This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/AD/272/TRAD - SPRÅKHANDLÄGGARE MED INTERKULTURELL INRIKTNING (AD 5)

Ort : Luxemburg
Publication end on external website : 25/07/2022 17:00
Enhet : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : AD/272/TRAD: INTERCULTURAL & LANGUAGE PROFESSIONAL AD 5
Handledningen för sökande :
Kvalifikationer och erfarenheter :

Allmänt

Innan du ansöker bör du noga läsa igenom den handledning för sökande som bifogas meddelandet om uttagningsprov. Handledningen utgör en del av meddelandet om uttagningsprov och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för uttagningsprovet och anmälningsförfarandet.

INNEHÅLL

A. BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

B. HUR UTTAGNINGSPROVET GÅR TILL

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

BILAGOR:       HANDLEDNING FÖR SÖKANDE TILL EUROPAPARLAMENTETS UTTAGNINGSPROV

                       KVALIFIKATIONER OCH ERFARENHETER

 

A. BEFATTNINGSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

 1. Allmänt

Europaparlamentet har beslutat att på grundval av artikel 29.1 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen inleda ett allmänt uttagningsprov (AD 5) för rekrytering av tjänstemän vid generaldirektoratet för översättning (GD TRAD).

Den profil som efterfrågas är språkhandläggare med interkulturell inriktning för följande språk:

 1. bulgariska (12 personer)
 2. franska (12 personer)
 3. maltesiska (12 personer)
 4. slovakiska (12 personer)
 5. svenska (12 personer)

Meddelandet om uttagningsprov gäller följaktligen dessa fem språk. Du får bara anmäla dig till ett av dem. Du väljer språk i samband med registreringen. Du kan inte ändra ditt val när din elektroniska ansökan har validerats

Sökande som anställs placeras i lönegrad AD 5 löneklass 1 och får en grundlön på 5 130,98 euro i månaden. Lönen beskattas av gemenskaperna och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen. Lönen är befriad från alla nationella skatter. Löneklassen kan dock ändras i enlighet med den sökandes yrkeserfarenhet. Utöver denna grundlön kan det under vissa förutsättningar tillkomma ytterligare ersättningar.

Europaparlamentet tillämpar en politik för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

 1. Befattningsbeskrivning

 Generaldirektoratet för översättning (GD TRAD) ansvarar för Europaparlamentets översättningstjänster. Dessa kommunicerar och möjliggör kommunikation i alla format, såväl i pappersformat som elektroniskt, och på alla officiella EU-språk.

GD TRAD har följande uppdrag:

 • Se till att alla dokument som rör parlamentets roll som medlagstiftare och som en av budgetmyndighetens två grenar finns tillgängliga på alla officiella språk eller arbetsspråk, i syfte att säkerställa en för unionen legitim och transparent lagstiftnings- och budgetprocess.
 • Göra det möjligt för parlamentet att fullgöra sina åtaganden enligt flerspråkighetspolitiken, som syftar till att garantera en likvärdig behandling av språken och göra det möjligt för alla EU-medborgare att kommunicera med institutionerna och få tillgång till deras handlingar på sitt eget språk.
 • Göra texterna enklare och mer lättlästa med hjälp av klarspråk och föra parlamentet närmare medborgarna och göra det mer tillgängligt för allmänheten, bland annat genom att använda nya format som möjliggör nya sätt att ta till sig text i framtiden.
 • Se till att alla dessa tjänster tillhandahålls så effektivt som möjligt.

GD TRAD:s mål är att bygga broar mellan olika språk och kulturer och att arbeta för en varaktig flerspråkighet, som är en viktig del av den europeiska demokratin.

Tjänstgöringen kommer att vara förlagd till Luxemburg. Som språkhandläggare med interkulturell inriktning ska du möjliggöra kommunikation på ditt modersmål mellan Europaparlamentet och allmänheten. Du måste använda klarspråk i alla aspekter av ditt arbete, med hänsyn till landets eller ländernas kulturella kontext. Du översätter och lokaliserar innehåll som människor ska läsa, lyssna till eller titta på, granskar dina kollegors arbete och hjälper dem som skriver dokument som inte utgör lagstiftning att utarbeta texter, redigera dem och använda klarspråk. Du måste också kunna anpassa innehållet på ditt huvudspråk. En god förmåga att arbeta i grupp och hög social kompetens är avgörande, eftersom språkhandläggare med interkulturell inriktning samarbetar nära med kollegor från andra enheter inom GD TRAD och ibland har kontakt med de avdelningar som beställer översättningar.

Språkhandläggare med interkulturell inriktning har följande arbetsuppgifter:

 • Underlätta kommunikationen med allmänheten genom att använda klarspråk, på sitt huvudspråk.
 • Översätta, anpassa, återskapa och granska alla typer av innehåll på sitt huvudspråk.
 • Arbeta utifrån minst två av EU:s andra officiella språk inom språklig och interkulturell förmedling (t.ex. undertextning, språklig anpassning av audiovisuellt innehåll, poddsändningar eller webbplatser).
 • Ge stöd vid utarbetandet av dokument som inte utgör lagstiftning.
 • Bidra till fortbildning, terminologiskt arbete och utveckling av it- och kommunikationsverktyg.
 • Ha regelbunden kontakt med de avdelningar som beställer översättningar.
 • Bidra till kvalitetssäkring och kvalitetskontroller och se till att god praxis följs, för att säkerställa en hög kvalitet på det innehåll som produceras av GD TRAD.

Ämnena är ofta komplicerade och rör i allmänhet politiska, juridiska, ekonomiska, finansiella, naturvetenskapliga eller tekniska frågor som spänner över EU:s samtliga verksamhetsområden.

För dessa arbetsuppgifter krävs det ofta särskilda it-verktyg och andra verktyg. Arbetet inbegriper även språklig och interkulturell förmedling genom översättning av audiovisuellt innehåll och undertextning.

Som språkhandläggare med interkulturell inriktning måste du ha en mycket god känsla för anpassning och en förmåga att förstå olika och ofta komplexa problem, snabbt kunna anpassa dig till nya omständigheter och kommunicera effektivt. Arbetstempot är emellanåt högt och du måste kunna arbeta både självständigt och i grupp, i en mångkulturell och flerspråkig arbetsmiljö. Du måste också vara beredd att vidareutbilda dig under hela ditt yrkesliv.

 1. Behörighetskrav

På sista ansökningsdagen ska följande allmänna och särskilda krav vara uppfyllda:

a) Allmänna krav

Du måste i enlighet med artikel 28 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen

–          vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater,

–          åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter,

–          ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,

–          uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

b) Särskilda krav

i) Utbildning

Du ska ha en utbildningsnivå motsvarande en fullständig universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med ett examensbevis som är officiellt godkänt i en av unionens medlemsstater, om den normala studietiden för dessa studier är minst tre år.

Examensbevisen, utfärdade i en medlemsstat eller ett land utanför EU, ska vara erkända av ett officiellt organ i en av unionens medlemsstater, såsom en medlemsstats utbildningsdepartement. Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan olika utbildningssystem.

Se särskilt bilaga I till handledningen för sökande till Europaparlamentets uttagningsprov.

ii) Språkkunskaper

Du måste behärska minst tre av Europeiska unionens officiella språk. Dessa språk ordnas på följande sätt:

 • Språk 1: det språk som valts som huvudspråk av de fem språken i detta uttagningsprov (bulgariska, franska, maltesiska, slovakiska eller svenska) – fullständigt behärska språket på modersmålsnivå.
 • Språk 2: engelska eller franska – fördjupade kunskaper krävs (minst nivå C1). Om språk 1 är franska ska språk 2 vara engelska.
 • Språk 3: ett av Europeiska unionens 24 officiella språk – fördjupade kunskaper krävs (minst nivå C1). Språk 3 måste vara ett annat än språk 1 och 2.

 De språk som valts ut för detta uttagningsprov har fastställts i översättningstjänstens intresse. Tjänsten som språkhandläggare med interkulturell inriktning kräver nämligen särskilda kvalifikationer på grund av arbetsuppgifternas art enligt punkt A.2 i detta meddelande om uttagningsprov.

 För att arbetsuppgifterna ska kunna utföras och för att verksamheten inom GD TRAD ska fungera måste de personer som rekryteras kunna arbeta och kommunicera effektivt på tre språk.

 Dessutom är engelska och franska de två språk som oftast används i den interna kommunikationen inom GD TRAD och i kommunikationen med Europaparlamentets övriga generaldirektorat och politiska organ. För att arbetsuppgifterna ska kunna utföras och för att verksamheten ska fungera måste de personer som rekryteras kunna arbeta och kommunicera effektivt på åtminstone ett av dessa båda språk.

Engelska och franska är de största källspråken för de dokument som ska översättas: engelska står för omkring 80 %, franska 10 % och övriga språk 10 %.

iii)     Yrkeserfarenhet

Ingen yrkeserfarenhet krävs, men all yrkeserfarenhet som har förvärvats på det område som uttagningsprovet gäller (se förteckningen över de arbetsuppgifter som språkhandläggare med interkulturell inriktning har under rubriken Befattningsbeskrivning) är meriterande, dock endast erfarenhet inom språk 1.

 

B. HUR UTTAGNINGSPROVET GÅR TILL

Uttagningsprovet består av två etapper:

1. Första urvalet:

a. Flervalsfrågor

b. Kvalifikationer och erfarenheter

2. Prov

 1. Första urvalet

 a) Flervalsfrågor

Du kommer att få göra ett urvalsprov (flervalsfrågor) om du har lämnat in din ansökan

–  på angivet sätt enligt avsnitt C, och

–  inom utsatt tid enligt avsnitt C.

Flervalsfrågorna kommer att vara på språk 2 (engelska eller franska). Om språk 1 är franska kommer provet att vara på engelska.

Flervalsfrågorna består av högst 40 frågor och syftar till att bedöma din förmåga at hitta information som rör Europeiska unionens värden och Europaparlamentets roll. Du kommer att få exempel på frågor i god tid före provdagen.

Provet pågår i högst 80 minuter, är datorbaserat och äger rum online.

b) Kvalifikationer och erfarenheter

Du måste fylla i formuläret ”Kvalifikationer och erfarenheter” som ingår i meddelandet om uttagningsprov och bifoga den till din elektroniska ansökan. Formuläret ”Kvalifikationer och erfarenheter” ska ha bifogats din ansökan senast det slutdatum och klockslag som anges som sista ansökningsdag (avsnitt C).

Om du hör till de sökande som fått högst poäng på flervalsfrågorna (uttagningskommittén godkänner de 150 sökande för varje språk i uttagningsprovet som har fått bäst resultat på detta prov, och i de fall då sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal godkänns alla dessa personer och uttagningskommittén utvärderar dina svar i formuläret ”Kvalifikationer och erfarenheter”, och låter de 60 mest meriterade sökandena per språk gå vidare till de skriftliga proven. Uttagningskommittén kan välja att vikta de olika utvärderingskriterierna. De poäng som erhållits för alla kriterier läggs ihop för att få fram de sökande vars profil bäst motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras.

Uttagningskommittén grundar sin utvärdering uteslutande på de svar som lämnats i formuläret ”Kvalifikationer och erfarenheter”, och de 60 mest meriterade sökandena per språk går vidare till de skriftliga proven. Utifrån resultaten av denna utvärdering kontrollerar uttagningskommittén att de sökande uppfyller de allmänna och särskilda behörighetskraven (avsnitt A.3) och att de sökandes svar styrkts genom relevanta handlingar i ansökan.

I de fall då antalet sökande per språk inte överskrider det högsta antal sökande som kallas till de skriftliga proven får uttagningskommittén besluta, för det berörda språket i uttagningsprovet, att inte gå vidare till första urvalet utan att kalla alla sökande som uppfyller de allmänna och särskilda behörighetskraven (avsnitt A.3) för de skriftliga proven

2. Prov

Prov i översättning och i att skriva på klarspråk

a) Översättning av en text som rör Europaparlamentets lagstiftningsverksamhet från språk 2 till språk 1.

Provtid: högst 90 minuter, för en text på omkring 450–500 ord

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20/40)

Delproven b och c kommer inte att rättas för sökande som inte fått den poäng som krävs för att bli godkänd på detta prov

b) Översättning av ett tal eller en text riktad till allmänheten från språk 3 till språk 1.

Provtid: högst 90 minuter, för en text på omkring 450–500 ord

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20/40)

Delprov c kommer inte att rättas för sökande som inte fått den poäng som krävs för att bli godkänd på detta prov

c) Skrivprov: Skriva en text på språk 1 med användning av klarspråk som riktar sig till allmänheten och som utgår ifrån en komplex text på språk 2. Syftet med detta prov är att bedöma dina kunskaper i språk 2 och din förmåga att identifiera de viktigaste idéerna och att uttrycka dem på språk 1 med användning av klarspråk.

Provtid: högst 60 minuter

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20/40)

Proven kommer att vara datorbaserade och äga rum online.

De 24 sökande som fått det högsta antalet poäng på de skriftliga proven för varje språk i uttagningsprovet kommer att kallas till de muntliga proven, under förutsättning att de fått den poäng som krävs för att bli godkänd på varje prov. I de fall då sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal kallas alla dessa personer till de muntliga proven.

Muntliga prov

d) Intervju med uttagningskommittén på språk 1 och 2 i syfte att mot bakgrund av uppgifterna i ansökan bedöma din förmåga att utföra de arbetsuppgifter som beskrivs under rubriken ”Befattningsbeskrivning” inom en EU-institution. Uttagningskommittén kan besluta att testa dina kunskaper i andra officiella språk som du uppgett i ansökan.

Provtid: högst 45 minuter

Poängsättning: 0–40 poäng (minst 20/40)

Delprov e kommer inte att rättas för sökande som inte fått den poäng som krävs för att bli godkänd på prov d.

e) Gruppdiskussion eller rollspel på språk 2 för att uttagningskommittén ska kunna bedöma din anpassnings-, förhandlings- och beslutsförmåga samt ditt uppträdande i grupp.

Provtiden för gruppdiskussionen kommer att fastställas av uttagningskommittén utifrån gruppernas slutliga sammansättning.

Provtiden för rollspelet är högst 25 minuter.

Poängsättning: 0–20 poäng (minst 10/20)

Dessa prov kan komma att hållas på distans.

Du kommer att få anvisningar för de skriftliga och muntliga proven i god tid. Proven kommer att äga rum på utsatt dag och tid. Om du inte svarar på en kallelse, om du inte kan nås via e-post eller om du inte infinner dig till ett prov riskerar du att uteslutas från förfarandet. Du måste följa anvisningarna till punkt och pricka. Om du inte gör det eller agerar i strid med dem kommer du omedelbart att uteslutas från förfarandet.

 1. Uppförande på förteckningen över godkända sökande

Uttagningskommittén upprättar för varje språk i uttagningsprovet en förteckning över godkända sökande som fått de högsta totala poängen på proven såsom anges i avsnitt A.1, ”Allmänt”. De totala poängen inbegriper de poäng som den sökande fått i både de skriftliga och muntliga proven, under förutsättning att de sökande har fått den poäng som krävs för att bli godkänd på varje prov. I de fall då sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal förs alla dessa personer upp på förteckningen över godkända sökande. Namnen på de godkända sökande står i bokstavsordning.

Förteckningen över godkända sökande kommer att vara giltig till och med den 31 december 2025. Giltighetstiden kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. I så fall underrättas de godkända sökande som finns på förteckningen i god tid.

Du kommer att informeras enskilt om ditt resultat. Förteckningen över godkända sökande kommer att publiceras på Europaparlamentets officiella webbplats.

Om du erbjuds anställning måste du visa upp alla handlingar i original, framför allt examensbevis och arbetsintyg, för att styrka deras äkthet.

Det faktum att du finns med på förteckningen över godkända sökande innebär inte att du har rätt till eller är garanterad anställning.

 

C. INLÄMNING AV ANSÖKAN

Anmälningsförfarande

Du måste ansöka via plattformen Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sv_SV

Läs noga igenom handledningen för sökande till Europaparlamentets uttagningsprov innan du fyller i din ansökan och bifoga relevanta styrkande handlingar.

Sista ansökningsdag

Sista dag för inlämning av ansökan är den

 

25 juli 2022 kl. 17.00, lokal tid i Luxemburg

 

Ett mottagningsbevis skickas automatiskt till dig när du har validerat din ansökan.

Vi ser helst att du INTE ringer Europaparlamentet om du har frågor som gäller provet.