This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/AD/272/TRAD - MEZIKULTURNÍ A JAZYKOVÝ ODBORNÍK (AD5)

Místo : Lucembursk
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 25/07/2022 17:00
Útvar : 09-Direction Générale de la traduction
Značka : AD/272/TRAD: INTERCULTURAL & LANGUAGE PROFESSIONAL AD 5
Pokyny pro uchazeče :
Hodnocení předpokladů :

Obecné informace

Před podáním přihlášky si pozorně pročtěte pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o výběrovém řízení. Tyto pokyny, jež jsou nedílnou součástí oznámení o výběrovém řízení, vám pomohou porozumět pravidlům, která upravují postupy a způsoby přihlašování.

OBSAH

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY PŘIJETÍ

B. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHY:        POKYNY PRO UCHAZEČE VE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH POŘÁDANÝCH EVROPSKÝM PARLAMENTEM,

                       HODNOCENÍ PŘEDPOKLADŮ

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY PŘIJETÍ

 1. Obecné informace

Evropský parlament se v souladu s čl. 29 odst. 1 služebního řádu úředníků Evropské unie rozhodl vyhlásit otevřené výběrové řízení (platová třída AD 5) pro nábor úředníků do generálního ředitelství pro překlad (GŘ TRAD).

Hledaným profilem jsou mezikulturní a jazykoví odborníci pro tyto jazyky:

 1. bulharština (12 úspěšných uchazečů / uchazeček)
 2. francouzština (12 úspěšných uchazečů / uchazeček)
 3. maltština (12 úspěšných uchazečů / uchazeček)
 4. slovenština (12 úspěšných uchazečů / uchazeček)
 5. švédština (12 úspěšných uchazečů / uchazeček)

Toto oznámení o výběrovém řízení se tedy vztahuje na pět jazyků. Je možné se přihlásit pouze na jeden z nich. Tento jazyk je třeba zvolit během registrace online. Po potvrzení elektronické přihlášky tuto volbu již nebude možné změnit.

Úspěšný uchazeč nebo uchazečka budou zařazeni do platové třídy AD 5 stupně 1 se základním měsíčním platem 5 130,98 EUR měsíčně. Ze základního platu se odvádí daň Společenství a další srážky podle podmínek služebního řádu úředníků Evropské unie. Plat nepodléhá zdanění členských států. Stupeň, do něhož budou úspěšní uchazeči přijati, může být nicméně upraven v závislosti na jejich praxi. Vedle základního platu lze za jistých podmínek pobírat i některé příspěvky.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace na základě genderu, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

 1. Pracovní náplň

Generální ředitelství pro překlad (GŘ TRAD) poskytuje překladatelské služby Evropskému parlamentu, které umožňují komunikaci ve všech formátech, jak v tištěné, tak v elektronické podobě, ve všech úředních jazycích Evropské unie.

GŘ TRAD plní tyto úkoly:

 • zajišťuje, aby všechny dokumenty, jež Parlament potřebuje k tomu, aby mohl plnit svou úlohu spolutvůrce právních předpisů a jedné složky rozpočtového orgánu, byly k dispozici ve všech úředních nebo pracovních jazycích, aby tak byla zajištěna legitimita a transparentnost legislativního a rozpočtového procesu Unie;
 • umožňuje Parlamentu plnit závazky, které mu ukládá politika mnohojazyčnosti, jejímž cílem je zajistit rovnocenný přístup ke všem jazykům a umožnit všem občanům Unie komunikovat s orgány a institucemi a mít k dispozici jejich dokumenty ve svém jazyce;
 • usiluje o to, aby byly texty díky srozumitelné formulaci jednodušší a snáze pochopitelné a Parlament se tak stal přístupnějším a vstřícnějším k občanům, a to i díky využívání nových formátů pro budoucí čtenáře;
 • usiluje se o co nejvyšší efektivitu poskytovaných služeb.

Posláním GŘ TRAD je budovat mosty mezi různými jazyky a kulturami a podporovat udržitelnou mnohojazyčnost jako základní součást evropského demokratického ideálu.

Mezikulturní a jazykoví odborníci usnadňují komunikaci mezi Evropským parlamentem a širokou veřejností ve svém rodném jazyce. Místem výkonu práce je Lucemburk. Tito odborníci musí ve všech aspektech své práce používat srozumitelný jazyk a přihlížet ke kulturnímu kontextu dotčené země či zemí. Překládají a lokalizují jazykové obsahy určené ke čtení, k poslechu a zhlédnutí, revidují práci svých kolegů a pomáhají autorům nelegislativních dokumentů s přípravou textů a redakční úpravou. Rovněž upravují obsah ve svém rodném jazyce. Práce mezikulturních a jazykových odborníků vyžaduje smysl pro týmovou práci a kvalitní mezilidské dovednosti, neboť tito odborníci úzce spolupracují s kolegy z dalších oddělení GŘ TRAD a příležitostně jsou rovněž v kontaktu se zadávacími odděleními.

Mezikulturní a jazykoví odborníci plní tyto úkoly:

 • umožňují komunikaci s občany jasnou a srozumitelnou formou ve svém rodném jazyce;
 • překládají a převádějí všechny typy obsahu do svého rodného jazyka, upravují a revidují je;
 • pracují přinejmenším ve dvou dalších úředních jazycích Evropské unie v oblasti jazykové a mezikulturní mediace (například tvorba titulků, jazyková úprava audiovizuálních obsahů, podcastů nebo internetových stránek);
 • pomáhají při vypracovávání nelegislativních dokumentů;
 • přispívají k činnostem odborné přípravy, terminologické práci a rozvoji nástrojů IKT;
 • udržují pravidelné kontakty se zadávacími odděleními;
 • přispívají k procesu zajišťování kvality a její kontroly a dbají na dodržování osvědčených postupů, aby byla zajištěna vynikající kvalita jazykového obsahu, jejž GŘ TRAD vytváří.

Příslušná látka je často složitá a týká se obvykle politických, právních, ekonomických, finančních, vědeckých nebo technických témat pokrývajících všechny oblasti činnosti Evropské unie.

Pro plnění těchto úkolů je nezbytné intenzivně využívat specifické IT a související nástroje. Činnost rovněž zahrnuje jazykovou a mezikulturní mediaci při překladu audiovizuálních obsahů a tvorbě titulků.

Práce mezikulturního a jazykového odborníka vyžaduje výbornou schopnost adaptace i schopnost porozumět podstatě rozmanitých a často složitých problémů, rychle reagovat na změny okolností a účinně komunikovat. Uchazeči musí být schopni pravidelně podávat intenzivní pracovní výkony v multikulturním pracovním prostředí, a to nezávisle i v týmu. Během celé své pracovní dráhy rovněž usilují o odborný růst.

 1. Podmínky účasti

V poslední den lhůty pro podání přihlášek musíte splňovat následující všeobecné a zvláštní podmínky:

a) Všeobecné podmínky

V souladu s článkem 28 služebního řádu úředníků Evropské unie musíte:

–          být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,

–          požívat svých občanských práv,

–          mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,

–          prokázat morální způsobilost vyžadovanou pro výkon předpokládaných funkcí.

 

 b) Zvláštní podmínky

 i) Kvalifikační předpoklady

Musíte mít dokončené studium na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání, osvědčené diplomem oficiálně uznávaným v jednom z členských států Unie a obvyklá délka tohoto studia musí činit nejméně tři roky.

Diplomy, ať už byly vydány v některém z členských států, nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem (jako je ministerstvo školství) některého z členských států Unie. Výběrová komise v této souvislosti zohlední různé systémy vzdělávání.

Další informace naleznete v příloze I k pokynům pro uchazeče ve výběrových řízeních pořádaných Evropským parlamentem.

ii) Jazykové znalosti

Musíte ovládat alespoň tři úřední jazyky Evropské unie. V tomto oznámení o výběrovém řízení jsou jazyky označovány takto:

 • jazyk 1: hlavní jazyk, který je jedním z pěti jazyků tohoto výběrového řízení (bulharština, francouzština, maltština, slovenština nebo švédština), dokonalá znalost na úrovni rodného jazyka;
 • jazyk 2: angličtina nebo francouzština, důkladná znalost (minimální úroveň C1). Pokud je vaším jazykem 1 francouzština, musí být vaším jazykem 2angličtina;
 • jazyk 3: jeden z 24 úředních jazyků ‚Evropské unie, důkladná znalost (minimální úroveň C1). Jazyk 3 se musí lišit od jazyků 1 a 2.

 Možnosti výběru jazyka jsou v tomto výběrovém řízení vymezeny v souladu se služebním zájmem. Pracovní náplň mezikulturních a jazykových odborníků popsaná v části A.2 tohoto oznámení o výběrovém řízení totiž vyžaduje zvláštní dovednosti.

 Aby mohli vybraní uchazeči vykonávat svěřené úkoly a zajišťovat řádné fungování příslušného oddělení GŘ TRAD, musí být schopni efektivně pracovat a komunikovat ve třech jazycích.

 Konkrétně angličtina a francouzština jsou jazyky, které jsou nejčastěji využívány v interní komunikaci GŘ TRAD a na dalších generálních ředitelstvích, jakož i v politických orgánech Evropského parlamentu. Aby mohli vybraní uchazeči vykonávat svěřené úkoly a zajišťovat řádné fungování příslušného oddělení, musí být schopni efektivně pracovat a komunikovat v alespoň jednom z těchto dvou jazyků.

 Angličtina a francouzština jsou totiž hlavními zdrojovými jazyky dokumentů určených k překladu: v angličtině je napsáno přibližně 80 % originálních dokumentů k překladu, ve francouzštině 10 % a v ostatních jazycích 10 %.

iii)     Požadovaná odborná praxe

Není požadována žádná odborná praxe. Avšak veškerá získaná odborná praxe (výlučně do vašeho jazyka 1) v oblasti, na niž se zaměřuje toto výběrové řízení (viz seznam úkolů mezikulturních a jazykových odborníků popsaných v bodu „popis pracovní náplně)“, představuje výhodu.

 

B. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výběrové řízení má dvě fáze:

1. Předběžný výběr:

a. test ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí,

b. hodnocení předpokladů.

2. Zkoušky

 1. Předběžný výběr

 a) Test ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí

 Budete pozváni k testu v rámci předběžného výběru, pokud jste podali přihlášku:

- v souladu s požadavky stanovenými v bodu C, 

- ve lhůtě stanovené v bodu C.

Test ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí proběhne v jazyce 2 (angličtině nebo francouzštině). Pokud je vaším jazykem 1 francouzština, proběhne test v angličtině.

Tento test se skládá z nejvýše 40 otázek zaměřených na hodnocení schopnosti uchazečů identifikovat informace související s hodnotami Evropské unie a úlohou Evropského parlamentu. Příklady testovacích otázek obdržíte v dostatečném časovém předstihu před datem konání testu.

Test bude trvat nejvýše 80 minut a bude se konat on-line na počítači.

b) Hodnocení předpokladů

Je třeba vyplnit formulář hodnocení předpokladů, který se nachází v příloze k pokynům pro uchazeče, a připojit jej k elektronické přihlášce. Formulář hodnocení předpokladů musí být součástí vaší přihlášky nejpozději do dne a hodiny, kdy končí lhůta pro podání přihlášek (bod C).

Pokud budete jedním z nejúspěšnějších uchazečů v testu ve formě otázek s možností výběru z několika odpovědí (za tímto účelem určí výběrová komise 150 uchazečů pro každý jazyk výběrového řízení, kteří v tomto testu získali nejlepší hodnocení; v případě, že více uchazečů na posledním místě získá stejný počet bodů, postoupí všichni bez omezení počtu), vyhodnotí výběrová komise vaše odpovědi uvedené ve formuláři hodnocení předpokladů a 60 nejlepších uchazečů pro každý jazyk výběrového řízení připustí k písemným zkouškám. Výběrová komise může různým hodnotícím kritériím přidělit odlišnou váhu. Hodnocení všech kritérií se sečte, což umožní vybrat uchazeče, jejichž profil nejlépe odpovídá dané náplni práce.

Výběrová komise provede hodnocení výhradně na základě odpovědí uvedených ve formuláři hodnocení předpokladů a na základě tohoto hodnocení připustí 60 nejlepších uchazečů pro každý jazyk výběrového řízení k písemným zkouškám. Po tomto hodnocení výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují zvláštní podmínky pro přijetí (bod A.3) a zda jsou odpovědi uchazečů podloženy dokumenty připojenými k jejich přihlášce.

V případě, že počet uchazečů, kteří podali přihlášku na některý z jazyků výběrového řízení, nepřekročí maximální počet uchazečů, které lze připustit k písemných zkouškám, může se výběrová komise rozhodnout neprovádět pro dotčený jazyk výběrového řízení předběžný výběr a pozvat všechny uchazeče, kteří splňují všeobecné a zvláštní podmínky pro přijetí (bod A.3), přímo k písemným zkouškám.

2. Zkoušky

Zkoušky z překladu a přípravy dokumentů ve srozumitelném jazyce

a) Překlad textu, jehož téma souvisí s legislativní činností Evropského parlamentu, z jazyka 2 do jazyka 1.

Maximální délka zkoušky: 90 minut, přibližně 450 až 500 slov

Hodnocení: 0 až 40 bodů – požadované minimum: 20/40

Zkoušky b) a c) uchazečů, kteří v této zkoušce neobdrží minimální počet bodů, nebudou hodnoceny.

b) Překlad příspěvku nebo sdělení občanům z jazyka 3 do jazyka 1.

Maximální délka zkoušky: 90 minut, přibližně 450 až 500 slov

Hodnocení: 0 až 40 bodů – požadované minimum: 20/40

Zkouška c) uchazečů, kteří neobdrží minimální počet bodů, nebude hodnocena.

c) Zkouška z přípravy dokumentů: příprava dokumentu srozumitelného pro občany v jazyce 1 na základě složitého dokumentu v jazyce 2. Cílem této zkoušky je posoudit vaši znalost jazyka 2 a vaši schopnost identifikovat hlavní myšlenky a srozumitelně je vyjádřit v jazyce 1.

Maximální délka zkoušky: 60 minut

Hodnocení: 0 až 40 bodů – požadované minimum: 20/40

Tyto zkoušky se budou konat on-line na počítači.

Pro každý jazyk výběrového řízení bude 24 uchazečů, kteří získali nejvyšší počet bodů z písemných zkoušek, pozváno k ústním zkouškám, pokud obdrží u jednotlivých zkoušek alespoň minimální požadovaný počet bodů. V případě, že několik uchazečů na posledním místě pro každý jazyk získá stejný počet bodů, pozve je výběrová komise k ústním zkouškám všechny.

Ústní zkoušky

d) Pohovor s výběrovou komisí v jazycích 1 a 2, který komisi umožní, s ohledem na všechny skutečnosti uvedené v přihlášce, posoudit vaši schopnost vykonávat v evropském orgánu úkoly popsané v bodu „pracovní náplň“. Výběrová komise může rozhodnout, že posoudí vaši znalost dalších úředních jazyků uvedených v přihlášce.

Maximální délka zkoušky: 45 minut

Hodnocení: 0 až 40 bodů – požadované minimum: 20/40

Zkouška e) uchazečů, kteří neobdrží minimální počet bodů ve zkoušce d), nebude hodnocena.

e) Zkouška v podobě diskuse ve skupině nebo simulační hry v jazyce 2, která výběrové komisi umožní posoudit vaši schopnost přizpůsobit se, vaše vyjednávací a rozhodovací schopnosti a chování ve skupině.

Délku zkoušky v podobě diskuse ve skupině stanoví výběrová komise podle konečného složení skupin.

Maximální délka zkoušky v podobě simulační hry je 25 minut.

Hodnocení: 0 až 20 bodů – požadované minimum: 10/20

Tyto zkoušky se mohou konat distančně.

Pokyny k písemným a ústním zkouškám vám budou včas sděleny. Zkoušky se konají ve stanovený den a hodinu. Pokud uchazeč neodpoví na pozvánku, nelze jej kontaktovat e-mailovou poštou nebo se nedostaví k některé zkoušce, může být vyřazen. Je třeba důsledně dodržovat zaslané pokyny. Nedodržení pokynů nebo postup v rozporu s pokyny povede k okamžitému vyřazení uchazeče.

 1. Zápis na seznam vhodných uchazečů

Výběrová komise sestaví pro každý jazyk seznam vhodných uchazečů, kteří ve zkouškách získali nejvyšší celkové bodové hodnocení, jak je uvedeno v bodu A.1 „obecné informace“. Celkové bodové hodnocení je součtem bodů obdržených za všechny písemné a ústní zkoušky, pod podmínkou, že uchazeč v jednotlivých zkouškách obdržel alespoň minimální požadovaný počet bodů. V případě, že několik uchazečů na posledním místě pro každý jazyk získá stejný počet bodů, mohou být na seznamu uvedeni všichni. Jména úspěšných uchazečů budou v seznamu seřazena podle abecedy.

Platnost seznamu vhodných uchazečů skončí dne 31. prosince 2025. Může být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování. V takovém případě o tom budou úspěšní uchazeči uvedení na seznamu včas informováni.

Výsledky budou úspěšným uchazečům oznámeny jednotlivě a seznam vhodných uchazečů bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Evropského parlamentu.

Bude-li vám nabídnuto pracovní místo, musíte pro účely ověření předložit originály všech požadovaných dokladů, zejména diplomů a pracovních potvrzení.

Ze skutečnosti, že je úspěšný uchazeč uveden na seznamu vhodných uchazečů, nevyplývá žádný nárok nebo záruka, že bude zaměstnán.


C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Podmínky pro přihlášení:

Přihlášku musíte předložit prostřednictvím platformy Apply4EP. https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/cs_CS

Předtím, než vyplníte přihlášku a připojíte příslušné doklady, přečtěte si pozorně pokyny pro uchazeče ve výběrových řízeních pořádaných Evropským parlamentem.

Lhůta pro podání přihlášek

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena na

 

25. července 2022 v 17:00 hodin (lucemburského času).

 

Poté, co přihlášku potvrdíte, bude vám automaticky zasláno potvrzení o přijetí.

Žádáme uchazeče, aby útvarům Evropského parlamentu ohledně výběrového řízení NETELEFONOVALI.