This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/232/S - ADMINISTRATORA–INŻYNIERA (ADMINISTRATORKI–INŻYNIERKI) SYSTEMÓW AUDIOWIZUALNYCH (AD 7)

Miejsce : Bruksela
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 10/09/2021 12:00
Dział : 00-Parlement Européen
Nr ref. : PE/232/S - AUDIOVISUAL ENGINEER
Przewodnik dla kandydatów :

Uwagi ogólne

Przed zgłoszeniem kandydatury uważnie przeczytaj przewodnik załączony do ogłoszenia o naborze.

Stanowi on integralną część ogłoszenia o naborze i pomaga zrozumieć zasady regulujące procedury i metody rejestracji.

 

SPIS TREŚCI

A. OPIS OBOWIĄZKÓW, WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI (WYMAGANY PROFIL)

B. PRZEBIEG PROCEDURY

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

ANNEXE: PRZEWODNIK DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCEDURACH SELEKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI

 

A. OPIS OBOWIĄZKÓW, WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI (WYMAGANY PROFIL)

1. Uwagi ogólne

Na podstawie art. 29 ust. 2 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej Parlament Europejski podjął decyzję o uruchomieniu procedury naboru na 6 stanowisk urzędniczych (AD 7) w Dyrekcji Generalnej ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych i w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji. Poszukiwani są inżynierowie (inżynierki) systemów audiowizualnych ze specjalizacją w integracji systemów nadawczych i multimedialnych.

Stanowiska te wymagają specjalnych kwalifikacji określonych w części A.3 lit. b) niniejszego ogłoszenia.

Nabór nastąpi do grupy zaszeregowania AD 7 pierwszy stopień; wynagrodzenie podstawowe wynosi 6 294,84 euro miesięcznie. Od wynagrodzenia potrącany jest podatek wspólnotowy oraz podlega ono innym odliczeniom przewidzianym w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Wynagrodzenie jest zwolnione z podatków krajowych. Stopień zaszeregowania może jednakże zależeć od twojego doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe jest pod pewnymi warunkami powiększane o dodatki.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

Obowiązki

2. Opis obowiązków

Osoby, które pomyślnie przejdą procedurę rekrutacji, będą zatrudnione w Brukseli, pod zwierzchnictwem kierownika (kierowniczki) działu oraz w ramach programów i priorytetów określonych przez organy parlamentarne i hierarchię. Ich zadaniem będzie:

- projektowanie, opracowanie i produkcja profesjonalnych systemów audiowizualnych i konferencyjnych w ramach projektów realizowanych przez departament techniczny, dział i dyrekcję;
- wspomaganie funkcjonalnej instalacji technicznej i instalacji infrastruktury audiowizualnej i konferencyjnej do obsługi tłumaczenia ustnego;
- obsługa i konserwacja instalacji produkcyjnej i nadawczej broadcast, multimediów i do obsługi konferencji;
- reagowanie na potrzeby użytkowników instalacji oraz doradzanie kierownictwu w zakresie strategii dotyczących technologii i infrastruktury technicznej.

Ten obszar obejmuje wszystkie technologie produkcji i nadawania treści medialnych (telewizja, radio, produkty instytucji, obsługa sal posiedzeń, transmisje online, publikacje internetowe, systemy konferencyjne z usługą tłumaczenia ustnego) oraz wymaga dogłębnej znajomości elektroniki, informatyki, przetwarzania sygnału analogowego i cyfrowego oraz nowych technologii cyfrowych.

Wykonywanie tych zadań wymaga między innymi zdolności analitycznych, rozwiązywania kompleksowych problemów, umiejętności redagowania dokumentów, koordynacji (personel wewnętrzny i zewnętrzny), kompetencji w zakresie zarządzania administracją (dokumentacja, przetargi i umowy), kompetencji komunikacyjnych, umiejętności szybkiego przyswajania wiedzy, a także gruntownej wiedzy praktycznej w zakresie oprogramowania biurowego oraz projektowania i zarządzania wspomaganego komputerowo oraz urządzeń do pomiaru sygnału. Zatrudnione osoby muszą także sprawnie posługiwać się językiem angielskim lub francuskim w komunikacji z poszczególnymi podmiotami technicznymi i administracyjnymi, aby ułatwić rozwiązywanie problemów technicznych lub administracyjnych oraz poszukiwanie konsensusu w grupach roboczych.

Wykonywanie zadań wymaga częstych wyjazdów służbowych do miejsc pracy Parlamentu Europejskiego oraz licznych kontaktów wewnątrz instytucji i poza nią.

Warunki przyjęcia

3. Warunki dopuszczalności

W dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, musisz spełniać następujące warunki:

a) Warunki ogólne

Zgodnie z art. 28 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej musisz w szczególności:

– posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
– korzystać z pełni praw obywatelskich,
– mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
– gwarantować etyczną postawę niezbędną do pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

b) Warunki szczegółowe

i) Wymagane tytuły i dyplomy

Musisz mieć wykształcenie odpowiadające ukończonym co najmniej czteroletnim studiom uniwersyteckim, potwierdzone dyplomem, w jednej z następujących dziedzin: technologie audiowizualne broadcast i multimedialne, elektronika, informatyka, produkcja audiowizualna broadcast i multimedialna lub produkcja dźwiękowa i konferencyjna

lub

mieć wykształcenie odpowiadające ukończonym co najmniej trzyletnim studiom uniwersyteckim w następujących dziedzinach: technologie audiowizualne broadcast i multimedialne, elektronika, informatyka, produkcja audiowizualna broadcast i multimedialna lub produkcja dźwiękowa i konferencyjna, oraz co najmniej roczne odpowiednie doświadczenie zawodowe.

ii) Wymagane doświadczenie zawodowe

Musisz mieć nabyte po uzyskaniu kwalifikacji, o których mowa w sekcji A 3 lit. b) pkt (i), co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe w następujących dziedzinach:

  • integracja systemów broadcast, konferencyjnych i informatycznych na potrzeby zastosowań audiowizualnych, zwłaszcza w następujących technologiach: kamery, miksery audio i wideo, komutatory, serwery wideo, systemy trasowania SDI i IP, sieci (TCP / IP i UDP / IP), kodery i dekodery, platformy produkcyjne i platformy transmisyjne na potrzeby nabywania, edytowania (montażu), transkodowania, nadawania (satelita, transmisje przez internet, publikowanie w internecie), archiwizacji;
  • technologie broadcast i multimedia, informatyka oraz architektura IP w środowisku produkcyjnym broadcast (teoria i integracja) i przetwarzania sygnału (analogowego i cyfrowego);
  • techniczne środowisko audiowizualne na potrzeby produkcji i nadawania programów audiowizualnych broadcast i multimedialnych dla telewizji lub produkcji instytucjonalnej;
  • pilotowanie i koordynacja profesjonalnych projektów audiowizualnych;
  • koordynacja zespołu.

iii) Znajomość języków

Musisz posiadać dogłębną znajomość (co najmniej poziom C1) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego,

oraz

bardzo dobrą znajomość (co najmniej na poziomie B2) języka angielskiego lub francuskiego (język 2).

Język 2 musi być językiem innym niż język 1.

 

Informujemy, że język 2 (angielski lub francuski) wybrany do celów niniejszej procedury selekcji określono zgodnie z interesem służby. Stanowisko inżyniera (inżynierki) systemów audiowizualnych wymaga szczególnych umiejętności językowych z powodu charakteru obowiązków, o których mowa w sekcji A 3 lit. b) ogłoszenia o naborze. Znajomość jednego z tych dwóch języków jest niezbędna do wykonywania obowiązków i zleconych zadań. Jest ona także wymagana w komunikacji wewnętrznej i w kontaktach wewnątrz instytucji i z podmiotami zewnętrznymi, które posługują się głównie językiem angielskim lub francuskim.

Języki angielski i francuski są też najczęściej używane w kontaktach wewnątrz obu dyrekcji ds. naboru oraz między ich jednostkami, a także w kontaktach z innymi dyrekcjami generalnymi oraz z organami politycznymi i administracyjnymi instytucji, w szczególności przy sporządzaniu dokumentów. Są również zwyczajowymi językami komunikacji z podmiotami z zewnątrz (usługodawcami, organami administracji i władzami lokalnymi). W związku z tym, aby należycie wykonywać zadania i zapewnić właściwe funkcjonowanie służb, zatrudnione osoby muszą być w stanie skutecznie pracować i porozumiewać się w co najmniej jednym z tych dwóch języków.

Ponadto w trosce o równość traktowania, nawet jeśli twoim pierwszym językiem jest jeden z tych dwóch języków urzędowych, musisz w zadowalającym stopniu znać również drugi z tych języków.

Dopuszczenie do procedury selekcji

B. PRZEBIEG PROCEDURY

Procedura jest organizowana na podstawie dyplomów i egzaminów.

1. Dopuszczenie do procedury selekcji

Jeżeli
– spełniasz warunki ogólne dopuszczenia i
– twój wniosek spełnia wymogi i wpłynął w terminie,

komisja kwalifikacyjna przeanalizuje dokumenty pod względem warunków szczegółowych przyjęcia (A 3 lit. b)).

Jeżeli spełniasz szczegółowe warunki przyjęcia, komisja kwalifikacyjna dopuści cię do procedury selekcji.

Komisja podejmuje decyzję wyłącznie na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia i popartych dokumentami potwierdzającymi.

Ocena kwalifikacji

2. Ocena kwalifikacji

Na podstawie wcześniej określonych kryteriów komisja kwalifikacyjna ocenia kwalifikacje osób dopuszczonych do procedury selekcji. Trzydzieści najlepszych osób zaprasza się na egzaminy.

Podczas oceny kwalifikacji komisja kwalifikacyjna uwzględnia w szczególności następujące elementy:

1. Wiedza i doświadczenie

- projektowanie i realizacja systemów produkcji i nadawania broadcast, multimedialnych i transmisji przez internet stałych (infrastruktura) lub przenośnych (wydarzenia) opartych na standardach rynkowych i normach instytucji normalizacyjnych (EBU, SMPTE, ITU ...);
- technologie broadcast i multimedia oraz architektura IP w środowisku produkcyjnym broadcast (teoria i integracja) i przetwarzanie sygnału (analogowego i cyfrowego);
- eksploatacja i konserwacja profesjonalnej infrastruktury audiowizualnej stałej i przenośnej;
- projektowanie i realizacja systemów konferencyjnych i tłumaczeniowych (systemy stałe i przenośne, udział na żywo i zdalny);
- certyfikacja informatyczna (Cisco lub Arista) lub wiedza równorzędna w realizacji i konfigurowaniu sieci na potrzeby aplikacji multimedialnej.

2. Kompetencje i umiejętności

- pilotowanie i koordynacja profesjonalnych projektów audiowizualnych;
- kierowanie zespołem i koordynacja, zarządzanie ogólne (poszukiwanie konsensusu, zarządzanie konfliktami, organizowanie harmonogramów), komunikacja ustna i pisemna oraz praca zespołowa (zebrania, grupy robocze...);
- zarządzanie administracyjne dokumentacją oraz sprzętem i oprogramowaniem;
- uczenie się (samodzielna nauka i kształcenie ustawiczne) nowych technologii.

Ocena: od 0 do 20 punktów.

Egzaminy

3. Egzaminy

Egzamin pisemny

a) Opracowanie pisemne w języku 2 (angielskim lub francuskim) sporządzone na podstawie dokumentacji, mające sprawdzać twoją zdolność do wykonywania zadań opisanych w sekcji A 2, a także umiejętność wypowiadania się na piśmie.

Czas trwania egzaminu: 3 godziny.
Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).
Egzamin ten odbędzie się online z użyciem komputera.


Egzaminy ustne

b) Rozmowa z komisją kwalifikacyjną w języku 2 (angielskim lub francuskim), umożliwiająca ocenę – przy uwzględnieniu ogółu elementów znajdujących się w dokumentacji – zdolności do wykonywania zadań opisanych w sekcji A 2. Komisja kwalifikacyjna może podjąć decyzję o sprawdzeniu znajomości języków wymienionych w formularzu zgłoszenia.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 45 minut.
Ocena: od 0 do 40 punktów (wymagane minimum: 20 punktów).

c) Dyskusja w grupie lub gra fabularna w języku 2 (angielskim lub francuskim) umożliwiająca komisji kwalifikacyjnej ocenę twoich zdolności adaptacyjnych, gotowości do negocjacji, zmysłu podejmowania decyzji, a także zachowania w grupie lub w danej sytuacji.

Czas trwania egzaminu w grupie ustali komisja kwalifikacyjna w zależności od ostatecznego składu grup.
Maksymalny czas trwania gry fabularnej to 25 minut.

Ocena: od 0 do 20 punktów (wymagane minimum: 10 punktów).

Możliwy jest zdalny przebieg tych egzaminów.

W stosownym czasie otrzymasz instrukcje dotyczące egzaminu pisemnego i ustnego. Egzaminy odbędą się określonego dnia i w określonych przedziałach czasowych. Jeżeli nie odpowiesz na wezwanie, nie zareagujesz na wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną lub nie stawisz się na jeden z egzaminów, ulegniesz dyskwalifikacji. Musisz dokładnie zastosować się do podanych instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji lub zachowanie niezgodne z instrukcjami spowoduje natychmiastową dyskwalifikację.

Lista osób zakwalifikowanych

4. Wpis na listę osób zakwalifikowanych

Na liście osób zakwalifikowanych znajdą się nazwiska dwunastu osób, które otrzymały najwyższą liczbę punktów ogółem w całej procedurze (ocena kwalifikacji i egzaminy a), b) i c)) oraz minimalną wymaganą liczbę punktów na każdym z egzaminów.

Informację o uzyskanych wynikach otrzymasz na piśmie.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie intranetowej Parlamentu Europejskiego.

Traci ona ważność 31 grudnia 2024 r. Organ powołujący będzie mógł przedłużyć jej ważność. W takim przypadku osoby wpisane na listę zostaną o tym powiadomione w stosownym czasie.

Po otrzymaniu oferty pracy musisz przedstawić oryginały wszystkich wymaganych dokumentów, w szczególności dyplomów i świadectw pracy.

Znalezienie się na liście osób zakwalifikowanych nie oznacza ani prawa do zatrudnienia, ani gwarancji zatrudnienia.

Składanie kandydatur

C. SKŁADANIE KANDYDATUR

Aby złożyć kandydaturę, musisz mieć konto na platformie Apply4EP https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/pl_PL. Możesz założyć tylko JEDNO konto. Po założeniu konta kliknij na zakładkę „Złóż podanie o pracę” na dole strony.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia uważnie przeczytaj przewodnik dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez Parlament Europejski i załącz odpowiednie dokumenty potwierdzające.


Termin składania kandydatur

Termin składania kandydatur upływa

10 września 2021 r. o godz. 12.00 (południe) czasu brukselskiego.

Po zatwierdzeniu kandydatury otrzymasz wysłane automatycznie potwierdzenie odbioru.

Prosimy o POWSTRZYMANIE SIĘ OD TELEFONOWANIA w sprawie harmonogramu prac komisji kwalifikacyjnej.