This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/259/S - PRIVREMENI SLUŽBENIK, ADMINISTRATIVNI I TEHNIČKI ASISTENT (M/Ž) (AST 3)

Mjesto : Luksemburg
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 22/11/2021 12:00
Služba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : PE/259/S - ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET TECHNIQUE
Vodič za kandidate :

Opći podaci

Prije nego što se prijavite, pažljivo pročitajte Vodič za kandidate priložen ovom natječaju.

Vodič je sastavni dio natječaja i u njemu se objašnjavaju pravila postupka i način prijave.

 

 

SADRŽAJ

A. OPIS POSLA I UVJETI

B. POSTUPAK

C. PRIJAVE

PRILOG: VODIČ ZA KANDIDATE U SELEKCIJSKIM POSTUPCIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

 

A. OPIS POSLA I UVJETI

1. Opće informacije

Europski parlament odlučio je pokrenuti postupak popunjavanja jednog radnog mjesta privremenog službenika (AST 3) u Glavnoj upravi za infrastrukturu i logistiku, Upravi za logistiku, Odjelu za dodjelu ureda i preseljenje.

Traženi profil je administrativni i tehnički asistent zadužen za koordinaciju svih pitanja povezanih s dodjelom ureda i preseljenjima za sve korisnike Europskog parlamenta u Luxembourgu.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Radno mjesto odgovara prvom stupnju platnog razreda AST 3, s osnovnom mjesečnom plaćom od 3 841,17 EUR. Plaća podliježe porezu Zajednice i ostalim odbicima predviđenima Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj unutar platnog razreda uspješnog kandidata može se prilagoditi ovisno o njegovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu plaću pod određenim uvjetima isplaćuju se i dodaci.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

Vrsta dužnosti

2. Opis posla

Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku (DG INLO) doprinosi dobrom upravljanju infrastrukturom i logistikom u različitim mjestima rada Europskog parlamenta. 
Zadaće DG INLO-a su sljedeće:

 • tehničko i administrativno upravljanje zgradama koje Europski parlament koristi u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu te uredima za vezu u državama članicama.
 • upravljanje pružanjem opreme i usluga potrebnih za funkcioniranje tih zgrada;
 • upravljanje opremom (nabava, prijevoz, preseljenja, pošta, restorani, trgovine itd.) te fizička organizacija sjednica.

Osoba koju Europski parlament zaposli radit će u Luxembourgu na koordinaciji svih pitanja povezanih s dodjelom ureda i povezanim preseljenjima za korisnike Europskog parlamenta. Pod nadležnošću načelnika odjela i u okviru programa i prioriteta koje definiraju parlamentarna tijela i njihova hijerarhija obavljat će sljedeće zadaće:

 • upravljanje prostorima i materijalnim dobrima: planiranje i koordinacija obrade zahtjeva i daljnje postupanje u pogledu dodjele ureda, preseljenja, opremanja ureda namještajem za korisnike u Luxembourgu te koordinacija sa svim relevantnim službama;
 • nadzor i optimiranje korištenja skladišnih prostora za opremu i namještaj na trima mjestima rada;
 • obavješćivanje različitih tehničkih službi (telekomunikacije, osoblje za seljenje) o promjenama u pogledu dodjele ureda;
 • obrada i daljnje praćenje zahtjeva za tehničke intervencije službi.

Za obavljanje tih funkcija potrebne su, među ostalim, odlične organizacijske i koordinacijske vještine te sposobnost inicijative za iznalaženje održivih i kreativnih rješenja u pogledu upravljanja prostorima. Temeljito praktično poznavanje logistike i rada s klijentima od ključne je važnosti, kao i poznavanje uredskog softvera. Za izvršavanje navedenih zadaća potrebne su dobre komunikacijske vještine i sposobnost za timski rad. 

Mogu se očekivati česta službena putovanja u mjesta rada Europskog parlamenta, kao i brojni unutarnji i vanjski kontakti.

Uvjeti prihvata

3. Uvjeti

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) Opći uvjeti

U skladu s člankom 12.2. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije kandidati moraju:

 • biti državljani jedne od država članica Europske unije,
 • uživati sva građanska prava,
 • ispunjavati sve zakonske obveze povezane sa služenjem vojnog roka,
 • ispunjavati moralne standarde potrebne za obavljanje predviđenih dužnosti.

(b) Posebni uvjeti

(i) Potrebne kvalifikacije i diplome

Kandidati moraju imati:

 • visokoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom

ili

 • srednjoškolsko obrazovanje potvrđeno svjedodžbom koja omogućuje visokoškolsko obrazovanje te radno iskustvo od najmanje tri godine izravno povezano s opisom posla

ili

 • stručnu osposobljenost ili ekvivalentno četverogodišnje radno iskustvo. Upravljanje zgradama Europskog parlamenta zahtijeva poznavanje uprava, službi i klijenata. Osim toga, brojna i raznolika oprema iziskuje provjeru i organizaciju te stavljanje na raspolaganje korisnicima. Takvo radno iskustvo, stečeno na radnome mjestu, također je korisno, nužno i važno za kontinuitet pružanja usluga.

Radno iskustvo koje se traži u alineji drugoj i trećoj ne uzima se u obzir pri evaluaciji potrebnog radnog iskustva iz dijela A. točke 3. podtočke b) podtočke ii.           

(ii) Potrebno radno iskustvo

Od kandidata se zahtijeva odgovarajuće radno iskustvo od najmanje tri godine koje su nakon dobivanja stručnih kvalifikacija iz dijela A. točke 3. podtočke b) podtočke i. stekli u administrativnom (dodjela) i tehničkom (preseljenje, opremanje i održavanje) upravljanju uredima.

(iii) Znanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (razina C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski

te

te na zadovoljavajućoj razini poznavati (razina B2) engleski ili francuski jezik (jezik 2).
Jezik 2 mora biti različit od jezika 1.

Navedena najniža tražena razina odnosi se na svaku od jezičnih sposobnosti navedenih u prijavnici (usmeno izražavanje, pisano izražavanje, čitanje, slušanje). Te sposobnosti odgovaraju Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference).

Kandidati se obavještavaju da su u ovom selekcijskom postupku engleski i francuski jezik utvrđeni kao „jezici 2” u skladu s interesima službe jer je riječ o kvalifikacijama potrebnima zbog prirode posla. Zaposlena osoba mora biti u stanju razumjeti zadaće koje su joj povjerene, obrađivati predmete i učinkovito komunicirati s unutarnjim i vanjskim sugovornicima, kao i s hijerarhijom i kolegama. Sve navedene zadaće izvršavaju se na ta dva jezika.

Osoba kojoj će se ponuditi radno mjesto stoga mora biti u stanju raditi i učinkovito komunicirati na barem jednome od tih dvaju jezika kako bi mogla izvršavati svoje zadaće i doprinijeti neometanom radu službe.
Osim toga, kako bi se osiguralo jednako postupanje, svi kandidati, pa tako i oni kojima je jedan od tih dvaju jezika prvi službeni jezik, moraju imati zadovoljavajuću razinu poznavanja drugog od tih dvaju jezika.

Prihvaćanje prijava i uključivanje u selekcijski postupak

B. POSTUPAK

Selekcijski postupak temelji se na kvalifikacijama i testiranju.

1. Uključivanje u selekcijski postupak

Ako kandidati

 • ispunjavaju opće uvjete i
 • podnijeli su prijavu u skladu s odredbama i u zadanom roku,

povjerenstvo za odabir pregledat će njihovu prijavu u odnosu na posebne uvjete.

Kandidate koji zadovoljavaju posebne uvjete povjerenstvo za odabir primit će u selekcijski postupak.

Svoj odabir pritom temelji isključivo na informacijama iz prijave koje su potkrijepljene popratnim dokumentima.

Ocjenjivanje kvalifikacija

2. Ocjenjivanje kvalifikacija

Povjerenstvo za odabir na temelju unaprijed utvrđenih kriterija ocjenjuje kvalifikacije kandidata primljenih u selekcijski postupak i sastavlja listu 12 najboljih kandidata, koji će biti pozvani na pismeno testiranje.

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidata, povjerenstvo za odabir posebno uzima u obzir sljedeće elemente koje je potrebno potkrijepiti u prijavi:

 • radno iskustvo u upravljanju radnim prostorima (uredima) i njihovoj dodjeli u zgradama površine veće od 30.000 m2;
 • radno iskustvo u pogledu koordinacije aktivnosti opremanja ureda (uključujući preseljenje) i, posebno, vođenja tima;
 • radno iskustvo u upravljanju inventarom i zalihama;
 • iskustvo rada s vanjskim ili unutarnjim subjektima, primjerice pružateljima usluga;
 • iskustvo u korištenju informatičkih aplikacija za upravljanje prostorima, zalihama i preseljenjima;
 • iskustvo rada u međunarodnom i/ili multikulturnom okruženju.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova.

Testiranja

3. Testiranja

Pismeno testiranje

(a) Sastavljanje teksta na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju spisa s ciljem provjere sposobnosti kandidata za obavljanje zadaća opisanih u dijelu A točki 3. kao i provjere njihove sposobnosti pismenog izražavanja.

Trajanje testa: 3 sata.
Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova).
Ovaj test bit će organiziran na daljinu i pisat će se na računalu.

Na usmeno testiranje bit će pozvano 6 najboljih kandidata s najvećim brojem bodova na pismenom testu, pod uvjetom da su ostvarili minimalni broj bodova za prolaz.

Usmeno testiranje

(b) Razgovor s povjerenstvom za odabir na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju kojega se, uz vođenje računa o svim informacijama iz prijavnice, ocjenjuje sposobnost kandidata za obavljanje zadaća opisanih u dijelu A točki 2. Povjerenstvo za odabir može odlučiti provjeriti znanje jezika koje su kandidati naveli u prijavnici.

Maksimalno trajanje testa: 45 minuta.
Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova).

(c) Grupna rasprava ili vježba (igra uloga) na jeziku 2 (engleski ili francuski) na temelju koje povjerenstvo za odabir ocjenjuje sposobnosti prilagođavanja, pregovaranja i donošenja odluka te kreativnost i ponašanje kandidata u grupi.

Trajanje grupne rasprave odredit će povjerenstvo za odabir ovisno o konačnom sastavu grupa.
Maksimalno trajanje grupne vježbe (igre uloga) je 20 minuta.
Bodovanje: od 0 do 20 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 10 bodova).

Ovi testovi organizirat će se na daljinu.

Upute u vezi s pismenim i usmenim testiranjima bit će poslane na vrijeme. Testiranja će se održavati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se kandidati ne odazovu na poziv, nije ih moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili ne pristupe jednom od testiranja, bit će diskvalificirani. Potrebno je točno slijediti poslane upute. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima, kandidati će odmah biti diskvalificirani.

Lista uspješnih kandidata

4. Lista uspješnih kandidata

Na listi uspješnih kandidata bit će navedena, prema postignutom uspjehu, imena troje kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova u cijelom postupku (ocjena kvalifikacija i testiranja) i koji su na svakom testu ostvarili minimalni broj bodova za prolaz.

Kandidati će o svojim rezultatima biti obaviješteni osobno pisanim putem,

a lista uspješnih kandidata bit će objavljena na intranetskim stranicama Europskog parlamenta.

Valjanost liste uspješnih kandidata istječe 31. prosinca 2025., no može se produžiti odlukom tijela za imenovanja, o čemu će uspješni kandidati s liste biti pravodobno obaviješteni.

Od uspješnih kandidata kojima se ponudi zaposlenje radi provjere će se zahtijevati da predoče izvorne primjerke svih traženih dokumenata, posebice diploma i potvrda o radu.

Uvrštavanje na listu uspješnih kandidata nije jamstvo da će se kandidatima radno mjesto zaista i ponuditi.

Podnošenje prijava

C. PRIJAVE

Da bi se prijavili na predmetni natječaj, kandidati moraju otvoriti račun na platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hr_HR. Kandidati smiju otvoriti SAMO JEDAN račun na toj platformi. Račun možete otvoriti ako kliknete na opciju „Prijaviti se preko interneta” koja se nalazi na dnu stranice.

Kandidati se mole da prije ispunjavanja prijavnice pažljivo pročitaju Vodič za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament te da prilože sve relevantne popratne dokumente.

Rok za prijavu

Rok za prijavu je

22. studenoga 2021. u 12:00 (podne) po lokalnom vremenu u Luxembourgu.

Nakon što potvrdite svoju prijavu, dobit ćete automatsku potvrdu o primitku.

 

Kandidati se mole da NE ZOVU TELEFONOM kako bi se raspitali o vremenskom rasporedu postupka.