This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - PAGAIDU DARBINIEKS - PUBLISKI PIEEJAMU BIBLIOTĒKU ADMINISTRATORS–KURATORS (TEMATISKAIS ANALĪTIĶIS) (AD 7) 

Vieta : Brisele
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 02/09/2022 12:00
Dienests : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Rokasgrāmata kandidātiem :

Vispārīgs apraksts

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu kandidātiem, kura pievienota šim paziņojumam par vakanci. 

Rokasgrāmata, kas ir paziņojuma par vakanci neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību. 

 

SATURA RĀDĪTĀJS

A. PIENĀKUMI UN KANDIDĀTIEM PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

B. PROCEDŪRA

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

PIELIKUMĀ: ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM EIROPAS PARLAMENTA ORGANIZĒTĀS DARBINIEKU ATLASES PROCEDŪRĀS

 

A. PIENĀKUMI UN KANDIDĀTIEM PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments ir nolēmis sākt procedūru, lai aizpildītu pagaidu darbinieka (AD 7) amata vietu.

Tiek meklēts publiski pieejamu bibliotēku administrators–kurators (tematiskais analītiķis) darbam Briselē. 

Līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Izvēlētais kandidāts tiks pieņemts darbā AD 7 kategorijas pirmajā pakāpē, un pamatalga ir 6 568,39 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK). Ar valsts nodokļiem alga aplikta netiek. Pakāpe, kurā izvēlētais kandidāts tiks pieņemts darbā, var tikt pielāgota atkarībā no profesionālās pieredzes. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidatūru pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības mazākumtautībai, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

 

2. Pienākumu apraksts

Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāts (EPRS) nodrošina Eiropas Parlamenta deputātiem, tā komitejām un Eiropas Parlamentam kopumā neatkarīgu, objektīvu un uzticamu analīzi un pētījumus par dažādiem politikas jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību.

EPRS Bibliotēkas un zināšanu pakalpojumu direktorāts nodrošina Eiropas Parlamenta deputātiem un darbiniekiem plašu grāmatu, žurnālu, laikrakstu, vēstuļu, datubāzu un citu informācijas avotu klāstu fiziskā un digitālā formātā saistībā ar jebkādiem Eiropas Parlamenta kā iestādes darba aspektiem. Tas ir apņēmies darīt pieejamu plašākai sabiedrībai zināšanu bāzi, atbild uz iedzīvotāju jautājumiem un pakāpeniski paplašina savas kolekcijas, kas pieejamas ikvienam, lai palīdzētu skolotājiem, pētniekiem un visiem tiem, kas interesējas par Eiropas Savienību, tās vēsturi, kolektīvo atmiņu un politiku. 

Šajā direktorātā ietilpstošā Pilsoņu bibliotēkas nodaļa ir aptuveni 12 darbinieku komanda, kas strādā Briselē un Luksemburgā. Pilsoņu bibliotēkas nodaļa strādā pie tā, lai tiktu izveidota plaša daudzvalodu publiskā bibliotēka — Eiropas pilsoņu bibliotēka Briselē. Tā pārvalda Parlamenta bibliotēkas darbību Luksemburgā, kuras vēsturiskās kolekcijas jau ir pieejamas sabiedrībai, un pašlaik tiek veidota apmeklētājiem pieejama lasītava Strasbūrā. Nodaļa arī attīsta partnerības ar lielākajām publiskām pētniecības bibliotēkām Eiropā un ārpus tās, kā arī ar citām nozīmīgām publiskām lasīšanas platformām, piemēram, Europeana. Visbeidzot, dienests saglabā, bagātina un popularizē Eiropas Parlamenta vēsturisko kolekciju, kuras pirmsākumi rodami Eiropas integrācijas sākumposmā –– 20. gadsimta piecdesmitajos gados. 

Pilsoņu bibliotēkas nodaļa vēlas pieņemt darbā publiski pieejamu bibliotēku administratoru–kuratoru (tematisko analītiķi) darbam Briselē.

 

Galvenie darba uzdevumi ir šādi:

Ciešā sadarbībā ar direktoru, kas atbildīgs par kolekciju, un atbildīgās nodaļas vadītāju:

 • piedalīties darbībās, kas saistītas ar Pilsoņu bibliotēkas kolekciju iegādi, saglabāšanu un popularizēšanu trijās darba vietās un visās apmeklētājiem pieejamajās lasītavās visās kolekcijās sastopamajās valodās;
 • sniegt ieguldījumu finanšu procesā attiecībā uz uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, sarunām ar pakalpojumu sniedzējiem un sniegto pakalpojumu kontroli;
 • sniegt ieguldījumu tiešsaistes publiskās lasīšanas platformas izveidē un bagātināšanā; 
 • organizēt, koordinēt un uzraudzīt tiešsaistes un fiziskās izstādes;
 • sadarbībā ar bibliotekāriem organizēt, koordinēt un uzraudzīt piedāvājumu apmeklētājiem uz vietas dažādās publiskās lasītavās;
 • organizēt, koordinēt un uzraudzīt publisko lasītavu pasākumu programmas;
 • popularizēt visas Pilsoņu bibliotēkas kolekcijas plašākā sabiedrībā un pētnieku vidū: tajās ietilpst vēstures kolekcija, vispārēja kolekcija, kolekcija par Eiropas integrāciju, jaunākās Eiropas Parlamenta publikācijas;
 • popularizēt sabiedrībā Eiropas Parlamenta multivides kolekciju;
 • organizēt kursus, konferences, atmiņām veltītas runas un pārvaldīt publiski pieejamās Parlamenta vietas un kolekcijas;
 • sagatavot atmiņām veltītas grāmatas, pārvaldīt publiski pieejamās Parlamenta vietas un kolekcijas un sagatavot grāmatas un seminārus par atmiņām, kas saistītas ar iestādi, vajadzības gadījumā sadarbībā ar Eiropas Parlamenta vēstures arhīvu;
 • sagatavot brīfingus, atbildot uz deputātu jautājumiem, kas skar atmiņas par Eiropas Parlamentu un tā vietām un kolekcijām.

 

Šo pienākumu veikšanai tiek prasītas šādas kompetences:

 • izcilas zināšanas par Eiropas publisko politiku, Eiropas integrācijas vēsturi, Eiropas iestādēm un jo īpaši Eiropas Parlamentu;
 • zināšanas par mūsdienu pētījumiem Eiropas integrācijas vēstures jomā un par materiāliem, kas to atspoguļo;
 • vispārīgas zināšanas par finanšu pārvaldību un publisko iepirkumu;
 • zināšanas par arhīvu un bibliotēku avotu pārvaldību un saglabāšanu daudzvalodu kontekstā;
 • apliecināta pieredze, organizējot pasākumus, konference un, kursus, kuros izcelts vēsturiskais un intelektuālais mantojums daudzvalodu kontekstā;
 • pieredze digitālo pasākumu un avotu nodrošināšanā tiešsaistē daudzvalodu kontekstā;
 • apliecināta pieredze projektu vadībā;
 • apliecinātas pasniedzēja, lektora, redaktora un izdevēja prasmes;
 • pieredze saziņā ar valsts un vietējām iestādēm trijās Eiropas Parlamenta darba vietās;
 • labas saziņas prasmes ar Pilsoņu bibliotēkas dabiskajiem partneriem: akadēmiskajiem pētniekiem, pētniecības vadītājiem iestādēs un ārpus tām, lielāko bibliotēku direktoriem u. c.

Lai izveidotu Eiropas pilsoņu bibliotēku Briselē, pārvaldītu Parlamenta bibliotēku Luksemburgā, izveidotu apmeklētājiem paredzētu lasītavu Strasbūrā un rīkotu pasākumus un izstādes šajās publiskajās lasītavās,  bieži vien ir vajadzīga saziņa ar triju Eiropas Parlamenta uzņēmējvalstu (Francijas, Luksemburgas un Beļģijas) valsts un reģionālajām iestādēm. Klātienē notiekošo izstāžu, mācību kursu un semināru mērķauditorija lielā mērā būs visu vecumu vietējā sabiedrība: franču valodā runājošie Briselē, Strasbūrā un Luksemburgā, vāciski runājošie Luksemburgā un Strasbūrā un nīderlandiešu valodā runājošie Briselē.

 

3. Dalības nosacījumi 

Pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā jums ir jāatbilst turpmāk norādītajiem nosacījumiem:

(a) Vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 12.2. pantu jums jo īpaši ir jābūt:

 • kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim, 
 • tiesīgam izmantot savas pilsoņa tiesības,
 • izpildījušam tiesību aktos noteiktās karaklausības saistības,
 • spējīgam uzrādīt atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

 

(b) Īpašie nosacījumi

(i) Nepieciešamā kvalifikācija

Kandidātiem jābūt vai nu:

 • tādam izglītības līmenim, kas atbilst kādā no dalībvalstīm oficiāli atzītai pabeigtai augstākajai izglītībai,  

vai arī

 • vismaz trīs gadu ilgai augstākajai izglītībai, kuru apliecina kādā no dalībvalstīm oficiāli atzīts diploms un pēc kuras iegūta vismaz vienu gadu ilga atbilstoša darba pieredze.

Diplomi neatkarīgi no tā, vai tie ir izsniegti dalībvalstī vai valstī, kas nav ES dalībvalsts, ir jāatzīst Savienības dalībvalsts oficiālai iestādei, piemēram, izglītības ministrijai.

Atlases komisija šajā ziņā ņem vērā dažādu izglītības sistēmu atšķirības. Vajadzīgo atzīto diplomu piemēri ir norādīti rokasgrāmatā kandidātiem iekļautajā tabulā.

Otrajā ievilkumā prasīto profesionālo pieredzi neņem vērā, vērtējot profesionālo pieredzi, kas prasīta saskaņā ar A daļas 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļu.

(ii) Nepieciešamā profesionālā pieredze

Papildus A daļas 3. punkta b) apakšpunktā prasītajai kvalifikācijai i) jums ir jābūt vismaz sešus gadus ilga darba pieredzei jomā, kas saistīta ar A daļas 2. punktā aprakstītajiem pienākumiem, tostarp vismaz divus gadus ilga pieredze starptautiskā vidē.

(iii) Valodu zināšanas

Kandidātiem padziļināti (vismaz C1 līmenī) jāpārvalda kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

padziļināti (vismaz C1 līmenī) jāpārvalda franču valoda (2. valoda). Kandidāta 2. valodai jābūt atšķirīgai no 1. valodas. Ja 1. valoda ir franču valoda, tiek prasītas apmierinošas zināšanas (vismaz B2 līmenī) kādā no pārējām 23 Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Vācu un/vai nīderlandiešu valodas zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību.

Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikuma veidlapā norādītais minimālais zināšanu līmenis no kandidāta tiek prasīts katrā valodas prasmes aspektā (runāšana, rakstīšana, klausīšanās, lasīšana). Šīs prasmes ir noteiktas “Eiropas vienotajā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā”: (https://europa.eu/europass/lv/common-european-framework-reference-language-skills).

Kandidāti tiek informēti, ka 2. valoda, kas izvēlēta šai atlases procedūrai, ir noteikta saskaņā ar dienesta interesēm, kas prasa pienākumu veikšanai vajadzīgo kvalifikāciju. Lai būtu iespējams pildīt šā vakances paziņojuma A daļas 2. punktā noteiktos pienākumus un lai nodrošinātu dienesta pienācīgu darbību, darbā pieņemtajam pagaidu darbiniekam ir jāspēj strādāt un efektīvi sazināties franču valodā.

Darbā pieņemtajai personai ir jāspēj efektīvi sazināties ar iekšējiem un ārējiem partneriem šajā valodā. Franču valoda ir galvenā saziņas valoda ar valsts un reģionālajām iestādēm un citiem partneriem trijās Eiropas Parlamenta uzņēmējvalstīs (Francijā, Beļģijā un Luksemburgā), kā arī viena no valodām, ko visbiežāk izmanto iekšējā saziņā Eiropas Parlamentā. 

Turklāt vienlīdzīgas attieksmes labad un saskaņā ar Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punkta e) apakšpunktu visiem kandidātiem, pat ja viņu pirmā oficiālā valoda ir franču valoda, ir jābūt vismaz apmierinošām otras Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām.

 

B. PROCEDŪRA

Procedūra tiek organizēta, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem.

1. Pielaide dalībai atlases procedūrā

Ja jūs

 • atbilstat vispārīgajiem nosacījumiem un 
 • esat iesniedzis pieteikumu saskaņā ar izklāstītajiem noteikumiem un noteiktajā termiņā,

atlases komisija izvērtēs jūsu pieteikuma dokumentus, lai novērtētu jūsu atbilstību īpašajiem nosacījumiem.

Ja jūs atbilstat īpašajiem nosacījumiem, jūsu kandidatūra tiks izvērtēta atlases procedūrā.

Komiteja savā darbībā balstās tikai uz pieteikuma veidlapā iekļauto informāciju, ko apliecina apstiprinošie dokumenti.

 

2. Kvalifikācijas novērtēšana 

Atlases komisija, pamatojoties uz iepriekš noteiktu vērtēšanas tabulu, izvērtē to kandidātu kvalifikāciju, kas ir pielaisti dalībai atlases procedūrā, un sastāda to 12 labāko kandidātu sarakstu, kuri tiek aicināti piedalīties pārbaudījumos. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, atlases komisija ņems vērā visus attiecīgos kandidātus.

Vērtējot kandidātu kvalifikāciju, atlases komisija jo īpaši ņem vērā šādus elementus, kas jāapliecina pieteikumā:

 • papildu kvalifikācijas un diplomus, kas saistīti ar Eiropas integrācijas vēsturi;
 • pieredzi darbā bibliotēku jomā, tostarp līdzdalību katalogu veidošanā; 
 • pieredzi saziņā ar lielākajām bibliotēkām un akadēmiskajiem pētniekiem; 
 • pieredzi politiskajās struktūrās un/vai sadarbībā ar tām; 
 • pieredzi izstāžu, simpoziju un semināru organizēšanā;
 • zināšanas par plašsaziņas līdzekļiem un komunikācijas vidi;
 • digitālās prasmes.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem.

 

3. Pārbaudījumi

Rakstiskais pārbaudījums

(a) Pārbaudījums par dokumenta sastādīšanu franču valodā, lai novērtētu jūsu spējas veikt A daļas 2. punktā aprakstītos uzdevumus, kā arī sniegt rakstisku izklāstu un kopsavilkumu.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 3 stundas

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Šis pārbaudījums notiks attālināti, izmantojot datoru. 

Rakstiskais pārbaudījums

(b) Pārrunas ar atlases komisiju franču valodā, lai, ņemot vērā visu pieteikuma dokumentācijā iekļauto informāciju, varētu novērtēt jūsu piemērotību pildīt A daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus. Ja 1. valoda ir franču valoda, atlases komisija pārbaudīs arī valodu, kuru esat deklarējis kā 2. valodu, un var nolemt pārbaudīt jūsu nīderlandiešu un/vai vācu valodas zināšanas, ja tās ir norādītas pieteikuma veidlapā.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Šis pārbaudījums varētu notikt attālināti.

Jūs laikus saņemsiet norādījumus par rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi tiek plānoti konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsiet uz uzaicinājumiem, ja ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu vai ja nepiedalīsieties kādā no pārbaudījumiem, jūs tiksiet diskvalificēts. Norādījumi ir jāievēro pilnībā. To neievērošana vai rīcība, kas neatbilst norādījumiem, noved pie tūlītējas diskvalifikācijas. 

 

4. Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā

Piemēroto kandidātu sarakstā iegūto rezultātu secībā iekļauj to triju kandidātu vārdus, kuri visā procedūrā kopumā (kvalifikācijas izvērtējums un pārbaudījumi) ir ieguvuši vislielāko punktu skaitu un katrā pārbaudījumā ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, sarakstā tiks iekļauti visi attiecīgie kandidāti. 

Jums tiks nosūtīts rakstisks paziņojums, lai jūs personīgi informētu par rezultātiem.

Piemēroto kandidātu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta iekštīklā.

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim. Ar iecēlējinstitūcijas lēmumu šo termiņu varēs pagarināt. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie laureāti tiks laikus par to informēti.

Ja jums tiks piedāvāts darbs, jums būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

Kandidāta iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā neparedz nedz tiesības saņemt darba piedāvājumu, nedz arī to garantē.

 

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Lai pieteiktos, jums ir jābūt kontam platformā Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lv_LV Jūs varat izveidot tikai VIENU kontu. Lai to izdarītu, jums jāuzklikšķina uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē”, kas atrodas lapas beigās.

Aicinām kandidātus PIRMS pieteikuma veidlapas aizpildīšanas rūpīgi izlasīt rokasgrāmatu kandidātiem.

Kandidatūru pieteikšanas termiņš

Kandidātiem ir jāpiesakās tiešsaistē platformā Apply4EP ne vēlāk kā 

 

2022. gada 2. septembrī plkst. 12.00 (pēcpusdienā) pēc Briseles laika.

 

Lūdzam kandidātus saistībā ar šo atlases procedūru NEZVANĪT!

Pēc kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jums automātiski tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.