This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - PRACOWNIK TYMCZASOWY - ASYSTENT(KA) W BIURZE KONTAKTOWYM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (AST 4)

Miejsce : Inne
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 02/09/2022 12:00
Dział : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Przewodnik dla kandydatów :

Uwagi ogólne

Przed zgłoszeniem kandydatury przeczytaj uważnie przewodnik dla kandydatek i kandydatów załączony do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o naborze, pomaga zrozumieć zasady odnoszące się do procedur oraz tryb zgłaszania kandydatur.

 

SPIS TREŚCI

A. OPIS OBOWIĄZKÓW I WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

B. PROCEDURA

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

ZAŁĄCZNIK:    PRZEWODNIK DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCEDURACH SELEKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

 

A. OPIS OBOWIĄZKÓW I WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

 1. W skrócie

Parlament Europejski podjął decyzję o rozpoczęciu procedury naboru na stanowisko pracownika czasowego (AST 4).

Poszukuje się asystenta(-ki) do biura kontaktowego Parlamentu Europejskiego w Monachium (Niemcy).

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AST4 – stopień pierwszy, z czym wiąże się wynagrodzenie podstawowe wynoszące 4534,93 EUR miesięcznie. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu wspólnotowemu oraz innym odliczeniom przewidzianym w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Jest ono zwolnione z podatków krajowych. Stopień, do którego laureaci/laureatki zostaną zaszeregowani(-ne) przy zatrudnieniu, może zostać dostosowany w zależności od ich doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe uzupełniają pod pewnymi warunkami różne dodatki.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

 

 1. Opis obowiązków

Misją DG ds. Komunikacji (DG COMM) Parlamentu Europejskiego jest „budowanie reputacji Unii Europejskiej poprzez promowanie jej legitymacji demokratycznej, którą uosabia Parlament Europejski”, ponieważ demokratyczne uprawnienia i wpływ Parlamentu Europejskiego opierają się na mandacie wyborców we wszystkich państwach członkowskich. Wszystkie decyzje podejmowane przez UE mają silny wpływ na obywateli. Głównym celem DG COMM jest dostarczanie obywatelom i mediom pełnych i bezstronnych informacji na temat działalności Parlamentu oraz umożliwienie obywatelom zaangażowania się w europejski proces demokratyczny. W tym celu DG COMM dysponuje kilkoma kluczowymi kanałami komunikacji na temat prac Parlamentu i propagowanych przezeń wartości: kanały te obejmują posłów, środki przekazu, sieci publicznych i prywatnych podmiotów opiniotwórczych, obywateli i influencerów.

Ponadto DG COMM wspiera posłów w ich działaniach komunikacyjnych i zapewnia organom politycznym Parlamentu Europejskiego wsparcie i doradztwo eksperckie w dziedzinie komunikacji.

Biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego zlokalizowane w państwach członkowskich są często pierwszym punktem kontaktu obywateli europejskich z instytucją. Wdrażają one strategię komunikacyjną Parlamentu Europejskiego na szczeblu zdecentralizowanym poprzez planowanie i organizowanie działań na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Biura kontaktowe PE odgrywają kluczową rolę w szerzeniu wiedzy na temat decyzji podejmowanych przez Parlament Europejski wśród społeczeństwa i środowisk opiniotwórczych w całej Unii Europejskiej.

Oprócz 27 biur kontaktowych zlokalizowanych w stolicach państw członkowskich istnieje 5 biur regionalnych: w Monachium, Mediolanie, Barcelonie, Wrocławiu i Marsylii.

 

Rolą biur kontaktowych jest:

- szerzenie wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego uprawnień poprzez dostarczenie posłom do PE platform do dyskusji na temat kwestii politycznych i legislacyjnych omawianych w Parlamencie w celu nawiązania współpracy z parlamentami krajowymi i regionalnymi, zainteresowanymi stronami procesu legislacyjnego, społeczeństwem obywatelskim, mediami i innymi podmiotami opiniotwórczymi;

- prowadzenie, za pośrednictwem rzeczników prasowych, proaktywnej polityki wobec mediów krajowych, regionalnych i lokalnych oraz dostarczanie informacji w celu zmaksymalizowania zasięgu instytucji;

- szerzenie wiedzy i wspieranie debaty na temat wartości Unii i funkcjonowania europejskiej demokracji parlamentarnej, w szczególności wśród osób młodych;

- pełnienie funkcji punktu kontaktowego z Parlamentem dla obywateli państw członkowskich oraz odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji na temat Parlamentu Europejskiego, jego posłów, uprawnień i kompetencji, decyzji, polityki i wyznawanych wartości;

- rozwijanie sieci podmiotów opiniotwórczych, takich jak środki przekazu, media społecznościowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zainteresowane strony i inne osoby zainteresowane sprawami europejskimi i rolą Parlamentu Europejskiego.

Do głównych zadań na tym stanowisku, zlokalizowanym w biurze regionalnym w Monachium i pod nadzorem biura kontaktowego Parlamentu Europejskiego w Berlinie, należeć będzie:

-    wkład w realizację działań informacyjnych organizowanych przez biuro dla mediów (konferencje prasowe, komunikaty prasowe, przegląd prasy z komentarzami itp.);

-    wkład i udział w działaniach komunikacyjnych organizowanych przez biuro dla ogółu społeczeństwa (imprezy publiczne, salony, targi, wystawy itp.);

-    współtworzenie i ułatwianie kontaktów z opinią publiczną, gośćmi wewnętrznymi i zewnętrznymi, środkami przekazu, dostawcami zewnętrznymi, organami krajowymi i sieciami korespondentów społeczeństwa obywatelskiego;

-    zarządzanie obecnością biura w mediach społecznościowych i podtrzymywanie tej obecności;

-    zamieszczanie, aktualizowanie i rozpowszechnianie działań komunikacyjnych Dyrekcji Generalnej w internecie;

-    zarządzanie budżetem na poziomie biura (kontakt z dostawcami, przygotowywanie zaproszeń do składania ofert, przygotowywanie wniosków o zaangażowanie wydatków, zarządzanie rachunkiem zaliczkowym, płatność faktur itp.);

-    świadczenie usług związanych z dokumentacją (zarządzanie dokumentacją, obsługa klienta itp.) oraz zarządzanie sprzętem komunikacyjnym (zapasy, inwentaryzacja itp.);

-    udział w przetwarzaniu dokumentacji o charakterze administracyjnym lub finansowym, lub związanym z zarządzaniem projektami lub personelem itp.

 

Stanowisko to wiąże się z regularnymi kontaktami w języku niemieckim z ogółem społeczeństwa, różnymi zainteresowanymi stronami, wykonawcami i biurem w Berlinie. Ponadto komunikacja między biurem regionalnym w Monachium a centralnymi służbami Dyrekcji ds. Biur Kontaktowych, innymi służbami Dyrekcji Generalnej, a także z różnymi biurami kontaktowymi odbywa się głównie w języku angielskim.

Znajomość języka angielskiego stanowi atut, biorąc pod uwagę fakt, że komunikacja między biurem regionalnym w Monachium a centralnymi służbami Dyrekcji ds. Biur Kontaktowych, innymi służbami dyrekcji generalnej, a także z różnymi biurami kontaktowymi (znajdującymi się poza Niemcami) odbywa się głównie w języku angielskim.

 

Funkcje te wymagają następujących kompetencji:

-    zdolności organizacyjne i umiejętność planowania;

-    umiejętność przetwarzania informacji;

-    wszechstronność;

-    zdolności interpersonalne;

-    elastyczność.

 

 1. Warunki przyjęcia kandydatur

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, musisz spełniać następujące warunki:

a) Warunki ogólne

Zgodnie z art. 12.2 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej należy w szczególności:

–          posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

–          korzystać z pełni praw obywatelskich,

–          mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,

–          gwarantować etyczną postawę niezbędną do pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

 

b) Warunki szczególne

(i) Wymagane tytuły i dyplomy

Musisz posiadać:

 • wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem oficjalnie uznanym w jednym z państw członkowskich Unii;

lub

 • wykształcenie średnie, potwierdzone dyplomem dającym prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednio związanej z zakresem obowiązków;

lub

 • wykształcenie zawodowe lub czteroletnie doświadczenie zawodowe równorzędnego szczebla.

Dyplomy – niezależnie od tego, czy zostały wydane w państwie członkowskim czy w państwie spoza UE – muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego Unii, jak np. ministerstwo edukacji jednego z państw członkowskich Unii.

Komisja selekcyjna uwzględni w tym względzie różne struktury systemów edukacji. W tabeli zamieszczonej w przewodniku dla kandydatek i kandydatów znajdują się przykłady minimalnego wymaganego poziomu wykształcenia.

Doświadczenie zawodowe wymagane w tiret drugim i trzecim nie będzie brane pod uwagę przy ocenie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w części A.3 lit. b) pkt ii).        

(ii) Wymagane doświadczenie zawodowe

Oprócz kwalifikacji wymaganych w części A.3 lit. b) pkt i) musisz posiadać co najmniej cztery lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie związanej z obowiązkami wymienionymi w części A.2, w tym co najmniej dwa lata w środowisku międzynarodowym.

(iii) Znajomość języków

Od kandydatów/kandydatek wymaga się gruntownej znajomości (co najmniej na poziomie C1) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego,

oraz

gruntownej znajomości (co najmniej na poziomie C1) języka niemieckiego (język 2). Język 2 musi być językiem innym niż język 1. Jeżeli językiem 1 jest język niemiecki, wymagana jest zadowalająca znajomość (co najmniej na poziomie B2) jednego z pozostałych 23 języków urzędowych Unii Europejskiej.

Atutem jest znajomość języka angielskiego.

Uwaga: określone powyżej minimalne poziomy znajomości języków odnoszą się do każdej umiejętności językowej (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie), o której mowa w formularzu zgłoszenia. Umiejętności te odpowiadają umiejętnościom określonym w europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Informuje się kandydatów/kandydatki, że język 2 (niemiecki) wybrany do celów niniejszej procedury naboru został określony zgodnie z interesem służby, który wymaga niezbędnych kwalifikacji ze względu na charakter obowiązków wymienionych w części A.2. Zatrudniona osoba musi być w stanie zrozumieć zadania do wykonania, zapoznać się z dokumentami i skutecznie porozumiewać się z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w tym języku. Biorąc pod uwagę charakter tego stanowiska, które wiąże się z regularnymi kontaktami z ogółem społeczeństwa w Niemczech, różnymi zainteresowanymi stronami i wykonawcami, wymagana jest gruntowna znajomość języka niemieckiego.

Ponadto, w trosce o równość traktowania i zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. e) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, nawet jeśli ich pierwszym językiem urzędowym jest język niemiecki, kandydaci/kandydatki muszą posiadać co najmniej zadowalającą znajomość drugiego języka, innego niż niemiecki.

 

B. PROCEDURA

Procedura jest organizowana na podstawie kwalifikacji i egzaminów.

 1. Dopuszczenie do procedury naboru

Jeżeli

 • spełniasz warunki ogólne przyjęcia oraz
 • twój wniosek został złożony zgodnie z wymogami i w przewidzianym terminie,

komisja selekcyjna przeanalizuje twoje dokumenty pod względem szczegółowych warunków przyjęcia.

Komisja selekcyjna dopuści do procedury naboru kandydatów/kandydatki, którzy(-re) spełniają warunki szczególne dopuszczenia.

Komisja podejmuje decyzję wyłącznie na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia i popartych dokumentami potwierdzającymi.

 

 1. Ocena kwalifikacji

Komisja selekcyjna na podstawie wcześniej określonej siatki ewaluacyjnej ocenia kwalifikacje kandydatów/kandydatek dopuszczonych do procedury naboru i sporządza listę 12 najlepszych kandydatów/kandydatek, którzy(-re) zostaną zaproszeni(-one) na egzaminy. Komisja selekcyjna uwzględni na ostatnim miejscu wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo).

Podczas oceny kwalifikacji kandydatów/kandydatek komisja selekcyjna uwzględni w szczególności następujące elementy poparte dokumentami potwierdzającymi dołączonymi do formularza zgłoszenia:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie relacji z mediami (organizacja konferencji prasowych, redagowanie komunikatów itp.);
 • doświadczenie zawodowe w organizowaniu imprez komunikacyjnych dla publiczności (targi, wystawy, konferencje itp.);
 • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu relacjami ze społeczeństwem i organizowaniu wizyt (indywidualnych i grupowych);
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie komunikacji cyfrowej (internet, media społecznościowe);
 • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu dossier administracyjnymi;
 • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu dossier finansowymi.

Ocena: od 0 do 20 punktów.

 

 1. Etapy selekcji

Egzamin pisemny

a) Egzamin polega na zredagowaniu tekstu w języku niemieckim na podstawie zbioru dokumentów i ma służyć ocenie twojej zdolności do wykonywania zadań opisanych w części A.2, a także umiejętności redagowania tekstów.

Czas trwania egzaminu: maksymalnie 3 godziny.

Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

Egzamin ten odbędzie się zdalnie z użyciem komputera.

Egzaminy ustne

b) Rozmowa z komisją selekcyjną w języku niemieckim, umożliwiająca ocenę – przy uwzględnieniu ogółu elementów znajdujących się w dokumentacji – twoich zdolności do wykonywania zadań opisanych w części A.2. Komisja selekcyjna sprawdzi również znajomość języka wskazanego jako język 1 / twój język 2 (jeżeli twoim językiem 1 jest język niemiecki) i może zdecydować o sprawdzeniu znajomości języka angielskiego, jeżeli jest on podany w formularzu zgłoszenia.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

c) Dyskusja w grupie lub gra fabularna w języku niemieckim umożliwiająca komisji selekcyjnej ocenę zdolności adaptacyjnych, gotowości do negocjacji, kreatywności i zdolności podejmowania decyzji, a także zachowania w grupie lub w danej sytuacji.

Czas trwania dyskusji w grupie zostanie określony przez komisję selekcyjną w zależności od ostatecznego składu grup.

Maksymalny czas trwania gry fabularnej wynosi 20 minut.

Ocena: od 0 do 20 punktów (wymagane minimum: 10 punktów).

 

Możliwy jest zdalny przebieg tych egzaminów.

W stosownym czasie otrzymasz instrukcje dotyczące egzaminów pisemnych i ustnych. Egzaminy odbędą się określonego dnia i w określonych przedziałach czasowych. Brak odpowiedzi na zaproszenie lub na wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną, bądź niestawienie się na jeden z egzaminów, oznacza dyskwalifikację. Dokładnie stosuj się do podanych instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji lub zachowanie niezgodne z instrukcjami spowoduje natychmiastową dyskwalifikację.

 

 1. Umieszczenie na liście odpowiednich kandydatów

Na liście odpowiednich kandydatów znajdą się – według kolejności uzyskanych wyników – nazwiska 3 kandydatów/kandydatek, którzy(-re) otrzymali(-ły) najwyższą liczbę punktów ogółem w całej procedurze (ocena kwalifikacji i egzaminy) oraz minimalną wymaganą liczbę punktów na każdym z egzaminów. Na ostatnim miejscu listy będą figurować wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo).

Kandydaci/kandydatki figurujący(-ce) na liście odpowiednich kandydatów mogą zostać zatrudnieni(-one) w biurach kontaktowych Parlamentu Europejskiego w: Berlinie, Wiedniu, Monachium.

Poinformujemy cię pisemnie o uzyskanych wynikach.

Lista odpowiednich kandydatów zostanie opublikowana na stronie intranetowej Parlamentu Europejskiego.

Lista odpowiednich kandydatów traci ważność z dniem 31 grudnia 2026 r. Organ powołujący będzie mógł przedłużyć jej ważność. W przypadku przedłużenia ważności listy wpisani(-ne) na nią laureaci/laureatki zostaną powiadomieni(-one) w stosownym czasie.

Po otrzymaniu oferty pracy musisz przedstawić oryginały wszystkich wymaganych dokumentów, w szczególności dyplomów i świadectw pracy.

Umieszczenie na liście odpowiednich kandydatów nie oznacza ani prawa do zatrudnienia, ani gwarancji zatrudnienia.

 

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

Aby dokonać zgłoszenia, musisz posiadać konto na platformie Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/pl_PL. Możesz założyć tylko JEDNO konto. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Złóż zgłoszenie online” na dole strony.

Kandydaci/kandydatki są proszeni(-one) o dokładne przeczytanie przewodnika dla kandydatek i kandydatów PRZED wypełnieniem formularza zgłoszenia.

Termin składania kandydatur

Kandydatury należy składać online za pośrednictwem platformy Apply4EP najpóźniej do

2 września 2022 r. o godz. 12.00 (południe) czasu brukselskiego.

 

Prosimy kandydatów/kandydatki o NIENAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH w sprawie niniejszej procedury naboru.

Po zatwierdzeniu formularza zgłoszenia otrzymasz automatycznie potwierdzenie odbioru.