This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - IDEIGLENES ALKALMAZOTT - KÖZKÖNYVTÁRI KURÁTOR TANÁCSOS (TEMATIKUS ELEMZŐ) (AD 7)

Hely : Brüsszel
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Szervezeti egység : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Útmutató a pályázóknak :

Általános követelmények

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázóknak szóló útmutatót, amely ezen álláshirdetés mellékletében szerepel.  

Ez az útmutató az álláshirdetés szerves részét képezi, és segítségére lesz az eljárásokra vonatkozó szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében.

 

TARTALOMJEGYZÉK

A.  A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

B.  AZ ELJÁRÁS MENETE

C.  A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

MELLÉKLET: ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

 1. Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament ideiglenes alkalmazotti állás (AD besorolási csoport, 7. besorolási fokozat) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

A keresett munkatárs profilja: közkönyvtári kurátor tanácsos (tematikus elemző), akinek munkahelye Brüsszelben lesz.

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A felvétel az AD 7 besorolás első fizetési fokozatába történik, 6 568,39 euró/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A pályázó felvétele – szakmai tapasztalatától függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, etnikumon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – megkülönböztetést.

 

 1. A munkakör leírása

A Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága (DG EPRS) az Európai Parlament képviselői, parlamenti bizottságai és az egész intézmény számára készít független, objektív és megbízható elemzéseket, valamint részkutatásokat végez az Európai Unió politikáival kapcsolatos különböző témákban.

A DG EPRS Könyvtári és Tudásszolgáltatási Igazgatósága széles választékban kínál a képviselők és az Európai Parlament személyzete számára papíralapú és digitális könyveket, folyóiratokat, napilapokat, hírcsomagokat, adatbázisokat és más érdemleges információforrásokat az Európai Parlament mint intézmény munkájának minden vonatkozásával kapcsolatosan. Az igazgatóság arra törekszik, hogy megossza tudásalapját a nagyközönséggel, válaszol a polgárok kérdéseire és folyamatosan gazdagítja nyilvános gyűjteményeit, segítséget adva a tanároknak és a kutatóknak, valamint az Európai Unió és az uniós történelem, emlékezet és politikák iránt érdeklődő minden személynek.

Az igazgatóság egyik szervezeti egysége a Közkönyvtári Osztály mintegy 12 munkatársból álló csapata, amely Brüsszelben és Luxembourgban végzi munkáját. A Közkönyvtári Osztály jelenleg egy nagy, nyilvános, többnyelvű könyvtár – a Polgárok Európai Könyvtára – felállításán dolgozik Brüsszelben, kezeli a Parlament könyvtárát Luxembourgban (amelynek történeti gyűjteménye már nyitva áll a nyilvánosság előtt), és jelenleg dolgozik egy látogatói olvasótér létrehozásán Strasbourgban. Az osztály emellett partnerkapcsolatokat bontakoztat ki egyrészt nagy kutatói közkönyvtárakkal Európában és földrészünkön kívül, másrészt más nagy olvasói platformokkal, például az Europeana platformmal. Az osztály végezetül megőrzi és gyarapítja az Európai Parlament történeti gyűjteményét és kibontakoztatja annak értékeit; e gyűjtemény bizonyos darabjai még az európai integráció kezdetén, az ötvenes években keletkeztek.

A Közkönyvtári Osztály közkönyvtári kurátor tanácsost (tematikus elemzőt) keres, akinek munkahelye Brüsszelben lesz.

 

Az álláshely betöltőjének fő feladatai többek között az alábbiak lesznek:

A gyűjtemények igazgatójával és az illetékes osztályvezetővel együttműködve:

 • hozzájárulás a parlamenti közkönyvtárak anyagával kapcsolatos beszerzési, megőrzési és felhasználási tevékenységekhez a Parlament mindhárom munkahelyén és a látogatók számára nyitott valamennyi olvasóteremben, a gyűjtemények valamennyi nyelvén;
 • hozzájárulás az ajánlati felhívásokkal összefüggő pénzügyi eljárások lefolytatásához, a szolgáltatókkal folytatott tárgyalásokhoz és a nyújtott szolgáltatások ellenőrzéséhez;
 • hozzájárulás az online nyilvános olvasói platform létrehozásához és gazdagításához;
 • online és helyszíni kiállítások szervezése, egyeztetése és nyomon követése;
 • a látogatók számára kínált helyszíni olvasói szolgáltatások szervezése, egyeztetése és nyomon követése a különböző nyilvános olvasótermekben, a könyvtárosokkal együttműködve;
 • nyilvános olvasótermek rendezvényeire vonatkozó programok szervezése, egyeztetése és nyomon követése;
 • a Polgárok Európai Könyvtára valamennyi gyűjteményének – történeti gyűjtemény, általános gyűjtemény, az európai integrációra vonatkozó gyűjtemény, az Európai Parlament friss publikációi – a széleskörű nyilvánosság és a kutatók rendelkezésére bocsátása;
 • az Európai Parlament multimédiás gyűjteményének a nyilvánosság rendelkezésére bocsátása;
 • tanfolyamok, konferenciák, előadások szervezése a Parlament emlékezetéről és helyszíneiről, valamint nyilvános gyűjteményeiről;
 • művek készítése a Parlament emlékezetéről, helyszíneiről és nyilvános gyűjteményeiről, az Intézmény emlékeit felidéző művek készítése és szemináriumok szervezése, adott esetben az Európai Parlament történeti szolgálatával együttműködve;
 • tájékoztatók készítése a képviselők kérdéseire válaszolva az Európai Parlament emlékezetéről, helyszíneiről és gyűjteményeiről.

 

E feladatok ellátásához a következő kompetenciákra van szükség:

 • az európai közpolitikák, az európai integráció, az európai intézmények és különösen az Európai Parlament kiváló ismerete;
 • jártasság a történelem és az európai integráció korszerű kutatása terén;
 • általános ismeretek a pénzügyi igazgatás és a közbeszerzések terén;
 • jártasság archívumok és könyvtárak forrásainak kezelése és megőrzése terén;
 • bizonyított tapasztalat történeti és szellemi örökség értékeit kidomborító rendezvények, konferenciák és tanfolyamok szervezése terén, többnyelvű kontextusban;
 • tapasztalat online rendezvények lebonyolítása és digitális források online megjelenítése terén, többnyelvű kontextusban;
 • bizonyított tapasztalat projektmenedzsment terén;
 • megerősített képzői, előadói, szerkesztői és kiadói készség;
 • kapcsolattartás nemzeti és helyi hatóságokkal a Parlament három munkahelyén;
 • gördülékeny kommunikáció a közkönyvtárak szokásos partnereivel: egyetemi kutatókkal, intézmények kutatási igazgatóival, nagy könyvtárak igazgatóival és másokkal.

A Polgárok Európai Könyvtárának kiépítése Brüsszelben, a Parlament könyvtárának kezelése Luxembourgban, látogatói olvasótér létrehozása Strasbourgban, valamint rendezvények és kiállítások szervezése e helyszínek nyilvános olvasótermeiben gyakori kapcsolattartást tesz szükségessé az Európai Parlamentet befogadó három tagállam (Franciaország, Luxemburg és Belgium) nemzeti és regionális hatóságaival. Ezen kívül, a helyszíni kiállítások, képzések és szemináriumok célközönségét jórészt a helybeli lakosság jelenti, mindenféle korosztályból: francia ajkúak Brüsszelből, Strasbourgból és Luxembourgból, német ajkúak Luxembourgból és Strasbourgból, valamint holland ajkúak Brüsszelből.

 

 1. Pályázati feltételek

Önnek a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

(a) Általános feltételek

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikkének (2) bekezdése értelmében a pályázó:

 • az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,
 • állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja,
 • a katonai szolgálat tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett,
 • rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

 

(b) Egyedi feltételek

(i) Végzettség és diplomák

A pályázóknak rendelkezniük kell az alábbiakkal:

 • az Unió valamely tagállamában hivatalosan elismert, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség,

vagy

 • az Unió valamely tagállamában hivatalosan elismert oklevéllel igazolt, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség és legalább egyéves megfelelő szakmai tapasztalat, ha az adott képzés szokásos ideje legalább három év.

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például valamely uniós tagállam oktatási minisztériumának el kell ismernie.

A kiválasztási bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket. A diplomára vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó példák a pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók.

A második franciabekezdésben előírt szakmai tapasztalatot az A. rész 3. pontja b) alpontjának ii. alpontjában előírt szakmai tapasztalat értékelésekor nem veszik figyelembe.     

(ii) Előírt szakmai tapasztalat

Önnek az A. rész 3. pontja b) alpontjának i. pontjában előírt képesítéseken kívül rendelkeznie kell legalább hat év, az A. rész 2. pontjában meghatározott feladatok természetével összefüggő szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal is, amelyből kettő évnek nemzetközi környezetben eltöltött szakmai tapasztalatnak kell lennie.

(iii) Nyelvismeret

A pályázóknak kiválóan (legalább C1-es szinten) kell ismerniük az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén,

továbbá

szükséges a francia nyelv kiváló (legalább C1-es) szintű ismerete (2. nyelv) A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel. Amennyiben az 1. nyelv a francia, úgy a követelmény az Európai Unió másik 23 hivatalos nyelve egyikének kielégítő (legalább B2-es szintű) ismerete.

A német és/vagy a holland nyelv ismerete előnyt jelent.

A fentiekben említett minimális szintek a pályázati formanyomtatványon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszédkészség, íráskészség, hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) vonatkoznak. Ezek a készségek szerepelnek az Európa Tanács közös európai nyelvi referenciakeretében (https://europa.eu/europass/hu/common-european-framework-reference-language-skills).

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a szóban forgó kiválasztási eljárás céljából a 2. nyelv meghatározása a szolgálati érdek alapján történt, amely a munkakör jellegével összefüggésben megkövetel bizonyos képzettségeket. Annak érdekében, hogy az álláshelyet betöltő ideiglenes alkalmazott elláthassa az ezen álláshirdetés A. részének 2. pontjában felsorolt feladatait, valamint a szolgálati egység megfelelő működésének biztosítása érdekében szükséges, hogy ezen ideiglenes alkalmazott képes legyen francia nyelven dolgozni és hatékonyan kommunikálni.

Az állást elnyerő személynek képesnek kell lennie arra, hogy külső és belső partnerekkel egyaránt hatékony kommunikációt folytasson ezen a nyelven, A francia ugyanis a nemzeti és a regionális hatóságokkal, valamint ez Európai Parlament három működési helyszíne szerinti ország (Franciaország, Belgium és Luxemburg) más szereplőivel folytatott kommunikáció fő nyelve, valamint az Európai Parlament belső kommunikációja során a leggyakrabban használt nyelvek egyike.

Ezen kívül, az egyenlő bánásmód jegyében és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke (2) bekezdésének e) pontjával összhangban minden pályázó köteles – még akkor is, ha az első helyen megjelölt hivatalos nyelve a francia – legalább kielégítő szinten ismerni egy másik nyelvet is az Európai Unió hivatalos nyelvei közül.

 

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

Az eljárás képesítéseken és vizsgákon alapul.

 1. A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

Amennyiben

 • teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó általános feltételek,
 • és Ön pályázatát az előírt formában és határidőn belül nyújtotta be,

a kiválasztási bizottság a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek tekintetében megvizsgálja pályázati dokumentációját.

Ha az Ön esetében teljesülnek a munkakör betöltésére vonatkozó különleges feltételek, a kiválasztási bizottság jóváhagyja a kiválasztási eljárásban való részvételét.

A bizottság ehhez kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott információk alapján jár el.

 

 1. A képesítések értékelése

A kiválasztási bizottság előre meghatározott kritériumrendszer alapján elvégzi a kiválasztási eljárásban való részvételre bocsátott pályázók képesítéseinek értékelését, és összeállítja a vizsgákra meghívott 12 legjobb pályázó listáját. Amennyiben az utolsó helyen több pályázó is azonos pontszámot szerzett, úgy a kiválasztási bizottság valamennyit felveszi a listára.

A kiválasztási bizottság a pályázók képesítéseinek értékelésekor különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe, amelyeket a pályázati anyagban alá kell támasztani:

 • az európai integráció történetével kapcsolatos igazolt kiegészítő tanulmányok és oklevelek;
 • szakmai tapasztalat a könyvtártudomány, többek között a katalogizálás terén;
 • szakmai tapasztalat a kapcsolattartás terén, nagy könyvtárak és egyetemi kutatók környezetében;
 • szakmai tapasztalat politikai szerveken belül vagy velük kapcsolatban;
 • szakmai tapasztalat kiállítások, kollokviumok és szemináriumok szervezése terén;
 • jártasság a médiával és a kommunikációs világgal fenntartott kapcsolatok terén;
 • digitális ismeretek.

Pontozás: 0-tól 20 pontig.

 

 1. Vizsgák

Írásbeli vizsga

(a) Fogalmazás készítése francia nyelvben, egy vagy több dokumentum alapján, annak megállapítására, hogy Ön alkalmas-e az A.2. pont alatt ismertetett feladatok elvégzésére, illetve hogy milyen fogalmazási és összegzési készségekkel rendelkezik.

A vizsga időtartama legfeljebb: 3 óra

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

Erre a vizsgára online, számítógépen kerül sor.

Szóbeli vizsga

(b) Beszélgetés a kiválasztási bizottsággal francia nyelven, amelynek során a bizottság a pályázati anyagban szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri az Ön alkalmasságát az A.2. pontban felsorolt feladatok ellátására. A kiválasztási bizottság ugyancsak felméri majd az ismereteit az Ön által 1. helyen megjelölt nyelvből / a 2. helyen megjelölt nyelvből, amennyiben az 1. helyen megjelölt nyelv a francia, továbbá jogában áll felmérni az ismereteit holland és/vagy német nyelvből is, amennyiben ezeket Ön a pályázati anyagban feltüntette.

A vizsga időtartama legfeljebb: 45 perc

Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).

Ez a vizsga távoli részvétellel is szervezhető.

Kellő időben meg fogja kapni az írásbeli és szóbeli vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. Amennyiben Ön nem reagál a vizsgára szóló meghívóra, nem érhető el e-mailben vagy nem jelenik meg a vizsgán, kizárják a pályázatból. Az adott utasítások szigorúan betartandók. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő magatartás a jelentkező azonnali kizárását vonja maga után.

 

 1. Felvétel az alkalmas jelöltek listájára

Az alkalmas jelöltek listájára a teljes eljárás (a képesítések értékelése és a vizsgák) során a legmagasabb pontszámot elérő és az alsó ponthatárt valamennyi vizsgán megszerző három pályázó neve kerül fel (eredményük sorrendjében). A listára az utolsó helyen azonos pontszámot elért valamennyi pályázó felkerül.

Elért eredményeiről írásbeli tájékoztatást fog kapni.

Az alkalmas jelöltek listáját közzéteszik az Európai Parlament intranetes oldalán.

Az alkalmas jelöltek listája 2026. december 31-ig érvényes. A lista érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Az utóbbi esetben a listán szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.

Amennyiben állásajánlatot kap, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az, hogy az Ön neve szerepel az alkalmassági listán, nem jelent sem jogosultságot, sem garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

 

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA 

A jelentkezés benyújtásához felhasználói fiókra van szüksége az Apply4EP platformon: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hu_HU. Csak EGY felhasználói fiókot hozhat létre. Ehhez kattintson az oldal végén található „Jelentkezés online" fülre.

A pályázóknak a pályázati formanyomtatvány kitöltése ELŐTT figyelmesen el kell olvasniuk a pályázók számára készített útmutatót.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázóknak online kell jelentkezniük az Apply4EP platformon, legkésőbb az alábbi időpontig:

 

2022. szeptember 2., déli 12.00 óra brüsszeli idő szerint.

 

Kérjük, hogy a pályázók e kiválasztási eljárással kapcsolatban NE TELEFONÁLJANAK az Európai Parlament szervezeti egységeinek!

Pályázatának érvényesítését automatikusan visszaigazoljuk.