This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/AD/272/TRAD - INTERKULTURÁLIS ÉS NYELVI SZAKEMBER (AD 5)

Hely : Luxemburg
Publication end on external website : 25/07/2022 17:00
Szervezeti egység : 09-Direction Générale de la traduction
Ref. : AD/272/TRAD: INTERCULTURAL & LANGUAGE PROFESSIONAL AD 5
Útmutató a pályázóknak :
Alkalmasság ellenőrzésére szolgáló kérdőív :

Általános követelmények

Kérjük, hogy a jelentkezés benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített, e versenyvizsga-felhívás mellékletében található útmutatót. Ez az útmutató a versenyvizsga-felhívás szerves részét képezi, és segítségére lesz az eljárásokra vonatkozó szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében.

TARTALOM

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

B. A VERSENYVIZSGA MENETE

C. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

MELLÉKLETEK:    ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT VERSENYVIZSGÁKON RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

                          AZ ALKALMASSÁG ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDŐÍV

 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

 1. Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 29. cikkének (1) bekezdése alapján egy tisztviselők felvételét célzó, általános versenyvizsga (AD 5) meghirdetéséről döntött a Fordítási Főigazgatóságon (DG TRAD).

A keresett profil interkulturális és nyelvi szakember az alábbi nyelvekből:

 1. bolgár (12 sikeres pályázó)
 2. francia (12 sikeres pályázó)
 3. máltai (12 sikeres pályázó)
 4. szlovák (12 sikeres pályázó)
 5. svéd (12 sikeres pályázó)

Ez a versenyvizsga-felhívás tehát öt nyelvre vonatkozik. A felsorolt nyelvek közül csak az egyik nyelv versenyvizsgájára lehet jelentkezni. A választott nyelvet az online jelentkezéskor kell megadni. Ez a választás az elektronikus pályázati anyag validálása után nem módosítható.

A felvétel az AD 5 besorolási fokozat első fizetési fokozatába történik, 5 130,98 EUR/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény mentes a nemzeti adózás alól. A pályázók felvétele – szakmai tapasztalatuktól függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményt ezen túlmenően bizonyos feltételek mellett pótlékok egészítik ki.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – megkülönböztetést.

 1. A munkakör leírása

A Fordítási Főigazgatóság (DG TRAD) fordítási szolgáltatásokat nyújt az Európai Parlament számára az Európai Unió valamennyi nyelvén folytatott, különféle (papíralapú és elektronikus) formátumokban megvalósuló kommunikáció érdekében.

A DG TRAD feladatai a következők:

 • az összes hivatalos és munkanyelven elérhetővé teszi a Parlament a költségvetési hatóság két ágának egyikeként és társjogalkotóként betöltött szerepével kapcsolatos valamennyi dokumentumot, biztosítva ezáltal az Unió jogalkotási és költségvetési eljárásának legitimitását és átláthatóságát;
 • lehetővé teszi, hogy a Parlament eleget tegyen a többnyelvűségi politika által számára előírt kötelezettségeknek, amely politikának célja a nyelvekkel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása és annak lehetővé tétele, hogy az Unió valamennyi polgára kommunikálhasson az intézményekkel és anyanyelvén férhessen hozzá az uniós dokumentumokhoz;
 • közérthető nyelvezetet használva egyszerűbbé és olvashatóbbá teszi a szövegeket és ezáltal érthetőbbé és hozzáférhetőbbé teszi a Parlamentet a polgárok számára, többek között új formátumok alkalmazása révén, amelyek megfelelnek az olvasás jövőbeni formájának;
 • gondoskodik arról, hogy valamennyi szolgáltatást a lehető leghatékonyabban nyújtsák.

A DG TRAD célja, hogy hidakat építsen a különböző nyelvek és kultúrák között, valamint hogy előmozdítsa a fenntartható többnyelvűséget, amely az európai demokratikus eszme alapvető eleme.

A Luxembourgban foglalkoztatott interkulturális és nyelvi szakemberek anyanyelvükön segítik elő az Európai Parlament és a nyilvánosság közötti kommunikációt. Munkájuk valamennyi vonatkozásában közérthető nyelvet használnak és figyelembe veszik az érintett ország vagy országok kulturális kontextusát. Olvasásra, meghallgatásra és megtekintésre szánt tartalmakat fordítanak és lokalizálnak, lektorálják kollégáik munkáit, valamint segítséget nyújtanak a nem jogalkotási szövegek szerzői számára a fogalmazásban és a szövegek szerkesztési szempontú ellenőrzésében. Emellett a tartalmakat az anyanyelvükön az adott igényekhez igazítják. Az állás betöltésének elengedhetetlen feltétele a jó csapatszellem és a fejlett interperszonális készségek, mivel az interkulturális és nyelvi szakemberek a DG TRAD más osztályaihoz tartozó kollégáikkal szoros együttműködésben dolgoznak, és adott esetben kapcsolatban állnak a kérelmező osztályokkal.

Az interkulturális és nyelvi szakember az alábbi feladatokat látja el:

 • anyanyelvén, közérthető nyelven elősegíti a polgárokkal való kommunikációt;
 • különféle tartalmakat fordít, adaptál, transzkreál és lektorál az anyanyelvén;
 • az Unió legalább két másik hivatalos nyelvéről dolgozik a kommunikáció interkulturális nyelvi közvetítés terén (például feliratozás, audiovizuális tartalmak, podcastok vagy honlapok nyelvi adaptációja);
 • segítséget nyújt nem jogalkotási dokumentumok megfogalmazásához;
 • hozzájárul a képzésekhez és terminológiai munkákhoz, valamint az informatikai és kommunikációs eszközök fejlesztéséhez;
 • rendszeresen kapcsolatot tart a kérelmező osztályokkal;
 • hozzájárul a minőségbiztosítási és -ellenőrzési eljárásokhoz és gondoskodik a helyes gyakorlatok tiszteletben tartásáról a DG TRAD által létrehozott tartalmak kiváló minőségének biztosítása céljából.

Az érintett, gyakran komplex anyagok általában politikai, jogi, gazdasági, pénzügyi, tudományos vagy műszaki témákkal foglalkoznak és az Európai Unió tevékenységi területének egészét lefedik.

E feladatok végrehajtásához egyedi informatikai eszközök és kapcsolódó eszközök intenzív használata szükséges. Ez a munka egyebek mellett magában foglalja az audiovizuális tartalmak fordításán és a feliratozáson keresztül megvalósuló nyelvi és interkulturális közvetítést is.

Az interkulturális és nyelvi szakemberi munkakör ellátásához erős adaptációs készség, továbbá a különböző jellegű és gyakran összetett problémák megragadására, a körülmények változását követő gyors reagálásra és a hatékony kommunikációra való képesség szükséges. A pályázóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy multikulturális munkakörnyezetben – egyénileg és csapatban egyaránt – rendszeres, intenzív munkát végezzenek. Végül, egész pályafutásuk során törekedniük kell a szakmai fejlődésre.

 1. Pályázati feltételek

Önnek a pályázat benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi általános és különleges feltételeknek:

a) Általános feltételek

 Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzat 28. cikke értelmében Ön:

–          az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára,

–          állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja;

–          a katonai szolgálat tekintetében a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett;

–          rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

b) Különleges feltételek

 i) Végzettség és diplomák

A pályázónak az Unió valamely tagállamában hivatalosan elismert oklevéllel igazolt, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettséggel kell rendelkeznie, ha az adott képzés szokásos ideje legalább három év.

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például valamely uniós tagállam oktatási minisztériumának el kell ismernie. A kiválasztási bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket.

Lásd az Európai Parlament által szervezett versenyvizsgákon részt vevő pályázók számára szóló útmutató I. mellékletét.

ii) Nyelvismeret

Ön kiválóan ismeri az Európai Unió legalább három hivatalos nyelvét. Ebben a versenyvizsga-felhívásban az alábbi módon hivatkozunk a nyelvekre:

 • nyelv: a versenyvizsga öt nyelve (bolgár, francia, máltai, svéd vagy szlovák) közül választott fő nyelv – tökéletes, anyanyelvi szintű nyelvismeret;
 • nyelv: angol vagy francia nyelv – kiváló nyelvismeret (minimum C1-es szint); Ha a pályázó 1. nyelve a francia, 2. nyelve kötelezően azangol;
 • nyelv: az Európai Unió 24 hivatalos nyelvének egyike – kiváló nyelvismeret (minimum C1-es szint). A 3. nyelv nem lehet azonos az 1. és 2. nyelvvel.

 A versenyvizsga céljából a nyelvek meghatározása a szolgálati érdek alapján történt. Az interkulturális és nyelvi szakemberi álláshely betöltéséhez a jelen versenyvizsga-felhívás A.2. pontjában szereplő feladatok jellegéből adódóan különleges képzettségek szükségesek.

 Következésképpen a felvett tisztviselőnek feladatai ellátása és a DG TRAD megfelelő működése érdekében képesnek kell lennie arra, hogy három nyelven hatékonyan végezze munkáját és kommunikáljon.

 Ezen belül is a DG TRAD belső kommunikációja, valamint a többi főigazgatósággal és az Európai Parlament politikai szerveivel folytatott kommunikációja során a francia és az angol a két leggyakrabban használt nyelv. Következésképpen a felvett személyeknek feladataik ellátása és a szolgálat megfelelő működése érdekében képesnek kell lenniük arra, hogy legalább e két nyelv egyikén hatékonyan végezzék munkájukat és kommunikáljanak.

Emellett a lefordítandó dokumentumok nagy részének az angol vagy a francia a forrásnyelve: a lefordítandó eredeti dokumentumok mintegy 80%-a angol, 10%-a francia, a többi nyelv pedig együttesen tesz ki 10%-ot.

iii)     Előírt szakmai tapasztalat

Nem szükséges semmilyen szakmai tapasztalat. Ugyanakkor a kizárólag az 1. nyelvre való fordításban, az e versenyvizsga-felhívásban meghatározott területen (lásd az interkulturális és nyelvi szakember szakmai feladatainak „A munkakör leírása” pontban szereplő felsorolását) szerzett minden szakmai tapasztalat előnyt jelent.

 

B. A VERSENYVIZSGA MENETE

A versenyvizsga két szakaszból áll:

1. Előzetes kiválasztási szakasz:

a. feleletválasztós kérdések,

b. az alkalmasság ellenőrzésére szolgáló kérdőív.

2. Vizsgaszakasz

 1. Előzetes kiválasztási szakasz

 a) Feleletválasztós kérdések (QCM)

Akkor hívják be előzetes kiválasztási teszt (QCM) kitöltésére, ha a pályázatát:

- a C. pontban előírt formában és

- a C. pontban említett határidőn belül leadta.

A tesztre a 2. nyelven kerül sor (angol vagy francia). Ha a pályázó 1. nyelve a francia, a tesztre angolul kerül sor.

A QCM legfeljebb 40 kérdést tartalmaz annak értékelése céljából, hogy a pályázó milyen mértékben képes azonosítani az Európai Unió értékeivel és az Európai Parlament szerepével kapcsolatos információkat. A pályázók a teszt időpontja előtt megfelelő időben mintakérdéseket fognak kapni.

A teszt időtartama legfeljebb 80 perc, és arra online, számítógépen kerül sor.

b) Alkalmasság ellenőrzésére szolgáló kérdőív

Ki kell töltenie az alkalmasság ellenőrzésére szolgáló, a versenyvizsga-felhívás mellékletében szereplő kérdőívet, és azt be kell illesztenie elektronikus pályázati anyagába. Az alkalmasság ellenőrzésére szolgáló kérdőívnek legkésőbb a pályázatok benyújtására megadott (C. pont) határidőn belül (időpont és óra) meg kell jelennie az Ön pályázati anyagában.

Ha Ön a QCM-en a legjobb eredményt elért pályázók között van (a kiválasztási bizottság nyelvenként az e teszten a legjobb eredményt elérő 150 pályázót választja ki; adott esetben az azonos pontszámot elérő pályázókat a kiválasztási bizottság létszámkorlát nélkül kiválasztja az utolsó helyre, a kiválasztási bizottság értékeli a pályázóknak az alkalmasság ellenőrzésére szolgáló kérdőívre adott válaszait és nyelvenként a 60 legjobb eredményt elérő pályázót bocsátja írásbeli vizsgára. A kiválasztási bizottság súlyozhatja a különböző értékelési kritériumokat. A valamennyi kritérium tekintetében kapott pontokat összeadják azoknak a pályázóknak az azonosítása érdekében, akiknek a profilja a leginkább megfelel az elvégzendő feladatoknak.

A kiválasztási bizottság kizárólag az alkalmasság ellenőrzésére szolgáló kérdőívre adott válaszok alapján értékeli az eredményeket, és nyelvenként a 60 legjobb eredményt elérő pályázót írásbeli vizsgára bocsátja. Az értékelés végén a kiválasztási bizottság ellenőrzi, hogy a pályázók eleget tesznek-e az egyedi pályázati feltételeknek (A.3 pont), valamint hogy a pályázók válaszait alátámasztják-e a pályázati anyagukban benyújtott igazoló dokumentumok.

Amennyiben a nyelvenként a versenyvizsgára jelentkező pályázók száma nem haladja meg az írásbeli vizsgákra behívható pályázók maximális számát, a kiválasztási bizottság az érintett versenyvizsga nyelvének vonatkozásában dönthet úgy, hogy kihagyja az előzetes kiválasztási szakaszt és közvetlenül azokat a pályázókat hívja be, akik megfelelnek az írásbeli vizsgákon való részvétel általános és egyedi feltételeinek (A.3. pont).

2. Vizsgák

Fordítás és közérthető nyelven való fogalmazás

a) Egy, az Európai Parlament jogalkotási tevékenységeihez kapcsolódó, a 2. nyelven készült szöveg fordítása az 1. nyelvre.

A vizsga időtartama legfeljebb: 90 perc egy mintegy 450–500 szavas szöveg fordítására

Pontozás: 0-tól 40 pontig – alsó ponthatár: 20/40

Nem fogják kijavítani azon pályázók b) és c) vizsgáit, akik ezen a vizsgán nem érik el az alsó ponthatárt.

b) Egy polgároknak szánt, a 3. nyelven készült beszéd vagy közlemény fordítása az 1. nyelvre.

A vizsga időtartama legfeljebb: 90 perc egy mintegy 450–500 szavas szöveg fordítására

Pontozás: 0-tól 40 pontig – alsó ponthatár: 20/40

Nem fogják kijavítani azon pályázók c) vizsgáját, akik ezen a vizsgán nem érik el az alsó ponthatárt.

c) Fogalmazási vizsgafeladat: egy polgároknak szánt szöveg közérthető nyelven való megfogalmazása az 1. nyelven egy a 2. nyelven készült, komplex dokumentum alapján. E vizsga célja annak értékelése, hogy Ön mennyire ismeri a 2. nyelvet, és milyen mértékben képes azonosítani az alapvető gondolatokat, illetve azokat közérthető módon kifejezni az 1. nyelven.

A vizsga időtartama legfeljebb: 60 perc

Pontozás: 0-tól 40 pontig – alsó ponthatár: 20/40

Ezekre a vizsgákra online, számítógépen kerül sor.

Az írásbeli vizsgákon vizsganyelvenként a legmagasabb pontszámot elérő 24 pályázót hívják meg a szóbeli vizsgákra, feltéve, hogy elérték az egyes vizsgákon megkövetelt alsó ponthatárt. Adott esteben a kiválasztási bizottság minden nyelv esetében minden, azonos pontszámot elérő pályázót az utolsó helyre választ ki.

Szóbeli vizsgák

d) Beszélgetés a kiválasztási bizottsággal az 1. és a 2. nyelven, amelynek során a bizottság a pályázati anyagban szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri, hogy alkalmas-e Ön „A munkakör leírása” pontban felsorolt feladatok ellátására egy európai uniós intézményben. A kiválasztási bizottságnak jogában áll felmérni a pályázati anyagban feltüntetett egyéb hivatalos nyelvek ismeretét.

A vizsga időtartama legfeljebb: 45 perc

Pontozás: 0-tól 40 pontig – alsó ponthatár: 20/40

Nem fogják kijavítani azon pályázók e) vizsgáját, akik a d) vizsgán nem érik el az alsó ponthatárt.

e) Vizsga csoportos vita vagy szerepjáték formájában a 2. nyelven, amelynek során a kiválasztási bizottság csoportviszonyok között vizsgálhatja az Ön alkalmazkodóképességét, tárgyalási készségét, döntéshozatali képességét és viselkedését.

A csoportos vitából álló vizsga időtartamát a csoportok végleges összetételének függvényében a kiválasztási bizottság határozza meg.

A szerepjátékból álló vizsga időtartama legfeljebb 25 perc.

Pontozás: 0-tól 20 pontig – alsó ponthatár: 10/20

E vizsgákat távoli részvétellel is megszervezhetik.

Kellő időben meg fogja kapni az írásbeli és szóbeli vizsgákkal kapcsolatos utasításokat. A vizsgákra egy konkrét napon és egy konkrét időpontban fog sor kerülni. Amennyiben Ön nem reagál a vizsgára szóló meghívóra, nem érhető el e-mailben vagy nem jelenik meg a vizsgán, azt kockáztatja, hogy kizárják a pályázatból. Az adott utasítások szigorúan betartandók. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő magatartás a jelentkező azonnali kizárását vonja maga után.

 1. Felvétel az alkalmas jelöltek listájára

A kiválasztási bizottság vizsganyelvenként létrehoz egy a vizsgákon a legmagasabb összesített pontszámot elérő pályázók nevét tartalmazó alkalmassági listát, az A.1. „Általános tájékoztatás” pont alatt megadottak szerint. Az említett összesített pontszám az írásos és szóbeli vizsgákon összesen elért pontokat tartalmazza, feltéve, hogy a pályázók minden vizsgán elérték az alsó ponthatárt. A listára minden nyelv esetében valamennyi, azonos pontszámmal rendelkező pályázó az utolsó helyre kerülhet fel.  A listára került pályázók neve betűrendben fog szerepelni.

Az alkalmas jelöltek listája 2025. december 31-ig érvényes. A lista érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Az utóbbi esetben a listán szereplők megfelelő időben értesítést kapnak.

A listára felkerült pályázókat egyénileg tájékoztatják eredményeikről, és az alkalmas jelöltek listáját közzéteszik az Európai Parlament hivatalos honlapján.

Amennyiben Ön állásajánlatot kap, hitelesítés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az, hogy az Ön neve szerepel az alkalmas jelöltek listáján, nem jelent jogosultságot vagy garanciát az intézmény általi foglalkoztatásra.

 

C. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A jelentkezés módja:

Jelentkezését az Apply4EP platformon keresztül kell benyújtania: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hu_HU

Kérjük, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el figyelmesen az Európai Parlament által szervezett versenyvizsgákon részt vevő pályázók számára készült útmutatót és csatolja a megfelelő igazoló dokumentumokat.

A pályázatok benyújtásának határideje 

A pályázatok benyújtási határideje:

 

2022. július 25., 17.00., luxembourgi idő szerint

 

Pályázatának érvényesítését automatikusan visszaigazoljuk.

Kérjük, hogy a pályázók a versenyvizsgával kapcsolatban NE TELEFONÁLJANAK az Európai Parlament szervezeti egységeinek!