This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - AGENT TEMPORAR - ASISTENT(Ă) ÎN CADRUL BIROULUI DE LEGĂTURĂ AL PARLAMENTULUI EUROPEAN (AST 4)

Locul : Altele
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Serviciu : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Ghid pentru candidați :

Generalități

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor la procedurile de selecție anexat la prezentul anunț de recrutare.

Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de recrutare, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.

 

CUPRINS

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

ANEXĂ:    GHIDUL CANDIDAȚILOR ȘI CANDIDATELOR LA PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 1. Prevederi generale

Parlamentul European a hotărât să deschidă procedura de ocupare a unui post de agent temporar (AST 4).

Profilul căutat este cel de asistent(ă) în cadrul biroului de legătură al Parlamentului European din München (Germania).

Contractul va fi încheiat pe durată nedeterminată. Recrutarea se va face la gradul AST 4, prima treaptă, salariul de bază fiind de 4 534,93 EUR pe lună. Acest salariu este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA) și este scutit de impozitul național. Cu toate acestea, treapta la care vor fi recrutați/recrutate laureații/laureatele poate fi adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, o serie de indemnizații.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, etnie, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

 

 1. Fișa postului

Misiunea DG Comunicare a Parlamentului European (DG COMM) este de a „construi reputația Uniunii Europene prin evidențierea legitimității sale democratice, reprezentată de Parlamentul European”, având în vedere faptul că puterea și influența democratică a Parlamentului European se bazează pe mandatul alegătorilor săi din toate statele membre. Toate deciziile pe care UE le adoptă au un impact puternic asupra cetățenilor. Obiectivul principal al DG COMM este de a oferi cetățenilor și mass-mediei informații complete și imparțiale cu privire la activitățile Parlamentului și de a le pune la dispoziție cetățenilor mijloacele necesare pentru a se implica în procesul democratic european. Pentru a atinge aceste obiective, DG COMM dispune de mai multe canale esențiale prin intermediul cărora poate comunica cu privire la activitățile Parlamentului și la cauzele și valorile susținute de acesta, cum ar fi deputații, mass-media, rețelele de multiplicatori de informații publici și privați, cetățenii și influențatorii. 

În plus, DG COMM oferă asistență deputaților în activitățile lor de comunicare și le furnizează autorităților politice ale Parlamentului European sprijin și consiliere de specialitate în domeniul comunicării.

Situate pe teritoriul statelor membre, birourile de legătură ale Parlamentului European sunt adesea primul punct de contact al cetățenilor europeni cu instituția. Ele pun în aplicare strategia de comunicare a Parlamentului European la nivel descentralizat prin planificarea și organizarea unor activități locale, regionale și naționale. Birourile de legătură sunt actori-cheie în sensibilizarea publicului larg și a formatorilor de opinie din întreaga Uniune Europeană cu privire la deciziile luate de Parlamentul European.

Pe lângă cele 27 de birouri de legătură situate în capitalele statelor membre, există 5 birouri regionale: München, Milano, Barcelona, Wrocław și Marsilia.

 

Rolul birourilor de legătură este:

- de a spori gradul de sensibilizare cu privire la activitatea Parlamentului European și la competențele sale prin punerea la dispoziția deputaților a unor platforme de dezbatere pe teme politice și legislative care sunt examinate în cadrul Parlamentului, în vederea colaborării cu parlamentele naționale și regionale, cu părțile interesate din domeniul legislativ, cu societatea civilă, cu mass-media și cu alți multiplicatori de informații;

- de a urmări, prin intermediul ofițerilor de presă, o politică proactivă față de mass-media națională, regională și locală și de a furniza informații menite să maximizeze acoperirea mediatică a instituției;

- de a sensibiliza cetățenii și, în special tinerii, cu privire la dezbaterea legată de valorile Uniunii și la funcționarea democrației parlamentare europene și de a promova aceste subiecte în rândul lor;

- de a servi drept punct de contact cu Parlamentul pentru cetățenii statelor membre și de a oferi răspunsuri la solicitările de informații referitoare la Parlamentul European, la deputații săi, la prerogativele și competențele Parlamentului, la deciziile, politicile și valorile acestuia;

- de a dezvolta rețele de multiplicatori, cum sunt cele bazate pe mass-media, platformele de comunicare socială, organizațiile societății civile, cele care au la bază activitatea părților interesate și a altor actori interesați de aspecte legate de afacerile europene și de rolul Parlamentului European.

Postul va fi afectat în cadrul biroului de legătură regional din München, iar activitățile aferente se vor desfășura sub supravegherea biroului de legătură al Parlamentului European de la Berlin, Germania, principalele sarcini pe care le va îndeplini candidatul/candidata selecționat(ă) pentru acest post fiind:

-    să contribuie la realizarea acțiunilor de informare destinate mass-mediei organizate de către entitate (conferințe de presă, comunicate de presă, revista presei comentată etc.);

-    să contribuie și să participe la realizarea acțiunilor de comunicare organizate de entitate pentru publicul larg (evenimente publice, saloane, târguri, expoziții etc.);

-    să faciliteze și să contribuie la stabilirea contactelor cu publicul, cu vizitatorii interni și externi, cu mass-media, cu furnizorii externi, cu organismele naționale și cu rețelele de corespondenți ai societății civile;

-    să gestioneze și să mențină prezența entității pe platformele de comunicare socială;

-    să asigure încărcarea, actualizarea și difuzarea pe internet a acțiunilor de comunicare ale direcției generale;

-    să asigure gestiunea bugetară la nivel de entitate (contactul cu furnizorii, pregătirea cererilor de oferte, pregătirea cererilor de angajare a cheltuielilor, gestionarea unui cont de avans, plata facturilor etc.);

-    să asigure furnizarea serviciului de documentare (gestionarea documentației, servicii pentru clienți etc.) și gestionarea echipamentelor de comunicare (stoc, inventar etc.);

-    să contribuie la tratarea dosarelor care implică aspecte administrative și/sau financiare, precum și/sau la gestionarea proiectelor și/sau la gestionarea personalului etc.

 

Acest post include menținerea unor contacte regulate în limba germană cu publicul larg, cu diferite părți interesate, cu contractanți și cu biroul din Berlin. În plus, comunicarea dintre biroul regional din München și serviciile centrale ale Direcției pentru birourile de legătură, celelalte servicii ale direcției generale, precum și cu diferitele birouri de legătură are loc cu precădere în limba engleză.

Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj, având în vedere faptul că comunicarea dintre biroul regional din München și serviciile centrale ale Direcției pentru birourile de legătură, celelalte servicii ale direcției generale, precum și cu diferitele birouri de legătură (situate în afara Germaniei) are loc în principal în limba engleză.

 

Îndeplinirea acestor atribuții presupune deținerea următoarelor competențe:

- capacități organizatorice și de planificare;

- capacitatea de a trata informații;

- polivalență;

- capacități de relaționare;

- flexibilitate.

 

 1. Condiții de admitere

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

(a) Condiții generale

În conformitate cu articolul 12.2 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, candidații/candidatele trebuie:

– să fie resortisanți/resortisante ai/ale unui stat membru al Uniunii Europene;

– să se bucure de drepturile cetățenești;

– să își fi îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;

– să prezinte garanțiile morale necesare îndeplinirii atribuțiilor care le revin.

 

b) Condiții specifice

(i) Calificări și diplome necesare

Candidații/candidatele trebuie:

 • să aibă un nivel de studii superioare absolvite cu diplomă, care să fie recunoscut oficial într-unul dintre statele membre ale Uniunii;

sau

 • să aibă un nivel de studii secundare, atestat de o diplomă, care să asigure accesul la învățământul superior, urmat de cel puțin trei ani de experiență profesională direct legată de atribuțiile postului;

sau

 • să fi efectuat o formare profesională sau să dispună de o experiență profesională de nivel echivalent cu o durată de patru ani.

Diplomele, indiferent dacă sunt acordate într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al Uniunii, cum ar fi ministerul educației dintr-un stat membru al Uniunii.

Comitetul de selecție va ține seama, în acest sens, de diferitele moduri de organizare a sistemelor de învățământ. În Ghidul celor care candidează la procedurile de selecție poate fi consultat un tabel cu exemple de cerințe minime referitoare la diplome.

Experiența profesională menționată la a doua și la a treia liniuță nu va fi luată în considerare pentru evaluarea experienței profesionale cerute la punctul A.3.b)ii).        

(ii) Experiența profesională necesară

Pe lângă calificările cerute la punctul A.3 litera (b) subpunctul (i), trebuie să aveți cel puțin patru ani de experiență profesională într-un domeniu relevant pentru atribuțiile enumerate la punctul A.2, dintre care cel puțin doi ani într-un mediu internațional.

(iii) Cunoștințe lingvistice

Candidații trebuie să cunoască în mod aprofundat (minimum nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgara, ceha, croata, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola sau suedeza

și

să cunoască în mod aprofundat (minimum nivelul C1) limba germană (limba 2). Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1. Dacă germana este limba 1, este necesară o cunoaștere satisfăcătoare (cel puțin nivelul B2) a uneia dintre celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

Vă rugăm să rețineți că nivelurile minime indicate mai sus se aplică fiecărui domeniu de aptitudine lingvistică (vorbire, scriere, citire, ascultare) menționat în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor menționate în Cadrul european comun de referință pentru limbi străine (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Candidații sunt informați că limba 2 (germană) aleasă în prezenta procedură de selecție a fost stabilită în funcție de interesul serviciului, care face necesară deținerea unor calificări impuse pe baza naturii atribuțiilor, enumerate la punctul A.2. Persoana recrutată trebuie să fie în măsură să înțeleagă sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească, să gestioneze dosarele și să comunice în mod eficace cu interlocutorii interni și externi în limba respectivă. Într-adevăr, având în vedere natura acestui post, care presupune menținerea unor contacte regulate în limba germană cu publicul larg, cu diferitele părți interesate și cu contractanții, este necesară o cunoaștere aprofundată a limbii germane.

În plus, pentru a garanta egalitatea de tratament și respectarea dispozițiilor articolului 12 alineatul (2) litera (e) din RACA, toți candidații, chiar dacă prima lor limbă oficială este germana, trebuie să cunoască cel puțin în mod satisfăcător o a doua limbă, care trebuie să fie diferită de limba germană.

 

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

Procedura se bazează pe calificări și probe.

 1. Admiterea la procedura de selecție

Dacă

 • îndepliniți condițiile generale de admitere și
 • v-ați depus dosarul potrivit modalităților și până la data-limită prevăzută,

comitetul de selecție va examina candidatura dumneavoastră în raport cu condițiile specifice de admitere.

În cazul în care îndepliniți condițiile specifice de admitere, comitetul de selecție vă va accepta participarea la procedura de selecție.

În acest scop, comitetul se bazează exclusiv pe informațiile din formularul de candidatură care sunt dovedite prin documente justificative.

 

 1. Evaluarea calificărilor

Comitetul de selecție evaluează, pe baza unei grile de evaluare prestabilite, calificările candidaților/candidatelor admiși/admise la procedura de selecție și stabilește o listă a celor mai buni/bune 12 candidați/candidate, care sunt invitați/invitate la probe. Comitetul de selecție va considera toți/toate candidații/candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc ca fiind selecționați/selecționate.

La evaluarea calificărilor candidaților/candidatelor, comitetul de selecție va ține seama, în special, de următoarele elemente care trebuie justificate în formularul de candidatură:

 • experiență profesională în domeniul relațiilor cu mass-media (organizarea de conferințe de presă, redactarea de comunicări etc.);
 • experiență profesională în ceea ce privește organizarea de evenimente de comunicare pentru public (târguri, expoziții, conferințe etc.);
 • experiență profesională în gestionarea relațiilor cu publicul și în organizarea de vizite (individuale și de grup);
 • experiență profesională în domeniul comunicării digitale (internet, platforme de comunicare socială);
 • experiență profesională în gestionarea dosarelor administrative;
 • experiență profesională în gestionarea dosarelor financiare.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte.

 

 1. Probele

Proba scrisă

a) Probă de redactare în limba germană, pe baza unui dosar: vă evaluează capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A.2., precum și aptitudinile de redactare.

Durata probei: maximum 3 ore.

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctajul minim necesar: 20 de puncte).

Această probă se va desfășura de la distanță, pe calculator.

Probele orale

b) Interviul cu comitetul de selecție se va desfășura în limba germană, fiind menit să evalueze, ținând seama de toate elementele care figurează în dosarul de candidatură, capacitatea candidaților de a îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A.2. Comitetul de selecție va testa, de asemenea, cunoștințele lingvistice aferente limbii 1 / limbii 2 specificate de candidați în formularul de candidatură (în cazul în care limba 1 este germana) și poate decide să testeze cunoștințele de limba engleză ale candidaților, dacă această limbă este menționată în formularul de candidatură.

Durata maximă a probei: 45 de minute.

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctajul minim necesar: 20 de puncte).

c) Probă de discuție în grup sau joc de roluri în limba germană pentru a-i permite comitetului de selecție să vă evalueze capacitatea de adaptare, abilitățile de negociere, creativitatea și capacitatea de luare a deciziilor, precum și comportamentul într-un grup sau într-o situație dată.

Durata probei de discuție în grup va fi stabilită de comitetul de selecție în funcție de componența finală a grupurilor.

Durata maximă a probei de joc de roluri este de 20 de minute.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte (punctajul minim necesar: 10 puncte).

 

Aceste probe ar putea avea loc de la distanță.

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru probele scrise și orale. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat(ă) prin email sau dacă nu vă prezentați la o probă, veți fi descalificat(ă). Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora, veți fi descalificat(ă) imediat.

 

 1. Înscrierea pe lista candidaților/candidatelor eligibili/eligibile

Lista candidaților/candidatelor eligibili/eligibile va cuprinde, în ordinea meritului, numele celor trei candidați/candidate care au obținut cel mai mare punctaj total în cursul procedurii (evaluarea calificărilor și probe) și au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă. Lista candidaților/candidatelor eligibili/eligibile va cuprinde toți/toate candidații/candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc.

Candidații/candidatele care figurează pe lista candidaților/candidatelor eligibili/eligibile vor putea fi recrutați/recrutate la birourile de legătură ale Parlamentului European din: Berlin, Viena, München.

Veți primi rezultatele în scris, în mod individual.

Lista candidaților/candidatelor eligibili/eligibile va fi publicată pe intranetul Parlamentului European.

Perioada de valabilitate a listei candidaților/candidatelor eligibili/eligibile va expira la 31 decembrie 2026. Aceasta va putea fi prelungită printr-o hotărâre a autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații/laureatele înscriși/înscrise pe listă vor fi informați/informate în timp util.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă de candidați/candidate eligibili/eligibile nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

 

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Pentru a candida, trebuie să aveți un cont pe platforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO. Puteți crea numai UN SINGUR cont. Pentru a crea un cont, trebuie să faceți clic pe „Candidați online”, în partea de jos a paginii.

Candidații/candidatele sunt invitați/invitate să citească cu atenție Ghidul adresat candidaților/candidatelor ÎNAINTE de a-și completa formularul de candidatură.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor

Candidații/candidatele trebuie să își depună candidatura online pe platforma Apply4EP, cel târziu la 

2 septembrie 2022, la ora 12 (amiază), ora Bruxelles-ului.

 

Candidații/candidatele sunt rugați/rugate SĂ NU CONTACTEZE TELEFONIC INSTITUȚIA în legătură cu această procedură de selecție.

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.