This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - PAGAIDU DARBINIEKS - ASISTENTS (AST 4) EIROPAS PARLAMENTA BIROJĀ

Vieta : Cita
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 02/09/2022 12:00
Dienests : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Rokasgrāmata kandidātiem :

Vispārīgs apraksts

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu kandidātiem, kura pievienota šim paziņojumam par vakanci.

Rokasgrāmata, kas ir paziņojuma par vakanci neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

A. PIENĀKUMI UN KANDIDĀTIEM PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

B.PROCEDŪRA

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

PIELIKUMĀ:             ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM EIROPAS PARLAMENTA ORGANIZĒTĀS DARBINIEKU ATLASES PROCEDŪRĀS

 

A. PIENĀKUMI UN KANDIDĀTIEM PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

 1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments ir nolēmis sākt procedūru, lai aizpildītu pagaidu darbinieka (AST 4) amata vietu.

Tiek meklēts asistents Eiropas Parlamenta Birojā Minhenē (Vācija).

Līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Izvēlētais kandidāts tiks pieņemts darbā AST 4 kategorijas pirmajā pakāpē, un pamatalga ir 4 534,93 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK). Ar valsts nodokļiem alga aplikta netiek. Pakāpe, kurā izvēlētais kandidāts tiks pieņemts darbā, var tikt pielāgota atkarībā no profesionālās pieredzes. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidatūru pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības mazākumtautībai, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

 

 1. Pienākumu apraksts

Eiropas Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāta (DG COMM) uzdevums ir “stiprināt Eiropas Savienības reputāciju, uzsverot tās demokrātisko leģitimitāti, ko iemieso Eiropas Parlaments”, jo Eiropas Parlamenta demokrātiskās varas un ietekmes pamatā ir pilnvaras, ko tam piešķīruši vēlētāji visās dalībvalstīs. Visi Eiropas Savienības pieņemtie lēmumi būtiski skar iedzīvotājus. DG COMM galvenais mērķis ir sniegt iedzīvotājiem un medijiem pilnīgu un objektīvu informāciju par Parlamenta darbu un dot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties Eiropas demokrātiskajā procesā. Lai sasniegtu šos mērķus, DG COMM rīcībā ir vairāki svarīgi informācijas sniegšanas kanāli par to, ko Parlaments dara un par ko tas iestājas. To vidū ir, piemēram, deputāti, mediji, publiskie un privātie viedokļu izplatītāju tīkli, iedzīvotāji un sabiedriskās domas veidotāji. 

Turklāt DG COMM palīdz deputātiem viņu komunikācijas darbībās un nodrošina Eiropas Parlamenta politiskajām struktūrām atbalstu un ekspertu konsultācijas komunikācijas jomā.

Eiropas Parlamenta vietējie biroji dalībvalstīs bieži vien ir pirmais kontaktpunkts Eiropas iedzīvotāju saziņai ar iestādi. Tie īsteno Eiropas Parlamenta komunikācijas stratēģiju decentralizētā līmenī, plānojot un organizējot vietēja, reģionāla un valsts līmeņa pasākumus. Vietējie biroji ir nozīmīgi dalībnieki, kas vairo sabiedrības un sabiedriskās domas veidotāju informētību par Eiropas Parlamenta pieņemtajiem lēmumiem visā Eiropas Savienībā.

Papildus 27 birojiem dalībvalstu galvaspilsētās darbojas arī 5 reģionālie biroji. Tie atrodas Minhenē, Milānā, Barselonā, Vroclavā un Marseļā.

 

Vietējo biroju uzdevumi ir:

– palielināt informētību par Eiropas Parlamentu un tā pilnvarām, nodrošinot EP deputātiem platformas debatēm par politiskiem un likumdošanas jautājumiem, kas tiek apspriesti Parlamentā, lai veidotu dialogu ar valstu un reģionālajiem parlamentiem, likumdevējiem, pilsonisko sabiedrību, medijiem un citiem viedokļu izplatītājiem;

– ar preses dienestu starpniecību īstenot proaktīvu politiku attiecībā uz valsts, reģionālajiem un vietējiem medijiem un sniegt informāciju nolūkā maksimāli palielināt iestādes atspoguļojumu medijos;

– palielināt informētību un veicināt debates par ES vērtībām un Eiropas parlamentārās demokrātijas darbību, jo īpaši jauniešu vidū;

– darboties kā dalībvalstu iedzīvotāju kontaktpunktam ar Parlamentu un atbildēt uz informācijas pieprasījumiem par Eiropas Parlamentu, tā deputātiem, EP pilnvarām, kompetencēm, lēmumiem, politikas virzieniem un vērtībām;

– atbalstīt viedokļu izplatītājus, piemēram, medijus, sociālos medijus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, ieinteresētās personas un citas personas, kas interesējas par Eiropas jautājumiem un Eiropas Parlamenta lomu.

Darbinieks strādās Minhenes reģionālajā birojā Eiropas Parlamenta Biroja Vācijā (Berlīnē) uzraudzībā, un viņa galvenie darba uzdevumi būs šādi:

-    palīdzēt īstenot medijiem paredzētos biroja informācijas pasākumus (preses konferences, paziņojumi presei, preses pārskati ar komentāriem utt.);

-    sniegt atbalstu un piedalīties to komunikācijas pasākumu īstenošanā, kurus birojs organizē plašākai sabiedrībai (publiski pasākumi, gadatirgi, tirdzniecības izstādes, izstādes utt.);

-    veicināt un atvieglot saziņu ar sabiedrību, iekšējiem un ārējiem apmeklētājiem, medijiem, ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, valstu organizācijām un pilsoniskās sabiedrības tīkliem;

-    pārvaldīt un uzturēt biroja klātbūtni sociālajos medijos;

-    papildināt, atjaunināt un izplatīt internetā ģenerāldirektorāta komunikācijas darbības;

-    pārvaldīt budžetu biroja līmenī (saziņa ar piegādātājiem, uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus sagatavošana, izdevumu saistību pieprasījumu sagatavošana, avansa konta pārvaldība, rēķinu apmaksa utt.);

-    nodrošināt dokumentācijas pakalpojumus (dokumentācijas pārvaldība, klientu apkalpošana utt.) un pārvaldīt komunikācijas materiālus (krājumi, inventārs utt.);

-    palīdzēt pārvaldīt administratīvās un/vai finanšu lietas un/vai sniegt atbalstu projektu un/vai personāla vadībā utt.

 

Darbs ietver regulāru saziņu vācu valodā ar plašāku sabiedrību, dažādām ieinteresētajām personām, līgumslēdzējiem un Berlīnes biroju. Turklāt saziņa starp Minhenes reģionālo biroju un centrālajiem vietējo biroju pārvaldības dienestiem, citiem ģenerāldirektorāta dienestiem, kā arī ar dažādiem vietējiem birojiem notiek galvenokārt angļu valodā.

Angļu valodas zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību, jo saziņa starp Minhenes reģionālo biroju un centrālajiem vietējo biroju pārvaldības dienestiem, citiem ģenerāldirektorāta dienestiem, kā arī ar dažādiem vietējiem birojiem (kas neatrodas Vācijā) notiek galvenokārt angļu valodā.

 

Šo pienākumu veikšanai tiek prasītas šādas kompetences:

-    organizācijas un plānošanas spējas;

-    spējas apstrādāt informāciju;

-    daudzpusīgums;

-    komunikācijas prasmes;

-    elastīgums.

 

 1. Dalības nosacījumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās jums ir jāatbilst turpmāk norādītajiem nosacījumiem.

a) Vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 12.2. pantu jums jo īpaši ir jābūt:

–          kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim,

–          tiesīgam izmantot savas pilsoņa tiesības,

–          izpildījušam tiesību aktos noteiktās karaklausības saistības,

–          spējīgam uzrādīt atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

 

b) Īpašie nosacījumi

i) Nepieciešamā kvalifikācija

Jums ir jābūt:

 • augstākajai izglītībai, ko apliecina kādā no Savienības dalībvalstīm oficiāli atzīts diploms,

vai

 • vidējai izglītībai, ko apliecina diploms, kurš ļauj iegūt augstāko izglītību, un vismaz trīs gadus ilgai attiecīgai profesionālajai pieredzei, kas tieši saistīta ar veicamajiem pienākumiem,

vai

 • profesionālajai izglītībai vai līdzvērtīgai četru gadu profesionālajai pieredzei.

Diplomi neatkarīgi no tā, vai tie ir izsniegti dalībvalstī vai valstī, kas nav ES dalībvalsts, ir jāatzīst Savienības dalībvalsts oficiālai iestādei, piemēram, izglītības ministrijai.

Atlases komisija šajā saistībā ņem vērā dažādu izglītības sistēmu atšķirības. Vajadzīgo atzīto diplomu piemēri ir norādīti rokasgrāmatā kandidātiem iekļautajā tabulā.

Otrajā un trešajā ievilkumā prasīto profesionālo pieredzi neņem vērā, vērtējot profesionālo pieredzi, kas prasīta saskaņā ar A daļas 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļu.   

ii) Nepieciešamā profesionālā pieredze

Papildus A daļas 3. punkta b) apakšpunktā prasītajai kvalifikācijai i) jums ir jābūt vismaz četrus gadus ilgai darba pieredzei jomā, kas saistīta ar A daļas 2. punktā aprakstītajiem pienākumiem, tostarp vismaz divus gadus ilgai darba pieredzei starptautiskā vidē.

iii) Valodu zināšanas

Kandidātiem padziļināti (vismaz C1 līmenī) jāpārvalda kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

padziļināti (vismaz C1 līmenī) jāpārvalda vācu valoda (2. valoda). Kandidāta 2. valodai jābūt atšķirīgai no 1. valodas. Ja 1. valoda ir vācu valoda, tiek prasītas apmierinošas zināšanas (vismaz B2 līmenī) kādā no pārējām 23 Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Angļu valodas zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību.

Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikuma veidlapā norādītais minimālais zināšanu līmenis no kandidāta tiek prasīts katrā valodas prasmes aspektā (runāšana, rakstīšana, klausīšanās, lasīšana). Šīs prasmes ir noteiktas Eiropas vienotajā valodu prasmju līmeņa noteikšanas sistēmā: (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Kandidāti tiek informēti, ka 2. valoda (vācu valoda), kas izvēlēta šai atlases procedūrai, ir noteikta saskaņā ar dienesta interesēm, kas prasa A daļas 2. punktā noteikto pienākumu veikšanai vajadzīgo kvalifikāciju. Darbā pieņemtajai personai jāspēj saprast veicamos uzdevumus, apstrādāt dokumentus un efektīvi sazināties šajā valodā ar iekšējiem un ārējiem partneriem. Ņemot vērā, ka šis darbs ietver regulāru saziņu ar plašāku sabiedrību Vācijā, dažādām ieinteresētajām personām un līgumslēdzējiem, tiek prasītas padziļinātas vācu valodas zināšanas.

Turklāt vienlīdzīgas attieksmes labad un saskaņā ar Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punkta e) apakšpunktu visiem kandidātiem, pat ja viņu pirmā oficiālā valoda ir vācu valoda, ir jābūt vismaz apmierinošām otras valodas, kas nav vācu valoda, zināšanām.

 

B. PROCEDŪRA

Procedūra tiek organizēta, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem.

 1. Pielaide dalībai atlases procedūrā

Ja jūs

 • atbilstat vispārīgajiem nosacījumiem un
 • esat iesniedzis pieteikumu saskaņā ar izklāstītajiem noteikumiem un noteiktajā termiņā,

atlases komisija izvērtēs jūsu pieteikuma dokumentus, lai novērtētu jūsu atbilstību īpašajiem nosacījumiem.

Ja jūs atbilstat īpašajiem nosacījumiem, jūsu kandidatūra tiks izvērtēta atlases procedūrā.

Komiteja savā darbībā balstās tikai uz pieteikuma veidlapā iekļauto informāciju, ko apliecina apstiprinošie dokumenti.

 

 1. Kvalifikācijas novērtēšana

Atlases komisija, pamatojoties uz iepriekš noteiktu vērtēšanas tabulu, izvērtē to kandidātu kvalifikāciju, kas ir pielaisti dalībai atlases procedūrā, un sastāda to 12 labāko kandidātu sarakstu, kuri tiek aicināti piedalīties pārbaudījumos. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, atlases komisija ņems vērā visus attiecīgos kandidātus.

Vērtējot kandidātu kvalifikāciju, atlases komisija jo īpaši ņem vērā šādus elementus, kas jāapliecina pieteikumā:

 • darba pieredze sadarbībā ar medijiem (preses konferenču organizēšana, paziņojumu sagatavošana utt.);
 • darba pieredze plašākai sabiedrībai paredzētu komunikācijas pasākumu (tirdzniecības izstāžu, izstāžu, konferenču utt.) organizēšanā;
 • darba pieredze sabiedrisko attiecību vadībā un apmeklējumu organizēšanā (individuāli un grupā);
 • darba pieredze digitālās komunikācijas jomā (internets, sociālie mediji);
 • darba pieredze administratīvo lietu pārvaldībā;
 • darba pieredze finanšu lietu pārvaldībā.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem.

 

 1. Pārbaudījumi

Rakstiskais pārbaudījums

a) Pārbaudījums par dokumenta sastādīšanu vācu valodā, lai novērtētu jūsu spējas veikt A daļas 2. punktā aprakstītos uzdevumus, kā arī sniegt rakstisku izklāstu.

Pārbaudījuma ilgums: ne ilgāk kā 3 stundas.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Šis pārbaudījums notiks attālināti, izmantojot datoru.

Mutiskie pārbaudījumi

b) Pārrunas ar atlases komisiju vācu valodā, lai, ņemot vērā visu pieteikuma dokumentācijā iekļauto informāciju, varētu novērtēt jūsu piemērotību pildīt A daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus. Ja 1. valoda ir vācu valoda, atlases komisija pārbaudīs arī valodu, kuru esat deklarējis kā 2. valodu, un var nolemt pārbaudīt jūsu angļu valodas zināšanas, ja tās ir norādītas pieteikuma veidlapā.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

c) Grupas diskusija vai lomu spēle vācu valodā, lai atlases komisija varētu novērtēt jūsu pielāgošanās spējas, komunikācijas prasmi, radošumu, izlēmību, kā arī jūsu uzvedību grupā vai konkrētā situācijā.

Grupas diskusijas pārbaudījuma ilgumu noteiks atlases komisija, ņemot vērā grupu galīgo sastāvu.

Lomu spēles pārbaudījuma maksimālais ilgums ir 20 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem (nepieciešamais minimums: 10 punkti).

 

Šie pārbaudījumi var notikt attālināti.

Jūs laikus saņemsiet norādījumus par rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi tiek plānoti konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsiet uz uzaicinājumiem, ja ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu vai ja nepiedalīsieties kādā no pārbaudījumiem, jūs tiksiet diskvalificēts. Norādījumi ir jāievēro pilnībā. To neievērošana vai rīcība, kas neatbilst norādījumiem, noved pie tūlītējas diskvalifikācijas.

 

 1. Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā

Piemēroto kandidātu sarakstā iegūto rezultātu secībā iekļauj to triju kandidātu vārdus, kuri visā procedūrā kopumā (kvalifikācijas izvērtējums un pārbaudījumi) ir ieguvuši vislielāko punktu skaitu un katrā pārbaudījumā ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, sarakstā tiks iekļauti visi attiecīgie kandidāti.

Piemēroto kandidātu sarakstā iekļautais kandidāts var tikt pieņemts darbā Eiropas Parlamenta vietējos birojos, kas atrodas: Berlīnē, Vīnē un Minhenē.

Jums tiks nosūtīts rakstisks paziņojums, lai jūs personīgi informētu par rezultātiem.

Piemēroto kandidātu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta iekštīklā.

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim. Ar iecēlējinstitūcijas lēmumu šo termiņu varēs pagarināt. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie laureāti tiks laikus par to informēti.

Ja jums tiks piedāvāts darbs, jums būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

Kandidāta iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā neparedz nedz tiesības saņemt darba piedāvājumu, nedz arī to garantē.

 

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Lai pieteiktos, jums ir jābūt kontam platformā Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lv_LV. Jūs varat izveidot tikai VIENU kontu. Lai to izdarītu, jums jāuzklikšķina uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē”, kas atrodas lapas beigās.

Aicinām kandidātus PIRMS pieteikuma veidlapas aizpildīšanas rūpīgi izlasīt rokasgrāmatu kandidātiem.

Kandidatūru pieteikšanas termiņš

Kandidātiem ir jāpiesakās tiešsaistē platformā Apply4EP ne vēlāk kā

2022. gada 2. septembrī plkst. 12.00 (pēcpusdienā) pēc Briseles laika.

 

Lūdzam kandidātus saistībā ar šo atlases procedūru NEZVANĪT!

Pēc kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jums automātiski tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.