This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/AD/272/TRAD - SPECIALIST(Ă) ÎN DOMENIUL INTERCULTURAL ȘI LINGVISTIC (AD 5)

Locul : Luxemburg
Publication end on external website : 25/07/2022 17:00
Serviciu : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : AD/272/TRAD: INTERCULTURAL & LANGUAGE PROFESSIONAL AD 5
Ghid pentru candidați :
Evaluarea talentului (Talent Screener) :

Generalități

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție ghidul anexat la prezentul anunț de concurs. Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de concurs, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.

CUPRINS

A. NATURA RESPONSABILITĂȚILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

B. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

ANEXE:            GHIDUL CELOR CARE CANDIDEAZĂ LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

                        EVALUAREA TALENTULUI

 

A. NATURA RESPONSABILITĂȚILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE

 1. Generalități

Parlamentul European a decis să deschidă, în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, un concurs general - (AD 5) pentru recrutarea de funcționari în Direcția Generală Traduceri (DG TRAD).

Se caută profilul de specialist(ă) în domeniul intercultural și lingvistic pentru următoarele limbi:

 1. Bulgară (12 laureați/laureate)
 2. Franceză (12 laureați/laureate)
 3. Malteză (12 laureați/laureate)
 4. Slovacă (12 laureați/laureate)
 5. Suedeză (12 laureați/laureate)

Prezentul anunț de concurs se referă așadar la cinci limbi. Vă puteți înscrie doar la una dintre ele. Alegerea limbii trebuie făcută în momentul înscrierii online. Nu veți mai putea modifica alegerea după ce ați validat formularul de candidatură online.

Recrutarea se va face la gradul AD 5, prima treaptă, salariul de bază fiind de 5 130,98 EUR pe lună. Salariul este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii Europene și este scutit de impozitul național. Treapta la care vor fi recrutați laureații și laureatele va putea fi însă adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

 1. Natura responsabilităților

Direcția Generală Traduceri (DG TRAD) oferă servicii de traducere Parlamentului European ce asigură comunicarea în toate formatele, atât pe hârtie cât și electronic, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

DG TRAD are următoarele misiuni:

 • să pună la dispoziție în toate limbile oficiale sau de lucru toate documentele referitoare la rolul Parlamentului de colegiuitor și de autoritate bugetară, pentru a asigura legitimitatea și transparența procesului legislativ și bugetar al Uniunii Europene;
 • să dea Parlamentului European posibilitatea să își respecte angajamentele privind politica în domeniul multilingvismului, care urmărește să asigure tratamentul egal al limbilor oficiale și să le permită tuturor cetățenilor și cetățenelor Uniunii Europene să comunice cu instituțiile și să consulte documentele acestora în propria lor limbă;
 • să folosească un limbaj clar pentru a face textele mai simple și mai inteligibile, astfel încât Parlamentul să devină mai accesibil pentru cetățeni, inclusiv prin folosirea unor formate noi, care vor reprezenta viitoarele modalități de „lectură”;
 • să garanteze că toate aceste servicii sunt oferite cu maximă eficiență.

DG TRAD are menirea de a construi punți între limbi și culturi diferite și de a promova multilingvismul sustenabil, ceea ce reprezintă o componentă esențială a idealului democratic european.

Specialiștii și specialistele în domeniul intercultural și lingvistic își vor desfășura activitatea în Luxemburg și înlesnesc comunicarea în limba lor maternă între Parlamentul European și publicul larg. Trebuie să folosească un limbaj clar în toate aspectele activității lor, ținând cont de contextul cultural al țării sau țărilor vizate. Traduc și localizează conținuturi care urmează să fie publicate sub formă scrisă, audio și video, revizuiesc lucrările colegilor/colegelor și ajută autorii documentelor nelegislative la elaborarea și editarea acestora. De asemenea, adaptează conținuturi în limba lor maternă. Specialiștii și specialistele în domeniul intercultural și lingvistic trebuie să dea dovadă de spirit de echipă și să aibă abilități interpersonale foarte bune, deoarece lucrează în strânsă colaborare cu colegii sau colegele din alte unități ale DG TRAD și, ocazional, interacționează cu serviciile solicitante.

Specialiștii și specialistele în domeniul intercultural și lingvistic îndeplinesc următoarele sarcini:

 • înlesnesc comunicarea cu cetățenii și cetățenele într-un limbaj clar, în limba lor maternă;
 • traduc, adaptează, „transcreează” și revizuiesc toate tipurile de conținuturi în limba lor maternă;
 • lucrează din cel puțin alte două limbi oficiale ale Uniunii în medierea lingvistică și interculturală (de exemplu, subtitrare, adaptarea lingvistică a conținuturilor audiovizuale, podcasturilor sau site-urilor web);
 • ajută la elaborarea documentelor nelegislative;
 • contribuie la activitățile de formare, la lucrările de terminologie și la dezvoltarea de instrumente informatice și de comunicare;
 • mențin contacte regulate cu serviciile solicitante;
 • contribuie la procesul de asigurare și control al calității și la respectarea bunelor practici, pentru a garanta o calitate excelentă a conținuturilor produse de DG TRAD.

Temele tratate, adesea complexe, sunt în general de natură politică, juridică, economică, financiară, științifică sau tehnică și acoperă toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene.

În îndeplinirea acestor sarcini, se folosesc intens instrumente informatice specifice și instrumente conexe. Această activitate implică și medierea lingvistică și interculturală prin traducerea de conținuturi audiovizuale și subtitrare.

Profilul de specialist(ă) în domeniul intercultural și lingvistic presupune o capacitate deosebită de adaptare, capacitatea de a înțelege probleme de natură diferită și deseori complexe, de a reacționa rapid la situații noi și de a comunica eficient. Persoanele care candidează trebuie să aibă capacitatea de a lucra regulat într-un ritm intens, independent, dar și în echipă, într-un mediu multicultural. Vor trebui să se perfecționeze profesional pe toată durata carierei.

 1. Condiții de admitere

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale și specifice:

(a)     Condiții generale

 În conformitate cu articolul 28 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, trebuie:

–          să fiți resortisanți sau resortisante ale unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

–          să vă bucurați de drepturile cetățenești;

–          să vă fi îndeplinit obligațiile care vă revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;

–          să prezentați garanțiile morale necesare îndeplinirii responsabilităților care vă revin.

(b)     Condiții specifice

(i)      Calificări și diplome necesare

Trebuie să aveți un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare atestat printr-o diplomă recunoscută oficial într-unul din statele membre ale Uniunii, în cazul în care durata normală a acestor studii este de cel puțin trei ani.

Diplomele, indiferent dacă sunt eliberate într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, cum ar fi Ministerul educației dintr-un stat membru al UE. Juriul va ține cont în această privință de diferitele structuri de învățământ.

Puteți consulta anexa I la Ghidul candidaților și candidatelor la concursurile organizate de Parlamentul European.

(ii)     Cunoștințe lingvistice

Trebuie să stăpâniți cel puțin trei limbi oficiale ale Uniunii Europene. În prezentul anunț de concurs, regimul limbilor este următorul:

 • limba 1: limba principală aleasă dintre cele cinci limbi ale concursului (bulgară, franceză, malteză, slovacă sau suedeză), cunoaștere excelentă (nivel de vorbitor nativ);
 • limba 2: engleză sau franceză, cunoaștere aprofundată (nivel minim C1). Dacă limba 1 este franceza, limba 2 trebuie să fie engleza;
 • limba 3: una dinte cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, cunoaștere aprofundată (nivel minim C1). Limba 3 trebuie să fie diferită de limbile 1 și 2.

Limbile alese în prezentul concurs au fost stabilite în funcție de interesul serviciului. Postul de specialist(ă) în domeniul intercultural și lingvistic presupune calificări speciale, având în vedere natura responsabilităților descrise la secțiunea A.2 din prezentul anunț de concurs.

Prin urmare, pentru a-și îndeplini responsabilitățile și a asigura buna funcționare a serviciului DG TRAD, persoanele recrutate trebuie să poată lucra și comunica eficient în trei limbi.

Mai exact, franceza și engleza sunt limbile cel mai des folosite în comunicarea internă a DG TRAD, precum și în comunicarea cu celelalte direcții generale și cu organele politice ale Parlamentului European. Prin urmare, pentru a-și îndeplini responsabilitățile și a asigura buna funcționare a serviciului, persoanele recrutate trebuie să poată lucra și comunica eficient în cel puțin una dintre aceste două limbi.

În plus, engleza și franceza sunt principalele limbi-sursă ale documentelor de tradus: circa 80 % din documentele originale sunt în engleză, 10 % în franceză și 10 % în toate celelalte limbi.

(iii)   Experiența profesională necesară

Nu este necesară experiență profesională. Totuși, orice experiență profesională dobândită exclusiv spre limba 1, în domeniul vizat de prezentul concurs (a se vedea lista sarcinilor profesionale ale specialiștilor/specialistelor în domeniul intercultural și lingvistic descrise la secțiunea „Natura responsabilităților”) constituie un avantaj.

 

B. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în 2 etape:

2. Etapa de preselecție:

a. test cu variante multiple de răspuns;

b. evaluarea talentului („talent screener”).

2. Etapa probelor

 1. Etapa de preselecție

(a) test cu variante multiple de răspuns (test grilă)

Veți fi invitat(ă) la un test de preselecție (grilă) dacă v-ați depus dosarul de candidatură:

- potrivit modalităților cerute la secțiunea C; și

- până la termenul-limită menționat la secțiunea C.

Testul grilă se va desfășura în limba 2 (engleză sau franceză). Dacă limba dvs. 1 este franceza, testul va fi în engleză.

Testul grilă va conține maximum 40 de întrebări și va evalua capacitatea de a identifica informații despre valorile Uniunii Europene și rolul Parlamentului European. Înainte de data testului, veți primi în timp util exemple de întrebări.

Testul va avea o durată maximă de 80 de minute și se va organiza online, pe calculator.

(b) Evaluarea talentului („talent screener”)

Trebuie să completați fișa de evaluare a talentului anexată la anunțul de concurs și să o introduceți în formularul de candidatură online. Fișa de evaluare a talentului trebuie să facă parte din formularul de candidatură cel târziu până la ora și la data-limită de depunere a candidaturilor (secțiunea C).

Dacă vă numărați printre cei mai buni candidați/candidate la testul grilă (în acest scop, juriul va lua în considerare primii 150 de candidați și candidate pentru fiecare limbă de concurs care au obținut cele mai mari punctaje la acest test; dacă este necesar, juriul selectează pentru ultimul loc candidații și candidatele ex aequo, fără limită de număr), juriul va evalua răspunsurile dvs. din fișa de evaluare a talentului („talent screener”) și va admite la probele scrise pe cei mai buni 60 de candidați și candidate pentru fiecare limbă de concurs. Juriul poate aplica un coeficient de ponderare diferitelor criterii de evaluare. Punctajele obținute la toate criteriile vor fi adunate pentru a identifica candidații și candidatele al căror profil corespunde cel mai bine responsabilităților care trebuie îndeplinite.

Juriul se va baza exclusiv pe răspunsurile date în fișa de evaluare a talentului („talent screener”) în admiterea la probele scrise a celor mai buni 60 de candidați și candidate pentru fiecare limbă. La finalul acestei evaluări, juriul verifică dacă candidații/candidatele îndeplinesc condițiile specifice de admitere (secțiunea A.3) și că răspunsurile lor sunt susținute de documente justificative furnizate în formularul de candidatură.

În cazul în care numărul persoanelor care candidează pentru fiecare limbă de concurs nu depășește numărul maxim de candidați și candidate care vor fi invitați la probele scrise, juriul poate decide, pentru limba de concurs respectivă, să nu realizeze etapa de preselecție și să invite la probele scrise direct pe toți cei care îndeplinesc condițiile generale și specifice de admitere (secțiunea A.3).

2. Probele

Probele de traducere și de redactare în limbajul clar

(a) Traducerea unui text referitor la activitățile legislative ale Parlamentului European din limba 2 în limba 1.

Durata maximă a probei: 90 de minute, pentru un text în jur de  450-500 de cuvinte

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

Probele (b) și (c) ale candidaților și candidatelor care nu au obținut punctajul minim la această probă nu vor fi corectate.

(b) Traducerea unui discurs sau a unei comunicări adresate cetățenilor/cetățenelor din limba 3 în limba 1.

Durata maximă a probei: 90 de minute, pentru un text în jur de 450-500 de cuvinte

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

Proba (c) a candidaților și candidatelor care nu au obținut punctajul minim la această probă nu va fi corectată.

(c) Proba de redactare: redactarea în limbajul clar, în limba 1, a unui text adresat cetățenilor/cetățenelor, pornind de la un document complex în limba 2. Scopul acestui test este de a vă evalua cunoștințele de limba 2 și capacitatea de a identifica ideile esențiale și de a le exprima în limbaj clar în limba 1.

Durata maximă a probei: 60 de minute

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

Aceste probe se vor desfășura online, pe calculator.

Primii 24 de candidați și candidate pentru fiecare limbă de concurs care au obținut cel mai mare punctaj la probele scrise vor fi invitați la probele orale, dacă au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă. Dacă este necesar, juriul selectează toți candidații și candidatele ex aequo de pe ultimul loc pentru fiecare limbă.

Probele orale

(d) Interviu cu juriul în limbile 1 și 2 vă va evalua, ținând seama de toate elementele care figurează în dosarul de candidatură, capacitatea de a îndeplini sarcinile descrise la secțiunea „Natura responsabilităților” în cadrul unei instituții europene. Juriul poate decide să testeze cunoașterea celorlalte limbi oficiale menționate în formularul de candidatură.

Durata maximă a probei: 45 de minute

Punctaj: de la 0 la 40 de puncte - punctaj minim necesar: 20/40

Proba (e) a candidaților și candidatelor care nu au obținut punctajul minim la proba (d) nu va fi corectată.

(e) Probă de discuție în grup sau joc de roluri în limba 2: vă evaluează capacitatea de adaptare, de negociere și de luare a deciziilor, precum și comportamentul într-un grup.

Durata probei de discuție în grup va fi stabilită de juriu în funcție de componența finală a grupurilor.

Durata maximă a probei de joc de roluri este de 25 de minute.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte - punctaj minim necesar: 10/20

Aceste probe ar putea avea loc de la distanță.

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru probele scrise și orale. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat prin email sau dacă nu vă prezentați la o probă riscați să fiți descalificat(ă). Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora veți fi descalificat(ă) imediat.

 1. Înscrierea pe lista candidaților și candidatelor eligibili

Juriul va întocmi, pentru fiecare limbă de concurs, o listă a candidaților și candidatelor eligibili care au obținut cele mai mari punctaje totale la probe, după cum se menționează la secțiunea A.1 („Generalități”). Punctajele totale vor fi egale cu numărul total de puncte obținute la probele scrise și orale în ansamblul lor, cu condiția să fi obținut punctajul minim obligatoriu la fiecare dintre probe. Lista poate cuprinde toți candidații și candidatele ex aequo de pe ultimul loc pentru fiecare limbă. Numele laureaților și laureatelor vor figura în ordine alfabetică.

Lista candidaților și candidatelor eligibili va expira la 31 decembrie 2025. Valabilitatea listei va putea fi prelungită prin hotărârea autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații și laureatele înscriși pe listă vor fi informați în timp util.

Rezultatele obținute vor fi transmise individual celor care au candidat, iar lista laureaților și laureatelor va fi publicată pe site-ul oficial al Parlamentului European.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă a candidaților și candidatelor eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

 

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Modalități de înscriere:

Trebuie să vă depuneți candidatura pe platforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul celor care candidează la concursurile organizate de Parlamentul European înainte de a completa formularul de candidatură și să furnizați documentele justificative relevante.

 Data-limită pentru depunerea candidaturilor

 Data-limită pentru depunerea candidaturilor este

 

25 iulie 2022, ora 17.00, ora Luxemburgului.

 

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.

Persoanele care candidează sunt rugate SĂ NU TELEFONEZE la Parlamentul European pentru a cere informații despre calendarul procedurii.