This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/274/S/CSG - PAGAIDU DARBINIEKS - VADĪBAS ADMINISTRATORS/ADMINISTRATORE (AD 11)

Vieta : Brisele
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 02/09/2022 12:00
Dienests : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/274/S/CSG - MANAGEMENT ADMINISTRATOR (AD 11)
Rokasgrāmata kandidātiem :

Vispārīgs apraksts

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu kandidātiem(-ēm), kura pievienota šim paziņojumam par vakanci.

Minētā rokasgrāmata, kas ir paziņojuma par vakanci neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

 

SATURA RĀDĪTĀJS

A. PIENĀKUMI UN PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

B. PROCEDŪRA

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

PIELIKUMĀ:             ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM(-ĒM), KAS PIEDALĀS EIROPAS PARLAMENTA RĪKOTAJĀS ATLASES PROCEDŪRĀS

 

A. PIENĀKUMI UN PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS

 1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments ir nolēmis sākt procedūru, lai aizpildītu pagaidu darbinieka (AD 11) amata vietu.

Tiek meklēts(-a) vadības administrators(-e) darbam Briselē.

Līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Darbinieks(-ce) tiks pieņemts(-a) darbā AD 11 pakāpes pirmajā līmenī, un pamatalga ir 10 764,11 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK). Ar valsts nodokļiem alga aplikta netiek. Līmenis, kurā atlasītie(-ās) kandidāti(-es) tiks pieņemti darbā, var tikt pielāgots atkarībā no profesionālās pieredzes. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidatūru pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības mazākumtautībai, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

 

 1. Pienākumu apraksts

Izraudzītā persona būs Ģenerālsekretāra biroja direktores padotībā. Tā sniegs direktorei palīdzību un stratēģiskas konsultācijas visās atbildības jomās, īpaši attiecībā uz centrālajiem dienestiem. Tā tieši piedalīsies ikdienas darbā un stratēģiskos projektos. Turklāt tā būs atbildīga par mērķu, rīcības plānu un darba programmu izstrādi un īstenošanu, piedalīsies daudzās iekšējās un ārējās sanāksmēs un sagatavos protokolus, dienesta vēstules un atzinumus.

Šajā nolūkā ir nepieciešamas izcilas zināšanas par Eiropas Parlamentu un apliecināta darba pieredze politiska līmeņa birojā vai kādas Eiropas iestādes augstākās vadības birojā, kā arī starptautiskās sadarbības jomā. Ļoti labas zināšanas par Eiropas politisko grupu un partiju darbību tiek uzskatītas par priekšrocību. Šai personai ir nepieciešama attīstīta rakstītprasme un analītiskās spējas, kā arī ļoti labas koordinēšanas un komunikācijas spējas. Tai jāspēj elastīgi piemēroties mainīgai darba slodzei.

Tai tiks uzticētas arī administratīvā un politiskā līmeņa attiecības ar Beļģijas valsts un reģionālajām iestādēm dažādās Parlamenta darbības jomās. Šis pienākums nozīmēs sadarbību, tostarp visaugstākajā līmenī, galvenokārt franču un nīderlandiešu valodā.

Bieži būs jādodas arī darba braucienos uz dažādajām darba vietām, un darba laiks būs neregulārs.

Galvenie darba uzdevumi ir šādi:

-    konsultēt augstākstāvošas amatpersonas struktūras kompetences jomās, būt lietas kursā par struktūras darbu, novadīt informāciju uz augšu un uz leju un sekmēt dienestu savstarpējās attiecības;

-    uzturēt attiecības ar Beļģijas iestādēm;

-    izstrādāt augsta līmeņa pētījumus un atzinumus, kas paredzēti iestādes politiskajām un administratīvajām struktūrām;

-    atbildēt par konkrētiem jautājumiem (daudzpusīgi tehniskie, administratīvie, juridiskie, finanšu, budžeta u. c. pētījumi);

-    iestāžu politikas ietvaros īstenot vidēja termiņa un ilgtermiņa projektus;

-    vadīt centrālo dienestu gada darba programmas sagatavošanu;

-    nodrošināt sensitīvu dokumentu lietvedību;

-    dot ieguldījumu struktūras budžeta sagatavošanā un izpildē (budžeta pārvaldība, publiskais iepirkums utt.);

-    kopā ar augstākstāvošām amatpersonām piedalīties dažādās iekšējās un ārējās sanāksmēs vai pārstāvēt tās šajās sanāksmēs, vadīt administratīvas sanāksmes un/vai tajās piedalīties.

 

Šo pienākumu veikšanai ir nepieciešamas šādas kompetences:

-        prognozēšanas spējas;

-        reakcijas ātrums;

-        noteiktība;

-        komunikācijas spējas;

-        konfidencialitāte/diskrētums;

-        diplomātiskums.

 

 1. Dalības nosacījumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās jums ir jāatbilst turpmāk norādītajiem nosacījumiem. 

a) Vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punktu jums:

–          jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim(-ei);

–          jābūt tiesīgam(-ai) izmantot savas pilsoņa tiesības;

–          jābūt izpildījušam(-ai) tiesību aktos noteiktās karaklausības saistības;

–          jāvar uzrādīt atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai. 

 

b) Īpašie nosacījumi 

i) Nepieciešamā kvalifikācija

Kandidātiem(-ēm) jābūt vai nu:

 • tādam izglītības līmenim, kas atbilst vismaz četrus gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, kuru apliecina kādā no dalībvalstīm oficiāli atzīts diploms,

vai

 • tādam izglītības līmenim, kas atbilst vismaz trīs gadus ilgai augstākajai izglītībai, kuru apliecina kādā no dalībvalstīm oficiāli atzīts diploms, un pēc tam iegūtai vismaz vienu gadu ilgai attiecīgai profesionālajai pieredzei.

Diplomi neatkarīgi no tā, vai tie ir izsniegti dalībvalstī vai valstī, kas nav ES dalībvalsts, ir jāatzīst Savienības dalībvalsts oficiālai iestādei, piemēram, Izglītības ministrijai.

Atlases komisija šajā saistībā ņem vērā dažādu izglītības sistēmu atšķirības. Vajadzīgo atzīto diplomu piemēri ir norādīti rokasgrāmatā kandidātiem(-ēm) iekļautajā tabulā.

Otrajā ievilkumā prasīto profesionālo pieredzi neņem vērā, vērtējot profesionālo pieredzi, kas prasīta saskaņā ar A daļas 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļu. 

ii) Nepieciešamā profesionālā pieredze

Papildus A daļas 3. punkta b) apakšpunkta i) daļā prasītajai kvalifikācijai jums ir jābūt vismaz piecpadsmit gadus ilgai darba pieredzei jomā, kas saistīta ar A daļas 2. punktā aprakstītajiem pienākumiem, tostarp vismaz septiņus gadus ilgai pieredzei starptautiskā vidē.

iii) Valodu zināšanas

Kandidātiem(-ēm) labi (vismaz C1 līmenī) jāpārvalda kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

labi (vismaz C1 līmenī) jāpārvalda franču valoda (2. valoda). Kandidāta(-es) 2. valodai jābūt atšķirīgai no 1. valodas. Ja 1. valoda ir franču valoda, tiek prasītas apmierinošas zināšanas (vismaz B2 līmenī) kādā no pārējām 23 Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Nīderlandiešu valodas zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību.

Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikuma veidlapā norādītais minimālais zināšanu līmenis no kandidāta(-es) tiek prasīts katrā valodas prasmes aspektā (runāšana, rakstīšana, klausīšanās, lasīšana). Šīs prasmes ir noteiktas Eiropas vienotajā valodu prasmju līmeņa noteikšanas sistēmā: (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Informējam jūs, ka 2. valoda (franču valoda), kas izvēlēta šai atlases procedūrai, ir noteikta saskaņā ar dienesta interesēm, kas prasa pienākumu veikšanai vajadzīgo kvalifikāciju. Darbā pieņemtajai personai ir jāspēj saprast veicamos uzdevumus, apstrādāt dokumentus un efektīvi sazināties šajā valodā ar iekšējiem un ārējiem partneriem.

Nīderlandiešu valodas prasme tiek uzskatīta par priekšrocību, jo šī valoda ir viena no Beļģijas iestāžu galvenajām administratīvajām valodām (valsts un reģionālā līmenī). 

Turklāt vienlīdzīgas attieksmes labad un saskaņā ar Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punkta e) apakšpunktu visiem(-ām) kandidātiem(-ēm), pat ja viņu pirmā oficiālā valoda ir franču valoda, ir jābūt apmierinošām otras valodas, kas nav franču valoda, zināšanām.

 

B. PROCEDŪRA

Procedūra tiek organizēta, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem.

 1. Pielaide dalībai atlases procedūrā

Ja jūs

 • atbilstat vispārīgajiem dalības nosacījumiem un
 • esat iesniedzis(-usi) pieteikumu saskaņā ar izklāstītajiem noteikumiem un noteiktajā termiņā,

atlases komisija izvērtēs jūsu pieteikuma dokumentus, lai novērtētu jūsu atbilstību īpašajiem dalības nosacījumiem.

Ja jūs atbilstat īpašajiem dalības nosacījumiem, atlases komisija ļaus jums piedalīties atlases procedūrā.

Komiteja savā darbībā balstās tikai uz kandidatūras pieteikumā iekļauto informāciju, kuru apstiprina apliecinošie dokumenti.

 

 1. Kvalifikācijas novērtēšana

Atlases komisija, pamatojoties uz iepriekš noteiktu vērtēšanas tabulu, izvērtē to kandidātu kvalifikāciju, kas ir pielaisti dalībai atlases procedūrā, un sagatavo to 12 labāko kandidātu sarakstu, kurus aicina piedalīties rakstiskajā pārbaudījumā. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, atlases komisija ņems vērā visus attiecīgos kandidātus.

Vērtējot kandidātu kvalifikāciju, atlases komisija jo īpaši ņem vērā šādus elementus, kas jāapliecina kandidatūras pieteikumā:

 • darba pieredzi politiska līmeņa birojā vai kādas Eiropas iestādes augstākās vadības birojā;
 • darba pieredzi starptautiskās sadarbības jomā;
 • Eiropas un/vai starptautiskā vidē gūtu pieredzi.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem.

 

 1. Pārbaudījumi

Rakstiskais pārbaudījums

a) Pārbaudījums par dokumenta sagatavošanu franču valodā, lai novērtētu jūsu spējas veikt A daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus, kā arī sniegt rakstisku izklāstu un kopsavilkumu.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 3 stundas.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Šis pārbaudījums notiks attālināti, izmantojot datoru.

6 labākie kandidāti, kas būs ieguvuši vislielāko punktu skaitu, tiks uzaicināti uz mutiskajiem pārbaudījumiem, ja vien būs ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu.

Mutiskais pārbaudījums

b) Pārrunas ar atlases komisiju franču valodā, kurās novērtē jūsu spēju veikt A daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus, ņemot vērā visu kandidatūras pieteikuma dokumentos sniegto informāciju. Atlases komisija pārbaudīs arī valodu, kuru esat norādījis(-usi) kā 1. valodu / 2. valodu (ja jūsu 1. valoda ir franču), un var nolemt pārbaudīt jūsu nīderlandiešu valodas zināšanas, ja tādas ir norādītas kandidatūras pieteikumā.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes.

Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

Šis pārbaudījums varētu notikt attālināti.

Jūs laikus saņemsiet norādījumus par rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi tiek plānoti konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsiet uz uzaicinājumiem, ja ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu vai ja nepiedalīsieties kādā no pārbaudījumiem, jūs tiksiet diskvalificēts(-a). Norādījumi ir jāievēro pilnībā. To neievērošana vai rīcība, kas neatbilst norādījumiem, noved pie tūlītējas diskvalifikācijas.

 

 1. Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā

Piemēroto kandidātu sarakstā iegūto rezultātu secībā iekļauj to triju kandidātu vārdus, kuri visā procedūrā kopumā (kvalifikācijas novērtējums un pārbaudījumi) ir ieguvuši vislielāko punktu skaitu un katrā pārbaudījumā ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu. Ja uz pēdējo vietu vairākiem kandidātiem būs vienāds punktu skaits, sarakstā tiks iekļauti visi attiecīgie kandidāti.

Jums tiks nosūtīts rakstisks paziņojums, lai jūs personīgi informētu par rezultātiem.

Piemēroto kandidātu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta iekštīklā.

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim. Ar iecēlējinstitūcijas lēmumu šo termiņu varēs pagarināt. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie(-ās) atlasītie(-ās) kandidāti(-es) tiks laikus par to informēti(-as).

Ja jums tiks piedāvāts darbs, būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

Kandidāta(-es) iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā neparedz nedz tiesības saņemt darba piedāvājumu, nedz arī garantē pieņemšanu darbā.

 

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Lai pieteiktos, jums ir jābūt kontam platformā Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lv_LV. Jūs drīkstat izveidot tikai VIENU kontu. Lai to izveidotu, jāuzklikšķina uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē”, kas atrodas lapas beigās.

Aicinām kandidātus(-es) PIRMS kandidatūras pieteikuma aizpildīšanas rūpīgi izlasīt rokasgrāmatu kandidātiem(-ēm).

Kandidatūru pieteikšanas termiņš

Kandidātiem(-ēm) ir jāpiesakās tiešsaistē platformā Apply4EP ne vēlāk kā

2022. gada 2. septembrī plkst. 12.00 (dienā) pēc Briseles laika.

 

Lūdzam kandidātus(-es) saistībā ar šo atlases procedūru NEZVANĪT!

Pēc kandidatūras pieteikuma apstiprināšanas jums automātiski tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.