This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - ADMINISTRATODMINISTRATOARE, INGINER(Ă) ÎN DOMENIUL AUDIOVIZUAL (AD7)

Locul : Bruxelles
Publication end on external website : 10/09/2021 12:00
Serviciu : 00-Parlement Européen
Referința : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Ghid pentru candidați :

Generalități

Înainte de a candida, vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților anexat la prezentul anunț de recrutare.

Ghidul, care face parte integrantă din anunțul de recrutare, vă ajută să înțelegeți regulile aferente procedurilor și modalitățile de înscriere.


CUPRINS

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE (PROFILUL CERUT)

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

ANEXĂ: GHIDUL CANDIDAȚILOR LA PROCEDURILE DE SELECȚIE ORGANIZATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN

 

A. NATURA ATRIBUȚIILOR ȘI CONDIȚIILE DE ADMITERE (PROFILUL CERUT)

1. Generalități

Parlamentul European a decis să deschidă, în temeiul articolului 29 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, procedura de ocupare a 6 posturi de funcționar (AD 7) în Direcția Generală Logistică și Interpretare pentru Conferințe și în Direcția Generală Comunicare. Profilurile căutate sunt cele de inginer(ă) în domeniul audiovizual, specialist(ă) în integrarea sistemelor de difuzare și multimedia.

Pentru ocuparea acestor posturi este nevoie de calificări speciale, menționate în secțiunea A punctul 3 litera (b) din prezentul anunț de recrutare.

Recrutarea se va face la gradul AD7, prima treaptă, salariul de bază fiind de 6 294,84 EUR pe lună. Acest salariu este supus impozitului comunitar și celorlalte rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene și este scutit de impozitul național. Treapta la care vor fi recrutați laureații va putea fi însă adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

Natura funcțiilor

2. Natura atribuțiilor

Laureații recrutați își vor desfășura activitatea la Bruxelles, sub autoritatea șefului/șefei de unitate, în cadrul programelor și priorităților stabilite de organele Parlamentului și de conducerea lor, și vor avea următoarele atribuții:

- gestionarea concepției, dezvoltării și punerii în aplicare a sistemelor audiovizuale și de conferință profesionale în cadrul proiectelor desfășurate de departamentul tehnic, de unitate și de direcție;
- contribuirea la implementarea tehnică funcțională și operațională și la punerea în funcțiune a infrastructurilor audiovizuale și de conferință cu interpretare simultană;
- participarea la exploatarea și la întreținerea instalațiilor de producție și de difuziune broadcast, multimedia și de conferință;
- asistarea utilizatorilor acestor instalații și consilierea superiorilor lor ierarhici cu privire la orientările strategice legate de tehnologii și infrastructurile tehnice.

Acest domeniu acoperă toate tehnologiile legate de producția și difuzarea de conținut media (TV, radio, producție instituțională, difuziune în sălile de reuniune, transmisie în direct pe internet, publicare pe internet și sisteme de conferință cu interpretare simultană) și necesită o cunoaștere aprofundată a domeniilor electronic și informatic, a tratării semnalului analogic și digital, precum și a noilor tehnologii digitale.

Îndeplinirea acestor atribuții necesită, de asemenea, capacități de analiză, de soluționare a problemelor complexe, de redactare, de coordonare (personal intern și extern), de gestionare administrativă (dosare, cereri de oferte și contracte), de comunicare și de învățare și o bună cunoaștere practică a programelor informatice de birou și de gestionare a proiectelor asistate de calculator, precum și a echipamentelor de măsurare a semnalului. Laureații recrutați vor trebui, în plus, să poată comunica în limba engleză sau franceză cu diferiți interlocutori tehnici și administrativi pentru a facilita rezolvarea problemelor tehnice sau administrative și ajungerea la un consens în cadrul grupurilor de lucru.

Aceste atribuții prevăd misiuni frecvente în locurile de desfășurare a activității Parlamentului European și stabilirea a numeroase contacte interne și externe.

Condiții de admitere

3. Condiții de admitere

Până la data-limită de depunere a candidaturilor, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a) Condiții generale

În conformitate cu articolul 28 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, candidații trebuie:

– să fie resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene;
– să se bucure de drepturile cetățenești;
– să își fi îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;
– să prezinte garanțiile morale necesare îndeplinirii atribuțiilor care le revin.

(b) Condiții specifice

(i) Calificări și diplome necesare

Trebuie să aveți un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin patru ani, atestat printr-o diplomă, în unul din următoarele domenii: tehnologii de broadcast audiovizual și multimedia, electronică, IT, producție broadcast audiovizual și multimedia, producție de sunet și conferințe,

sau

un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, în unul din următoarele domenii: tehnologii de broadcast audiovizual și multimedia, electronică, IT, producție broadcast audiovizual și multimedia, producție de sunet și conferințe, urmat de o experiență profesională relevantă de cel puțin un an.

(iii) Experiența profesională necesară

Trebuie să fi acumulat, după obținerea calificărilor cerute la secțiunea A.3 litera (b) punctul (i), o experiență profesională de minim șase ani în următoarele domenii:

  • integrarea sistemelor broadcast, de conferință și informatice pentru aplicații audiovizuale, în special în următoarele tehnologii: camere video, mixere audio și video, grile de comutare, servere video, sisteme de rutare SDI și IP, rețele (TCP/IP și UDP/IP), codecuri și decodoare, platforme de producție și platforme de transmisie pentru înregistrare, editare (montaj), transcodare, difuzare (satelit, transmisie în direct pe internet, publicare pe internet), arhivare;
  • tehnologiile de broadcast și multimedia, informatice și ale arhitecturii IP într-un mediu de producție broadcast (teorie și integrare) și tratarea semnalului (analogic și digital);
  • mediul tehnic audiovizual pentru producerea și difuzarea de programe audiovizuale broadcast și multimedia pentru televiziune și/sau producția instituțională;
  • oferirea de orientări și coordonarea proiectelor audiovizuale profesionale;
  • coordonarea unei echipe.

(iii) Cunoștințe lingvistice

Trebuie să cunoașteți aprofundat (minim la nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă sau suedeză.

și

să cunoașteți foarte bine (minim la nivelul B2) limba engleză sau franceză (limba 2).

Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.

 

Candidații sunt informați că alegerea limbilor 2 (engleză sau franceză) în scopul prezentei proceduri de selecție a fost stabilită în funcție de interesul serviciului. Postul de inginer(ă) în domeniul audiovizual presupune cunoștințe lingvistice speciale, având în vedere natura atribuțiilor descrise în secțiunea A punctul 3 litera (b) din prezentul anunț de recrutare. Cunoașterea uneia dintre aceste două limbi este esențială în îndeplinirea responsabilităților pe care și le va asuma funcționarul/funcționara și în executarea sarcinilor care îi vor fi încredințate; prin urmare, candidatul/candidata trebuie să aibă abilități excelente de comunicare în relațiile de lucru cu diverși actori interni și externi, care se exprimă în principal în engleză sau franceză.

Limbile franceză și engleză sunt și limbile cel mai des utilizate în relațiile din cadrul unităților celor două direcții generale care recrutează și între acestea, precum și în schimburile cu celelalte direcții generale și cu autoritățile politice și administrative ale instituției, în special pentru redactarea documentelor. Ele sunt, de asemenea, limbile folosite de obicei în comunicarea cu interlocutorii externi (prestatori de servicii, administrații și autorități). Prin urmare, pentru a-și îndeplini atribuțiile și a asigura buna funcționare a serviciilor, persoanele recrutate trebuie să poată lucra și comunica eficient în cel puțin una dintre aceste două limbi.

În plus, pentru a garanta egalitatea de tratament, toți candidații, chiar dacă prima lor limbă oficială este una dintre aceste două limbi, trebuie să cunoască la un nivel satisfăcător o a doua limbă, și anume cealaltă limbă dintre acestea două.

Admiterea la procedura de selecție

B. DESFĂȘURAREA PROCEDURII

Procedura constă în evaluarea calificărilor și probe specifice.

1. Admiterea la procedura de selecție

Dacă

– îndepliniți condițiile generale de admitere; și
– v-ați depus dosarul potrivit modalităților și până la data-limită prevăzută,

comitetul de selecție va examina dosarul dvs. pentru a verifica dacă îndepliniți condițiile specifice de admitere (A.3.b).

Dacă îndepliniți condițiile specifice de admitere, comitetul de selecție vă va accepta participarea la procedura de selecție.

În acest scop, comitetul se bazează exclusiv pe informațiile din formularul de candidatură care sunt dovedite prin documente justificative.

Evaluarea calificărilor

2. Evaluarea calificărilor

Comitetul de selecție evaluează, pe baza unei grile de evaluare prestabilite, calificările candidaților admiși la procedura de selecție și stabilește o listă a celor mai buni 30 de candidați, care sunt invitați la probe.

La evaluarea calificărilor candidaților, comitetul de selecție va ține seama, în special, de următoarele elemente care trebuie justificate în formularul de candidatură:

1. Cunoștințe și experiență

- conceperea și punerea în aplicare a sistemelor de producție și de difuziune broadcast, multimedia și de transmisie în direct pe internet fixe (infrastructură) și temporare (manifestări) bazate pe standardele pieței și pe normele organismelor de standardizare (EBU, SMPTE, ITU etc.);
- tehnologiile de broadcast și multimedia și arhitecturile IP într-un mediu de producție broadcast (teorie și integrare) și de procesare a semnalului (analogic și digital);
- exploatarea și întreținerea infrastructurilor audiovizuale profesionale fixe și mobile;
- conceperea și punerea în aplicare a sistemelor de conferință și de interpretare (sisteme fixe și mobile, cu participare fizică și de la distanță);
- certificarea informatică (Cisco și/sau Arista) sau cunoștințe echivalente în implementarea și configurarea de rețele pentru o aplicație multimedia.

2. Competențe și aptitudini

- orientarea și coordonarea proiectelor audiovizuale profesionale;- conducerea și coordonarea unei echipe, management general (căutarea unui consens, gestionarea conflictelor, organizarea planificărilor), comunicare orală și scrisă și muncă în echipă (reuniuni, grupuri de lucru etc.);- gestionarea administrativă a dosarelor și a hardware-urilor și software-urilor;- învățarea (autonomă și formare continuă) a noilor tehnologii.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte.

Probe

3. Probele

Proba scrisă

(a) Probă de redactare în limba 2 (engleză sau franceză), pe baza unui dosar: vă evaluează capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise în secțiunea A punctul 2, precum și aptitudinile de redactare.

Durata probei: 3 ore.
Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctaj minim necesar: 20 de puncte).
Această probă se va desfășura online, pe calculator.


Probele orale

(b) Interviu cu comitetul de selecție în limba 2 (engleză sau franceză): vă evaluează, ținând seama de toate elementele care figurează în dosarul de candidatură, capacitatea de a îndeplini atribuțiile descrise în secțiunea A punctul 2. Comitetul de selecție poate decide să vă testeze cunoștințele lingvistice specificate în formularul de candidatură.

Durata maximă a probei: 45 de minute.
Punctaj: de la 0 la 40 de puncte (punctaj minim necesar: 20 de puncte).

(c) Probă de discuție în grup sau joc de roluri în limba 2 (engleză sau franceză): vă evaluează capacitatea de adaptare, de negociere și de luare a deciziilor, precum și comportamentul într-un grup sau într-o situație dată.

Durata probei în grup va fi stabilită de comitetul de selecție în funcție de componența finală a grupurilor.
Durata maximă a probei de joc de roluri este de 25 de minute.

Punctaj: de la 0 la 20 de puncte (punctaj minim necesar: 10 de puncte).

Aceste probe ar putea avea loc de la distanță.

Veți primi în timp util instrucțiunile pentru proba scrisă și probele orale. Probele vor avea loc la o dată și o oră precise. Dacă nu răspundeți invitației, dacă nu puteți fi contactat(ă) prin email sau dacă nu vă prezentați la o probă, veți fi descalificat(ă). Va trebui să urmați strict instrucțiunile date. Dacă nu respectați instrucțiunile sau aveți un comportament contrar acestora, veți fi descalificat(ă) imediat.

Lista candidaților eligibili

4. Lista candidaților eligibili

Lista candidaților eligibili va conține numele celor 12 candidați care au obținut cel mai mare număr total de puncte [evaluarea calificărilor și probele (a), (b) și (c)] și care au obținut punctajul minim necesar la fiecare probă.

Veți primi rezultatele în scris, în mod individual.

Lista candidaților eligibili va fi publicată pe intranetul Parlamentului European.

Lista candidaților eligibili va expira la 31 decembrie 2024. Valabilitatea listei va putea fi prelungită prin hotărârea autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, laureații înscriși pe listă vor fi informați în timp util.

Dacă vi se oferă un loc de muncă, trebuie să prezentați originalele tuturor documentelor solicitate, în special ale diplomelor și adeverințelor de muncă, pentru a fi autentificate.

Faptul că vă aflați pe o listă de candidați eligibili nu reprezintă un drept sau o garanție a recrutării.

Depunerea candidaturilor

C. DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Pentru a candida, trebuie să aveți un cont pe platforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ro_RO. Puteți avea numai UN SINGUR cont. Pentru a crea un cont, trebuie să faceți clic pe „Candidați online”, în partea de jos a paginii.

Vă rugăm să citiți cu atenție Ghidul candidaților la procedurile de selecție organizate de Parlamentul European înainte de a completa formularul de candidatură și să furnizați documentele justificative relevante.


Data-limită pentru depunerea candidaturilor

Data-limită pentru depunerea candidaturilor este

10 septembrie 2021, la ora 12 (amiază), ora Bruxelles-ului.

După validarea formularului de candidatură, vi se va trimite automat confirmarea de primire.

Vă rugăm SĂ NU TELEFONAȚI pentru a cere informații despre calendarul procedurii.