední různé struktury vzdělávání. Příklady minimálních požadovaných diplomů jsou uvedeny v tabulce v pokynech pro uchazeče.

Odborná praxe požadovaná ve druhé odrážce nebude brána v potaz při hodnocení odborné praxe vyžadované podle části A bodu 3 písm. b) bodu ii).         

ii) Požadovaná odborná praxe

Kromě kvalifikace požadované podle části A bodu 3 písm. b) bodu i) musíte mít alespoň desetiletou odbornou praxi v oblasti související s náplní práce uvedenou v části A bodu 2, z toho nejméně šest let v mezinárodním prostředí.

iii) Jazykové znalosti

Uchazeči musejí mít důkladnou znalost (úroveň alespoň C1) jednoho z úředních jazyků Evropské unie (jazyk 1): angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, chorvatštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, nizozemštiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny nebo švédštiny

a

uspokojivou znalost (úroveň alespoň B2) jednoho z úředních jazyků Evropské unie (jazyk 2): angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, chorvatštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, nizozemštiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny nebo švédštiny.

Angličtina musí být jazyk 1, nebo jazyk 2.

Znalost francouzštiny je výhodou.

Upozorňujeme na to, že minimální úroveň požadovaných znalostí se vztahuje na všechny oblasti jazykových dovedností (mluvený projev, písemný projev, porozumění psanému textu, porozumění mluvenému projevu) uvedené v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Informujeme uchazeče, že anglický jazyk má v tomto výběrovém řízení zásadní význam a byl stanoven ze služebních důvodů s ohledem na konkrétní požadavky spojené se zastáváním dané pracovní pozice.

 

Vybraný uchazeč musí být schopen v tomto jazyce porozumět svěřeným úkolům, zpracovávat dokumentaci na vysoké úrovni a účinně komunikovat s interními i externími partnery. Ze všech dopisů, které sekretariát předsednictva a kvestorů vypracoval v roce 2021, jich 94 % bylo napsáno anglicky. Převážná většina zbývajících 6 % pak francouzsky. Z téměř 300 dopisů byl pouze jeden v jiném úředním jazyce.

 

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Výběrové řízení probíhá na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek.

 1. Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

Pokud

 • splňujete všeobecné podmínky účasti a
 • předložil(a) jste přihlášku v požadované podobě a lhůtě,

výběrová komise prostuduje vaši dokumentaci s ohledem na zvláštní podmínky účasti ve výběrovém řízení.

Pokud zvláštní podmínky splňujete, budete výběrovou komisí přijat(a) do výběrového řízení.

Výběrová komise se rozhoduje výlučně na základě informací obsažených v přihlášce a doložených odpovídajícími doklady.

 

 1. Posouzení kvalifikace

Výběrová komise na základě předem sestavené hodnotící tabulky posoudí kvalifikaci uchazečů přijatých do výběrového řízení a vypracuje seznam dvanácti nejlepších uchazečů, kteří budou pozváni k písemné zkoušce. Výběrová komise pozve k písemné zkoušce všechny uchazeče na posledním místě, kteří získali stejný počet bodů.

Při posuzování kvalifikace uchazečů zohlední výběrová komise především tyto aspekty (doložené odpovídajícími doklady přiloženými k přihlášce):

 • zkušenosti získané v politických orgánech nebo ve spolupráci s nimi;
 • odpovídající odborná praxe související s oblastí rovnosti žen a mužů, začlenění a rozmanitosti;
 • odborné zkušenosti s vypracováváním informačních dokumentů („briefing“), technických poznámek, zápisů ze schůzí a následných dopisů;
 • odbornou praxi v oblasti příprav schůzí na vysoké úrovni;
 • praxi získanou v evropském nebo mezinárodním prostředí.

Hodnocení: 0 až 20 bodů.

 

 1. Zkoušky

Písemná zkouška

Zkouška sestává ze dvou částí:

a) písemná práce v angličtině (jazyk 1 nebo jazyk 2) na základě dokumentů, jejímž cílem je posoudit schopnost uchazečů plnit povinnosti popsané v části A bodě 2 a také jejich schopnost písemně se vyjadřovat a vypracovávat shrnutí;

b) písemná práce v úředním jazyce Unie (jazyk 1 nebo jazyk 2), který jste v přihlášce uvedl(a) a který je jiný než angličtina. Účelem této zkoušky je posoudit vaše znalosti o postupech týkajících se organizace a fungování řídících orgánů Evropského parlamentu a o jeho rozhodovacím procesu.

Maximální délka zkoušky: 2 hodiny pro část a) a 30 minut pro část b).

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

Tato zkouška bude organizována distančně na počítači.

Šest nejlepších uchazečů, kteří získají nejvyšší počet bodů v písemné zkoušce, bude pozváno k ústní zkoušce, pokud získali alespoň minimální požadovaný počet bodů.

Ústní zkouška

c) pohovor s výběrovou komisí v angličtině, který komisi umožní posoudit s ohledem na informace uvedené v přihlášce vaši schopnost vykonávat úkoly popsané v části A bodě 2. Výběrová komise přezkouší rovněž vaši znalost francouzštiny, jestliže jste ji uvedl(a) v přihlášce.

Maximální délka zkoušky: 45 minut.

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

Tato zkouška se může konat distančně.

Pokyny k písemným a ústním zkouškám vám budou zaslány s dostatečným předstihem. Zkoušky se budou konat ve stanovený den a hodinu. Pokud nebudete na pozvánku reagovat, nebude vás možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo se nedostavíte ke zkoušce, budete vyřazen(a). Je třeba důsledně dodržovat zaslané pokyny. Nedodržení pokynů nebo jakékoli jednání v rozporu s pokyny povede k okamžitému vyřazení uchazeče.

 

 1. Zařazení na seznam vhodných uchazečů

Na seznam vhodných uchazečů budou zapsána sestupně jména tří uchazečů, kteří v postupu (posouzení kvalifikačních předpokladů a hodnocení zkoušek) získali nejvyšší počet bodů a v každé zkoušce alespoň minimální požadovaný počet bodů. Na seznam budou zapsáni všichni uchazeči na posledním postupovém místě, kteří získali stejný počet bodů.

Vaše výsledky vám budou sděleny osobně v písemné podobě.

Seznam vhodných uchazečů bude zveřejněn na intranetových stránkách Evropského parlamentu.

Platnost seznamu vhodných uchazečů skončí dne 31. prosince 2026. Může být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování. V tom případě budou úspěšní uchazeči zapsaní na tomto seznamu včas informováni.

Bude-li vám nabídnuto pracovní místo, musíte pro účely ověření předložit originály všech požadovaných dokladů, zejména diplomů a pracovních potvrzení.

Skutečnost, že je uchazeč uveden na seznamu vhodných uchazečů, nepředstavuje nárok ani záruku přijetí do zaměstnání.

 

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

K zaslání přihlášky musíte mít účet na platformě Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/cs_CS. Tento účet můžete mít jen JEDEN. K vytvoření účtu klikněte na „Zaslat přihlášku online“ na konci stránky.

Uchazeči si musí PŘED vyplněním přihlášky pozorně přečíst pokyny pro uchazeče.

 

Lhůta pro podání přihlášek

Uchazeči musí přihlášku zaslat on-line na platformě Apply4EP nejpozději

24. října 2022 ve 12 hodin (poledne) bruselského času.

 

Žádáme uchazeče, aby ohledně tohoto výběrového řízení NETELEFONOVALI.

Poté, co přihlášku potvrdíte, vám bude automaticky zasláno potvrzení o přijetí.