This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - PRACOWNIK TYMCZASOWY - ADMINISTRATOR(KA) – ASYSTENT(KA) DYREKCJI (AD 11)

Miejsce : Bruksela
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 02/09/2022 12:00
Dział : 01-Cabinet du Secrétaire général
Nr ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Przewodnik dla kandydatów :

Uwagi ogólne

Przed zgłoszeniem kandydatury przeczytaj uważnie przewodnik dla kandydatek i kandydatów załączony do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o naborze, pomaga zrozumieć zasady odnoszące się do procedur oraz tryb zgłaszania kandydatur.

 

SPIS TREŚCI

A. OPIS OBOWIĄZKÓW I WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

B. PROCEDURA

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

ZAŁĄCZNIK: PRZEWODNIK DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCEDURACH SELEKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

 

A. OPIS OBOWIĄZKÓW I WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

 1. Uwagi ogólne

Parlament Europejski podjął decyzję o rozpoczęciu procedury naboru na stanowisko pracownika czasowego (AD 11).

Poszukuje się administratora(-ki) – asystenta(-ki) dyrekcji w Brukseli.

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AD 11 – stopień pierwszy, z czym wiąże się wynagrodzenie podstawowe wynoszące 10 764,11 EUR miesięcznie. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu wspólnotowemu oraz innym odliczeniom przewidzianym w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Jest ono zwolnione z podatków krajowych. Stopień, do którego laureaci/laureatki zostaną zaszeregowani(-ne) przy zatrudnieniu, może zostać dostosowany w zależności od ich doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe uzupełniają pod pewnymi warunkami różne dodatki.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

 

 1. Opis obowiązków

Zatrudniona osoba będzie podlegać dyrektor Gabinetu Sekretarza Generalnego. Będzie jej zapewniać strategiczną pomoc i doradztwo we wszystkich obszarach odpowiedzialności, w szczególności w odniesieniu do służb centralnych. Będzie bezpośrednio zaangażowana w codzienne prace i projekty strategiczne. Ponadto będzie odpowiedzialna za przygotowanie i realizację celów, planów działania i programów prac, będzie uczestniczyć w licznych posiedzeniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz sporządzać protokoły, notatki i opinie.

W związku z tym niezbędna jest doskonała wiedza na temat Parlamentu Europejskiego i udokumentowane doświadczenie w pracy w gabinecie na szczeblu politycznym lub kierowniczym wyższego szczebla instytucji europejskiej oraz we współpracy międzyinstytucjonalnej. Atutem byłaby bardzo dobra znajomość funkcjonowania europejskich partii i grup politycznych. Wybrana osoba musi posiadać solidne umiejętności redakcyjne i analityczne, a także bardzo dobre umiejętności w zakresie koordynacji i komunikacji. Musi wykazywać się elastycznością i umieć radzić sobie ze zmiennym obciążeniem pracą.

Będzie również odpowiedzialna za stosunki z belgijskimi władzami krajowymi i regionalnymi na szczeblu administracyjnym i politycznym w różnych obszarach działalności Parlamentu. Obowiązki te będą obejmować współpracę, w tym na najwyższym szczeblu, głównie w językach francuskim i niderlandzkim.

Należy spodziewać się częstych podróży służbowych do różnych miejsc pracy oraz elastycznych godzin pracy.

Do głównych zadań będą należeć m.in.:

- doradzanie zwierzchnikom w obszarze kompetencji jednostki, śledzenie ogółu działalności struktury, przekazywanie informacji zwierzchnikom i podwładnym oraz ułatwianie kontaktów między służbami;

- zarządzanie kontaktami z władzami belgijskimi;

- opracowywanie analiz i opinii wysokiego szczebla dla władz politycznych i administracyjnych instytucji;

- odpowiadanie za szczególne dossier (wieloaspektowe badania techniczne, administracyjne, prawne, finansowe, budżetowe itd.);

- prowadzenie średnio- i długoterminowych projektów w ramach polityki instytucjonalnej;

- kierowanie przygotowaniem rocznego programu prac dla służb centralnych;

- zarządzanie dokumentacją o charakterze wrażliwym;

- pomoc w przygotowaniu i wykonaniu budżetu jednostki (zarządzanie budżetem, zamówienia publiczne itd.);

- towarzyszenie hierarchii lub reprezentowanie jej na różnych posiedzeniach wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzenie spotkań administracyjnych lub udział w nich.

 

Funkcje te wymagają następujących kompetencji:

- umiejętność przewidywania;

- umiejętność szybkiego reagowania;

- dokładność;

- komunikatywność;

- umiejętność zachowania poufności / dyskrecja;

- zmysł dyplomacji.

 

 1. Warunki przyjęcia

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, musisz spełniać następujące warunki:

a) Warunki ogólne

Zgodnie z art. 12.2 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej należy w szczególności:

– posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

– korzystać z pełni praw obywatelskich,

– mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,

– gwarantować etyczną postawę niezbędną do pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

 

b) Warunki szczegółowe 

i) Wymagane tytuły i dyplomy

Od kandydatów/kandydatek wymaga się:

 • poziomu wykształcenia odpowiadającego pełnemu, co najmniej czteroletniemu, cyklowi studiów wyższych, potwierdzonego dyplomem oficjalnie uznanym w jednym z państw członkowskich.

lub

 • co najmniej trzyletniego wykształcenia wyższego potwierdzonego dyplomem oficjalnie uznanym w jednym z państw członkowskich oraz co najmniej rocznego odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Dyplomy – niezależnie od tego, czy zostały wydane w państwie członkowskim czy w państwie spoza UE – muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego Unii, jak np. ministerstwo edukacji jednego z państw członkowskich Unii.

Komisja selekcyjna uwzględni w tym względzie różne struktury systemów edukacji. W tabeli zamieszczonej w przewodniku dla kandydatek i kandydatów znajdują się przykłady minimalnego wymaganego poziomu wykształcenia.

Doświadczenie zawodowe wymagane w tiret drugim nie będzie brane pod uwagę przy ocenie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w części A.3 lit. b) pkt ii).

ii) Wymagane doświadczenie zawodowe

Oprócz kwalifikacji wymaganych w części A.3 lit. b) pkt i) musisz posiadać co najmniej piętnaście lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie związanej z obowiązkami wymienionymi w części A.2, w tym co najmniej siedem lat w środowisku międzynarodowym.

iii) Znajomość języków

Od kandydatów/kandydatek wymaga się gruntownej znajomości (co najmniej na poziomie C1) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego,

oraz

gruntownej znajomości (co najmniej na poziomie C1) języka francuskiego (język 2). Język 2 musi być językiem innym niż język 1. Jeżeli językiem 1 jest język francuski, wymagana jest zadowalająca znajomość (co najmniej na poziomie B2) jednego z pozostałych 23 języków urzędowych Unii Europejskiej.

Atutem jest znajomość języka niderlandzkiego.

Uwaga: określone powyżej minimalne poziomy znajomości języków odnoszą się do każdej umiejętności językowej (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie), o której mowa w formularzu zgłoszenia. Umiejętności te odpowiadają umiejętnościom określonym w europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Informuje się kandydatów/kandydatki, że język 2 (francuski) wybrany do celów niniejszej procedury naboru został określony zgodnie z interesem służby, który wymaga niezbędnych kwalifikacji ze względu na charakter obowiązków. Zatrudniona osoba musi być w stanie zrozumieć zadania do wykonania, zapoznać się z dokumentami i skutecznie porozumiewać się z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w tym języku.

Znajomość języka niderlandzkiego stanowi atut, ponieważ jest on jednym z głównych języków administracyjnych władz belgijskich (na szczeblu krajowym i regionalnym).

Ponadto, w trosce o równość traktowania i zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. e) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, nawet jeśli ich pierwszym językiem urzędowym jest język francuski, kandydaci/kandydatki muszą posiadać zadowalającą znajomość drugiego języka, innego niż francuski.

 

B. PROCEDURA

Procedura jest organizowana na podstawie kwalifikacji i egzaminów.

 1. Dopuszczenie do procedury naboru

Jeżeli

 • spełniasz warunki ogólne przyjęcia oraz
 • twój wniosek został złożony zgodnie z wymogami i w przewidzianym terminie,

komisja selekcyjna przeanalizuje twoje dokumenty pod względem szczegółowych warunków przyjęcia.

Komisja selekcyjna dopuści do procedury naboru kandydatów/kandydatki, którzy(-re) spełniają warunki szczególne dopuszczenia.

Komisja podejmuje decyzję wyłącznie na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia i popartych dokumentami potwierdzającymi.

 

 1. Ocena kwalifikacji

Komisja selekcyjna na podstawie wcześniej określonej siatki ewaluacyjnej ocenia kwalifikacje kandydatów/kandydatek dopuszczonych do procedury naboru i sporządza listę 12 najlepszych kandydatów/kandydatek, którzy(-re) zostaną zaproszeni(-one) na egzaminy pisemne. Komisja selekcyjna uwzględni na ostatnim miejscu wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo).

Podczas oceny kwalifikacji kandydatów/kandydatek komisja selekcyjna uwzględni w szczególności następujące elementy poparte dokumentami potwierdzającymi dołączonymi do formularza zgłoszenia:

 • doświadczenie zawodowe w gabinecie na szczeblu politycznym lub kierowniczym wyższego szczebla instytucji europejskiej;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej;
 • doświadczenie zdobyte w środowisku europejskim lub międzynarodowym;

Ocena: 0–20 punktów.

 

 1. Egzaminy

Egzamin pisemny

a) Egzamin polega na zredagowaniu tekstu w języku francuskim na podstawie zbioru dokumentów i ma służyć ocenie twojej zdolności do wykonywania zadań opisanych w części A.2, a także umiejętności redagowania tekstów oraz dokonywania syntezy.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 3 godziny.

Ocena: 0–40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

Egzamin ten odbędzie się zdalnie z użyciem komputera.

Na egzaminy ustne zostanie zaproszonych 6 najlepszych kandydatów/kandydatek o najwyższej liczbie punktów zdobytych na egzaminie pisemnym, pod warunkiem uzyskania wymaganej oceny minimalnej.

Egzamin ustny

b) Rozmowa z komisją selekcyjną w języku francuskim, umożliwiająca ocenę – przy uwzględnieniu ogółu elementów znajdujących się w dokumentacji – twoich zdolności do wykonywania zadań opisanych w części A.2. Komisja selekcyjna sprawdzi również znajomość języka wskazanego jako język 1 / twój język 2 (jeżeli twoim językiem 1 jest język francuski) i może zdecydować o sprawdzeniu znajomości języka niderlandzkiego, jeżeli jest on podany w formularzu zgłoszenia.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 45 minut.

Ocena: 0–40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

Egzamin ten może odbyć się zdalnie.

W stosownym czasie otrzymasz instrukcje dotyczące egzaminów pisemnych i ustnych. Egzaminy odbędą się określonego dnia i w określonych przedziałach czasowych. Brak odpowiedzi na zaproszenie lub na wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną, bądź niestawienie się na jeden z egzaminów, oznacza dyskwalifikację. Stosuj się dokładnie do podanych instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji lub zachowanie niezgodne z instrukcjami spowoduje natychmiastową dyskwalifikację.

 

 1. Umieszczenie na liście odpowiednich kandydatów

Na liście odpowiednich kandydatów znajdą się – według kolejności uzyskanych wyników – nazwiska 3 kandydatów/kandydatek, którzy(-re) otrzymali(-ły) najwyższą liczbę punktów ogółem w całej procedurze (ocena kwalifikacji i egzaminy) oraz minimalną wymaganą liczbę punktów na każdym z egzaminów. Na ostatnim miejscu listy będą figurować wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo).

Poinformujemy cię pisemnie o uzyskanych wynikach.

Lista odpowiednich kandydatów zostanie opublikowana na stronie intranetowej Parlamentu Europejskiego.

Lista odpowiednich kandydatów traci ważność z dniem 31 grudnia 2026 r. Organ powołujący będzie mógł przedłużyć jej ważność. W przypadku przedłużenia ważności listy wpisani(-ne) na nią laureaci/laureatki zostaną powiadomieni(-one) w stosownym czasie.

Osoby, którym zostanie zaoferowane zatrudnienie, będą musiały przedstawić celem poświadczenia oryginały wszystkich wymaganych dokumentów, w tym dyplomów i świadectw pracy.

Umieszczenie na liście odpowiednich kandydatów nie oznacza ani prawa do zatrudnienia, ani gwarancji zatrudnienia.

 

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

Aby dokonać zgłoszenia, musisz posiadać konto na platformie Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/pl_PL. Możesz założyć tylko JEDNO konto. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Złóż zgłoszenie online” na dole strony.

Kandydaci/kandydatki są proszeni(-one) o dokładne przeczytanie przewodnika dla kandydatek i kandydatów PRZED wypełnieniem formularza zgłoszenia.

Termin składania kandydatur

Kandydatury należy składać online za pośrednictwem platformy Apply4EP najpóźniej do

2 września 2022 r. o godz. 12.00 (południe) czasu brukselskiego.

 

Prosimy kandydatów/kandydatki o NIENAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH w sprawie niniejszej procedury naboru.

Po zatwierdzeniu formularza zgłoszenia otrzymasz automatycznie potwierdzenie odbioru.