This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - AGENT TEMPORAR - ADMINISTRATOR/ADMINISTRATOARE CONSILIER(Ă) DE DIRECȚIE (AD 11)

Locul : Bruxelles
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Serviciu : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Ghid pentru candidați :

Generalități

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor anexat la prezentul anunț de recrutare.

Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de recrutare, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.

 

CUPRINS

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

ANEXĂ: GHIDUL CANDIDAȚILOR ȘI CANDIDATELOR LA PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 1. Generalități

Parlamentul European a hotărât să deschidă procedura de ocupare a unui post de agent temporar (AD 11).

Profilul căutat este cel de administrator/administratoare consilier(ă) de direcție la Bruxelles.

Contractul se va încheia pe o perioadă nedeterminată. Recrutarea se va face la gradul AD 11 prima treaptă, salariul de bază fiind de 10 764,11 EUR pe lună. Salariul este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA) și este scutit de impozitul național. Cu toate acestea, treapta la care vor fi recrutați laureații și laureatele poate fi adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, etnie, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

 

 1. Natura atribuțiilor

Persoana selectată va fi afectată pe lângă directoarea Cabinetului Secretarului General. Ea îi va oferi asistență și consiliere strategică în toate domeniile de responsabilitate, în special în privința serviciilor centrale. Va fi direct implicată în activitățile curente și în proiectele strategice. În plus, va fi responsabilă de elaborarea și realizarea obiectivelor, a planurilor de acțiune și a programelor de lucru, va participa la numeroase ședințe interne și externe și va redacta procese-verbale, note și avize.

Prin urmare, sunt necesare cunoașterea excelentă a Parlamentului European și experiență dovedită într-un cabinet la nivel politic sau din ierarhia superioară a unei instituții europene și în cooperarea interinstituțională. O foarte bună cunoaștere a funcționării partidelor și grupurilor politice europene constituie un avantaj. Ea trebuie să aibă competențe solide de redactare și analiză, precum și competențe foarte bune de coordonare și comunicare. Flexibilă, trebuie să poată face față unui volum de muncă fluctuant.

De asemenea, va fi responsabilă de relațiile cu autoritățile naționale și regionale belgiene la nivel administrativ și politic în diferitele domenii de activitate ale Parlamentului.  Această responsabilitate va implica cooperarea, inclusiv la cel mai înalt nivel, în principal în limbile franceză și neerlandeză.

Postul implică misiuni frecvente în locurile de desfășurare a activității Parlamentului European și un program de lucru flexibil.

Principalele atribuții sunt:

- consiliază conducerea în domeniile sale de competență, urmărește toate activitățile direcției generale, transmite informații eșaloanelor superioare și inferioare, facilitează relațiile dintre servicii;

- gestionează relațiile cu autoritățile belgiene;

- elaborează studii și avize de nivel înalt pentru autoritățile politice și administrative ale instituției;

- se ocupă de dosare specifice (activități de studii multidimensionale tehnice, administrative, juridice, financiare, bugetare etc.);

- coordonează proiecte pe termen mediu și lung în cadrul politicilor instituționale;

- conduce pregătirea programului anual de lucru pentru serviciile centrale;

- gestionează dosarele sensibile;

- participă la pregătirea și execuția bugetului entității (gestiune bugetară, proceduri de achiziții publice etc.);

- însoțește/reprezintă conducerea la diverse reuniuni interne și externe, stimulează reuniunile administrative și participă la acestea;

 

Îndeplinirea acestor atribuții necesită următoarele competențe:

- capacitate de anticipare;

- capacitate de reacție;

- rigurozitate;

- aptitudini în materie de comunicare;

- confidențialitate/discreție;

- diplomație.

 

 1. Admisibilitate

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

(a) Condiții generale

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, trebuie:

– să fiți resortisant(ă) al/a unui stat membru al Uniunii Europene;

– să vă bucurați de drepturile cetățenești;

– să vă fi îndeplinit obligațiile care vă revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;

– să prezentați garanțiile morale necesare îndeplinirii atribuțiilor care vă revin.

 

(b) Condiții specifice

(i) Calificări și diplome necesare

Candidații și candidatele trebuie să aibă:

 • un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin patru ani, absolvite cu o diplomă recunoscută în mod oficial într-unul din statele membre;

sau

 • un nivel de studii de cel puțin trei ani de studii universitare, absolvite cu o diplomă recunoscută în mod oficial într-unul din statele membre, urmate de o experiență profesională relevantă de cel puțin un an.

Diplomele, indiferent dacă sunt eliberate într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, cum ar fi Ministerul Educației dintr-un stat membru al UE.

Comitetul de selecție va ține seama, în acest sens, de diferitele moduri de organizare a sistemelor de învățământ. În Ghidul candidaților și candidatelor poate fi consultat un tabel cu exemple de cerințe minime referitoare la diplome.

Experiența profesională menționată la a doua liniuță nu va fi luată în considerare pentru evaluarea experienței profesionale cerute la secțiunea A.3.b) ii).    

(ii) Experiența profesională necesară

Pe lângă calificările cerute la secțiunea A.3b) i), trebuie să aveți cel puțin cincisprezece ani de experiență profesională într-un domeniu relevant pentru atribuțiile enumerate la secțiunea A.2, dintre care cel puțin șapte ani într-un mediu internațional.

(iii) Cunoștințe lingvistice

Candidații și candidatele trebuie să cunoască în mod aprofundat (minimum nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgara, spaniola, ceha, daneza, germana, estona, greaca, engleza, franceza, irlandeza, croata, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, finlandeza sau suedeza,

și

să cunoască în mod aprofundat (minimum nivelul C1) limba franceză (limba 2). Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1. Dacă franceza este limba 1, este necesară o cunoaștere satisfăcătoare (minimum nivelul B2) a uneia dintre celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Cunoașterea limbii neerlandeze constituie un avantaj.

Vă rugăm să rețineți că nivelurile minime indicate mai sus se aplică fiecărui domeniu de aptitudine lingvistică (vorbire, scriere, citire, ascultare) menționat în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor menționate în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Candidații și candidatele sunt informați că limba 2 (franceza) aleasă în prezenta procedură de selecție a fost stabilită în funcție de interesul serviciului, care necesită calificări impuse pe baza naturii atribuțiilor. Persoana recrutată trebuie să fie în măsură să înțeleagă sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească, să gestioneze dosarele și să comunice în mod eficient cu interlocutorii interni și externi în această limbă.

Cunoașterea limbii neerlandeze constituie un avantaj, deoarece neerlandeza este una dintre principalele limbi administrative ale autorităților belgiene (la nivel național și regional).

În plus, pentru a garanta egalitatea de tratament și respectarea dispozițiilor articolului 12 alineatul (2) litera (e) din RACA, toți candidații și candidatele, chiar dacă prima lor limbă oficială este franceza, trebuie să cunoască în mod satisfăcător o a doua limbă, care trebuie să fie diferită de limba franceză.

 

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

Procedura constă în evaluarea calificărilor și probe specifice.

 1. Admiterea la procedura de selecție

Dacă:

 • îndepliniți condițiile generale de admitere și
 • v-ați depus dosarul potrivit modalităților și până la data-limită prevăzută,

comitetul de selecție va examina candidatura dvs. în raport cu condițiile specifice de admitere.

Dacă îndepliniți condițiile specifice de admitere, comitetul de selecție vă va accepta participarea la procedura de selecție.

În acest scop, comitetul se bazează exclusiv pe informațiile din formularul de candidatură care sunt dovedite prin documente justificative.

 

 1. Evaluarea calificărilor

Comitetul de selecție evaluează, pe baza unei grile de evaluare prestabilite, calificările candidaților și candidatelor admiși la procedura de selecție și stabilește o listă a celor mai buni 12 candidați sau candidate, care sunt invitați la proba scrisă. Comitetul de selecție va considera toți candidații și candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc ca fiind selecționați.

La evaluarea calificărilor candidaților și candidatelor, comitetul de selecție va ține seama, în special, de următoarele elemente care trebuie justificate în formularul de candidatură:

 • experiență profesională într-un cabinet la nivel politic sau din ierarhia superioară a unei instituții europene;
 • experiență profesională în cooperarea interinstituțională;
 • experiența dobândită într-un mediu european și/sau multinațional;

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte.

 

 1. Probele

Proba scrisă

a) Probă de redactare în limba franceză, pe baza unui dosar: vă evaluează capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A.2., precum și aptitudinile de redactare și de sinteză.

Durata maximă a probei: 3 ore.

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctajul minim necesar: 20 de puncte).

Această probă se va desfășura de la distanță, pe calculator.

Primii șase candidați sau candidate care au obținut cel mai mare punctaj la proba scrisă vor fi invitați la probele orale, cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar.

Proba orală

b) Interviu cu comitetul de selecție în limba franceză: vă evaluează, ținând seama de toate elementele care figurează în dosarul de candidatură, capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise la secțiunea A.2. Comitetul de selecție va testa, de asemenea, cunoștințele lingvistice de limba 1 / limba 2 specificată de dvs. în formularul de candidatură (în cazul în care limba 1 este franceza) și poate decide să vă testeze cunoștințele de limba neerlandeză, dacă această limbă este menționată în formularul de candidatură.

Durata maximă a probei: 45 de minute.

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctajul minim necesar: 20 de puncte).

Această probă ar putea avea loc de la distanță.

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru probele scrise și orale. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat(ă) prin email sau dacă nu vă prezentați la o probă, veți fi descalificat(ă). Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora, veți fi descalificat(ă) imediat.

 

 1. Lista candidaților și candidatelor eligibili

Lista candidaților și candidatelor eligibili va cuprinde, în ordinea meritului, numele celor trei candidați sau candidate care au obținut cel mai mare punctaj total în cursul procedurii (evaluarea calificărilor și probe) și au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă. Lista candidaților și candidatelor eligibili va cuprinde toți candidații și candidatele care se situează ex aequo pe ultimul loc.

Veți primi personal, printr-o comunicare scrisă, rezultatele obținute.

Lista candidaților și candidatelor eligibili va fi publicată pe intranetul Parlamentului European.

Perioada de valabilitate a listei candidaților și candidatelor eligibili va expira la 31 decembrie 2026. Aceasta va putea fi prelungită printr-o hotărâre a autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații și laureatele înscriși pe listă vor fi informați în timp util.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă de candidați și candidate eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

 

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Pentru a candida, trebuie să aveți un cont pe platforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO. Puteți crea numai UN SINGUR cont. Pentru a crea un cont, trebuie să faceți clic pe „Candidați online”, în partea de jos a paginii.

Candidații și candidatele sunt invitați să citească cu atenție Ghidul candidaților și candidatelor ÎNAINTE de a-și completa formularul de candidatură.

Data-limită pentru depunerea candidaturilor

Candidații și candidatele trebuie să își depună candidatura online pe platforma Apply4EP, cel târziu la

2 septembrie 2022, la ora 12 (amiază), ora Bruxelles-ului.

 

Candidații și candidatele sunt rugați SĂ NU CONTACTEZE TELEFONIC INSTITUȚIA în legătură cu această procedură de selecție.

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.