This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - PRIVREMENI SLUŽBENIK - ADMINISTRATOR KOORDINATOR / ADMINISTRATORICA KOORDINATORICA KNJIŽNICA OTVORENIH ZA JAVNOST (TEMATSKI ANALITIČAR / TEMATSKA ANALITIČARKA) (AD 7) 

Mjesto : Bruxelles
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 02/09/2022 12:00
Služba : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Vodič za kandidate :

Opći podaci

Kandidati se mole da prije slanja prijave pažljivo pročitaju Vodič za kandidate priložen ovom natječaju. 

Vodič je sastavni dio natječaja i u njemu se objašnjavaju pravila postupka i način prijave. 

 

SADRŽAJ

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

B. POSTUPAK

C. PODNOŠENJE PRIJAVA

PRILOG: VODIČ ZA KANDIDATE U SELEKCIJSKIM POSTUPCIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

1. Opće napomene

Europski parlament odlučio je pokrenuti postupak za popunjavanje radnog mjesta privremenog službenika (AD 7).

Traženi profil je administrator koordinator / administratorica koordinatorica knjižnica otvorenih za javnost (tematski analitičar / tematska analitičarka) u Bruxellesu. 

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Radno mjesto odgovara prvom stupnju platnog razreda AD 7, s osnovnom mjesečnom plaćom od 6 568,39 EUR. Plaća podliježe porezu Zajednice i ostalim odbicima predviđenima Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj unutar platnog razreda uspješnih kandidata može se prilagoditi ovisno o njihovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu plaću pod određenim uvjetima isplaćuju se i dodaci.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, etničke pripadnosti, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

 

2. Opis radnog mjesta

Glavna uprava za usluge parlamentarnih istraživanja (EPRS) zastupnicima u Europskom parlamentu, njegovim parlamentarnim odborima i Europskom parlamentu u cjelini pruža neovisne, objektivne i pouzdane analize i istraživanja o raznim političkim pitanjima povezanima s Europskom unijom.

Uprava EPRS-a za knjižnicu i usluge znanja zastupnicima i osoblju Europskog parlamenta stavlja na raspolaganje širok izbor fizičkih i digitalnih knjiga, časopisa, novina, vijesti, baza podataka i drugih izvora informacija relevantnih za sve aspekte rada Europskog parlamenta kao institucije. Svoju bazu znanja dijeli sa širom javnošću, odgovara na pitanja građana i postupno proširuje zbirke građe dostupne svima kako bi se pomoglo nastavnicima, istraživačima i svima koji su zainteresirani za Europsku uniju, njezinu povijest, povijesno sjećanje i njezinu politiku. 

Unutar te Uprave djeluje Odjel za knjižnicu građana, a čini ga tim od oko 12 kolega koji rade u Bruxellesu i Luxembourgu. Knjižnica građana vodi projekt izgradnje velike višejezične javne knjižnice (Knjižnice građana za Europu) u Bruxellesu, upravlja knjižnicom Parlamenta u Luxembourgu, čije su povijesne zbirke već otvorene za javnost, te je u postupku uspostave čitaonice za posjetitelje u Strasbourgu. Odjel također razvija partnerstva s velikim javnim istraživačkim knjižnicama u Europi i izvan nje te razvija partnerstva s drugim velikim javnim platformama za čitanje, kao što je Europeana.  Naposljetku, služba čuva, obogaćuje i promiče povijesnu zbirku Europskog parlamenta, u čijem su sastavu i djela koja potječu iz ranih faza europske integracije 1950-ih.  

Odjel za knjižnicu građana želi zaposliti koordinatora/koordinatoricu knjižnica otvorenih za javnost (tematskog analitičara / tematsku analitičarku) u Bruxellesu.

 

Glavne zadaće bit će sljedeće:

U bliskoj suradnji s direktorom zbirki i načelnikom nadležnog odjela:

 • sudjelovanje u aktivnostima stjecanja, očuvanja i promicanja zbirki knjižnice građana u trima mjestima rada i u svim čitaonicama dostupnima posjetiteljima te na svim jezicima zbirki;
 • sudjelovanje u financijskom postupku za pozive na podnošenje ponuda, vođenju pregovora s pružateljima usluga, kontroli pruženih usluga;
 • doprinos stvaranju i obogaćivanju javne internetske platforme za čitanje; 
 • organizacija, koordinacija i praćenje internetskih i in situ izložbi;
 • organizacija, koordinacija i praćenje ponude za posjetitelje in situ u različitim javnim čitaonicama u suradnji s knjižničarima;
 • organizacija, koordinacija i praćenje programa događanja u javnim čitaonicama;
 • promidžba svih zbirki knjižnice građana među širom javnosti i istraživačima: povijesne zbirke, opće zbirke, zbirke o europskoj integraciji, nedavne publikacije Europskog parlamenta;
 • promidžba multimedijskih zbirki Europskog parlamenta u javnosti;
 • organizacija tečajeva, konferencija, događanja povezanih s povijesnim sjećanjem, mjestima i zbirkama Parlamenta otvorenih za javnost;
 • priprema materijala o povijesnom sjećanju, mjestima i zbirkama Parlamenta dostupnima javnosti, priprema materijala i seminara o povijesnom sjećanju Parlamenta, po potrebi u suradnji s povijesnom službom Europskog parlamenta;
 • izrada brifinga kao odgovora na pitanja zastupnika o povijesnom sjećanju, mjestima i zbirkama Europskog parlamenta.

 

Za obavljanje tih zadaća potrebne su sljedeće kompetencije:

 • izvrsno poznavanje europskih javnih politika, povijesti europskih integracija, europskih institucija, a posebno Europskog parlamenta;
 • poznavanje suvremenih istraživanja u području povijesti i bitnih događaja povezanih s europskom integracijom;
 • opće poznavanje financijskog upravljanja i javne nabave;
 • poznavanje upravljanja i čuvanja arhivskih i knjižničkih izvora u višejezičnom kontekstu;
 • dokazano iskustvo u organizaciji događanja, konferencija, tečajeva kojima se promiče povijesno i intelektualno nasljeđe u višejezičnom kontekstu;
 • iskustvo u objavljivanju digitalnih događanja i izvora na internetu u višejezičnom kontekstu;
 • dokazano iskustvo u vođenju projekata;
 • dokazane vještine voditelja osposobljavanja, govornika, redaktora i urednika;
 • interakcija s nacionalnim i lokalnim tijelima u trima mjestima rada;
 • tečna interakcija s uobičajenim sugovornicima knjižnice građana: akademskim istraživačima, voditeljima istraživanja u institucijama i izvan njih, direktorima velikih knjižnica i drugima.

Provedba projekta izgradnje Knjižnice građana za Europu u Bruxellesu, upravljanje knjižnicom Parlamenta u Luxembourgu, uspostava čitaonice za posjetitelje u Strasbourgu te organizacija događanja i izložbi u tim javnim čitaonicama zahtijevaju česte kontakte s nacionalnim i regionalnim vlastima triju država domaćina Europskog parlamenta (Francuska, Luksemburg i Belgija). Publika kojoj su namijenjene izložbe, tečajevi i seminari in situ u velikoj će mjeri biti lokalna publika svih dobnih skupina: govornici francuskog jezika u Bruxellesu, Strasbourgu i Luxembourgu, govornici njemačkog u Luxembourgu i Strasbourgu te govornici nizozemskog u Bruxellesu.

 

3. Uvjeti 

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) Opći uvjeti

U skladu s člankom 12.2. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije kandidati moraju:

 • biti državljani jedne od država članica Europske unije, 
 • uživati sva građanska prava,
 • ispunjavati sve zakonske obveze povezane sa služenjem vojnog roka,
 • ispunjavati moralne standarde potrebne za obavljanje predviđenih dužnosti.

 

(b) Posebni uvjeti

i. Potrebne kvalifikacije i diplome

Kandidati trebaju imati:

 • stupanj obrazovanja koji odgovara cjelokupnom sveučilišnom studiju koji je službeno priznat u nekoj od država članica  

ili

 • stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine potvrđen diplomom koja je službeno priznata u jednoj od država članica, nakon koje je kandidat stekao najmanje godinu dana relevantnog radnog iskustva.

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u državi članici ili zemlji koja nije članica EU-a, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela države članice Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja države članice Unije.

Povjerenstvo za odabir vodi računa o razlikama među obrazovnim sustavima. U tablici koja se nalazi u Vodiču za kandidate navedeni su primjeri minimalne tražene razine diploma.

Radno iskustvo koje se traži u drugoj alineji ne uzima se u obzir pri evaluaciji potrebnog radnog iskustva iz dijela A. točke 3. podtočke (b) podtočke ii.

ii. Potrebno radno iskustv

Osim kvalifikacija koje se zahtijevaju u dijelu A točki 3. podtočki (b) podtočki i., kandidati moraju imati najmanje šest godina radnog iskustva u području relevantnom za poslove iz dijela A točke 2., od čega najmanje dvije godine u međunarodnom okruženju.

iii. Znanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (najmanje razina C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski jezik

te

izvrsno poznavati (najmanje razina C1) francuski jezik (jezik 2). Jezik 2 mora biti različit od jezika 1. Ako je jezik 1 kandidatâ francuski, potrebno je zadovoljavajuće poznavanje (najmanje razina B2) jednog od ostala 23 službena jezika Europske unije.

Poznavanje njemačkog i/ili nizozemskog jezika smatra se prednošću.

Navedena najniža tražena razina odnosi se na svaku od jezičnih sposobnosti navedenih u obrascu za prijavu (usmeno izražavanje, pismeno izražavanje, čitanje, slušanje). Te sposobnosti odgovaraju Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference-language-skills).

Kandidati se obavještavaju da je u ovom selekcijskom postupku „jezik 2” utvrđen u skladu s interesima službe te da je riječ o kvalifikacijama potrebnima zbog prirode posla. Kako bi mogao obavljati svoje zadaće iz dijela A točke 2. ovog natječaja i kako bi se zajamčilo pravilno funkcioniranje službe, privremeni službenik koji bude zaposlen mora biti sposoban učinkovito raditi i komunicirati na francuskom jeziku.

Osoba koju se zaposli mora biti sposobna učinkovito komunicirati s unutarnjim i vanjskim sugovornicima na tom jeziku.  Francuski je glavni jezik komunikacije s nacionalnim i regionalnim vlastima i drugim sugovornicima u trima državama domaćinima Europskog parlamenta (Francuska, Belgija i Luksemburg), kao i jedan od jezika koji se najčešće upotrebljavaju u unutarnjoj komunikaciji u Europskom parlamentu.  

Osim toga, u interesu jednakog postupanja i u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (e) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika EU-a, svi kandidati, čak i ako im je prvi službeni jezik francuski, moraju imati barem zadovoljavajuće poznavanje još jednog jezika, koji mora biti jedan od službenih jezika Europske unije.

 

B. POSTUPAK

Selekcijski postupak temelji se na kvalifikacijama i testiranju.

1. Uključivanje u selekcijski postupak

Ako kandidati

 • ispunjavaju opće uvjete i 
 • podnijeli su prijavu u skladu s odredbama i u zadanom roku,

povjerenstvo za odabir pregledat će njihovu prijavu u odnosu na posebne uvjete.

Kandidate koji zadovoljavaju posebne uvjete povjerenstvo za odabir primit će u selekcijski postupak.

Povjerenstvo svoj odabir pritom temelji isključivo na informacijama iz prijave koje su potkrijepljene popratnim dokumentima.

 

2. Ocjenjivanje kvalifikacija 

Povjerenstvo za odabir na temelju unaprijed utvrđenih kriterija ocjenjuje kvalifikacije kandidatâ primljenih u selekcijski postupak i sastavlja listu 12 najboljih kandidata, koji će biti pozvani na testiranja. U slučaju da se na posljednjem mjestu nalazi više kandidata s jednakim brojem bodova,  povjerenstvo za odabir sve će ih ex aequo uvrstiti na listu.

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidatâ, povjerenstvo za odabir posebno uzima u obzir sljedeće elemente koje je potrebno potkrijepiti u prijavi:

 • kvalifikacije i diplome iz područja povijesti europskih integracija;
 • radno iskustvo u knjižničarskim poslovima, uključujući sudjelovanje u izradi kataloga; 
 • iskustvo u komunikaciji s glavnim knjižnicama i akademskim istraživačima;  
 • iskustvo u radu za politička tijela i/ili suradnji s njima; 
 • iskustvo u organizaciji izložbi, simpozija i seminara;
 • poznavanje medija i komunikacijskog područja;
 • digitalne vještine.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova.

 

3. Testiranja

Pismeno testiranje

(a) Sastavljanje teksta na francuskome jeziku na temelju spisa s ciljem provjere sposobnosti kandidatâ za obavljanje zadaća opisanih u dijelu A točki 2., kao i provjere njihove sposobnosti pismenog izražavanja i sažimanja.

Maksimalno trajanje testa: 3 sata.

Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova).

Ovaj test bit će organiziran na daljinu i pisat će se na računalu. 

Usmeno testiranje

(b) Razgovor s povjerenstvom za odabir na francuskom jeziku kako bi, s obzirom na sve informacije iz prijave, moglo ocijeniti sposobnost kandidatâ za obavljanje zadaća opisanih u dijelu A točki 2. Povjerenstvo za odabir provjerit će poznavanje jezika koji su kandidati naveli kao jezik 1 / jezik 2 ako je jezik 1 francuski, te može odlučiti provjeriti znanje nizozemskog i/ili njemačkog jezika ako je ono navedeno u obrascu za prijavu.

Maksimalno trajanje testa: 45 minuta.

Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova).

Ovo testiranje može se organizirati na daljinu.

Upute u vezi s pismenim i usmenim testiranjima bit će poslane na vrijeme. Testiranja će se održavati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se kandidati ne odazovu na poziv, nije ih moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili ne pristupe jednom od testiranja, bit će diskvalificirani. Potrebno je točno slijediti poslane upute. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima, kandidati će odmah biti diskvalificirani. 

 

4. Lista uspješnih kandidata

Na listi uspješnih kandidata bit će navedena, prema postignutom uspjehu, imena troje kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova u cijelom postupku (ocjena kvalifikacija i testiranja) i koji su na svakom testu ostvarili minimalni broj bodova za prolaz. Na listu će biti ex aequo uvršteni svi kandidati koji su ostvarili isti broj bodova na posljednjem mjestu. 

Kandidati će o svojim rezultatima biti obaviješteni osobno pisanim putem.

Lista uspješnih kandidata bit će objavljena na intranetskim stranicama Europskog parlamenta.

Valjanost liste uspješnih kandidata istječe 31. prosinca 2026., no može se produžiti odlukom tijela za imenovanja, o čemu će uspješni kandidati s liste biti pravodobno obaviješteni.

Od uspješnih kandidata kojima se ponudi zaposlenje radi provjere će se zahtijevati da predoče izvorne primjerke svih traženih dokumenata, posebice diploma i potvrda o radu.

Uvrštavanje na listu uspješnih kandidata nije jamstvo da će se kandidatima radno mjesto zaista i ponuditi.

 

C. PODNOŠENJE PRIJAVA

Da bi se prijavili na predmetni natječaj, kandidati moraju otvoriti račun na platformi Apply4EP. https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hr_HR Kandidati smiju otvoriti SAMO JEDAN račun na toj platformi. Kandidati račun mogu otvoriti klikom na opciju „Prijaviti se preko interneta”, koja se nalazi na dnu stranice.

PRIJE ispunjavanja obrasca za prijavu kandidati trebaju pažljivo pročitati Vodič za kandidate.

Rok za podnošenje prijava

Kandidati se moraju prijaviti putem interneta na platformi Apply4EP najkasnije do  

 

2. rujna 2022. u 12:00 (podne) po lokalnom vremenu u Bruxellesu.

 

Kandidati se mole da NE KONTAKTIRAJU TELEFONSKI sa službama Europskog parlamenta kako bi postavili pitanja u vezi s ovim selekcijskim postupkom.

Nakon što potvrde svoju prijavu, kandidati će dobiti automatsku potvrdu o primitku.