This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - DOČASNÝ ZAMĚSTNANEC - ASISTENT(KA) KONTAKTNÍ KANCELÁŘE EVROPSKÉHO PARLAMENTU (AST 4)

Místo : Jiné
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 02/09/2022 12:00
Útvar : 06-Direction Générale de la Communication
Značka : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Pokyny pro uchazeče :

Obecné informace

Před podáním přihlášky je nutné si pozorně přečíst pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o výběrovém řízení.  

Tyto pokyny jsou nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a pomohou vám porozumět pravidlům upravujícím postupy a způsoby přihlašování.

 

OBSAH

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

C PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHA: POKYNY PRO UCHAZEČE K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM, KTERÁ PŘIPRAVUJE EVROPSKÝ PARLAMENT

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Obecné poznámky

Evropský parlament rozhodl o zahájení výběrového řízení na obsazení pracovního místa dočasného zaměstnance (AST 4).

Hledaným profilem je asistent(ka) kontaktní kanceláře Evropského parlamentu v Mnichově (Německo).

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Vybraný uchazeč bude zařazen do platové třídy AST 4 prvního platového stupně, se základním platem 4 534,93 EUR měsíčně. Ze základního platu se odvádí daň Společenství a další odvody podle podmínek pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Z platu se neplatí daň v členských státech. Platový stupeň, do něhož bude úspěšný uchazeč zařazen, bude možno upravit podle délky jeho praxe. Kromě toho se základní plat za určitých podmínek navyšuje o příspěvky.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace např. na základě pohlaví, etnicity, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

 

 1. Pracovní náplň

GŘ pro komunikaci (GŘ COMM) Evropského parlamentu má za úkol „budovat pozitivní obraz Evropské unie a zdůrazňovat přitom její demokratickou legitimitu, kterou ztělesňuje Evropský parlament“, neboť demokratická síla a vliv Evropského parlamentu vycházejí z mandátu, který mu svěřili voliči ve všech členských státech. Všechna rozhodnutí EU mají výrazný dopad na občany. Hlavním cílem GŘ COMM je poskytovat občanům a sdělovacím prostředkům úplné a nestranné informace o činnostech Parlamentu a nabízet občanům možnost zapojit se do evropského demokratického procesu. K dosažení těchto cílů využívá GŘ COMM několik klíčových kanálů, které mu umožňují informovat veřejnost o tom, co Parlament dělá a obhajuje: ať se jedná o poslance, sdělovací prostředky, sítě veřejných a soukromých tvůrců veřejného mínění, občany nebo influencery. 

GŘ COMM mimo jiné pomáhá poslancům v jejich komunikačních aktivitách a poskytuje pomoc a odborné poradenství politickým orgánům Evropského parlamentu v oblasti komunikace.

Kontaktní kanceláře Evropského parlamentu, které se nacházejí v členských státech, jsou často prvním místem kontaktu evropských občanů s Parlamentem. Uplatňují decentralizovaným způsobem komunikační strategii Evropského parlamentu a připravují a pořádají místní, regionální a celostátní akce. Kontaktní kanceláře jsou důležitými aktéry při informování široké veřejnosti a tvůrců veřejného mínění v celé Unii o rozhodnutích přijímaných Evropským parlamentem.

Kromě 27 kontaktních kanceláří, které sídlí v hlavních městech členských států, existuje 5 regionálních kanceláří: v Mnichově, Miláně, Barceloně, Vratislavi a v Marseille.

 

Kontaktní kanceláře plní následující úkoly:

– zvyšují informovanost o Evropském parlamentu a jeho pravomocích tím, že poslancům EP nabízejí platformy pro diskuse o politických a legislativních otázkách, které Parlament projednává, a umožňují jim navázat dialog s vnitrostátními a regionálními parlamenty, zúčastněnými stranami legislativního procesu, občanskou společností, sdělovacími prostředky a dalšími tvůrci veřejného mínění;

– prostřednictvím tiskových referentů uplatňují aktivní přístup k celostátním, regionálním a místním sdělovacím prostředkům a poskytují informace s cílem dosáhnout co nejširšího pokrytí dění v Parlamentu;

– informují a podporují diskusi o hodnotách Unie a fungování evropské parlamentní demokracie, zejména mezi mladými;

– fungují jako místo, kde se mohou občané členských států setkat s Parlamentem, a reagují na žádosti o informace o Evropském parlamentu, jeho poslancích, výsadách a pravomocích, rozhodnutích, strategiích a hodnotách;

– rozvíjejí sítě tvůrců veřejného mínění, které tvoří sdělovací prostředky, sociální sítě, organizace občanské společnosti, zúčastněné strany a další subjekty, které se zajímají o evropské otázky a úlohu Evropského parlamentu.

Základní úkoly zaměstnance přijatého na toto pracovní místo, který bude pracovat v regionální kanceláře v Mnichově pod dohledem kontaktní kanceláře Evropského parlamentu v Berlíně, budou mimo jiné:

    přispívat k uskutečňování informačních akcí pořádaných kanceláří pro sdělovací prostředky (tiskové konference, tisková komuniké, komentované přehledy tisku atd.);

–    přispívat a podílet se na uskutečňování informačních akcí pořádaných kanceláří pro širokou veřejnost (veřejné akce, salony, veletrhy, výstavy atd.);

–    přispívat ke kontaktům s veřejností, interními i externími návštěvníky, sdělovacími prostředky, externími poskytovateli, vnitrostátními organizacemi a příslušnými sítěmi v občanské společnosti a usnadňovat je;

–    spravovat a aktualizovat účty kanceláře na sociálních sítích;

–    zajišťovat podporu, aktualizaci a zveřejňování komunikačních akcí generálního ředitelství na internetu;

–    zajišťovat rozpočtové řízení na úrovni kanceláře (kontakt s dodavateli, příprava výběrových řízení, příprava žádostí o přidělení výdajů na závazky, řízení zálohových účtů, platba faktur atd.);

–    zajišťovat dokumentační službu (správa dokumentace, služby klientům atd.) a spravovat komunikační materiál (sklad, inventář atd.);

–    přispívat ke zpracování materiálů týkajících se administrativních nebo správních otázek, řízení projektů nebo personálních otázek atd.

 

Toto pracovní místo zahrnuje pravidelné kontakty v němčině s širokou veřejnosti, různými zúčastněnými stranami, smluvními dodavateli a kanceláří v Berlíně. Mimo to komunikace mezi regionální kanceláří v Mnichově a ústředními útvary ředitelství pro kontaktní kanceláře, ostatními útvary generálního ředitelství a jinými kontaktními kancelářemi probíhá především v angličtině.

Znalost angličtiny je výhodou, vzhledem k tomu, že komunikace mezi regionální kanceláří v Mnichově a ústředními útvary ředitelství pro kontaktní kanceláře, ostatními útvary generálního ředitelství a jinými kontaktními kancelářemi (mimo Německo) probíhá především v angličtině.

 

Výkon těchto úkolů vyžaduje následující schopnosti:

–    organizační a plánovací schopnosti;

–    schopnost zpracovávat informace;

–    všestrannost;

–    schopnost navazovat a udržovat kontakty;

–    pružnost.

 

 1. Podmínky účasti

Ke dni uplynutí lhůty stanovené pro podání přihlášek musejí uchazeči splňovat tyto podmínky:

a) Všeobecné podmínky

V souladu s čl. 12 odst. 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie musíte:

–          být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,

–          požívat svých občanských práv,

–          mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,

–          předložit záruky bezúhonnosti vyžadované pro výkon výše uvedených pracovních činností. 

 

b) Zvláštní podmínky 

i) Kvalifikační předpoklady

Musíte mít:

 • vzdělání na úrovni postsekundárního vzdělání, osvědčené diplomem oficiálně uznávaným v některém z členských států Unie;

nebo

 • vzdělání na úrovni středoškolského vzdělání, osvědčené diplomem, umožňující přístup k postsekundárnímu vzdělání, a odbornou praxi odpovídající náplni práce v délce nejméně tří let;

nebo

 • odpornou přípravu nebo odbornou praxi o délce trvání čtyř let.

Diplomy, ať už byly vydány v některém z členských států, nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem (jako je ministerstvo školství) některého z členských států Unie.

Výběrová komise v této souvislosti zohlední různé struktury vzdělávání. Příklady minimálních požadovaných diplomů jsou uvedeny v tabulce v pokynech pro uchazeče.

Odborná praxe požadovaná ve druhé a třetí odrážce nebude brána v potaz při hodnocení odborné praxe vyžadované podle části A bodu 3 písm. b) bodu ii).   

ii) Požadovaná odborná praxe

Kromě kvalifikace uvedené v části A bodu 3 písm. b) bodu i) musíte mít nejméně čtyřletou odbornou praxi v oblasti odpovídající náplni práce uvedené v části A bodu 2, z toho dva roky v mezinárodním prostředí.

iii) Jazykové znalosti

Uchazeči musejí mít důkladnou znalost (úroveň alespoň C1) jednoho z úředních jazyků Evropské unie (jazyk 1): angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, chorvatštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, nizozemštiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny nebo švédštiny

a

důkladnou znalost (úroveň alespoň C1) německého jazyka (jazyk 2). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1. V případě, že je jazykem 1 němčina, je požadována uspokojivá znalost (úroveň alespoň B2) jednoho z 23 úředních jazyků Evropské unie.

Znalost angličtiny je výhodou.

Upozorňujeme na to, že minimální úroveň požadovaných znalostí se vztahuje na všechny oblasti jazykových dovedností (mluvený projev, písemný projev, porozumění psanému textu, porozumění poslechu) uvedené v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Uchazeči jsou informováni o tom, že jazyk 2 (němčina) vybraný pro účely tohoto výběrového řízení byl stanoven v souladu se služebním zájmem, který vyžaduje kvalifikaci požadovanou kvůli náplni práce uvedené v části A bodu 2. Vybraný uchazeč musí být schopen v tomto jazyce porozumět úkolům, zpracovávat dokumenty a účinně komunikovat s interními i externími partnery. Vzhledem k tomu, že náplň práce zahrnuje pravidelné kontakty s širokou veřejností v Německu, různými zúčastněnými stranami a smluvními partnery, je požadována důkladná znalost němčiny.

Kromě toho v zájmu rovného zacházení se všemi uchazeči a dodržení čl. 12 odst. 2 písm. e) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, musí mít všichni uchazeči, i když je němčina jejich prvním úředním jazykem, navíc uspokojivou znalost druhého jazyka, který musí být jiný než němčina.

 

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Výběrové řízení probíhá na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek.

 1. Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

Pokud

 • splňujete všeobecné podmínky účasti a
 • předložil(a) jste přihlášku v požadované podobě a lhůtě,

výběrová komise prostuduje vaši dokumentaci s ohledem na zvláštní podmínky účasti ve výběrovém řízení.

Pokud zvláštní podmínky splňujete, budete výběrovou komisí přijat(a) do výběrového řízení.

Výběrová komise se rozhoduje výlučně na základě informací obsažených v přihlášce a doložených odpovídajícími doklady.

 

 1. Posouzení kvalifikace

Výběrová komise na základě předem sestavené hodnotící tabulky posoudí kvalifikaci uchazečů přijatých do výběrového řízení a vypracuje seznam dvanácti nejlepších uchazečů, kteří budou pozváni ke zkouškám. Pokud se na posledním místě umístí několik uchazečů, kteří získali stejný počet bodů, výběrová komise je pozve ke zkouškám všechny.

Při posuzování kvalifikace uchazečů zohlední výběrová komise především tyto aspekty (doložené odpovídajícími doklady přiloženými k přihlášce):

 • odborná praxe ve vztazích se sdělovacími prostředky (pořádání tiskových konferencí, vypracování sdělení atd.),
 • odborná praxe v pořádání komunikačních akcí pro veřejnost (veletrhy, výstavy, konference atd.),
 • odborná praxe v řízení vztahů s veřejností a pořádání návštěv (pro jednotlivce nebo skupiny),
 • odborná praxe v digitální komunikaci (internet, sociální sítě),
 • odborná praxe ve správě administrativních otázek,
 • odborná praxe ve správě finančních otázek.

Hodnocení: 0 až 20 bodů.

 

 1. Zkoušky

Písemná zkouška

a) Písemná práce v němčině na základě dokumentace, jejímž cílem je posoudit schopnost uchazečů plnit povinnosti popsané v části A bodu 2 a také jejich schopnost písemně se vyjadřovat.

Délka zkoušky: nejvýše 3 hodiny.

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

Tato zkouška bude organizována distančně na počítači.

Ústní zkoušky

b) Pohovor s výběrovou komisí v němčině, který komisi umožní posoudit s ohledem na informace uvedené v přihlášce schopnost uchazeče vykonávat úkoly popsané v části A bodu 2. Výběrová komise rovněž posoudí jazyk, který uchazeč uvedl jako jazyk 1 / jazyk 2 (je-li jeho jazykem 1 němčina) a může rozhodnout, že přezkouší znalost angličtiny, která je uvedena v přihlášce.

Maximální délka zkoušky: 45 minut.

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

c) Zkouška v podobě diskuse ve skupině nebo simulační hry v němčině, která výběrové komisi umožní posoudit schopnost uchazeče přizpůsobit se, jeho vyjednávací schopnosti, kreativitu a schopnost rozhodovat a chování uchazeče ve skupině nebo v reakci na určitou situaci.

Délku zkoušky v podobě diskuse ve skupině stanoví výběrová komise podle konečného složení skupin.

Maximální délka zkoušky v podobě simulační hry je 20 minut.

Hodnocení: 0 až 20 bodů (požadované minimum: 10 bodů).

 

Tyto zkoušky se budou konat distančně.

Pokyny k písemným a ústním zkouškám vám budou zaslány s dostatečným předstihem. Zkoušky se konají ve stanovený den a hodinu. Pokud nebudete na pozvánku reagovat, nebude Vás možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo se nedostavíte ke zkoušce, budete z výběrového řízení vyřazen/a. Je třeba důsledně dodržovat zaslané pokyny. Nedodržení pokynů nebo postup v rozporu s pokyny povede k okamžitému vyřazení uchazeče.

 

 1. Zařazení na seznam vhodných uchazečů

Na seznam vhodných uchazečů budou zapsána sestupně jména tří uchazečů, kteří ve výběrovém řízení (posouzení kvalifikačních předpokladů a hodnocení zkoušek) získali nejvyšší počet bodů a alespoň minimální požadovaný počet bodů v každé zkoušce. Pokud se na posledním místě umístí několik uchazečů se stejným počtem bodů, budou na seznam zapsáni všichni.

Uchazeči zapsaní na seznamu vhodných uchazečů mohou být zaměstnáni v kontaktních kancelářích Evropského parlamentu v: Berlíně, Vídni, Mnichově.

O svých výsledcích budou jednotliví uchazeči informováni písemně.

Seznam vhodných uchazečů bude zveřejněn na intranetových stránkách Evropského parlamentu.

Platnost seznamu vhodných uchazečů skončí dne 31. prosince 2026. Může být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování. V tom případě budou úspěšní uchazeči zapsaní na seznamu včas informováni.

Bude-li vám nabídnuto pracovní místo, musíte pro účely ověření předložit originály všech požadovaných dokladů, zejména diplomů a pracovních potvrzení.

Skutečnost, že je uchazeč uveden na seznamu vhodných uchazečů, nepředstavuje nárok ani záruku přijetí do zaměstnání.

 

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

K podání přihlášky musíte mít účet na platformě Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/cs_CS. Tento účet můžete mít jen JEDEN. K vytvoření účtu klikněte na „Přihlásit se online“ na konci stránky.

Uchazeči si musí PŘED vyplněním přihlášky pozorně přečíst pokyny pro uchazeče.

Lhůta pro podání přihlášek

Uchazeči musí podat přihlášku na platformě Apply4EP nejpozději

dne 2. září 2022 ve 12 hodin (poledne) bruselského času.

 

Žádáme uchazeče, aby NETELEFONOVALI ohledně tohoto výběrového řízení.

Poté, co přihlášku potvrdíte, vám bude automaticky zasláno potvrzení o přijetí.