This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - AGENT TEMPORAR - ADMINISTRATOR/ADMINISTRATOARE - CURATOR/CURATOARE DE BIBLIOTECI DESCHISE PUBLICULUI [ANALIST(Ă) POLITIC(Ă)] (AD 7)

Locul : Bruxelles
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Serviciu : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Ghid pentru candidați :

Generalități

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor anexat la prezentul anunț de recrutare.

Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de recrutare, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.

 

CUPRINS

A.  NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

B.  DESFĂȘURAREA PROCEDURII

C.  DEPUNEREA CANDIDATURILOR

ANEXĂ: GHIDUL CANDIDAȚILOR ȘI CANDIDATELOR LA PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 1. Prevederi generale

Parlamentul European a hotărât să deschidă procedura de ocupare a unui post de agent temporar (AD 7).

Profilul căutat este cel de administrator/administratoare - curator/curatoare de biblioteci deschise publicului [analist(ă) politic(ă)] la Bruxelles.

Contractul va fi încheiat pe durată nedeterminată. Recrutarea se va face la gradul AD 7 prima treaptă, salariul de bază fiind de 6 568,39 EUR pe lună. Acest salariu este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA) și este scutit de impozitul național. Cu toate acestea, treapta la care vor fi recrutați/recrutate laureații/laureatele poate fi adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, o serie de indemnizații.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, etnie, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

 

 1. Fișa postului

Direcția Generală Servicii de Cercetare Parlamentară (EPRS) furnizează deputaților în Parlamentul European, comisiilor sale parlamentare și Parlamentului European în ansamblu analize independente, obiective și fiabile, precum și elemente de cercetare privind diferite teme politice legate de Uniunea Europeană.

Direcția pentru bibliotecă și instrumentele cunoașterii din cadrul EPRS furnizează deputaților și personalului Parlamentului European o gamă largă de cărți pe suport de hârtie și în format digital, reviste, ziare, știri, baze de date și alte surse de informare pertinente pentru toate aspectele activității Parlamentului European ca instituție. Direcția se angajează să pună baza sa de cunoștințe la dispoziția publicului larg, răspunzând întrebărilor cetățenilor și extinzând treptat colecțiile deschise tuturor pentru a ajuta cadrele didactice, cercetătorii și toate persoanele interesate de Uniunea Europeană, istoria sa, memoria sa și politicile sale.

În interiorul acestei direcții, Unitatea pentru biblioteca cetățenilor este o echipă formată din aproximativ 12 colegi, care lucrează la Bruxelles și Luxemburg. Biblioteca cetățenilor ghidează crearea unei mari biblioteci publice multilingve, Biblioteca cetățenilor pentru Europa de la Bruxelles, administrează biblioteca Parlamentului de la Luxemburg, unde colecțiile istorice sunt deja deschise publicului, și urmează să înființeze un spațiu de lectură pentru vizitatori la Strasbourg. Unitatea dezvoltă și parteneriate cu mari biblioteci publice de cercetare, atât din Europa, cât și din afara acesteia, și dezvoltă parteneriate cu alte mari platforme de lectură publică, cum ar fi Europeana. În fine, serviciul conservă, îmbogățește și valorifică colecția istorică a Parlamentului European, unele exemplare datând de la începutul construcției europene în anii ’50.

Unitatea pentru biblioteca cetățenilor dorește să recruteze un curator / o curatoare de biblioteci deschise publicului [analist(ă) politic(ă)] la Bruxelles.

 

Principalele atribuții vor include, printre altele:

În strânsă colaborare cu directorul colecțiilor și șeful de unitate responsabil:

 • contribuirea la activitățile de achiziție, de conservare și de valorificare a colecțiilor Bibliotecii cetățenilor în cele trei locuri de desfășurare a activității și în toate spațiile de lectură accesibile vizitatorilor, în toate limbile colecțiilor;
 • contribuirea la procedura financiară aferentă licitațiilor, negocierea cu furnizorii, controlul serviciilor prestate;
 • contribuirea la crearea și îmbogățirea platformei de lectură publică online;
 • organizarea, coordonarea și monitorizarea expozițiilor online și la fața locului;
 • organizarea, coordonarea și monitorizarea ofertei pentru vizitatori la fața locului în diferitele spații de lectură publică, în colaborare cu bibliotecarii;
 • organizarea, coordonarea și monitorizarea programului evenimentelor desfășurate în spațiile de lectură publică;
 • promovarea în rândul publicului larg și al cercetătorilor a tuturor colecțiilor Bibliotecii cetățenilor: colecția istorică, colecția generală, colecția privind integrarea europeană, publicațiile recente ale Parlamentului European;
 • promovarea în rândul publicului a colecțiilor multimedia ale Parlamentului European;
 • organizarea de cursuri, conferințe, intervenții privind memoria, locurile și colecțiile Parlamentului European deschise publicului;
 • pregătirea de lucrări privind memoria, locurile și colecțiile Parlamentului European deschise publicului, pregătirea de lucrări și seminarii privind memoria instituției, după caz în colaborare cu serviciul istoric al Parlamentului European;
 • pregătirea de briefinguri ca răspuns la întrebările deputaților privind memoria, locurile și colecțiile Parlamentului European.

 

Îndeplinirea acestor atribuții presupune deținerea următoarelor competențe:

 • o excelentă cunoaștere a politicilor publice europene, a istoriei integrării europene, a instituțiilor europene și, în special, a Parlamentului European;
 • familiaritate cu cercetarea contemporană privind istoria și memoriile integrării europene;
 • cunoștințe generale privind gestiunea financiară și domeniul achizițiilor publice;
 • familiaritate cu gestionarea și conservarea surselor arhivelor și bibliotecilor într-un context multilingv;
 • experiență confirmată privind organizarea de evenimente, de conferințe, de cursuri care pun în valoare un patrimoniu istoric și intelectual, într-un context multilingv;
 • experiență privind punerea la dispoziție online de evenimente și de surse digitale, într-un context multilingv;
 • experiență demonstrată privind gestionarea proiectelor;
 • aptitudini confirmate de formator, lector, redactor și editor;
 • interacțiune cu autoritățile naționale și locale din cele trei locuri de desfășurare a activității;
 • interacțiune fără dificultăți cu interlocutorii obișnuiți ai Bibliotecii cetățenilor: cercetători universitari, directori de cercetare din cadrul instituțiilor și din afara acestora, directori ai marilor biblioteci și alții.

Crearea unei Biblioteci a cetățenilor pentru Europa la Bruxelles, administrarea bibliotecii Parlamentului de la Luxemburg, înființarea unui spațiu de lectură pentru vizitatori la Strasbourg și organizarea de evenimente și expoziții în aceste spații de lectură publică necesită contacte frecvente cu autoritățile naționale și regionale ale celor trei țări care găzduiesc Parlamentul European (Franța, Luxemburg și Belgia). De asemenea, publicul vizat de expozițiile, formările și seminariile de la fața locului va fi în principal un public local de toate vârstele: francofon la Bruxelles, Strasbourg și Luxemburg, germanofon la Luxemburg și Strasbourg, și neerlandofon la Bruxelles.

 

 1. Condiții de admitere

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

(a) Condiții generale

În conformitate cu articolul 12.2 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, trebuie:

 • să fiți resortisant(ă) al/a unui stat membru al Uniunii Europene;
 • să vă bucurați de drepturile cetățenești;
 • să vă fi îndeplinit obligațiile care vă revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;
 • să prezentați garanțiile morale necesare îndeplinirii atribuțiilor care vă revin.

 

(b) Condiții specifice

(i) Calificări și diplome necesare

Candidații/candidatele trebuie să aibă:

 • un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare recunoscut oficial într-unul dintre statele membre ale Uniunii;

sau

 • un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, absolvite cu o diplomă recunoscută în mod oficial într-unul din statele membre, urmat de o experiență profesională relevantă de cel puțin un an.

Diplomele, indiferent dacă sunt eliberate într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al Uniunii, cum ar fi Ministerul Educației dintr-un stat membru al Uniunii.

Comitetul de selecție va ține seama, în acest sens, de diferitele moduri de organizare a sistemelor de învățământ. În Ghidul candidaților și candidatelor poate fi consultat un tabel cu exemple de cerințe minime referitoare la diplome.

Experiența profesională menționată la a doua liniuță nu va fi luată în considerare pentru evaluarea experienței profesionale cerute la secțiunea A.3.b) ii).    

(ii) Experiența profesională necesară

Pe lângă calificările cerute la secțiunea A.3b) i), trebuie să aveți cel puțin șase ani de experiență profesională într-un domeniu relevant pentru atribuțiile enumerate la secțiunea A.2, dintre care cel puțin doi ani într-un mediu internațional.

(iii) Cunoștințe lingvistice

Candidații/candidatele trebuie să cunoască în mod aprofundat (minimum nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgara, spaniola, ceha, daneza, germana, estona, greaca, engleza, franceza, irlandeza, croata, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, finlandeza sau suedeza

și

să cunoască în mod aprofundat (minimum nivelul C1) limba franceză (limba 2). Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1. Dacă franceza este limba 1, este necesară o cunoaștere satisfăcătoare (cel puțin nivelul B2) a uneia dintre celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Cunoașterea limbii germane și/sau neerlandeze constituie un avantaj.

Vă rugăm să rețineți că nivelurile minime indicate mai sus se aplică fiecărui domeniu de aptitudine lingvistică (vorbire, scriere, citire, ascultare) menționat în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor menționate în Cadrul european comun de referință pentru limbi străine (https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference-language-skills).

Candidații/candidatele sunt informați/informate că limba 2 aleasă în prezenta procedură de selecție a fost stabilită în funcție de interesul serviciului, care necesită calificări impuse pe baza naturii atribuțiilor. Agentul temporar recrutat trebuie să fie în măsură să își desfășoare activitatea și să comunice în mod eficient în limba franceză pentru a-și putea îndeplini atribuțiile menționate la secțiunea A.2 din prezentul anunț de recrutare și pentru a asigura buna funcționare a serviciului.

Persoana recrutată trebuie să fie în măsură să comunice în mod eficient cu interlocutorii interni și externi în această limbă. Franceza este principala limbă de comunicare cu autoritățile naționale și regionale și cu alți interlocutori din cele trei țări gazdă ale Parlamentului European (Franța, Belgia și Luxemburg), precum și una dintre limbile cel mai frecvent utilizate în comunicarea internă în cadrul Parlamentului European.

 În plus, pentru a garanta egalitatea de tratament și respectarea dispozițiilor articolului 12 alineatul (2) litera (e) din RACA, toți candidații/toate candidatele, chiar dacă prima lor limbă oficială este franceza, trebuie să cunoască cel puțin în mod satisfăcător o a doua limbă dintre celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene.

 

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

Procedura constă în evaluarea calificărilor și probe specifice.

 1. Admiterea la procedura de selecție

Dacă

 • îndepliniți condițiile generale de admitere și
 • v-ați depus dosarul potrivit modalităților și până la data-limită prevăzută,

comitetul de selecție va examina candidatura dumneavoastră în raport cu condițiile specifice de admitere.

În cazul în care îndepliniți condițiile specifice de admitere, comitetul de selecție vă va accepta participarea la procedura de selecție.

În acest scop, comitetul se bazează exclusiv pe informațiile din formularul de candidatură care sunt dovedite prin documente justificative.

 

 1. Evaluarea calificărilor

Comitetul de selecție evaluează, pe baza unei grile de evaluare prestabilite, calificările candidaților/candidatelor admiși/admise la procedura de selecție și stabilește o listă a celor mai buni/bune 12 candidați/candidate, care sunt invitați/invitate la probe. Comitetul de selecție va considera toți/toate candidații/candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc ca fiind selecționați/selecționate.

La evaluarea calificărilor candidaților/candidatelor, comitetul de selecție va ține seama, în special, de următoarele elemente care trebuie justificate în formularul de candidatură:

 • diplome de studii și diplome complementare referitoare la istoria integrării europene;
 • experiență de lucru în domeniul bibliotecar, inclusiv contribuții la cataloage;
 • experiență în asigurarea legăturii cu principalele biblioteci și mediul cercetării universitare;
 • experiență de muncă în organisme politice sau în colaborare cu acestea;
 • experiență în organizarea de expoziții, simpozioane și seminare;
 • familiaritate cu media și lumea comunicării;
 • cunoștințe de informatică.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte.

 

 1. Probele

Proba scrisă

(a) Probă de redactare în limba franceză, pe baza unui dosar: vă evaluează capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A.2., precum și aptitudinile de redactare și sinteză.

Durata maximă a probei: 3 ore

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctajul minim necesar: 20 de puncte).

Această probă se va desfășura de la distanță, pe calculator.

Proba orală

(b) Interviu cu comitetul de selecție în limba franceză pentru a vă evalua, ținând seama de toate informațiile din dosarul dumneavoastră de candidatură, capacitatea de a îndeplini atribuțiile prevăzute în secțiunea A.2. Comitetul de selecție va testa, de asemenea, cunoștințele lingvistice de limba 1 / limba 2 specificată de dumneavoastră în formularul de candidatură, în cazul în care limba 1 este franceza, și poate decide să testeze cunoștințele de limba neerlandeză și/sau germană, dacă aceste limbi sunt menționate în formularul de candidatură.

Durata maximă a probei: 45 de minute.

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctajul minim necesar: 20 de puncte).

Această probă ar putea avea loc de la distanță.

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru probele scrise și orale. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat(ă) prin email sau dacă nu vă prezentați la o probă, veți fi descalificat(ă). Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora, veți fi descalificat(ă) imediat.

 

 1. Înscrierea pe lista candidaților și candidatelor eligibili

Lista candidaților și candidatelor eligibili va cuprinde, în ordinea meritului, numele celor trei candidați/candidate care au obținut cel mai mare punctaj total în cursul procedurii (evaluarea calificărilor și probe) și au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă. Lista candidaților și candidatelor eligibili va cuprinde toți/toate candidații/candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc.

Veți primi personal, printr-o comunicare scrisă, rezultatele obținute.

Lista candidaților și candidatelor eligibili va fi publicată pe intranetul Parlamentului European.

Perioada de valabilitate a listei candidaților și candidatelor eligibili va expira la 31 decembrie 2026. Aceasta va putea fi prelungită printr-o hotărâre a autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații/laureatele înscriși/înscrise pe listă vor fi informați/informate în timp util.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă de candidați și candidate eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

 

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Pentru a candida, trebuie să aveți un cont pe platforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO. Puteți crea numai UN SINGUR cont. Pentru a crea un cont, trebuie să faceți clic pe „Candidați online”, în partea de jos a paginii.

Candidații/candidatele sunt invitați/invitate să citească cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor ÎNAINTE de a-și completa formularul de candidatură.

Data-limită pentru trimiterea candidaturilor

 Candidații/candidatele trebuie să își depună candidatura online pe platforma Apply4EP, cel târziu la

 

2 septembrie 2022, la ora 12 (amiază), ora Bruxelles-ului.

 

Candidații/candidatele sunt rugați/rugate SĂ NU CONTACTEZE TELEFONIC INSTITUȚIA în legătură cu această procedură de selecție.

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.