This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - PRIVREMENI SLUŽBENIK - ASISTENT/ASISTENTICA U UREDU ZA VEZU EUROPSKOG PARLAMENTA (AST 4)

Mjesto : Drugo
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 02/09/2022 12:00
Služba : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Vodič za kandidate :

Opći podaci

Kandidati se mole da prije slanja prijave pažljivo pročitaju Vodič za kandidate priložen ovom natječaju.

Vodič je sastavni dio natječaja i u njemu se objašnjavaju pravila postupka i način prijave.

 

SADRŽAJ

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

B. POSTUPAK

C. PODNOŠENJE PRIJAVA

PRILOG:   VODIČ ZA KANDIDATE U SELEKCIJSKIM POSTUPCIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

 1. Opće informacije

Europski parlament odlučio je pokrenuti postupak za popunjavanje radnog mjesta privremenog službenika (AST 4).

Traženi profil je asistent/asistentica u Uredu za vezu Europskog parlamenta u Münchenu (Njemačka).

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Radno mjesto odgovara prvom stupnju platnog razreda AST 4, s osnovnom mjesečnom plaćom od 4 534,93 EUR. Plaća podliježe porezu Zajednice i ostalim odbicima predviđenima Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj unutar platnog razreda uspješnih kandidata može se prilagoditi ovisno o njihovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu plaću pod određenim uvjetima isplaćuju se i dodaci.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, etničke pripadnosti, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

 

 1. Opis radnog mjesta

Misija Glavne uprave za komunikacija Europskog parlamenta (DG COMM) je „graditi reputaciju Europske unije isticanjem njezina demokratskoga legitimiteta utjelovljenoga u Europskom Parlamentu” s obzirom na to da se snaga i demokratski utjecaj Europskog parlamenta temelje na mandatu dobivenom glasovima birača iz svih država članica. Sve odluke koje donosi EU imaju snažan učinak na građane. Glavni cilj DG COMM-a jest građanima i medijima pružiti potpune i nepristrane informacije o aktivnostima Parlamenta te građanima omogućiti da se uključe u europske demokratske procese. Kako bi ostvario te ciljeve, DG COMM na raspolaganju ima više ključnih kanala za komunikaciju o tome što Parlament čini i koja stajališta zastupa, među kojima su zastupnici, mediji, javne i privatne mreže s multiplikacijskim učinkom te utjecajne osobe na društvenim mrežama. 

Nadalje, DG COMM pomaže zastupnicima u njihovim komunikacijskim aktivnostima, a političkim tijelima Europskog parlamenta pruža potporu i stručne savjete u komunikacijskim pitanjima.

Uredi za vezu Europskog parlamenta u državama članicama često su prvo mjesto kontakta europskih građana s Parlamentom. Ti uredi na decentraliziranoj razini provode komunikacijsku strategiju Europskog parlamenta planirajući i organizirajući lokalne, regionalne i nacionalne aktivnosti. Uredi za vezi ključni su akteri za podizanje svijesti javnosti i kreatora mišljenja u cijeloj Europskoj uniji o odlukama koje donosi Europski parlament.

Uz 27 ureda za vezu u glavnim gradovima država članica, postoji i pet regionalnih ureda u: Münchenu, Milanu, Barceloni, Wrocławu i Marseilleu.

 

Uloga ureda za vezu:

– podizanje svijesti o Europskom parlamentu i njegovim ovlastima pružanjem platformi zastupnicima u EP-u za raspravu o političkim i zakonodavnim pitanjima koja se trenutačno razmatraju u Parlamentu u cilju suradnje s nacionalnim i regionalnim parlamentima, zakonodavnim dionicima, civilnim društvom, medijima i drugim mrežama s multiplikacijskim učinkom;

– vođenje, preko službenika za odnose s javnošću, proaktivne politike prema nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima te pružanje informacija u cilju maksimalne medijske pokrivenosti Parlamenta;

– podizanje svijesti i promicanje rasprave o vrijednostima Unije i funkcioniranju europske parlamentarne demokracije, posebno među mladima;

– služiti kao kontaktna točka Parlamenta za građane država članica i odgovarati na zahtjeve za pružanje informacije o Europskom parlamentu, zastupnicima, ovlastima i nadležnostima Parlamenta te njegovim odlukama, politikama i vrijednostima;

– razvoj mreža s multiplikacijskim učinkom kao što su mediji, društvene mreže, organizacije civilnog društva, dionici i druge skupine zainteresirane za europska pitanja i ulogu Europskog parlamenta.

Glavne zadaće za ovo radno mjesto u Münchenu, pod nadzorom Ureda za vezu Europskog parlamenta u Njemačkoj u Berlinu, bit će sljedeće:

-    pružiti doprinos realizaciji informativnih aktivnosti Ureda prema medijima (tiskovne konferencije, priopćenja za medije, pregledi tiska s komentarima itd.);

-    pružiti doprinos i sudjelovati u realizaciji komunikacijskih aktivnosti Ureda prema javnosti (javna događanja, saloni, sajmovi, izložbe, itd.);

-    pružiti doprinos i olakšati kontakte s javnošću, unutarnjim i vanjskim posjetiteljima, medijima, vanjskim pružateljima usluga, nacionalnim tijelima i mrežom suradnika u civilnom društvu;

-    upravljati prisutnošću Ureda na društvenim mrežama i održavati je;

-    brinuti se za unošenje, ažuriranje i širenje komunikacijskih aktivnosti glavne uprave na Internetu;

-    brinuti se za proračunsko upravljanje na razini Ureda (kontakti s dobavljačima, priprema poziva na podnošenje ponuda, priprema zahtjeva za preuzimanje obveza za rashode, vođenje knjige blagajne, plaćanje računa, itd.);

-    brinuti se za dokumentacijske usluge (upravljanje dokumentacijom, usluge za klijente, itd.) i upravljati komunikacijskim materijalima (zalihe, inventar, itd.);

-    pružiti doprinos pri obradi predmeta s administrativnim i/ili financijskim aspektima i/ili voditi projekte i/ili upravljati osobljem, itd.

 

Ovo radno mjesto podrazumijeva redovite kontakte na njemačkom jeziku s javnošću, različitim dionicima, ugovarateljima i Uredom u Berlinu. Nadalje, komunikacija Regionalnog ureda za vezu u Münchenu sa središnjom službom za upravljanje uredima za vezu, drugim službama glavne uprave i ostalim uredima za vezu vodi se uglavnom na engleskom jeziku.

Poznavanje engleskog jezika smatra se prednošću, s obzirom na to da se komunikacija Regionalnog ureda za vezu u Münchenu sa središnjom službom za upravljanje uredima za vezu, drugim službama glavne uprave i ostalim uredima za vezu (izvan Njemačke) uglavnom vodi na engleskom jeziku.

 

Za obavljanje tih zadaća potrebne su sljedeće kompetencije:

-    sposobnost organizacije i planiranja,

-    sposobnost obrade informacija,

-    polivalentnost,

-    međuljudske vještine,

-    fleksibilnost.

 

 1. Uvjeti

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) Opći uvjeti

U skladu s člankom 12.2. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije kandidati moraju:

–          biti državljani jedne od država članica Europske unije,

–          uživati sva građanska prava,

–          ispunjavati sve zakonske obveze povezane sa služenjem vojnog roka,

–          ispunjavati moralne standarde potrebne za obavljanje predviđenih dužnosti.

 

b) Posebni uvjeti

i) Potrebne kvalifikacije i diplome

Kandidati moraju imati:

 • visokoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom koja je službeno priznata u nekoj od država članica Unije;

ili

 • srednjoškolsko obrazovanje potvrđeno svjedodžbom koja omogućuje visokoškolsko obrazovanje te radno iskustvo od najmanje tri godine izravno povezano s opisom posla;

ili

 • stručnu osposobljenost ili ekvivalentno četverogodišnje radno iskustvo.

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u državi članici ili zemlji koja nije članica EU-a, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela države članice Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja države članice Unije.

Povjerenstvo za odabir vodi računa o razlikama među obrazovnim sustavima. U tablici koja se nalazi u Vodiču za kandidate navedeni su primjeri minimalne tražene razine diploma.

Radno iskustvo koje se traži u alineji drugoj i trećoj ne uzima se u obzir pri evaluaciji potrebnog radnog iskustva iz dijela A. točke 3. podtočke (b) podtočke ii.           

ii) Potrebno radno iskustvo

Osim kvalifikacija koje se zahtijevaju u dijelu A. točki 3. podtočki (b) podtočki i., kandidati moraju imati najmanje četiri godine radnog iskustva u području relevantnom za poslove iz dijela A. točke 2., od čega najmanje dvije godine u međunarodnom okruženju.

iii) Poznavanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (najmanje razina C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski jezik.

te

izvrsno poznavati (najmanje razina C1) njemački jezik (jezik 2). Jezik 2 mora biti različit od jezika 1. Ako je jezik 1 kandidatâ njemački, potrebno je zadovoljavajuće poznavanje (najmanje razina B2) jednog od ostala 23 službena jezika Europske unije.

Poznavanje engleskog jezika smatra se prednošću.

Navedena najniža tražena razina odnosi se na svaku od jezičnih sposobnosti navedenih u obrascu za prijavu (usmeno izražavanje, pismeno izražavanje, čitanje, slušanje). Te sposobnosti odgovaraju Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Kandidati se obavještavaju da je u ovom selekcijskom postupku „jezik 2” utvrđen u skladu s interesima službe te da je riječ o kvalifikacijama potrebnima zbog prirode posla navedene u dijelu A. točki 2. Zaposlena osoba treba biti u stanju na tome jeziku razumjeti zadaće koje su joj povjerene, obrađivati predmete i učinkovito komunicirati s unutarnjim i vanjskim sugovornicima. S obzirom na to da ovo radno mjesto podrazumijeva redovite kontakte s javnošću, različitim dionicima i ugovarateljima u Njemačkoj, potrebno je izvrsno poznavanje njemačkoga jezika.

Osim toga, u interesu jednakog postupanja i u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (e) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika EU-a, svi kandidati, čak i ako im je prvi službeni jezik njemački, moraju imati barem zadovoljavajuće poznavanje još jednog jezika koji nije njemački.

 

B. POSTUPAK

Selekcijski postupak temelji se na kvalifikacijama i testiranju.

 1. Uključivanje u selekcijski postupak

Ako kandidati

 • ispunjavaju opće uvjete i
 • podnijeli su prijavu u skladu s odredbama i u zadanom roku,

povjerenstvo za odabir pregledat će njihovu prijavu s obzirom na posebne uvjete.

Kandidate koji zadovoljavaju posebne uvjete povjerenstvo za odabir primit će u selekcijski postupak.

Svoj odabir pritom temelji isključivo na informacijama iz prijave koje su potkrijepljene popratnim dokumentima.

 

 1. Ocjenjivanje kvalifikacija

Povjerenstvo za odabir na temelju unaprijed utvrđenih kriterija ocjenjuje kvalifikacije kandidata primljenih u selekcijski postupak i sastavlja listu 12 najboljih kandidata, koji će biti pozvani na testiranja. U slučaju da se na posljednjem mjestu nalazi više kandidata s jednakim brojem bodova, povjerenstvo za odabir sve će ih ex aequo uvrstiti na listu.

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidata, povjerenstvo za odabir posebno uzima u obzir sljedeće elemente koje je potrebno potkrijepiti u prijavi:

 • radno iskustvo u odnosima s medijima (organizacija tiskovnih konferencija, priprema priopćenja, itd.);
 • radno iskustvo u organizaciji komunikacijskih događanja za javnost (sajmovi, izložbe, konferencije, itd.);
 • radno iskustvo u upravljanju odnosima s javnošću i organizacija (pojedinačnih i grupnih) posjeta;
 • radno iskustvo u digitalnoj komunikaciji (internet, društvene mreže);
 • radno iskustvo u upravljanju administrativnim predmetima;
 • radno iskustvo u upravljanju financijskim predmetima.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova.

 

 1. Testiranja

Pismeno testiranje

a) Sastavljanje teksta na njemačkom jeziku na temelju spisa s ciljem provjere sposobnosti kandidata za obavljanje zadaća opisanih u dijelu A točki 2., kao i provjere njihove sposobnosti pismenog izražavanja.

Trajanje testa: maksimalno 3 sata.

Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova).

Ovaj test bit će organiziran na daljinu i pisat će se na računalu.

Usmeno testiranje

b) Razgovor s povjerenstvom za odabir na njemačkom jeziku kako bi, s obzirom na sve informacije iz prijave, moglo ocijeniti sposobnost kandidata za obavljanje zadaća opisanih u dijelu A točki 2. Povjerenstvo za odabir provjerit će poznavanje jezika koji su kandidati naveli kao jezik 1 / jezik 2 (ako je jezik 1 njemački), te može odlučiti provjeriti poznavanje engleskog jezika ako je ono navedeno u obrascu za prijavu.

Maksimalno trajanje testa: 45 minuta.

Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova).

c) Grupna rasprava ili vježba (igra uloga) na njemačkom jeziku na temelju koje povjerenstvo za odabir ocjenjuje sposobnosti prilagođavanja, pregovaranja i donošenja odluka te kreativnost i ponašanje kandidata u grupi.

Trajanje grupne rasprave odredit će povjerenstvo za odabir ovisno o konačnom sastavu grupa.

Maksimalno trajanje grupne vježbe (igre uloga) je 20 minuta.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova – minimalni broj bodova za prolaz: 10 bodova).

 

Ovi testovi mogu se organizirati na daljinu.

Upute u vezi s pismenim i usmenim testiranjima bit će poslane na vrijeme. Testiranja će se održavati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se kandidati ne odazovu na poziv, nije ih moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili ne pristupe jednom od testiranja, bit će diskvalificirani. Potrebno je točno slijediti poslane upute. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima, kandidati će odmah biti diskvalificirani.

 

 1. Lista uspješnih kandidata

Na listi uspješnih kandidata bit će navedena, prema postignutom uspjehu, imena troje kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova u cijelom postupku (ocjena kvalifikacija i testiranja) i koji su na svakom testu ostvarili minimalni broj bodova za prolaz. Na listu će biti ex aequo uvršteni svi kandidati koji su ostvarili isti broj bodova na posljednjem mjestu.

Kandidatima uvrštenima na listu uspješnih kandidata može biti ponuđeno radno mjesto u uredima za vezu Europskog parlamenta u: Berlinu, Beču i Münchenu.

Kandidati će o svojim rezultatima biti obaviješteni osobno pisanim putem,

a lista uspješnih kandidata bit će objavljena na intranetskim stranicama Europskog parlamenta.

Valjanost liste uspješnih kandidata istječe 31. prosinca 2026. no može se produžiti odlukom tijela za imenovanja, o čemu će uspješni kandidati s liste biti pravodobno obaviješteni.

Od uspješnih kandidata kojima se ponudi zaposlenje radi provjere će se zahtijevati da predoče izvorne primjerke svih traženih dokumenata, posebice diploma i potvrda o radu.

Uvrštavanje na listu uspješnih kandidata nije jamstvo da će se kandidatima radno mjesto zaista i ponuditi.

 

C. PODNOŠENJE PRIJAVA

Da bi se prijavili na predmetni natječaj, kandidati moraju otvoriti račun na platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search. Kandidati smiju otvoriti SAMO JEDAN račun na toj platformi. Kandidati račun mogu otvoriti klikom na opciju „Prijaviti se preko interneta” koja se nalazi na dnu stranice.

PRIJE ispunjavanja obrasca za prijavu kandidati trebaju pažljivo pročitati Vodič za kandidate.

Rok za prijavu

Kandidati se moraju prijaviti putem interneta na platformi Apply4EP najkasnije do

2. rujna 2022. u 12:00 (podne) po lokalnom vremenu u Bruxellesu.

 

Kandidati se mole da NE KONTAKTIRAJU TELEFONSKI sa službama Europskog parlamenta kako bi postavili pitanja u vezi s ovim selekcijskim postupkom.

Nakon što potvrde svoju prijavu, kandidati će dobiti automatsku potvrdu o primitku.