This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - TILLFÄLLIGT ANSTÄLLD - HANDLÄGGARE FÖR FÖRVALTNING AV BIBLIOTEK SOM ÄR ÖPPNA FÖR ALLMÄNHETEN (POLICYANALYTIKER) (AD 7)

Ort : Bryssel
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Enhet : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Referens : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Handledningen för sökande :

Allmänt

Innan du ansöker bör du läsa igenom den handledning för sökande som bifogas detta meddelande om rekrytering.

Handledningen utgör en del av meddelandet om rekrytering och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för rekryteringen och anmälningsförfarandet.

 

INNEHÅLL

A.  BEFATTNING OCH BEHÖRIGHET

B.  FÖRFARANDE

C.  INLÄMNING AV ANSÖKAN

BILAGA: HANDLEDNING FÖR SÖKANDE TILL EUROPAPARLAMENTETS UTTAGNINGSFÖRFARANDEN

 

A. BEFATTNING OCH BEHÖRIGHET

 1. Allmänt

Europaparlamentet har beslutat att tillsätta en tjänst som tillfälligt anställd (lönegrad AD 7).

Den profil som efterfrågas är handläggare för förvaltning av bibliotek som är öppna för allmänheten (policyanalytiker) i Bryssel.

Anställningsavtalet kommer att gälla tills vidare. Sökande som anställs placeras i lönegrad AD 7 löneklass 1 och får en grundlön på 6 568,39 euro i månaden. Lönen beskattas av gemenskaperna och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Lönen är befriad från alla nationella skatter. Löneklassen kan dock ändras i enlighet med den sökandes yrkeserfarenhet. Utöver denna grundlön kan det under vissa förutsättningar tillkomma ytterligare ersättningar.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

 

 1. Befattningsbeskrivning

Generaldirektoratet för parlamentarisk utredning och analys (EPRS) bistår Europaparlamentets ledamöter, dess utskott och Europaparlamentet som helhet med oberoende, objektiva och tillförlitliga analyser och utredningar i politiska frågor som rör Europeiska unionen.

Direktoratet för biblioteket och kunskapstjänster inom EPRS erbjuder ledamöterna och Europaparlamentets personal ett stort urval av fysiska böcker och e-böcker, tidskrifter, tidningar, meddelanden, databaser och andra relevanta informationskällor avseende alla aspekter av Europaparlamentets arbete som institution. Eftersom detta direktorat strävar efter att dela sin kunskapsbas med allmänheten svarar man på frågor från medborgarna och utökar gradvis de samlingar som är öppna för alla för att bistå lärare, forskare och alla andra som är intresserade av Europeiska unionen, dess historia, historiska minne och politik.

Inom detta direktorat utgör enheten för medborgarnas bibliotek ett team på cirka 12 kollegor som är baserade i Bryssel och Luxemburg. Enheten för medborgarnas bibliotek arbetar med att inrätta ett stort offentligt flerspråkigt bibliotek, medborgarnas bibliotek för Europa i Bryssel, den förvaltar parlamentets bibliotek i Luxemburg vars historiska samlingar redan är öppna för allmänheten och håller på att skapa en läsesal för besökare i Strasbourg. Enheten utvecklar också partnerskap med stora offentliga forskningsbibliotek, i och utanför Europa, och med andra stora digitala biblioteksplattformar såsom Europeana. Tjänsten bevarar, berikar och förbättrar dessutom Europaparlamentets historiska dokumentsamling, som till vissa delar härrör från början av den europeiska integrationen på 50-talet.

Enheten för medborgarnas bibliotek ska nu rekrytera en handläggare för förvaltningen av bibliotek som är öppna för allmänheten (policyanalytiker) i Bryssel.

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara följande:

I nära samarbete med direktören för samlingarna och ansvarig enhetschef

 • delta i verksamhet med anknytning till förvärv, bevarande och förbättring av de samlingar som ingår i medborgarnas bibliotek på de tre arbetsorterna och som finns i alla läsesalar som är tillgängliga för besökare, på samlingarnas alla språk,
 • bidra till den finansiella processen i samband med anbudsinfordringar, förhandla med tjänsteleverantörer och kontrollera utförda tjänster,
 • bidra till inrättandet och utvecklingen av den offentliga digitala biblioteksplattformen,
 • organisera, samordna och följa upp utställningar online och på plats,
 • organisera, samordna och följa upp utbudet för besökare på plats i de olika offentliga läsesalarna i samarbete med bibliotekarierna,
 • organisera, samordna och följa upp evenemangsprogrammet i de offentliga läsesalarna,
 • få allmänhet och forskare att upptäcka alla samlingar i medborgarnas bibliotek: historiska samlingar, allmänna samlingar, samlingar om den europeiska integrationen, nya publikationer från Europaparlamentet,
 • få allmänheten att upptäcka Europaparlamentets multimediesamlingar,
 • anordna kurser, konferenser och föredrag om parlamentets historiska minnen, lokaler och samlingar som är öppna för allmänheten,
 • ta fram publikationer om parlamentets historiska minnen, lokaler och samlingar som är öppna för allmänheten samt ta fram publikationer och anordna seminarier om institutionens historiska minnen, vid behov i samarbete med Europaparlamentets historietjänst,
 • utarbeta sammanfattningar som svar på ledamöternas frågor om Europaparlamentets historiska minnen, lokaler och samlingar.

 

För tjänsten krävs följande kompetens:

 • Mycket god kännedom om EU:s offentliga politik, den europeiska integrationens historia, EU:s institutioner och i synnerhet Europaparlamentet.
 • God kännedom om samtida forskning om den europeiska integrationens historia och historiska minnen.
 • Allmänna kunskaper inom ekonomisk förvaltning och offentlig upphandling.
 • God kännedom om förvaltning och bevarande av arkivkällor och bibliotek i ett flerspråkigt sammanhang.
 • Gedigen erfarenhet av att anordna evenemang, konferenser och kurser för att lyfta fram ett historiskt och intellektuellt arv i ett flerspråkigt sammanhang.
 • Erfarenhet av att lägga ut digitala evenemang och källor på internet i ett flerspråkigt sammanhang.
 • Dokumenterad erfarenhet av projektledning.
 • Uppvisad förmåga att kunna undervisa, hålla föredrag, skriva och redigera.
 • Förmåga att samverka med nationella och lokala myndigheter på de tre arbetsorterna.
 • Förmåga att smidigt samverka med de parter som interagerar med medborgarnas bibliotek: universitetsforskare, forskningsledare inom och utanför institutionerna, direktörer för stora bibliotek m.fl.

Inrättandet av medborgarnas bibliotek för Europa i Bryssel, förvaltningen av parlamentets bibliotek i Luxemburg, inrättandet av en läsesal för besökare i Strasbourg och anordnandet av evenemang och utställningar i dessa offentliga läsesalar kräver regelbundna kontakter med de nationella och regionala myndigheterna i Europaparlamentets tre värdstater (Frankrike, Luxemburg och Belgien). Den publik som utställningarna, kurserna och seminarierna på plats riktar sig till kommer också till stor del att utgöras av den lokala befolkningen i alla åldersgrupper: fransktalande i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg, tysktalande i Luxemburg och Strasbourg och nederländsktalande i Bryssel.

 

 1. Behörighetskrav

På sista ansökningsdagen ska följande krav vara uppfyllda:

(a) Allmänna krav

Du måste i enlighet med artikel 12.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen

 • vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,
 • åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter,
 • ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,
 • uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen. 

 

(b) Särskilda krav

(i) Utbildning

Du måste ha avslutat

 • en utbildningsnivå som motsvarar en fullständig universitets- eller högskoleutbildning som är officiellt erkänd i en av EU:s smedlemsstater,

eller

 • en utbildningsnivå som motsvarar en universitets- eller högskoleutbildning som omfattar minst tre års studier, styrkt med examensbevis som är officiellt erkänt i en av EU:s smedlemsstater, och följt av minst ett års relevant yrkeserfarenhet.

Examensbevisen, utfärdade i en medlemsstat eller ett land utanför EU, ska vara erkända av ett officiellt organ i en av unionens medlemsstater, såsom en medlemsstats utbildningsdepartement.

Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan olika utbildningssystem. En förteckning med exempel på vilka examensbevis som krävs finns i handledningen för sökande.

Den yrkeserfarenhet som krävs i det andra stycket räknas inte med i bedömningen av den yrkeserfarenhet som krävs enligt avsnitt A.3 b ii.   

(ii) Yrkeserfarenhet

Förutom den erfarenhet som krävs enligt A.3.b i måste du ha minst sex års yrkeserfarenhet inom ett område som är relevant för befattningsbeskrivningen i avsnitt A.2 varav två år i en internationell miljö.

(iii) Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska,

och

fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i franska (språk 2). Språk 2 måste vara ett annat än språk 1. Om språk 1 är franska krävs tillfredsställande kunskaper (minst nivå B2) i ett av Europeiska unionens andra 23 officiella språk.

Kunskaper i tyska och/eller nederländska är en merit.

Miniminivåerna ovan gäller varje aspekt av språklig förståelse (muntlig interaktion och produktion, skriftlig färdighet, hör- och läsförståelse) som anges i ansökningsformuläret. Dessa olika typer av förståelse förtecknas i den gemensamma europeiska referensramen för språk (https://europa.eu/europass/sv/common-european-framework-reference-language-skills).

De sökande informeras om att språk 2 (franska) för detta uttagningsförfarande har fastställts i tjänstens intresse och speglar de kvalifikationer som krävs för att kunna utföra de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. För att kunna utföra arbetsuppgifterna i avsnitt A.2 i detta meddelande om rekrytering och för att verksamheten ska fungera måste den tillfälligt anställda kunna arbeta och kommunicera effektivt på franska.

Den person som rekryteras måste förstå arbetsuppgifterna, kunna handlägga ärenden och kommunicera effektivt på detta språk med personer i och utanför parlamentet. Franska är det huvudsakliga språket i kontakterna med de nationella och regionala myndigheterna och andra parter i Europaparlamentets tre värdländer (Frankrike, Belgien och Luxemburg) och ett av de språk som används mest i den interna kommunikationen vid Europaparlamentet.

För att alla ska behandlas lika och i enlighet med artikel 12.2 e i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna ska dessutom alla sökande, även de som har franska som första officiella språk, ha minst tillräckliga kunskaper i ett andra av Europeiska unionens officiella språk.

 

B. FÖRFARANDE

Förfarandet baseras på meriter och prov.

 1. Tillträde till uttagningsförfarandet

Om du

 • uppfyller de allmänna kraven, och
 • har lämnat in ansökningshandlingarna på angivet sätt och inom utsatt tid,

kommer uttagningskommittén att gå igenom din ansökan med avseende på de särskilda kraven.

Om du uppfyller de särskilda kraven kommer uttagningskommittén att låta dig delta i uttagningsförfarandet.

Uttagningskommittén grundar sin bedömning uteslutande på de uppgifter som lämnats i ansökan och som styrks genom intyg och liknande handlingar.

 

 1. Utvärdering av kvalifikationer

Uttagningskommittén utvärderar dina kvalifikationer på grundval av en bedömningsmall som utarbetats i förväg och upprättar en förteckning över de 12 bästa sökande, som kallas till proven. Uttagningskommittén kallar alla med samma poängtal som den sista godkända sökande till proven.

Vid utvärderingen av dina kvalifikationer kommer uttagningskommittén särskilt att beakta följande, som måste styrkas i ansökan:

 • Ytterligare kvalifikationer och examina med koppling till den europeiska integrationens historia.
 • Erfarenhet av att arbeta inom biblioteksområdet, bland annat bidra till katalogerna.
 • Erfarenhet av kontakter med stora bibliotek och universitetsforskare.
 • Gedigen erfarenhet inom och/eller med politiska instanser.
 • Erfarenhet av att anordna utställningar, symposier och seminarier.
 • Kunskaper om medier och kommunikation.
 • Digital kompetens.

Poängsättning: 0–20 poäng.

 

 1. Prov

Skriftligt prov

(a) Skriftligt prov på franska, på grundval av ett antal dokument, i syfte att bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i avsnitt A.2, liksom din förmåga att uttrycka dig skriftligt och sammanställa uppgifter.

Provtid: 3 timmar.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

Det kommer att vara ett datorbaserat prov på distans.

Muntligt prov

(b) Intervju med uttagningskommittén på franska, i syfte att mot bakgrund av uppgifterna i ansökan bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i A.2. Uttagningskommittén kommer också att pröva dina kunskaper i det språk som du har uppgett som språk 1/språk 2 om språk 1 är franska och kan besluta att pröva dina kunskaper i nederländska och/eller tyska om du har uppgett det i din ansökan.

Provtid: 45 minuter.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

Detta prov kan komma att hållas på distans.

Du kommer att få anvisningar för de skriftliga och muntliga proven i god tid. Proven kommer att äga rum på utsatt dag och tid. Om du inte svarar på en kallelse, om du inte kan nås via e-post eller om du inte infinner dig till ett prov kommer du att uteslutas från förfarandet. Du måste följa anvisningarna till punkt och pricka. Om du inte gör det eller agerar i strid med dem kommer du omedelbart att uteslutas från förfarandet.

 

 1. Förteckningen över godkända sökande

I förteckningen över godkända sökande upptas i rangordning namnen på de tre sökande som fått högst poäng i hela förfarandet (utvärdering av kvalifikationer och prov) och uppnått det minsta antal poäng som krävs för godkänt i vart och ett av proven. Alla med samma poängtal som den sista godkända sökande förs upp på förteckningen.

Du kommer att få ett skriftligt meddelande om dina resultat.

Förteckningen över godkända sökande kommer att publiceras på Europaparlamentets intranät.

Förteckningen över godkända sökande kommer att vara giltig till och med den 31 december 2026. Giltighetstiden kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. I så fall underrättas de godkända sökande som finns på förteckningen i god tid.

Om du erbjuds anställning måste du visa upp alla handlingar i original, framför allt examensbevis och arbetsintyg, för att styrka deras äkthet.

Det faktum att du finns med på förteckningen över godkända sökande innebär inte att du har rätt till eller är garanterad anställning vid Europaparlamentet.

 

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

För att ansöka måste du ha ett konto på plattformen Apply4EP.

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sv_SV Du kan bara ha ETT konto. För att ansöka måste du klicka på fliken ”Ansök online” längst ned på sidan.

Läs noga igenom handledningen för sökande INNAN du fyller i ansökan.

Sista ansökningsdag

De sökande måste ansöka online på plattformen Apply4EP senast den

 

2 september 2022 kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel).

 

Vi ser helst att du INTE RINGER Europaparlamentet om du har frågor som gäller detta uttagningsförfarande.

Ett mottagningsbevis skickas automatiskt till dig när du har validerat din ansökan.