This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - TILLFÄLLIGT ANSTÄLLD - SENIOR HANDLÄGGARE (AD 11)

Ort : Bryssel
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Enhet : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Handledningen för sökande :

Allmänt

Innan du ansöker bör du läsa igenom den handledning för sökande som bifogas detta meddelande om rekrytering.

Handledningen utgör en del av meddelandet om rekrytering och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för rekryteringen och anmälningsförfarandet.

 

INNEHÅLL

A. BEFATTNING OCH BEHÖRIGHET

B. FÖRFARANDE

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

BILAGA: HANDLEDNING FÖR SÖKANDE TILL EUROPAPARLAMENTETS UTTAGNINGSFÖRFARANDEN

 

A. BEFATTNING OCH BEHÖRIGHET

 1. Allmänt

Europaparlamentet har beslutat att tillsätta en tjänst som tillfälligt anställd (lönegrad AD 11).

Den profil som efterfrågas är senior handläggare i Bryssel.

Anställningsavtalet kommer att gälla tills vidare. Sökande som anställs placeras i lönegrad AD 11 löneklass 1 och får en grundlön på 10 764,11 euro i månaden. Lönen beskattas av gemenskaperna och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Lönen är befriad från alla nationella skatter. Löneklassen kan dock ändras i enlighet med den sökandes yrkeserfarenhet. Utöver denna grundlön kan det under vissa omständigheter tillkomma ytterligare ersättningar.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

 

 1. Befattningsbeskrivning

Du kommer att arbeta nära direktören för generalsekreterarens kansli. I ditt uppdrag kommer det att ingå att ge stöd och strategisk rådgivning inom alla ansvarsområden, särskilt i de frågor som rör de centrala tjänsterna. Du kommer att vara direkt delaktig i den dagliga verksamheten och de strategiska projekten. Du kommer också att ha ansvar för att utarbeta och genomföra målen, handlingsplanerna och arbetsprogrammen, och kommer att delta i ett stort antal interna och externa möten samt skriva protokoll, anteckningar och yttranden.

Du måste därför ha mycket god kännedom om Europaparlamentet och dokumenterad erfarenhet av arbete inom ett politiskt kansli eller av en ledande befattning inom en EU-institution och av interinstitutionellt samarbete. Att ha mycket god kännedom om hur de politiska grupperna och de europeiska politiska partierna fungerar är en merit. Du måste ha god förmåga att uttrycka dig i skrift, god analytisk förmåga och vara mycket bra på att samordna och kommunicera. Du måste vara flexibel och kunna hantera en varierande arbetsbörda.

Du kommer att vara ansvarig för de administrativa och politiska kontakterna med belgiska nationella och regionala myndigheter när det gäller parlamentets olika verksamhetsområden. Detta ansvar kommer att innebära samarbete, även på högsta nivå, främst på franska och nederländska.

Du förväntas kunna resa ofta mellan parlamentets olika arbetsorter och arbeta oregelbundna arbetstider.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara följande:

– Ge råd till ledningen inom enhetens behörighetsområden, följa all verksamhet inom enheten, vidarebefordra information uppåt och nedåt i hierarkin samt underlätta förbindelserna mellan olika tjänsteavdelningar.

– Ansvara för kontakterna med de belgiska myndigheterna.

– Genomföra studier och utarbeta yttranden på hög nivå för parlamentets politiska och administrativa myndigheter.

– Vara ansvarig för vissa specifika frågor (flerdimensionella tekniska, administrativa, juridiska, ekonomiska och budgetmässiga utredningar).

– Leda projekt på medellång och lång sikt som rör den politik som parlamentet genomför.

– Leda arbetet med att förbereda det årliga arbetsprogrammet för de centrala tjänsterna.

– Hantera känsliga ärenden.

– Bidra till utarbetandet och genomförandet av enhetens budget (budgetförvaltning, offentliga upphandlingar osv.).

– Bistå/företräda ledningen på olika interna och externa möten samt leda/delta i administrativa möten.

 

För tjänsten krävs följande:

– Framförhållning.

– Handlingsförmåga.

– Noggrannhet.

– Kommunikationsförmåga.

– Tystnadsplikt/diskretion.

– Diplomatisk förmåga.

 

 1. Behörighetskrav

På sista ansökningsdagen ska följande krav vara uppfyllda:

a) Allmänna krav 

Du måste i enlighet med artikel 12.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen

– vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,

– åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter,

– ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,

– uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

 

b) Särskilda krav

 i) Utbildning

Du måste ha

 • en utbildningsnivå som motsvarar en fullständig universitets- eller högskoleutbildning som omfattar minst fyra års studier, styrkt med ett examensbevis som är officiellt erkänt i en av EU:s smedlemsstater,

eller

 • en utbildningsnivå som motsvarar en universitets- eller högskoleutbildning som omfattar minst tre års studier, styrkt med ett examensbevis som är officiellt erkänt i en av EU:s smedlemsstater, och följt av minst ett års relevant yrkeserfarenhet.

Examensbevisen, utfärdade i en medlemsstat eller ett land utanför EU, ska vara erkända av ett officiellt organ i en av unionens medlemsstater, såsom en medlemsstats utbildningsdepartement.

Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan olika utbildningssystem. En förteckning med exempel på vilka examensbevis som krävs finns i handledningen för sökande.

Den yrkeserfarenhet som krävs i det andra stycket räknas inte med i bedömningen av den yrkeserfarenhet som krävs enligt avsnitt A.3 b ii.   

ii) Yrkeserfarenhet

Förutom den erfarenhet som krävs enligt A.3.b i måste du ha minst femton års yrkeserfarenhet inom ett område som är relevant för befattningsbeskrivningen i avsnitt A.2, varav sju år i en internationell miljö.

iii) Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska;

och

fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i franska (språk 2). Språk 2 måste vara ett annat än språk 1. Om språk 1 är franska krävs tillfredsställande kunskaper (minst nivå B2) i ett av Europeiska unionens andra 23 officiella språk.

Kunskaper i nederländska är en merit.

Miniminivåerna ovan gäller varje aspekt av språklig förståelse (muntlig interaktion och produktion, skriftlig färdighet, hör- och läsförståelse) som anges i ansökningsformuläret. Dessa olika typer av förståelse förtecknas i den gemensamma europeiska referensramen för språk (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

De sökande informeras om att språk 2 (franska) för detta uttagningsförfarande har fastställts i tjänstens intresse och speglar de kvalifikationer som krävs för att kunna utföra de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Den person som rekryteras måste förstå arbetsuppgifterna, kunna handlägga ärenden och kommunicera effektivt på detta språk med personer i och utanför parlamentet.

Att kunna nederländska ses som en fördel eftersom det är ett av huvudspråken inom belgisk förvaltning, både på nationell och regional nivå.

För att alla ska behandlas lika och i enlighet med artikel 12.2 e i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna ska dessutom alla sökande, även de som har franska som första officiella språk, ha tillräckliga kunskaper i ett andra språk, som ska vara ett annat språk än franska.

 

B. FÖRFARANDE

Förfarandet baseras på meriter och prov.

 1. Tillträde till uttagningsförfarandet

Om du

 • uppfyller de allmänna kraven, och
 • har lämnat in ansökningshandlingarna på angivet sätt och inom utsatt tid,

kommer uttagningskommittén att gå igenom din ansökan med avseende på de särskilda kraven.

Om du uppfyller de särskilda kraven kommer uttagningskommittén att låta dig delta i uttagningsförfarandet.

Uttagningskommittén grundar sin bedömning uteslutande på de uppgifter som lämnats i ansökan och som styrks genom intyg och liknande handlingar.

 

 1. Utvärdering av kvalifikationer

Uttagningskommittén utvärderar dina kvalifikationer på grundval av en bedömningsmall som utarbetats i förväg och upprättar en förteckning över de 12 bästa sökande, som kallas till det skriftliga provet. Uttagningskommittén kallar alla med samma poängtal som den sista godkända sökande till det skriftliga provet.

Vid bedömningen av dina kvalifikationer kommer uttagningskommittén särskilt att beakta följande, som måste styrkas i ansökan:

 • Erfarenhet av att ha arbetat på ett politiskt kansli eller av att ha haft en ledande befattning inom en EU-institution.
 • Erfarenhet av att ha arbetat med interinstitutionellt samarbete.
 • Erfarenhet av att ha arbetat i en europeisk och/eller internationell miljö.

Poängsättning: 0–20 poäng.

 

 1. Prov

Skriftligt prov

a) Skriftligt prov på franska, på grundval av ett antal dokument, i syfte att bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i avsnitt A.2, liksom din förmåga att uttrycka dig skriftligt och sammanställa uppgifter.

Provtid: 3 timmar.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

Det kommer att vara ett datorbaserat prov på distans.

De sex bästa sökande som fått högst poäng på det skriftliga provet kommer att kallas till det muntliga provet, under förutsättning att de fått de poäng som krävs för godkänt.

Muntligt prov

b) Intervju med uttagningskommittén på franska, i syfte att mot bakgrund av uppgifterna i ansökan bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs i avsnitt A.2. Uttagningskommittén kommer också att pröva dina kunskaper i det språk som du har angett som språk 1/ språk 2 (om språk 1 är franska) och kan besluta att pröva dina kunskaper i nederländska om du har angett det i din ansökan.

Provtid: 45 minuter.

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20 poäng krävs).

Detta prov kan komma att hållas på distans.

Du kommer att få anvisningar för de skriftliga och muntliga proven i god tid. Proven kommer att äga rum på utsatt dag och tid. Om du inte svarar på en kallelse, om du inte kan nås via e-post eller om du inte infinner dig till ett prov kommer du att uteslutas från förfarandet. Du måste följa anvisningarna till punkt och pricka. Om du inte gör det eller agerar i strid med dem kommer du omedelbart att uteslutas från förfarandet.

 

 1. Förteckning över godkända sökande

I förteckningen över godkända sökande upptas i rangordning namnen på de tre sökande som fått högst poäng i hela förfarandet (utvärdering av kvalifikationer och prov) och uppnått det minsta antal poäng som krävs för godkänt i vart och ett av proven. Alla med samma poängtal som den sista godkända sökande förs upp på förteckningen.

Du kommer att få ett skriftligt meddelande om dina resultat.

Förteckningen över godkända sökande kommer att publiceras på Europaparlamentets intranät.

Förteckningen över godkända sökande kommer att vara giltig till och med den 31 december 2026. Giltighetstiden kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. I så fall underrättas de godkända sökande som finns på förteckningen i god tid.

Om du erbjuds anställning måste du kunna visa upp alla handlingar i original, framför allt examensbevis och arbetsintyg, för att styrka deras äkthet.

Det faktum att du finns med på förteckningen över godkända sökande innebär inte att du har rätt till eller är garanterad anställning.

 

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

För att ansöka måste du ha ett konto på plattformen Apply4EP.

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sv_SV. Du kan bara ha ETT konto. För att ansöka måste du klicka på fliken ”Ansök online” längst ned på sidan.

Läs noga igenom handledningen för sökande INNAN du fyller i ansökan.

Sista ansökningsdag

De sökande måste ansöka online på plattformen Apply4EP senast den

2 september 2022 kl. 12.00 (lokal tid, Bryssel).

 

Vi ser helst att du INTE RINGER Europaparlamentet om du har frågor som gäller uttagningsförfarandet.

Ett mottagningsbevis skickas automatiskt till dig när du har validerat din ansökan.