This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - DOČASNÝ ZAMĚSTNANEC - ADMINISTRÁTOR(KA) – SPRÁVCE (SPRÁVKYNĚ) KNIHOVEN PŘÍSTUPNÝCH VEŘEJNOSTI (TEMATICKÝ ANALYTIK/TEMATICKÁ ANALYTIČKA) (AD7) 

Místo : Brusel
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 02/09/2022 12:00
Útvar : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Pokyny pro uchazeče :

Obecné informace

Před podáním přihlášky je nutné si pozorně přečíst pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o výběrovém řízení. 

Tyto pokyny jsou nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení a pomohou vám porozumět pravidlům upravujícím postupy a způsob přihlašování. 

 

OBSAH

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHA: POKYNY PRO UCHAZEČE K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM, KTERÁ PŘIPRAVUJE EVROPSKÝ PARLAMENT

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

1. Obecné informace

Evropský parlament se rozhodl vyhlásit výběrové řízení s cílem obsadit místo dočasného zaměstnance (AD 7).

Hledaným profilem je administrátor(ka) – správce (správkyně) knihoven přístupných veřejnosti (tematický analytik/tematická analytička) v Bruselu. 

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Vybraný uchazeč bude zařazen do platové třídy AD 7 prvního platového stupně, se základním platem 6 568,39 EUR měsíčně. Ze základního platu se odvádí daň Společenství a další odvody podle pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Plat nepodléhá zdanění členských států. Platový stupeň, do něhož bude úspěšný uchazeč zařazen, bude možno upravit podle délky jeho praxe. Vedle základního platu lze za jistých podmínek pobírat i některé příspěvky.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace na základě genderu, etnicity, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

 

2. Pracovní náplň

Generální ředitelství pro parlamentní výzkumné služby (EPRS) poskytuje poslancům Evropského parlamentu, parlamentním výborům a Evropskému parlamentu jako celku nezávislé, objektivní a spolehlivé analýzy a výzkum různých politických témat souvisejících s Evropskou unií. 

Ředitelství EPRS pro knihovnu a znalostní služby poskytuje poslancům a zaměstnancům Evropského parlamentu širokou škálu tištěných a digitálních knih, časopisů, novin, zpravodajských zdrojů, databází a dalších informačních zdrojů, které jsou relevantní pro všechny aspekty činnosti Evropského parlamentu jako instituce. Sdílí svou znalostní základnu se širokou veřejností, odpovídá na otázky občanů a postupně rozšiřuje sbírky přístupné všem, a to s cílem pomáhat učitelům, výzkumným pracovníkům i všem, kdo se zajímají o Evropskou unii, její historii, paměť a politiku.  

Na tomto ředitelství působí oddělení knihovny pro občany, které tvoří tým přibližně 12 kolegů v Bruselu a Lucemburku.  Oddělení knihovny pro občany připravuje vytvoření velké mnohojazyčné veřejné knihovny, „Knihovny občanů pro Evropu“ v Bruselu, spravuje knihovnu Parlamentu v Lucemburku, jejíž historické sbírky jsou již veřejně přístupné, a připravuje čítárnu pro návštěvníky ve Štrasburku.  Toto oddělení rovněž rozvíjí partnerství s velkými veřejnými výzkumnými knihovnami v Evropě i mimo ni a rozvíjí partnerství s dalšími významnými platformami pro čtení, jako je digitální knihovna Europeana.  V neposlední řadě toto oddělení uchovává, obohacuje a prezentuje historickou sbírku Evropského parlamentu, jejíž některé části pocházejí z počátků evropské integrace v padesátých letech.  

Oddělení knihovny pro občany hodlá zaměstnat správce knihovny pro veřejnost (tematického analytika) v Bruselu. 

 

Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit: 

v úzké spolupráci s ředitelem sbírek a odpovědným vedoucím oddělení: 

 • podílet se na získávání, uchovávání a využívání sbírek Knihovny občanů ve třech pracovních místech a ve všech čítárnách přístupných návštěvníkům a ve všech jazycích sbírek; 
 • přispívat k finančním řízením v souvislosti s nabídkovými řízeními, vyjednáváním s poskytovateli a kontrolou poskytovaných služeb;
 • přispívat k vytvoření a obohacování on-line platformy pro čtenářskou veřejnost;  
 • pořádání, koordinace a sledování on-line a prezenčních výstav;
 • organizace, koordinace a sledování nabídky pro prezenční návštěvníky v různých veřejných knihovnách, a to ve spolupráci s knihovníky; 
 • organizace, koordinace a sledování programu akcí veřejných knihoven
 • propagace všech sbírek knihovny občanů mezi širokou veřejností a výzkumnými pracovníky: historické sbírky, obecné sbírky, sbírky o evropské integraci, nedávných publikací Evropského parlamentu; 
 • propagace multimediálních sbírek Evropského parlamentu u veřejnosti; 
 • pořádání kurzů, přednášek a vystoupení v souvislosti s historií, místy a sbírkami Parlamentu, jež jsou přístupné veřejnosti; 
 • příprava děl v souvislosti s historií, místy a veřejně přístupnými sbírkami Parlamentu, příprava děl a pořádání seminářů o historii Parlamentu, případně ve spolupráci s historickým oddělením Evropského parlamentu; 
 • příprava publikací typu „Briefing“ v reakci na otázky poslanců týkající se historie, míst a sbírek Evropského parlamentu. 

 

Tyto úkoly vyžadují následující schopnosti: 

 • výborná znalost evropské veřejné politiky, historie evropské integrace, evropských orgánů a zejména Evropského parlamentu; 
 • obeznámenost se současným výzkumem dějin a památek evropské integrace; 
 • obecné znalosti finančního řízení a zadávání veřejných zakázek; 
 • obeznámenost s řízením a uchováváním archivů a knihoven v mnohojazyčném kontextu; 
 • potvrzená zkušenost s pořádáním akcí, přednášek a kurzů, jež vyzdvihují historické a duševní dědictví v mnohojazyčném kontextu; 
 • zkušenosti se pořádáním on-line akcí a zpřístupňováním zdrojů on-line v mnohojazyčném kontextu
 • prokázaná praxe v oblasti řízení projektů; 
 • potvrzené schopnosti školitele, přednášejícího, redaktora a vydavatele; 
 • interakce s vnitrostátními a místními orgány ve třech pracovních místech; 
 • bezproblémová interakce s přirozenými partnery knihovny pro občany: akademickými výzkumnými pracovníky, řediteli výzkumu v rámci institucí i mimo ně, řediteli velkých knihoven a dalšími. 

Vytvoření Knihovny občanů pro Evropu v Bruselu, správa knihovny Parlamentu v Lucemburku, vytvoření čítárny pro návštěvníky ve Štrasburku a pořádání akcí a výstav v těchto veřejných knihovnách a čítárnách vyžaduje časté kontakty s vnitrostátními a regionálními orgány tří hostitelských států Evropského parlamentu (Francie, Lucemburska a Belgie).  Veřejnost, na niž se budou prezenční výstavy, školení a semináře zaměřovat, budou ostatně z velké části představovat místní obyvatelé všech věkových skupin: francouzsky hovořící osoby v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, německy hovořící osoby v Lucemburku a ve Štrasburku a nizozemsky hovořící osoby v Bruselu.

 

3. Podmínky účasti 

V poslední den lhůty pro podání přihlášek musíte splňovat následující podmínky:

(a) Obecné podmínky

V souladu s čl. 12 odst. 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie musíte:

 • být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie, 
 • požívat veškerých občanských práv,
 • mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,
 • prokázat morální způsobilost vyžadovanou pro výkon výše uvedených pracovních činností.

 

(b) Zvláštní podmínky

(i) Kvalifikační předpoklady

Uchazeči musí mít:

 • dokončené studium na úrovni, která odpovídá ukončenému úplnému vysokoškolskému vzdělání uznávanému v jednom z členských států Unie,  

nebo

 • dokončené studium na úrovni, která odpovídá alespoň třem rokům vysokoškolského studia, osvědčené diplomem oficiálně uznávaným v jednom z členských států Unie a následnou odbornou praxi v délce nejméně jednoho roku.

Diplomy, ať už byly vydány v některém z členských států, nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem (např. ministerstvo školství) některého z členských států Unie.

Výběrová komise v této souvislosti zohlední různé struktury vzdělávání. Příklady minimálních požadovaných diplomů naleznete v tabulce v pokynech pro uchazeče.

Odborná praxe požadovaná ve druhé odrážce nebude brána v potaz při hodnocení odborné praxe vyžadované podle části A bodu 3 písm. b) bodu ii).

(ii) Požadovaná odborná praxe

Kromě kvalifikace požadované v části A bodu 3 písm. b) bodu i) musíte mít nejméně šest let odborné praxe v oboru souvisejícím s náplní práce podle části A bodu 2, z toho nejméně dva roky v mezinárodním prostředí.

(iii) Jazykové znalosti

Uchazeči musí mít důkladnou znalost (alespoň úroveň C1) jednoho úředního jazyka Evropské unie (jazyk 1), jimiž jsou: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština,

a

důkladnou znalost (alespoň úroveň C1) francouzštiny (jazyk 2). Jazyk 2 musí být jiný než jazyk 1; pokud je jazykem 1 francouzština, vyžaduje se uspokojivá znalost (alespoň úroveň B2) jednoho z ostatních 23 úředních jazyků Evropské unie.

Znalost němčiny nebo nizozemštiny představuje výhodu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedená minimální úroveň se vztahuje na všechny oblasti jazykových dovedností (mluvený projev, písemný projev, porozumění textu, porozumění mluvenému projevu) uvedené v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/cs/common-european-framework-reference-language-skills).

Informujeme uchazeče, že jazyk 2 vybraný pro účely tohoto výběrového řízení byl stanoven ze služebních důvodů s ohledem na konkrétní požadavky spojené se zastáváním dané pracovní pozice. Aby byl dočasný zaměstnanec schopen plnit své úkoly uvedené v části A bodu 2 tohoto oznámení o výběrovém řízení a aby bylo zajištěno řádné fungování útvaru, musí být vybraný uchazeč schopen efektivně pracovat a komunikovat ve francouzštině.

Vybraný uchazeč musí být schopen v tomto jazyce účinně komunikovat s interními i externími partnery. Francouzština je totiž hlavním jazykem pro komunikaci s vnitrostátními a regionálními orgány a dalšími partnery ve tří hostitelských zemích Evropského parlamentu (Francie, Belgie a Lucembursko), jakož i jedním z jazyků, které se v interní komunikaci v Evropském parlamentu používají nejčastěji.   

V zájmu rovného zacházení a v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. e) pracovního řádu ostatních zaměstnanců je navíc každý uchazeč, i když má francouzštinu jako první úřední jazyk, povinen mít alespoň uspokojivou znalost druhého jazyka, kterým je jeden z ostatních úředních jazyků Evropské unie.

 

B. PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Výběrové řízení probíhá na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek.

1. Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

Pokud

 • splňujete všeobecné podmínky účasti a 
 • předložil(a) jste přihlášku v požadované podobě a lhůtě,

výběrová komise prostuduje vaši dokumentaci s ohledem na zvláštní podmínky účasti ve výběrovém řízení.

Pokud zvláštní podmínky splňujete, budete výběrovou komisí přijat(a) do výběrového řízení.

Výběrová komise se rozhoduje výlučně na základě informací obsažených v přihlášce a doložených odpovídajícími doklady.

 

2. Posouzení kvalifikace 

Výběrová komise na základě předem sestavené hodnotící tabulky posoudí kvalifikaci uchazečů přijatých do výběrového řízení a vypracuje seznam dvanácti nejlepších uchazečů, kteří budou pozváni ke zkouškám. V případě, že několik uchazečů na posledním místě z těchto nejlepších uchazečů získá stejný počet bodů, budou ke zkouškám pozváni všichni.

Při posuzování kvalifikace uchazečů zohlední výběrová komise především tyto aspekty (doložené odpovídajícími doklady přiloženými k přihlášce):

 • další vzdělání a diplomy související s historií evropské integrace; 
 • zkušenosti s prací v oboru knihovnictví, včetně pomoci s katalogy;  
 • zkušenosti s kontakty s velkými knihovnami a akademickými výzkumnými pracovníky;  
 • zkušenosti získané v politických orgánech nebo ve spolupráci s nimi;  
 • zkušenosti s pořádáním výstav, kolokvií a seminářů; 
 • obeznámenost se sdělovacími prostředky a komunikací;  
 • digitální dovednosti.

Hodnocení: 0 až 20 bodů.

 

3. Zkoušky

Písemná zkouška

(a) Písemná práce ve francouzštině na základě dokumentů, jejímž cílem je posoudit schopnost uchazečů plnit povinnosti popsané v části A bodě 2 a také jejich schopnost vyjadřovat se písemně a vypracovávat shrnutí.

Maximální délka zkoušky: 3 hodiny.

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

Tato zkouška bude organizována distančně na počítači. 

Ústní zkouška

(b) Pohovor s výběrovou komisí ve francouzštině, který komisi umožní posoudit s ohledem na informace uvedené v přihlášce vaši schopnost vykonávat úkoly popsané v části A bodě 2. Výběrová komise také otestuje znalost jazyka, který jste v přihlášce uvedli jako jazyk 1 (nebo jako jazyk 2, je-li vaším jazykem 1 francouzština), a bude moci otestovat vaše znalosti nizozemštiny nebo němčiny, pokud jste v přihlášce uvedli znalost některého z těchto jazyků.

Maximální délka zkoušky: 45 minut

Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).

Tyto zkoušky se mohou konat distančně.

Pokyny k písemným a ústním zkouškám vám budou včas sděleny. Zkoušky se konají ve stanovený den a hodinu. Pokud uchazeč neodpoví na pozvánku, nelze jej kontaktovat e-mailovou poštou nebo se nedostaví ke zkoušce, bude vyřazen. Je třeba důsledně dodržovat zaslané pokyny. Nedodržení pokynů nebo postup v rozporu s pokyny povede k okamžitému vyřazení uchazeče. 

 

4. Zápis na seznam vhodných uchazečů

Na seznam vhodných uchazečů budou zapsána sestupně jména tří uchazečů, kteří ve výběrovém řízení (posouzení kvalifikačních předpokladů a hodnocení zkoušek) získali nejvyšší počet bodů a alespoň minimální požadovaný počet bodů v každé zkoušce. V případě, že několik uchazečů na posledním místě získá stejný počet bodů, budou na seznamu uvedeni všichni. 

O svých výsledcích budou jednotliví uchazeči informováni písemně.

Seznam vhodných uchazečů bude zveřejněn na intranetových stránkách Evropského parlamentu.

Platnost tohoto seznamu vhodných uchazečů skončí dne 31. prosince 2026. Rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování může být platnost seznamu prodloužena. V tom případě budou úspěšní uchazeči zapsaní na seznamu včas informováni.

Bude-li Vám nabídnuto pracovní místo, musíte pro účely ověření předložit originály všech požadovaných dokladů, zejména diplomů a pracovních potvrzení.

Ze skutečnosti, že je uchazeč uveden na seznamu vhodných uchazečů, nevyplývá žádný nárok nebo záruka, že bude zaměstnán.

 

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

K podání přihlášky musíte mít účet na platformě Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/cs_CS. Je možné mít pouze JEDINÝ účet. K vytvoření účtu klikněte na „Podat přihlášku on-line“ na konci stránky.

PŘEDTÍM, než vyplní přihlášku, si uchazeči musí pozorně přečíst pokyny pro uchazeče.

Lhůta pro podání přihlášek

Uchazeči musí podat online přihlášku na platformě Apply4EP nejpozději 

 

2. září 2022 ve 12 hodin (poledne) bruselského času.

 

Prosíme uchazeče, aby nás ohledně tohoto výběrového řízení NEKONTAKTOVALI TELEFONICKY.

Poté, co přihlášku potvrdíte, vám bude automaticky zasláno potvrzení o přijetí.