This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - IDEIGLENES ALKALMAZOTT - EURÓPAI PARLAMENTI KAPCSOLATTARTÓ IRODAI ASSZISZTENS (AST 4)

Hely : Egyéb
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Szervezeti egység : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Útmutató a pályázóknak :

Általános követelmények

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázóknak szóló útmutatót, amely ezen álláshirdetés mellékletében szerepel.

Ez az útmutató az álláshirdetés szerves részét képezi, és segítségére lesz az eljárásokra vonatkozó szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében.

 

TARTALOMJEGYZÉK

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

MELLÉKLET:           ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

 

A. MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

 1. Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament ideiglenes alkalmazotti állás (AST besorolási csoport, 4. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

Az Európai Parlament müncheni (Németország) kapcsolattartó irodájába keres asszisztenst.

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A felvétel az AST 4 besorolási fokozat első fizetési fokozatába történik, 4534,93 EUR/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A pályázó felvétele – szakmai tapasztalatától függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, etnikumon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – megkülönböztetést.

 

 1. A munkakör leírása

Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatóságának (DG COMM) feladata „az Európai Unió jó hírnevének terjesztése az Európai Parlament által megtestesített demokratikus legitimitás hangsúlyozásával”, mivel az Európai Parlament demokratikus felhatalmazása és befolyása a tagállamok polgárainak szavazatából ered. Az EU által hozott valamennyi döntés jelentős hatást gyakorol a polgárokra. A DG COMM fő célja, hogy teljes körű és pártatlan tájékoztatást nyújtson a polgárok és a média számára a Parlament tevékenységeiről, és lehetővé tegye a polgárok számára, hogy részt vegyenek az európai demokratikus folyamatban. E célkitűzések elérése érdekében a Kommunikációs Főigazgatóság számos kulcsfontosságú csatornán – például a képviselőkön, a médiákon, a köz- és magánszférabeli multiplikátorok hálózatain, a polgárokon és a véleményformálókon – keresztül kommunikál a Parlament tevékenységeiről, és szükség esetén megvédi annak hírnevét. 

Emellett a DG COMM segíti a képviselőket kommunikációs tevékenységeikben, és támogatást, illetve szakértői tanácsadást nyújt az Európai Parlament politikai hatóságainak a kommunikáció területén.

A tagállamokban található kapcsolattartó irodák gyakran az európai polgárok és az intézmény közötti első találkozási pontok. Az Európai Parlament kommunikációs stratégiáját decentralizált szinten hajtják végre helyi, regionális és nemzeti tevékenységek tervezése és szervezése révén. Az EP kapcsolattartó irodái kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy az Európai Parlament által hozott döntések ismertebbé váljanak a közvélemény és a véleményformálók körében az Európai Unió egész területén.

A tagállamok fővárosaiban található 27 kapcsolattartó iroda mellett 5 regionális iroda működik: Münchenben, Milánóban, Barcelonában, Boroszlóban és Marseille-ben.

 

A kapcsolattartó irodák szerepe a következő:

- az Európai Parlament és hatáskörei ismertségének növelése azáltal, hogy platformokat biztosítanak az európai parlamenti képviselők számára a Parlamentben tárgyalt politikai és jogalkotási kérdésekről folytatott vitákhoz, a nemzeti és regionális parlamentekkel, a jogalkotásban érdekelt felekkel, a civil társadalommal, a médiával és más multiplikátorokkal való együttműködés céljából;

- sajtófelelősökön keresztül proaktív politika folytatása a nemzeti, regionális és helyi médiákkal, valamint tájékoztatás nyújtása az intézmény tevékenységeinek lehető legszélesebb körű megismertetése érdekében;

- az uniós értékekről és az európai parlamenti demokrácia működéséről szóló vita kiszélesítése és előmozdítása, különösen a fiatalok körében;

- kapcsolattartói feladatok ellátása a Parlament és a tagállamok polgárai között, válaszadás az Európai Parlamenttel, annak képviselőivel, hatásköreivel, munkájával, határozataival, politikáival és értékeivel kapcsolatos információkérésekre;

- multiplikátor-hálózatok kialakítása, például a média, a közösségi média, a civil társadalmi szervezetek, az érdekelt felek és más, az európai ügyek és az Európai Parlament szerepe iránt érdeklődők bevonásával.

Az Európai Parlament berlini kapcsolattartó irodájának felügyelete alatt álló müncheni regionális irodában betöltendő álláshely fő feladatai a következők:

-     hozzájárulás a szervezet által a média számára szervezett tájékoztatási tevékenységek lebonyolításához (sajtókonferenciák, sajtóközlemények, sajtószemlék stb.);

-     hozzájárulás a szervezet által a nagyközönség számára szervezett kommunikációs tevékenységekhez (nyilvános rendezvények, munkaműhelyek, tárlatok, kiállítások stb.) és az azokon való részvétel;

-     hozzájárulás a nyilvánossággal, a belső és külső látogatókkal, a médiával, a külső szolgáltatókkal, a nemzeti szervekkel és a civil társadalmi kapcsolattartók hálózataival való kapcsolattartáshoz, illetve az ezekben való részvétel;

-     az intézmény a közösségi médiában való megnyilvánulásainak szervezése és bonyolítása;

-     a főigazgatóság kommunikációinak feltöltése, frissítése és terjesztése az interneten;

-     költségvetési gazdálkodás (kapcsolattartás a beszállítókkal, ajánlati felhívások előkészítése, kiadási kötelezettségvállalásokra vonatkozó kérelmek elkészítése, előlegszámla kezelése, számlák kifizetése stb.);

-     dokumentációs szolgáltatás nyújtása (dokumentációkezelés, ügyfélszolgálat stb.) és a kommunikációs anyagok kezelése (készlet, leltár stb.);

-     részvétel az adminisztratív, és/vagy pénzügyi és/vagy projekt- és/vagy személyzeti irányítási szempontokkal stb. kapcsolatos akták kezelésében.

 

Az álláshely betöltőjének rendszeresen német nyelven kell kapcsolatot tartania a nagyközönséggel, a különböző érdekelt felekkel, a vállalkozókkal és a berlini irodával. Ezen túlmenően, a müncheni regionális iroda és a Kapcsolattartó Irodák Igazgatóságának központi szolgálatai, a főigazgatóság többi osztálya, valamint a különböző kapcsolattartó irodák közötti kommunikáció főként angol nyelven zajlik.

Az angol nyelv ismerete előnyt jelent, figyelembe véve, hogy a müncheni regionális iroda és a Kapcsolattartó Irodák Igazgatóságának központi szolgálatai, a főigazgatóság többi szolgálata, valamint a különböző (Németországon kívüli) kapcsolattartó irodák közötti kommunikáció főként angol nyelven zajlik.

 

E feladatok ellátáshoz a következő kompetenciákra van szükség:

-     szervezési és tervezési készség;

-     képesség az információk feldolgozására;

-     sokoldalúság;

-     jó kapcsolatteremtő készség;

-     rugalmasság.

 

 1. Pályázati feltételek

Önnek a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) Általános feltételek

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikkének (2) bekezdése értelmében a pályázó:

–          az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,

–          állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja,

–          a katonai szolgálat tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett,

–          rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

 

b) Egyedi feltételek

i) Végzettség és diplomák

A pályázónak rendelkeznie kell:

 • az Unió valamely tagállamában hivatalosan elismert oklevéllel igazolt, felsőfokú tanulmányoknak megfelelő végzettséggel;

vagy

 • oklevéllel igazolt, felsőfokú oktatásban való részvételre jogosító középfokú végzettséggel és a feladatok jellegével közvetlenül összefüggő, legalább három éves szakmai tapasztalattal;

vagy

 • szakképzéssel vagy azzal egyenértékű, négy éves szakmai tapasztalattal.

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például valamely uniós tagállam oktatási minisztériumának el kell ismernie.

A kiválasztási bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket. A diplomára vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó példák a pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók.

A második és a harmadik franciabekezdésben előírt szakmai tapasztalatot az A. rész 3. pontja b) alpontjának ii. alpontjában előírt szakmai tapasztalat értékelésekor nem veszik figyelembe.        

ii) Előírt szakmai tapasztalat

Önnek az A. rész 3. pontja b) alpontjának i. pontjában előírt képesítéseken kívül rendelkeznie kell legalább négy év, az A. rész 2. pontjában meghatározott feladatok természetével összefüggő szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, amelyből kettő évnek nemzetközi környezetben eltöltött szakmai tapasztalatnak kell lennie.

iii) Nyelvismeret

A pályázóknak kiválóan (legalább C1-es szinten) kell ismerniük az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén,

továbbá

szükséges a német nyelv kiváló (legalább C1-es) szintű ismerete (2. nyelv) A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel. Amennyiben az 1. nyelv a német, úgy a követelmény az Európai Unió 23 hivatalos nyelve egyikének kielégítő (legalább B2-es) szintű ismerete.

Az angol nyelv ismerete előnyt jelent.

A fentiekben említett minimális szintek a pályázati formanyomtatványon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszédkészség, íráskészség, hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) vonatkoznak. Ezek a készségek szerepelnek az Európa Tanács közös európai nyelvi referenciakeretében (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a szóban forgó kiválasztási eljárás céljából a 2. nyelv (német) meghatározása a szolgálati érdek alapján történt, amely a munkakör az A. rész 2. pontjában meghatározott jellegével összefüggésben megkövetel bizonyos képzettségeket. Az újonnan felvett alkalmazottnak meg kell értenie az elvégzendő feladatokat, kezelnie kell az aktákat és hatékony kommunikációt kell folytatnia belső és külső partnerekkel ezen a nyelven. Tekintettel ezen álláshely jellegére, amely magában foglalja a németországi lakossággal, a különböző érdekelt felekkel és vállalkozókkal való rendszeres kapcsolattartást, a német nyelv alapos ismeretére van szükség.

Ezen kívül, az egyenlő bánásmód jegyében és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke (2) bekezdésének e) pontjával összhangban minden pályázó köteles – még akkor is, ha az első helyen megjelölt hivatalos nyelve a német – legalább kielégítő szinten ismerni egy másik, a némettől eltérő nyelvet is.

 

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

Az eljárás képesítéseken és vizsgákon alapul.

 1. A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

Amennyiben

 • teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó általános feltételek,
 • és Ön pályázatát az előírt formában és határidőn belül nyújtotta be,

a kiválasztási bizottság a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek tekintetében megvizsgálja pályázati dokumentációját.

Ha az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó feltételek, a kiválasztási bizottság jóváhagyja a kiválasztási eljárásban való részvételét.

A bizottság ehhez kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott információk alapján jár el.

 

 1. A képesítések értékelése

A kiválasztási bizottság előre meghatározott kritériumrendszer alapján elvégzi a kiválasztási eljárásban való részvételre bocsátott pályázók képesítéseinek értékelését, és összeállítja a vizsgákra meghívott 12 legjobb pályázó listáját. A kiválasztás bizottság az azonos pontszámmal rendelkező valamennyi pályázót az utolsó helyre sorolja.

A kiválasztási bizottság a pályázók képesítéseinek értékelésekor különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe, amelyeket a pályázati anyagban alá kell támasztani:

 • médiakapcsolatok terén szerzett szakmai tapasztalat (sajtókonferenciák szervezése, közlemények megszövegezése stb.);
 • nyilvános kommunikációs rendezvények (tárlatok, kiállítások, konferenciák stb.) szervezése terén szerzett szakmai tapasztalat;
 • a nyilvánossággal való kapcsolattartás és (egyéni és csoportos) látogatások szervezése terén szerzett szakmai tapasztalat;
 • a digitális kommunikáció (internet, közösségi média) területén szerzett szakmai tapasztalat;
 • ügyiratok kezelésével kapcsolatos szakmai tapasztalat;
 • pénzügyek kezelésével kapcsolatos szakmai tapasztalat.

Pontozás: 0-tól 20 pontig.

 

 1. Vizsgák

Írásbeli vizsga

a) Fogalmazás készítése német nyelven, egy vagy több dokumentum alapján, annak megállapítására, hogy Ön alkalmas-e az A.2. pont alatt ismertetett feladatok elvégzésére, illetve hogy milyen fogalmazási készségekkel rendelkezik.

A vizsga időtartama: maximum 3 óra.

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

Erre a vizsgára online, számítógépen kerül sor.

Szóbeli vizsgák

b) Beszélgetés a kiválasztási bizottsággal németül, amelynek során a bizottság a pályázati anyagában szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri az Ön alkalmasságát az A. rész 2. pontjában felsorolt feladatok ellátására. A kiválasztási bizottság ugyancsak felméri majd az ismereteit az Ön által 1. helyen megjelölt nyelvből / a 2. helyen megjelölt nyelvből (amennyiben az 1. helyen megjelölt nyelv a német), továbbá felmérheti ismereteit angol nyelvből is, amennyiben azt Ön a pályázati anyagban feltüntette.

A vizsga időtartama legfeljebb: 45 perc

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

c) Vizsga csoportos vita vagy szerepjáték formájában német nyelven, amelynek során a kiválasztási bizottság az Ön alkalmazkodóképességét, tárgyalási készségét, kreativitását és döntéshozatali képességét, valamint egy adott csoportban vagy egy adott helyzetben tanúsított viselkedését vizsgálja.

A csoportos vitából álló vizsga időtartamát a csoportok végleges összetételének függvényében a kiválasztási bizottság határozza meg.

A szerepjátékból álló vizsga időtartama legfeljebb 20 perc.

Pontozás: 0-tól 20 pontig (alsó ponthatár: 10 pont).

 

E vizsgákat távoli részvétellel is megszervezhetik.

Kellő időben meg fogja kapni az írásbeli és szóbeli vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. Amennyiben Ön nem reagál a vizsgára szóló meghívóra, nem érhető el e-mailben vagy nem jelenik meg a vizsgán, kizárják a pályázatból. Az adott utasítások szigorúan betartandók. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő magatartás a jelentkező azonnali kizárását vonja maga után.

 

 1. Felvétel az alkalmas jelöltek listájára

Az alkalmas jelöltek listájára a teljes eljárás (a képesítések értékelése és a vizsgák) során a legmagasabb pontszámot elérő és az alsó ponthatárt valamennyi vizsgán megszerző három pályázó neve kerül fel (eredményük sorrendjében). A listán az azonos pontszámmal rendelkező valamennyi pályázó az utolsó helyre kerül fel.

Az alkalmas jelöltek listáján szereplő jelölteket az Európai Parlament alábbi kapcsolattartó irodái alkalmazhatják: Berlin, Bécs, München.

Elért eredményeiről írásbeli tájékoztatást fog kapni.

Az alkalmas jelöltek listáját közzéteszik az Európai Parlament intranetes oldalán.

Az alkalmas jelöltek listája 2026. december 31-ig érvényes. A lista érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Az utóbbi esetben a listán szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.

Amennyiben állásajánlatot kap, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az, hogy az Ön neve szerepel az alkalmassági listán, nem jelent sem jogosultságot, sem garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

 

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

A jelentkezés benyújtásához felhasználói fiókra van szüksége az Apply4EP platformon: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hu_HU. Csak EGY felhasználói fiókot hozhat létre. Ehhez kattintson az oldal végén található „Jelentkezés online" fülre.

A pályázóknak a pályázati formanyomtatvány kitöltése ELŐTT figyelmesen el kell olvasniuk a pályázók számára készített útmutatót.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázóknak online kell jelentkezniük az Apply4EP platformon, legkésőbb az alábbi időpontig:

2022. szeptember 2., déli 12.00 óra brüsszeli idő szerint.

 

Kérjük, hogy a pályázók e kiválasztási eljárással kapcsolatban NE TELEFONÁLJANAK az Európai Parlament szervezeti egységeinek!

Pályázatának beérkezését automatikusan visszaigazoljuk.