This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/AD/272/TRAD - SPECJALISTA / SPECJALISTKA DS. MIĘDZYKULTUROWYCH I JĘZYKOWYCH (AD 5)

Miejsce : Luksemburg
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 25/07/2022 17:00
Dział : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : AD/272/TRAD: INTERCULTURAL & LANGUAGE PROFESSIONAL AD 5
Przewodnik dla kandydatów :
Ocena umiejętności :

Uwagi ogólne

Przed zgłoszeniem kandydatury uważnie przeczytaj Przewodnik dla osób biorących udział w konkursach załączony do niniejszego ogłoszenia o konkursie. Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o konkursie, pomoże ci zrozumieć zasady odnoszące się do procedur oraz tryb zgłaszania kandydatur.

SPIS TREŚCI

A. OPIS OBOWIĄZKÓW, WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

B. PRZEBIEG KONKURSU

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

ZAŁĄCZNIKI: PRZEWODNIK DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

                      OCENA UMIEJĘTNOŚCI

 

A. OPIS OBOWIĄZKÓW, WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI

 1. Uwagi ogólne

Na podstawie art. 29 ust. 1 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej Parlament Europejski podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu otwartego (AD 5) w celu naboru urzędników do Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DG TRAD).

Poszukuje się specjalistów i specjalistek ds. międzykulturowych i językowych z następujących języków:

 1. bułgarski (12 laureatów / laureatek)
 2. francuski (12 laureatów / laureatek)
 3. maltański (12 laureatów / laureatek)
 4. słowacki (12 laureatów / laureatek)
 5. szwedzki (12 laureatów / laureatek)

Niniejsze ogłoszenie o konkursie obejmuje zatem pięć języków. Możesz się zapisać tylko na jeden z nich. Musisz dokonać wyboru podczas rejestracji online. Nie będzie można zmienić tego wyboru po zatwierdzeniu elektronicznego formularza zgłoszenia.

Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AD 5 pierwszy stopień; wynagrodzenie podstawowe wynosi 5 130,98 EUR miesięcznie. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym oraz innym odliczeniom przewidzianym w Regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej. Jest ono zwolnione z podatków krajowych. Stopień, na jaki zostaną przyjęci laureaci i laureatki, może jednakże zależeć od ich doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe jest – pod pewnymi warunkami – powiększane o dodatki.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

 1. Opis obowiązków

 Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DG TRAD) świadczy dla Parlamentu Europejskiego usługi tłumaczenia pisemnego na potrzeby komunikacji we wszystkich formatach, zarówno papierowych, jak i elektronicznych, we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Do zadań DG TRAD należy:

 • zapewnienie dostępności we wszystkich językach urzędowych lub roboczych ogółu dokumentów mających związek z rolą, jaką Parlament odgrywa jako współustawodawca i jeden z dwóch organów władzy budżetowej, aby zagwarantować legalność i przejrzystość procesu ustawodawczego i budżetowego Unii;
 • umożliwienie Parlamentowi przestrzegania zobowiązań nałożonych nań polityką wielojęzyczności, której celem jest zagwarantowanie jednakowego traktowania języków oraz umożliwienie wszystkim obywatelom i obywatelkom Unii komunikowania się z instytucjami oraz dostępu do dokumentów we własnym języku;
 • uczynienie tekstów prostszymi i bardziej czytelnymi dzięki przystępnemu językowi, co uczyni Parlament bardziej dostępnym dla obywateli i obywatelek, również dzięki stosowaniu nowych formatów, dostosowanych do przyszłego rozwoju nawyków czytelniczych;
 • dbanie, aby wszystkie te usługi były świadczone z maksymalną skutecznością.

Zadaniem DG TRAD jest budowanie mostów między poszczególnymi językami i kulturami oraz propagowanie trwałej wielojęzyczności, która jest zasadniczym składnikiem europejskiego ideału demokratycznego.

Zatrudnieni w Luksemburgu, specjaliści i specjalistki ds. międzykulturowych i językowych ułatwiają komunikację w ich języku ojczystym między Parlamentem Europejskim a szerokim gronem odbiorców. Mają obowiązek używać przystępnego języka we wszystkich aspektach swojej pracy, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego odnośnego kraju lub krajów. Tłumaczą pisemnie i lokalizują treści przeznaczone do czytania, słuchania i oglądania, robią korekty tekstów przygotowanych przez swoich współpracowników i świadczą autorom tekstów nieustawodawczych pomoc w redagowaniu oraz usługi weryfikacji redakcyjnej. Zleca się im również adaptację treści w ich języku ojczystym. Zasadnicze znaczenie mają zmysł pracy zespołowej i solidne umiejętności interpersonalne, ponieważ specjaliści i specjalistki ds. międzykulturowych i językowych ściśle współpracują z innymi działami DG TRAD oraz, rzadziej, kontaktują się ze zleceniodawcami.

Do zadań specjalistów i specjalistek ds. międzykulturowych i językowych należy:

 • ułatwianie komunikacji z obywatelami i obywatelkami w przystępnym języku, w ich języku ojczystym;
 • tłumaczenie pisemne, adaptacja, „transkreowanie” i weryfikacja wszelkiego rodzaju treści w ich języku ojczystym;
 • praca z użyciem przynajmniej dwóch innych języków urzędowych Unii przy mediacji językowej i międzykulturowej (np. przygotowywanie napisów dialogowych, adaptacja językowa treści audiowizualnych, podcastów lub stron internetowych);
 • pomoc w redagowaniu dokumentów nieustawodawczych;
 • udział w przygotowywaniu szkoleń, opracowywaniu terminologii oraz w rozwoju narzędzi informatycznych i komunikacyjnych;
 • utrzymywanie stałych kontaktów ze zleceniodawcami;
 • wnoszenie wkładu w proces zapewniania i kontroli jakości oraz dbałość o poszanowanie dobrych praktyk, które gwarantują doskonałą jakość treści wyprodukowanych przez DG TRAD.

Odnośne dziedziny, często złożone, dotyczą na ogół tematów / zagadnień politycznych, prawnych, finansowych, naukowych lub technicznych obejmujących ogół obszarów działalności Unii Europejskiej.

Wykonywanie tych zadań wymaga biegłego posługiwania się specjalnymi narzędziami informatycznymi oraz narzędziami powiązanymi. Praca ta polega również na mediacji językowej i międzykulturowej za pośrednictwem tłumaczeń pisemnych treści audiowizualnych i przygotowywania napisów dialogowych.

Funkcja specjalisty / specjalistki ds. międzykulturowych i językowych wymaga dużych zdolności adaptacyjnych, zdolności do rozumienia różnorodnych i często złożonych problemów oraz do szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności, a także umiejętności skutecznej komunikacji. Kandydaci i kandydatki muszą regularnie wykazywać gotowość do pracy pod presją, zarówno indywidualnie, jak i w zespole, w wielokulturowym środowisku pracy. Przez cały czas trwania kariery należy dbać o doskonalenie umiejętności.

 1. Warunki dopuszczalności

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, musisz spełniać następujące warunki ogólne i szczególne:

a) Warunki ogólne

 Zgodnie z art. 28 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej musisz:

–          posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;

–          korzystać z pełni praw obywatelskich;

–          mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej;

–          spełniać wymogi etyczne niezbędne do wykonywania obowiązków na tym stanowisku.

b) Warunki szczególne

 i) Wymagane tytuły i dyplomy

Musisz posiadać poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich potwierdzony uzyskaniem dyplomu oficjalnie uznawanego w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, a normalny czas trwania wspomnianych studiów wynosi co najmniej trzy lata.

Dyplomy, niezależnie czy zostały wydane w państwie członkowskim, czy państwie spoza UE, muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego Unii, jak np. ministerstwo edukacji jednego z państw członkowskich Unii. Komisja konkursowa uwzględnia różnorodność systemów edukacji.

Możesz to także sprawdzić w załączniku I do Przewodnika dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez Parlament Europejski.

ii) Znajomość języków

Musisz biegle posługiwać się przynajmniej trzema językami urzędowymi Unii Europejskiej. W niniejszym ogłoszeniu o konkursie języki sklasyfikowano następująco:

 • język 1: język główny wybrany spośród pięciu języków konkursu (bułgarski, francuski, maltański, słowacki lub szwedzki) – znajomość biegła (poziom języka ojczystego);
 • język 2: angielski lub francuski – znajomość dogłębna (co najmniej poziom C1); Jeżeli twoim językiem 1 jest francuski, językiem 2 musi być angielski;
 • język 3: jeden z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej – znajomość dogłębna (co najmniej poziom C1); Język 3 musi być językiem innym niż języki 1 i 2.

 Języki wybrane do celów niniejszego konkursu zostały określone zgodnie z interesem służby. W istocie, stanowisko specjalisty / specjalistki ds. międzykulturowych i językowych wymaga specjalnych kwalifikacji z powodu charakteru obowiązków, o których mowa w pkt A.2 niniejszego ogłoszenia o konkursie.

 W związku z tym, aby należycie wykonywać obowiązki i zapewnić właściwe funkcjonowanie DG TRAD, zatrudnione osoby muszą być w stanie skutecznie pracować i porozumiewać się w trzech językach.

 Języki francuski i angielski to języki najczęściej używane w komunikacji wewnętrznej w DG TRAD oraz w komunikacji z innymi dyrekcjami generalnymi i organami politycznymi Parlamentu Europejskiego. W związku z tym, aby należycie wykonywać zadania i zapewnić właściwe funkcjonowanie służby, zatrudnione osoby muszą być w stanie skutecznie pracować i porozumiewać się w co najmniej jednym z tych dwóch języków.

Angielski i francuski to główne języki źródłowe dokumentów do tłumaczenia: po angielsku jest około 80 % oryginalnych dokumentów do tłumaczenia, po francusku – 10 %, a z pozostałych języków razem – 10 %.

iii)     Wymagane doświadczenie zawodowe

Nie jest wymagane doświadczenie zawodowe. Jednak doświadczenie zawodowe zdobyte wyłącznie w odniesieniu do języka 1 w dziedzinie będącej przedmiotem tego ogłoszenia o konkursie (zob. lista zadań specjalistów i specjalistek ds. międzykulturowych i językowych określonych w punkcie „Opis obowiązków”) jest atutem.

 

B. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs składa się z dwóch etapów:

2. Etap selekcji wstępnej:

a. test wielokrotnego wyboru,

b. ocena umiejętności.

2. Etap egzaminów.

 1. Etap selekcji wstępnej

a) Test wielokrotnego wyboru

 Otrzymasz zaproszenie do wypełnienia testu selekcji wstępnej (test wielokrotnego wyboru), jeżeli złożyłeś / złożyłaś dokumentację zgłoszeniową:

–  zgodnie z wymogami zawartymi w pkt C i

–  terminie przewidzianym w pkt C.

Test wielokrotnego wyboru będzie odbywał się w języku 2 (angielski lub francuski). Jeżeli twoim językiem 1 jest francuski, test będzie po angielsku.

Test wielokrotnego wyboru będzie zawierał maksymalnie 40 pytań mających na celu ocenę twoich zdolności do identyfikowania informacji odnoszących się do wartości Unii Europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego. W stosownym czasie przed terminem testu otrzymasz przykładowe pytania.

Test będzie trwał maksymalnie 80 minut i będzie przebiegał online z użyciem komputera.

b) Ocena umiejętności

Musisz wypełnić formularz oceny umiejętności załączony do ogłoszenia o konkursie i załączyć go do elektronicznego formularza zgłoszenia. Ocena umiejętności musi stanowić część twojego zgłoszenia najpóźniej w terminie i porze określonych dla składania kandydatur (pkt C).

Jeżeli znajdujesz się wśród osób z najlepszym wynikiem testu wielokrotnego wyboru (do tego celu komisja konkursowa uwzględni 150 osób kandydujących z danego języka konkursowego, które uzyskały najlepsze wyniki w tym teście; w stosownym przypadku komisja konkursowa uwzględni na ostatnim miejscu, bez ograniczeń liczbowych, wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo)), komisja konkursowa oceni odpowiedzi udzielone w formularzu oceny umiejętności i dopuści 60 najlepszych osób z danego języka konkursowego do egzaminów pisemnych. Komisja konkursowa może zastosować współczynnik ważenia do poszczególnych kryteriów oceny. Oceny uzyskane we wszystkich kryteriach zostaną zsumowane, aby wyłonić osoby, których profil najlepiej odpowiada zadaniom do wykonania.

Aby wyłonić 60 najlepszych kandydatów i kandydatek z danego języka konkursowego dopuszczonych do egzaminów pisemnych, komisja konkursowa oprze się wyłącznie na odpowiedziach udzielonych w formularzu oceny umiejętności. W wyniku tej oceny komisja konkursowa sprawdzi, czy kandydaci i kandydatki spełniają warunki szczególne dopuszczenia (pkt A.3) i czy ich odpowiedzi są poparte dokumentami potwierdzającymi załączonymi do zgłoszenia.

W przypadku gdy liczba kandydatur dla każdego języka konkursowego nie przekroczy maksymalnej liczby osób, które mają być zaproszone na egzaminy pisemne, komisja konkursowa może zdecydować, dla danego języka konkursowego, o odstąpieniu od etapu selekcji wstępnej i zaprosić bezpośrednio na egzaminy pisemne wszystkie osoby, które spełniają warunki ogólne i warunki szczególne dopuszczenia (pkt A.3).

2. Egzaminy

Egzaminy z tłumaczenia pisemnego i redagowania w przystępnym języku

a) Tłumaczenie tekstu związanego z działalnością ustawodawczą Parlamentu Europejskiego z języka 2 na język 1.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut na tekst liczący ok. 450–500 słów

Ocena: od 0 do 40 punktów – wymagane minimum: 20/40

Prace b) i c) osób, które nie uzyskały minimalnej oceny z tego egzaminu, nie będą sprawdzane.

b) Tłumaczenie przemówienia lub komunikatu przeznaczonego dla obywateli / obywatelek z języka 3 na język 1.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut na tekst liczący ok. 450–500 słów

Ocena: od 0 do 40 punktów – wymagane minimum: 20/40

Praca c) osób, które nie uzyskały minimalnej oceny z tego egzaminu, nie będzie sprawdzana.

c) Redagowanie: opracowanie w przystępnym języku, w języku 1, tekstu przeznaczonego dla obywateli / obywatelek, na podstawie złożonego dokumentu w języku 2. Celem tego egzaminu jest ocena posiadanej przez ciebie znajomości języka 2, a także zdolności do wychwycenia zasadniczych wątków i wyrażenia ich przystępnym językiem w języku 1.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 60 minut

Ocena: od 0 do 40 punktów – wymagane minimum: 20/40

Egzaminy odbędą się online z użyciem komputera.

Na egzaminy ustne zostaną zaproszone 24 osoby z każdego języka konkursowego, które otrzymają największą liczbę punktów na egzaminach pisemnych, pod warunkiem uzyskania przez nie wymaganej oceny minimalnej z każdego egzaminu. W stosownym przypadku komisja konkursowa uwzględni wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo) na ostatnim miejscu dla każdego języka.

Egzaminy ustne

d) Rozmowa z komisją konkursową w języku 1 i 2, umożliwiająca ocenę – przy uwzględnieniu ogółu elementów znajdujących się w dokumentacji – czy posiadasz zdolności do wykonywania w jednej z instytucji europejskich zadań opisanych w części „Opis obowiązków” . Komisja konkursowa może podjąć decyzję o sprawdzeniu posiadanej przez ciebie znajomości innych języków urzędowych wymienionych w formularzu zgłoszenia.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 punktów – wymagane minimum: 20/40

Egzamin e) osób, które nie uzyskały minimalnej oceny z egzaminu d), nie będzie oceniany.

e) Dyskusja w grupie lub gra fabularna w języku 2, umożliwiająca komisji konkursowej ocenę twoich zdolności adaptacyjnych, gotowości do negocjacji, zmysłu podejmowania decyzji, a także zachowania w grupie.

Czas trwania dyskusji w grupie zostanie określony przez komisję konkursową w zależności od ostatecznego składu grup.

Maksymalny czas trwania gry fabularnej wynosi 25 minut.

Ocena: od 0 do 20 punktów – wymagane minimum: 10/20

Możliwy jest zdalny przebieg tych egzaminów.

W stosownym czasie otrzymasz instrukcje dotyczące egzaminów pisemnych i ustnych. Egzaminy odbędą się określonego dnia i w określonych przedziałach czasowych. Brak odpowiedzi na zaproszenie lub na wiadomość elektroniczną albo niestawienie się na jeden z egzaminów może skutkować wykluczeniem z konkursu. Dokładnie stosuj się do podanych instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji lub zachowanie niezgodne z instrukcjami spowoduje natychmiastową dyskwalifikację.

 1. Lista osób zakwalifikowanych

Komisja konkursowa sporządzi dla każdego języka konkursowego listę osób zakwalifikowanych, które uzyskały najlepsze oceny ogólne na egzaminach, jak określono w pkt A.1 „Uwagi ogólne”. Te oceny ogólne obejmują łączną liczbę punktów uzyskanych we wszystkich egzaminach pisemnych i ustnych, pod warunkiem że kandydaci i kandydatki uzyskali minimalną wymaganą ocenę z każdego egzaminu. Na liście mogą zostać uwzględnione wszystkie osoby, które uzyskały jednakowe wyniki (ex aequo) na ostatnim miejscu na liście dla każdego języka. Nazwiska zostaną umieszczone w kolejności alfabetycznej.

Ważność listy osób zakwalifikowanych wygaśnie 31 grudnia 2025 r. Organ powołujący będzie mógł przedłużyć jej ważność. W przypadku przedłużenia ważności listy osoby na nią wpisane zostaną powiadomione w stosownym czasie.

Laureaci i laureatki zostaną indywidualnie poinformowani / poinformowane o uzyskanych wynikach, a lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego.

Jeżeli otrzymasz ofertę pracy, musisz przedstawić oryginały wszystkich wymaganych dokumentów do wglądu, w szczególności dyplomów i świadectw pracy.

Wpisanie na listę osób zakwalifikowanych nie stanowi ani prawa, ani gwarancji naboru.

 

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

Tryb zgłaszania kandydatur:

Kandydaturę złóż za pośrednictwem platformy Apply4EP. https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/pl_PL

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia uważnie przeczytaj Przewodnik dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez Parlament Europejski i załącz odpowiednie dokumenty potwierdzające.

 Termin składania kandydatur

 Termin składania kandydatur upływa

 

25 lipca 2022 r. o godz. 17.00 (czas luksemburski).

 

Po zatwierdzeniu kandydatury otrzymasz wysłane automatycznie potwierdzenie odbioru.

Kandydaci i kandydatki są proszeni / proszone o NIENAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH w sprawie konkursu ze służbami Parlamentu Europejskiego.