This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - TILLFÄLLIGT ANSTÄLLD - ASSISTENT VID EUROPAPARLAMENTETS FÖRBINDELSEKONTOR (AST 4)

Ort : Annan ort
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Enhet : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Handledningen för sökande :

Allmänt

Innan du ansöker bör du läsa igenom den handledning för sökande som bifogas detta meddelande om rekrytering.

Handledningen utgör en del av meddelandet om rekrytering och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för rekryteringen och anmälningsförfarandet.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. BEFATTNING OCH BEHÖRIGHET

B. FÖRFARANDE

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

BILAGA:   HANDLEDNING FÖR SÖKANDE TILL EUROPAPARLAMENTETS UTTAGNINGSFÖRFARANDEN

 

A. BEFATTNING OCH BEHÖRIGHET

 1. Allmänt

Europaparlamentet har beslutat att inleda förfarandet för tillsättning av en tillfällig tjänst (AST 4).

Den profil som efterfrågas är en assistent vid Europaparlamentets förbindelsekontor i München (Tyskland).

Anställningsavtalet kommer att gälla tills vidare. Sökande som anställs placeras i lönegrad AST4 löneklass 1 och får en grundlön på 4 534,93 euro i månaden. Lönen beskattas av gemenskaperna och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Lönen är befriad från alla nationella skatter. Löneklassen kan dock ändras i enlighet med den sökandes yrkeserfarenhet. Utöver denna grundlön kan det under vissa förutsättningar tillkomma ytterligare ersättningar.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

 

 1. Befattningsbeskrivning

Europaparlamentets GD Kommunikation (GD COMM) har som uppdrag att förbättra Europeiska unionens anseende genom att lyfta fram dess demokratiska legitimitet. Europaparlamentets befogenheter och demokratiska inflytande understöds av det mandat som ges av väljare från alla EU:s medlemsstater, vilket betyder att det är Europaparlamentet som representerar denna demokratiska legitimitet. Alla beslut som fattas av EU får stor inverkan på medborgarna. GD COMM:s huvudsakliga mål är att ge medborgare och medier fullständig och opartisk information om parlamentets verksamhet och att ge medborgarna möjlighet att delta i den europeiska demokratiska processen. För att uppnå dessa mål förfogar GD COMM över flera viktiga kanaler för att sprida information om parlamentets verksamhet och viktiga frågor för parlamentet, t.ex. ledamöterna, medier, offentliga och privata nätverk med opinionsbildare, medborgare och influerare.

GD COMM bistår dessutom ledamöterna i deras kommunikationsverksamhet och ger Europaparlamentets politiska myndigheter stöd och expertrådgivning på kommunikationsområdet.

Europaparlamentets förbindelsekontor ligger i medlemsstaterna och är ofta de europeiska medborgarnas första kontakt med institutionen. De genomför Europaparlamentets kommunikationsstrategi på en decentraliserad nivå genom att planera och organisera lokala, regionala och nationella aktiviteter. Förbindelsekontoren spelar en central roll för att sprida information om Europaparlamentets beslut till allmänheten och opinionsbildare i hela EU.

Utöver de 27 förbindelsekontoren i medlemsstaternas huvudstäder finns det fem regionala kontor: München, Milano, Barcelona, Wrocław och Marseille.

 

Förbindelsekontorens roll är att

– öka medvetenheten om Europaparlamentet och dess befogenheter genom att ge ledamöterna plattformar för att diskutera politiska och rättsliga frågor som behandlas i parlamentet, i syfte att samverka med de nationella och regionala parlamenten, de olika parter som berörs av lagstiftningen, det civila samhället, medier och andra opinionsbildare,

– via pressansvariga föra en proaktiv politik gentemot nationella, regionala och lokala medier och lämna information som maximerar medietäckningen av institutionen,

– öka medvetenheten och främja debatten om unionens värden och om hur den europeiska parlamentariska demokratin fungerar, i synnerhet bland ungdomar,

– utgöra en länk mellan parlamentet och medlemsstaternas medborgare och besvara förfrågningar om information om Europaparlamentet, dess ledamöter och dess behörighet och befogenheter, beslut, politik och värden,

– utveckla nätverk med opinionsbildare såsom medier, sociala medier, det civila samhällets organisationer, berörda parter och andra parter som är intresserade av EU-frågor och Europaparlamentets roll.

Arbetsorten är München och de huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer, under överinseende av Europaparlamentets förbindelsekontor i Tyskland i Berlin, främst att vara följande:

–    Bidra till den informationsverksamhet som anordnas för medierna (presskonferenser, pressmeddelanden, sammanfattningar av pressmeddelanden m.m.).

–    Bidra till och delta i den kommunikationsverksamhet som anordnas för allmänheten (offentliga evenemang, mässor, utställningar m.m.).

–    Bidra till och främja kontakterna med allmänheten, interna och externa besökare, medier, externa leverantörer, nationella organ och kontaktnät i det civila samhället.

–    Ansvara för och upprätthålla förbindelsekontorets närvaro på sociala medier.

–    Ansvara för att ladda upp, uppdatera och sprida information om generaldirektoratets kommunikationsverksamhet på internet.

–    Ansvara för kontorets budgetförvaltning (kontakter med leverantörer, utarbetande av anbudsinfordringar, utarbetande av utgiftsåtaganden, förvaltning ett förskottskonto, betalning av fakturor m.m.).

–    Ansvara för dokumenthanteringen (förvaltning av dokument, kundtjänster m.m.) och förvalta kommunikationsmaterialet (lager, inventering m.m.).

–    Bidra till behandlingen av administrativa och/eller finansiella ärenden och/eller ärenden som rör projektledning och/eller personalförvaltning m.m.

 

Tjänsten omfattar regelbundna kontakter på tyska med allmänheten, olika berörda parter, leverantörer och förbindelsekontoret i Berlin. Kommunikationen mellan det regionala kontoret i München och de centrala tjänsterna vid direktoratet för förbindelsekontoren, övriga tjänster inom generaldirektoratet och de olika förbindelsekontoren sker främst på engelska.

Kunskaper i engelska är en merit eftersom kommunikationen mellan det regionala kontoret i München och de centrala tjänsterna vid direktoratet för förbindelsekontoren, övriga tjänster inom generaldirektoratet och de olika förbindelsekontoren (utanför Tyskland) främst sker på engelska.

 

Arbetsuppgifterna kräver följande kompentenser:

–    Organisations- och planeringsförmåga.

–    Förmåga att hantera information.

–    Mångsidighet.

–    Social kompetens.

–    Flexibilitet.

 

 1. Behörighetskrav

På sista ansökningsdagen ska följande krav vara uppfyllda:

a) Allmänna krav

Du måste i enlighet med artikel 12.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen

–          vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,

–          åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter,

–          ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,

–          uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

 

b) Särskilda krav

 i) Utbildning

Du ska ha

 • en eftergymnasial utbildning styrkt med examensbevis som är erkänt i en av EU:s medlemsstater,

eller

 • en gymnasieutbildning styrkt med examensbevis som ger tillträde till högre utbildning och minst tre års relevant yrkeserfarenhet,

eller

 • en yrkesutbildning eller minst fyra års motsvarande yrkeserfarenhet.

Examensbevisen, utfärdade i en medlemsstat eller ett land utanför EU, ska vara erkända av ett officiellt organ i en av unionens medlemsstater, såsom en medlemsstats utbildningsdepartement.

Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan olika utbildningssystem. En förteckning med exempel på vilka examensbevis som krävs finns i handledningen för sökande.

Den yrkeserfarenhet som krävs i det andra och tredje stycket räknas inte med i bedömningen av den yrkeserfarenhet som krävs enligt avsnitt A.3 b ii.     

ii) Yrkeserfarenhet

Förutom den erfarenhet som krävs enligt A.3.b i måste du ha minst fyra års yrkeserfarenhet inom ett område som är relevant för befattningsbeskrivningen i avsnitt A.2 varav minst två år i en internationell miljö.

iii) Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska,

och

fördjupade kunskaper minst (nivå C1) i tyska (språk 2). Språk 2 måste vara ett annat än språk 1. Om språk 1 är tyska krävs tillfredsställande kunskaper (minst nivå B2) i ett av Europeiska unionens andra 23 officiella språk.

Kunskaper i engelska är en merit.

Miniminivåerna ovan gäller varje aspekt av språklig förståelse (muntlig interaktion och produktion, skriftlig färdighet, hör- och läsförståelse) som anges i ansökningsformuläret. Dessa olika typer av förståelse förtecknas i den gemensamma europeiska referensramen för språk (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

De sökande informeras om att språk 2 (tyska) för detta uttagningsförfarande har fastställts i tjänstens intresse och speglar de kvalifikationer som krävs för att kunna utföra de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten enligt avsnitt A.2. Den person som rekryteras måste förstå arbetsuppgifterna, kunna handlägga ärenden och kommunicera effektivt på detta språk med personer i och utanför parlamentet. Tjänsten inbegriper regelbundna kontakter med allmänheten i Tyskland, de olika berörda parterna och leverantörerna och därför krävs det fördjupade kunskaper i tyska.

För att alla ska behandlas lika och i enlighet med artikel 12.2 e i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna ska dessutom alla sökande, även de som har tyska som första officiella språk, ha minst tillräckliga kunskaper i ett andra språk, som inte får vara tyska.

 

B. FÖRFARANDE

Förfarandet baseras på meriter och prov.

 1. Tillträde till uttagningsförfarandet

Om du

 • uppfyller de allmänna kraven, och
 • har lämnat in ansökningshandlingarna på angivet sätt och inom utsatt tid,

kommer uttagningskommittén att gå igenom din ansökan med avseende på de särskilda kraven.

Om du uppfyller de särskilda kraven kommer uttagningskommittén att låta dig delta i uttagningsförfarandet.

Uttagningskommittén grundar sin bedömning uteslutande på de uppgifter som lämnats i ansökan och som styrks genom intyg och liknande handlingar.

 

 1. Utvärdering av kvalifikationer

Uttagningskommittén utvärderar dina kvalifikationer på grundval av en bedömningsmall som utarbetats i förväg och upprättar en förteckning över de 12 bästa sökande, som kallas till proven. Uttagningskommittén kallar alla med samma poängtal som den sista godkända sökande till proven.

Vid bedömningen av dina kvalifikationer kommer uttagningskommittén särskilt att beakta följande, som måste styrkas i ansökan:

 • Yrkeserfarenhet av att ha mediekontakter (dvs. ha anordnat presskonferenser, skrivit meddelanden m.m.).
 • Yrkeserfarenhet av att anordna informationsevenemang för allmänheten (mässor, utställningar, konferenser m.m).
 • Yrkeserfarenhet av att ha kontakter med allmänheten och anordna besök (för enskilda och grupper).
 • Yrkeserfarenhet inom digital kommunikation (internet, sociala medier).
 • Yrkeserfarenhet av att hantera administrativa ärenden.
 • Yrkeserfarenhet av att hantera finansiella ärenden.

Poängsättning: 0–20 poäng.

 

 1. Prov

Skriftligt prov

a) Skriftligt prov på tyska, på grundval av ett antal dokument, i syfte att bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i avsnitt A.2, liksom din förmåga att uttrycka dig skriftligt och sammanställa uppgifter.

Provtid: 3 timmar.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

Det är ett datorbaserat prov på distans.

Muntliga prov

b) Intervju med uttagningskommittén på tyska, i syfte att mot bakgrund av uppgifterna i ansökan bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i A.2. Uttagningskommittén kommer också att pröva dina språkkunskaper i det språk som du har uppgett som språk 1/språk 2 (om språk 1 är tyska) och kan besluta att pröva dina kunskaper i engelska om du har uppgett det i din ansökan.

Provtid: 45 minuter.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

c) Gruppdiskussion eller rollspel på tyska för att uttagningskommittén ska kunna bedöma din anpassnings-, förhandlings- och beslutsförmåga och din kreativa förmåga samt ditt uppträdande i grupp eller i en specifik situation.

Provtiden kommer att fastställas av uttagningskommittén utifrån gruppernas slutliga sammansättning.

Provtiden för rollspelet är högst 20 minuter.

Poängsättning: 0–20 poäng (minst 10 poäng krävs).

 

Dessa prov kan komma att hållas på distans.

Du kommer att få anvisningar för de skriftliga och muntliga proven i god tid. Proven kommer att äga rum på utsatt dag och tid. Om du inte svarar på en kallelse, inte kan nås via e-post eller inte infinner dig till ett prov kommer du att uteslutas från förfarandet. Du måste följa anvisningarna till punkt och pricka. Om du inte gör det eller agerar i strid med dem kommer du omedelbart att uteslutas från förfarandet.

 

    4. Förteckning över godkända sökande

I förteckningen över godkända sökande upptas i rangordning namnen på de tre sökande som fått högst poäng i hela förfarandet (utvärdering av kvalifikationer och prov) och uppnått det minsta antal poäng som krävs för godkänt i vart och ett av proven. Alla med samma poängtal som den sista godkända sökande förs upp på förteckningen.

De sökande som upptagits på förteckningen över godkända sökande kan komma att rekryteras till Europaparlamentets förbindelsekontor i: Berlin, Wien, München.

Du kommer att få ett skriftligt meddelande om dina resultat.

Förteckningen över godkända sökande kommer att publiceras på Europaparlamentets intranät.

Förteckningen över godkända sökande kommer att vara giltig till och med den 31 december 2026. Giltighetstiden kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. I så fall underrättas de godkända sökande som finns på förteckningen i god tid.

Om du erbjuds anställning måste du visa upp alla handlingar i original, framför allt examensbevis och arbetsintyg, för att styrka deras äkthet.

Det faktum att du finns med på förteckningen över godkända sökande innebär inte att du har rätt till eller är garanterad anställning.

 

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

För att ansöka måste du ha ett konto på plattformen Apply4EP.

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sv_SV. Du kan bara ha ETT konto. För att ansöka måste du klicka på fliken Ansök online längst ned på sidan.

Läs noga igenom handledningen för sökande INNAN du fyller i ansökan.

Sista ansökningsdag

De sökande måste ansöka online på plattformen Apply4EP senast den

2 september 2022 kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel).

 

Vi ser helst att du INTE RINGER Europaparlamentet om du har frågor som gäller detta uttagningsförfarande.

Ett mottagningsbevis skickas automatiskt till dig när du har validerat din ansökan.