This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/259/S - PAGAIDU DARBINIEKS(-CE), ADMINISTRATĪVAIS(-Ā) UN TEHNISKAIS(-Ā) ASISTENTS(-E)

Vieta : Luksemburga
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 22/11/2021 12:00
Dienests : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/259/S - ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET TECHNIQUE
Rokasgrāmata kandidātiem :

Vispārīgs apraksts

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet kandidātu rokasgrāmatu, kas pievienota šā vakances paziņojuma pielikumā.

Rokasgrāmata, kas ir vakances paziņojuma neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

 

 

SATURA RĀDĪTĀJS

A. PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBA

B. PROCEDŪRA

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

PIELIKUMS: ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM EIROPAS PARLAMENTA ORGANIZĒTĀS DARBINIEKU ATLASES PROCEDŪRĀS

 

 

A. PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBA

1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments ir nolēmis sākt procedūru, lai aizpildītu pagaidu darbinieka amata vietu (AST 3) Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāta Loģistikas direktorāta Biroju piešķiršanas un pārvākšanās nodaļā.

Tiek meklēts(-a) administratīvais(-ā) un tehniskais(-ā) asistents(-e), kurš(-a) būtu atbildīgs(-a) par visu ar biroju piešķiršanu un pārvākšanos saistīto jautājumu koordināciju attiecībā uz visiem Eiropas Parlamenta telpu izmantotājiem Luksemburgā.

Līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Darbinieks(-ce) tiks pieņemts(-a) darbā AST 3 kategorijas pirmajā pakāpē, un pamatalga ir 3841,17 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK). Ar valsts nodokļiem alga aplikta netiek. Pakāpe, kurā izvēlētie kandidāti tiks pieņemti darbā, tomēr var tikt pielāgota, ņemot vērā viņu darba pieredzi. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidātu pieteikumus, nepieļaujot diskrimināciju, piemēram, dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

Pienākumu apraksts

2. Pienākumu apraksts

Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāts (DG INLO) palīdz nodrošināt infrastruktūras un loģistikas pareizu pārvaldību dažādās Eiropas Parlamenta darba vietās.
DG INLO uzdevumi ir šādi:

 • nodrošināt visu Briselē, Strasbūrā un Luksemburgā esošo Eiropas Parlamenta ēku un dalībvalstīs izveidoto vietējo biroju tehnisku un administratīvu pārvaldību;
 • vadīt minēto ēku ekspluatācijā iesaistīto tehniskā aprīkojuma un pakalpojumu dienestus;
 • veikt aprīkojuma pārvaldību (iegāde, transports, pārvietošana, ziņojumu nodošana, sabiedriskā ēdināšana, veikali u. c.) un praktiskus pasākumus sanāksmju rīkošanai.

Pieņemtā(-ās) darbinieka(-ces) dienesta vieta būs Luksemburgā, un viņš(-a) palīdzēs koordinēt visus ar biroju piešķiršanu un pārvākšanos saistītos jautājumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta telpu izmantotājiem. Ņemot vērā Parlamenta struktūrvienību un to vadības noteiktās programmas un prioritātes, nodaļas vadītāja pakļautībā veicamie darba pienākumi galvenokārt būs šādi:

 • pārvaldīt telpas un materiālos īpašumus, proti, plānot un koordinēt pieprasījumu izskatīšanu un izpildi saistībā ar biroju piešķiršanu, pārvākšanos un biroju aprīkošanu ar mēbelēm Luksemburgā esošajai administrācijai, kā arī koordinēt darbu ar visiem attiecīgajiem dienestiem;
 • pārraudzīt un optimizēt materiālu un mēbeļu uzglabāšanas telpas trijās darba vietās;
 • informēt dažādu tehnisko pakalpojumu (piem., telekomunikāciju , pārvadājumu) sniedzējus par izmaiņām biroju sadalījumā;
 • izskatīt dienestu pieprasījumus veikt tehniskus darbus un nodrošināt to izpildi.

Šo uzdevumu īstenošanā cita starpā nepieciešamas izcilas organizatoriskās, koordinēšanas un iniciatīvas prasmes, lai telpu pārvaldības pieprasījumiem rastu realizējamus un radošus risinājumus. Ir būtiskas arī padziļinātas praktiskās zināšanas par loģistiku un klientu apkalpošanu, kā arī prasme izmantot biroja programmatūras. Šajā amatā ir vajadzīgas ļoti labas komunikācijas spējas un spēja strādāt komandā. 

Bieži var būt jādodas braucienos uz Eiropas Parlamenta darba vietām, kā arī jāīsteno plaša iekšēja un ārēja saziņa.

Atbilstības nosacījumi

3. Dalības nosacījumi

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās jums ir jāatbilst turpmāk norādītajiem nosacījumiem.

(a) Vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punktu jums:

 • ir jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam;
 • jābūt tiesīgam izmantot savas pilsoņa tiesības;
 • jābūt izpildījušam tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz militāro dienestu;
 • jāuzrāda atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

(b) Īpašie nosacījumi

(i) Nepieciešamā kvalifikācija

Jums ir jābūt:

 • augstākajai izglītībai, ko apliecina oficiāli atzīts diploms,

vai

 • vidējai izglītībai, ko apliecina diploms, kurš ļauj sākt augstākā līmeņa studijas, un vismaz trīs gadus ilgai attiecīgai profesionālajai pieredzei, kas tieši saistīta ar veicamajiem pienākumiem,

vai

 • četrus gadus ilgai profesionālajai izglītībai vai profesionālajai pieredzei. Eiropas Parlamenta ēku pārvaldībai ir vajadzīgas zināšanas par direktorātiem, dienestiem un klientiem. Turklāt viss dažādais aprīkojums ir jāpārbauda, jāorganizē un jānodrošina. Šī praksē iegūtā profesionālā pieredze arī ir noderīga, vajadzīga un svarīga, lai varētu nodrošināt dienesta darba nepārtrauktību.

Otrajā un trešajā ievilkumā prasīto profesionālo pieredzi neņem vērā, vērtējot profesionālo pieredzi, kas vajadzīga saskaņā ar A daļas 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļu.         

(ii) Nepieciešamā profesionālā pieredze

Jums pēc A daļas 3. punkta b) apakšpunkta i) daļā prasītās kvalifikācijas vai profesionālās pieredzes iegūšanas ir jābūt vismaz trīs gadus ilgai darba pieredzei saistībā ar telpu administratīvo pārvaldību (piešķiršana) un tehnisko pārvaldību (pārvākšanās, iekārtošana un uzturēšana).

(iii) Valodu zināšanas

Jums jābūt labām zināšanām (C1 līmenis) kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

jābūt apmierinošām (B2 līmenis) angļu vai franču valodas (2. valoda) zināšanām.
2. valodai jābūt atšķirīgai no 1. valodas.

Ņemiet vērā, ka iepriekš norādītais minimālais zināšanu līmenis tiek prasīts katrā valodas prasmes aspektā (runāšana, rakstīšana, lasīšana, klausīšanās). Šie līmeņi atbilst “Eiropas valodu prasmes līmeņu tabulai” (https://europa.eu/europass/lv/common-european-framework-reference).

Informējam kandidātus, ka šajā konkursā otrās valodas (angļu un franču valodas) izvēles iespējas ir noteiktas saskaņā ar dienesta interesēm, kas pienākumu rakstura dēļ prasa šādas prasmes. Pieņemtajam(-ai) darbiniekam(-cei) ir jāspēj saprast veicamos uzdevumus, apstrādāt dokumentus un efektīvi sazināties ar iekšējiem un ārējiem partneriem, kā arī vadītājiem un kolēģiem. Visi šie pienākumi tiek veikti abās minētajās valodās.

Līdz ar to, lai varētu veikt savus uzdevumus un palīdzētu nodrošināt pienācīgu dienesta darbību, pieņemtajam(-ai) darbiniekam(-cei) ir jāspēj strādāt un efektīvi sazināties vismaz vienā no šīm abām valodām.
Turklāt, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem, tostarp pret tiem, kuru pirmā oficiālā valoda ir viena no abām minētajām valodām, ikvienam tiek prasīts apmierinošā līmenī prast otro valodu, kura ir viena no šīm abām valodām.

Pielaide dalībai atlases procedūrā

B. PROCEDŪRA

Procedūra tiek rīkota, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem.

1. Pielaide dalībai atlases procedūrā

Ja jūs

 • atbilstat vispārīgajiem nosacījumiem un
 • esat iesniedzis(-gusi) pieteikumu saskaņā ar izklāstītajiem noteikumiem un noteiktajā termiņā,

atlases komisija izvērtēs jūsu pieteikuma dokumentus, lai novērtētu jūsu atbilstību īpašajiem nosacījumiem.

Ja jūs atbilstat īpašajiem nosacījumiem, jūsu kandidatūra tiks izvērtēta atlases procedūrā.

Komisija savā darbībā balstās tikai uz pieteikumā iekļauto informāciju, ko apstiprina apliecinošie dokumenti.

Kvalifikācijas novērtējums

2. Kvalifikācijas novērtēšana

Atlases komisija, pamatojoties uz iepriekš noteiktu vērtējuma skalu, izvērtē to kandidātu kvalifikāciju, kas ir pielaisti dalībai atlases procedūrā, un sastāda to 12 labāko kandidātu sarakstu, kuri tiks aicināti veikt rakstisko pārbaudījumu.

Vērtējot kandidātu kvalifikāciju, atlases komisija jo īpaši ņem vērā šādus elementus, kas jāapliecina pieteikumā:

 • profesionālā pieredze darba telpu (biroju) piešķiršanā un turpmāko pasākumu uzraudzībā ēkā, kuras platība ir vairāk nekā 30 000 m2;
 • profesionālā pieredze telpu iekārtošanas darbu (arī pārvākšanās) koordinācijā un jo īpaši komandas vadīšanā;
 • profesionālā pieredze inventāra un krājumu pārvaldībā;
 • pieredze, kas gūta darbā ar iekšējām un ārējām struktūrām, piem., piegādātājiem;
 • pieredze, kas gūta darbā ar lietojumprogrammām, kuras paredzētas telpu, krājumu un pārvākšanās pārvaldībai;
 • pieredze, kas gūta starptautiskā un/vai daudzkultūru vidē.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem.

Pārbaudījumi

3. Pārbaudījumi

Rakstiskais pārbaudījums

(a) Dokumenta sastādīšana 2. valodā (angļu vai franču), kam pamatā ir daudzi dokumenti, lai novērtētu jūsu spēju pildīt A daļas 2. punktā norādītos pienākumus, kā arī jūsu prasmi sagatavot dokumentus.

Pārbaudījuma ilgums: 3 stundas.
Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).
Šis pārbaudījums notiks attālināti uz datora.

6 labākie kandidāti, kuri būs ieguvuši vislielāko punktu skaitu, tiks uzaicināti uz mutiskajiem pārbaudījumiem, ja vien viņi būs ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu.

Mutiskie pārbaudījumi

(b) Pārrunas ar atlases komisiju 2. valodā (angļu vai franču), kurās komisija varēs novērtēt jūsu spēju veikt A daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus, ņemot vērā visu pieteikuma dokumentos izklāstīto informāciju. Atlases komisija var nolemt pārbaudīt jūsu pieteikuma veidlapā norādītās valodu zināšanas.

Pārbaudījuma maksimālais ilgums: 45 minūtes.
Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).

(c) Grupas diskusija vai lomu spēle 2. valodā (angļu vai franču), kurā atlases komisija novērtēs jūsu pielāgošanās spēju, sarunu vešanas prasmi, radošumu un spēju pieņemt lēmumus, kā arī izturēšanos grupā vai rīcību noteiktā situācijā.

Grupas diskusijas pārbaudījuma ilgumu noteiks atlases komisija, ņemot vērā grupu galīgo sastāvu.
Lomu spēles pārbaudījuma maksimālais ilgums ir 20 minūtes.
Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem (nepieciešamais minimums: 10 punkti).

Šie pārbaudījumi notiks attālināti.

Jūs laikus saņemsiet norādījumus par rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi tiek plānoti konkrētā datumā un konkrētā laikā. Ja neatbildēsiet uz kādu no uzaicinājumiem vai ar jums nebūs iespējams sazināties pa e-pastu, vai jūs nepiedalīsieties kādā no pārbaudījumiem, jūs diskvalificēs. Jums ir precīzi jāseko dotajiem norādījumiem. Jūs tiksiet nekavējoties diskvalificēts(-a), ja nesekosiet dotajiem norādījumiem vai rīkosieties neatbilstoši norādījumiem.

Piemēroto kandidātu saraksta sagatavošana

4. Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā

Piemēroto kandidātu sarakstā iegūto rezultātu secībā iekļauj to trīs kandidātu vārdus, kuri visos pārbaudījumos (kvalifikācijas izvērtējums un pārbaudījumi) ir ieguvuši vislielāko punktu skaitu un katrā pārbaudījumā ieguvuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu.

Par rezultātiem jūs informēs individuāli rakstveidā.

Piemēroto kandidātu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2025. gada 31. decembrim. Ar iecēlējinstitūcijas lēmumu saraksta derīguma termiņu var pagarināt. Šādā gadījumā sarakstā iekļautie kandidāti tiks laikus par to informēti.

Ja jums tiks piedāvāts darbs, jums būs jāuzrāda visu vajadzīgo dokumentu oriģināli, tai skaitā diplomi un profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti, lai tos varētu pārbaudīt.

Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā nenozīmē tiesības vai garantiju tikt pieņemtam darbā.

Pieteikumu iesniegšana

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Lai pieteiktos, jums ir jābūt izveidotam kontam platformā Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lv_LV. Jums var būt izveidots tikai VIENS konts. Lai to izdarītu, jums ir jāuzklikšķina uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē”, kas atrodas lapas beigās.

Pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas rūpīgi izlasiet Rokasgrāmatu kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētās darbinieku atlases procedūrās un pievienojiet attiecīgos apliecinošos dokumentus.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir

2021. gada 22. novembris plkst. 12.00 (pusdienlaikā) pēc Luksemburgas laika.

Tiklīdz jūsu pieteikums tiks validēts, jums tiks automātiski nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.

 

Lūdzam NEZVANĪT un neuzdot jautājumus par konkursa norises grafiku.